Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie .

Thema Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Toerisme en recreatie

Thema Toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - Thema Toerisme en recreatie

Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed toeven is. Toerisme en Recreatie vormen een belangrijke economische factor voor Opsterland.
We willen in Opsterland het economisch recreatief potentieel van ons landschap optimaal en duurzaam benutten door toeristen te verleiden tot een meerdaags verblijf in Opsterland. Daartoe moeten we ruimte bieden voor de ontwikkeling van de toeristische sector in Opsterland. In de voorwaardenscheppende sfeer dragen we actief bij aan het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden binnen Opsterland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Terug naar navigatie - We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Zo gaan we dat doen

Thema Openbaar groen

Thema Openbaar groen

Terug naar navigatie - Thema Openbaar groen

In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties.

De openbare ruimte is netjes en uitnodigend.

Er wordt ingezet op de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Sport

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Niet-sporters

(het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

50,9%

53,5%

48,7%

Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

Gegevensperiode: 2016

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 6.245 5.996 5.835 5.845 5.725
Baten 197 215 134 134 134
Saldo van baten en lasten -6.048 -5.780 -5.701 -5.710 -5.590

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
Programma 5 Begroting 2019 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -6.048 -5.780
Reservemutaties 371 125
Resultaat na reservemutaties -5.677 -5.655 22

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2020 € 22.000 voordeliger dan in 2019.

In 2019 waren een aantal incidentele budgetten opgenomen. Dit betrof de inhuur werk/leerbegeleider € 70.000, de optimalisatie van de brug Prikkewei/Geawei € 35.000, de bomenvisie € 10.000 en onderzoek Sportbedrijf € 50.000. Daarnaast was het budget voor de essentaksterfte in 2019 € 23.000 hoger dan in 2020. In totaal geeft dit in 2020 een voordeel van € 188.000 ten opzichte van 2019.  

In 2020 is het budget voor de Bibliotheek verlaagd met € 25.000 vanwege de afgesproken bezuiniging vanuit de begroting 2017. 

Op basis van de vastgestelde notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2018 het budget onderhoud groen 4 jaar lang met € 34.000 per jaar verhoogd om het onderhoud op basisniveau te kunnen uitvoeren. De kapitaalslasten van de sportvelden zijn in 2020 gestegen met € 50.000 doordat het sportveld van RWF Frieschepalen voor het eerste jaar is afgeschreven. 

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 122.000 ten opzichte van 2019 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Ten slotte is in dit programma over 2019 een bezuiniging van € 110.000 verantwoord, over 2020 is dit  € 109.000. Voor een specificatie en toelichting op de bezuinigingsmaatregelen wordt verwezen naar de bijlage Overzicht bezuinigingen per programma.