Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van CO2-uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en het gebruik maken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
  • Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Terug naar navigatie - De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Omvang huishoudelijk restafval

(De niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

158 kg

190 kg

174 kg

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

 

Gegevensperiode: 2017

 

Hernieuwbare elektriciteit

(hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

5,1 %

23,5 %

16,9 %

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

Gegevensperiode: 2017

Bij een verdieping op de cijfers van hernieuwbare elektriciteit blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland.

 

Hernieuwbare energie

(hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

9,1 %

11,5 %

7,1 %

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

Gegevensperiode: 2017

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 7.044 6.964 7.066 7.073 6.937
Baten 6.301 6.415 6.415 6.415 6.415
Saldo van baten en lasten -743 -549 -651 -659 -522

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2020 € 126.000 voordeliger dan in 2019.

De verhoogde bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel gezondheid, € 59.000 was noodzakelijk om aan te sluiten op de begroting van de VRF 2020. Daarnaast was een verhoging van de bijdrage aan de FUMO van € 32.000 noodzakelijk om aan te sluiten bij de concept begroting 2020 van de FUMO.  

Op basis van het coalitieakkoord zijn incidenteel budgetten in 2019 opgenomen voor onderzoek naar alternatieve energievoorzieningen (2019 € 30.000 en 2020 € 20.000) en voor een duurzaamheidsuitvoeringsplan voor de (renovatie) van gemeentelijke gebouwen (2019 € 20.000). Deze posten geven lagere lasten in 2020 van € 30.000.

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 39.000 ten opzichte van 2019 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Daarnaast is de bate rioolrecht in 2020 € 47.000 hoger dan in 2019 zodat er sprake is van kostendekkendheid.  

Ten slotte is in dit programma over 2020 een bezuiniging van € 161.000 verantwoord. Voor een specificatie en toelichting van de bezuinigingsmaatregelen wordt verwezen naar de bijlage Overzicht bezuinigen per programma.