Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Met ons economisch beleid werken we aan een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie. Dat is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De agrarische sector, het MKB, de detailhandel en Recreatie en Toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met de ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. 

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Functiemenging

(De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0  (alleen woningen) en 100 (alleen werken).  Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.) 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

45,9%

49,9%

52,8%

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2018

 

Vestigingen (van bedrijven)

(het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

155,6

150,5

145,9

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2018

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 1.228 643 1.419 843 975
Baten 886 323 1.099 585 655
Saldo van baten en lasten -342 -320 -320 -257 -320

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
Programma 3 Begroting 2019 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -342 -320
Reservemutaties 23 -125
Resultaat na reservemutaties -319 -445 -126

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2020 € 126.000 nadeliger dan in 2019. 

Op basis van het coalitieakkoord waren in 2019 incidenteel bedragen geraamd voor het verbeteren van van de dienstverlening aan de ondernemers (€ 10.000), het stimuleren van samenwerkingsmogelijkheden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de gemeente (€ 15.000), het stimuleren van bedrijven om te verduurzamen (€ 17.000) en voor transformatie van de bedrijventerreinen (€ 37.500).  Deze budgetten zijn in 2020 niet meer beschikbaar en geven dus in 2020 een voordeel van € 79.500 .

Daarnaast was er in 2019 een incidentele bate van € 148.000 door het vrijvallen van de reserve breedbandinternet. Deze bate is er in 2020 niet en daarom nu een nadeel. 

Ook is er in 2020 € 61.000 meer aan overhead aan dit programma doorberekend dan in 2019. Dit is over alle programma's budgettair neutraal. Zie ook de toelichting bij programma 0. 

Tenslotte is in dit programma over 2019 een bezuiniging van € 37.000 verantwoord, vanaf 2020 structureel € 40.000. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de bijlage overzicht bezuinigingen per programma.