Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De begrote baten en lasten zijn als volgt over de diverse programma's verdeeld:

(de financiële analyses zijn opgenomen in de beleidsbegroting)

Programmaplan begroting 2020
Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 3.752 1.743 -2.009
1 Veiligheid 1.922 45 -1.877
2 Verkeer en vervoer 3.480 188 -3.292
3 Economie 643 323 -320
4 Onderwijs 3.148 399 -2.749
5 Sport, cultuur en recreatie 5.996 215 -5.781
6 Sociaal domein 38.079 11.442 -26.637
7 Volksgezondheid en milieu 6.964 6.415 -549
8 Bouwen, wonen en gronden 2.694 2.355 -339
algemene dekkingsmiddelen 3.143 54.124 50.981
niet verdeelde overhead 8.791 - -8.791
vennootschapsbelasting 10 - -10
onvoorzien 38 - -38
Resultaat voor bestemming 78.660 77.249 -1.411
Mutaties in de reserves:
0 Bestuur en ondersteuning - - -
1 Veiligheid - - -
2 Verkeer en vervoer 248 248 -
3 Economie 125 - -125
4 Onderwijs 61 188 127
5 Sport, cultuur en recreatie - 125 125
6 Sociaal domein 30 - -30
7 Volksgezondheid en milieu - - -
8 Bouwen, wonen en gronden - 275 275
totaal mutaties reserves 464 836 372
Resultaat na bestemming 79.124 78.085 -1.039

Totaaloverzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 82.928 75.889 77.942 72.288 71.845
Baten 75.319 75.517 77.787 71.632 71.765
Saldo van baten en lasten -7.609 -372 -155 -656 -80
Onttrekkingen 8.035 836 619 1.033 275
Stortingen 426 464 464 377 194
Mutaties reserves 7.609 372 155 656 80

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 19.961 15.046 16.742 13.021 13.726
Baten 55.344 56.217 56.579 53.200 53.565
Saldo van baten en lasten 35.382 41.171 39.837 40.179 39.838
Onttrekkingen 8.035 836 619 1.033 275
Stortingen 426 464 464 377 194
Mutaties reserves 7.609 372 155 656 80

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 1.833 1.922 1.997 2.138 2.096
Baten 45 45 45 45 45
Saldo van baten en lasten -1.789 -1.877 -1.952 -2.093 -2.052

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 3.660 3.480 3.361 3.308 3.055
Baten 168 188 188 188 188
Saldo van baten en lasten -3.492 -3.291 -3.172 -3.119 -2.866

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 1.228 643 1.419 843 975
Baten 886 323 1.099 585 655
Saldo van baten en lasten -342 -320 -320 -257 -320

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 3.014 3.148 3.190 3.621 3.338
Baten 334 399 473 521 521
Saldo van baten en lasten -2.681 -2.749 -2.716 -3.100 -2.817

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 6.245 5.996 5.835 5.845 5.725
Baten 197 215 134 134 134
Saldo van baten en lasten -6.048 -5.780 -5.701 -5.710 -5.590

Programma 6 | Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal domein
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 37.741 35.998 35.326 34.710 34.588
Baten 9.327 9.360 9.459 9.459 9.459
Saldo van baten en lasten -28.414 -26.637 -25.866 -25.251 -25.130
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0

Programma 7 | Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 7.044 6.964 7.066 7.073 6.937
Baten 6.301 6.415 6.415 6.415 6.415
Saldo van baten en lasten -743 -549 -651 -659 -522

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 2.201 2.694 3.008 1.731 1.405
Baten 2.718 2.355 3.394 1.086 783
Saldo van baten en lasten 517 -339 387 -645 -621

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Bedragen (zowel de baten als lasten) zijn niet meerjarig geïndexeerd. De baten met betrekking tot belastingen en heffingen zijn voor 2020, waar mogelijk geïndexeerd met het percentage BBP (bruto binnenland product) van 1,4%. Bij het bepalen van de loonkosten is rekening gehouden met (verwachte) cao afspraken.

Uiteenzetting financiële positie

Balans

Terug naar navigatie - Balans
x €1.000
Geprognosticeerde balans 2020 tot en met 2023
Activa ult. 2019 ult. 2020 ult. 2021 ult. 2022 ult. 2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.095 1.051 1.007 963 919
Materiële vaste activa 59.936 58.053 55.323 52.077 49.057
Financiële vaste activa 489 443 397 351 305
Totaal vaste activa 61.520 59.547 56.727 53.391 50.281
Vlottende activa
Voorraden 1.767 1.885 1.883 1.724 2.179
Uitzettingen <1 jr 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Liquide middelen 596 933 226 826 152
Overlopende activa 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Totaal vlottende activa 10.863 11.318 10.609 11.050 10.831
Totaal activa 72.383 70.865 67.336 64.441 61.112
Passiva ult. 2019 ult. 2020 ult. 2021 ult. 2022 ult. 2023
Vaste passiva
Eigen vermogen 17.106 16.734 16.579 15.923 15.843
Voorzieningen 13.755 14.609 16.235 15.996 15.747
Vaste schulden 30.000 30.000 27.000 25.000 22.000
Totaal vaste passiva 60.861 61.343 59.814 56.919 53.590
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden 5.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Overlopende passiva 6.522 6.522 6.522 6.522 6.522
Totaal vlottende passiva 11.522 9.522 7.522 7.522 7.522
Totaal passiva 72.383 70.865 67.336 64.441 61.112

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

De begroting is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. 

Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van onze gemeente voor 2020 komt uit op negatief € 603.000, wat betekent dat in EMU-termen de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. 

Het jaarlijkse aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden is gesteld op 0,4%. Er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staat momenteel geen sanctie op een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort.

x €1.000
Berekening EMU-saldo
2019 2020 2021 2022 2023
1 (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). -5.611 -1.411 -841 -997 -412
2 (-) Mutatie (im)materiële vaste activa 44 44 44 44 44
3 (+) Mutatie voorzieningen 1.960 854 1.626 -239 249
4 (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -118 2 159 -455 -455
6 (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa - - - - -
Berekend EMU-saldo -3.577 -603 582 -825 248

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
x € 1.000
2019 2020 2021 2022 2023
Algemene reserve primo 2019 bij af ult. 2019 bij af ult. 2020 bij ult. 2022 ult. 2023
Buffer 7.500 - - 7.500 - - 7.500 - 7.500 7.500
Vrij besteedbaar 3.999 4.267 5.904 2.363 - - 2.363 - 2.345 2.345
Investeringen 1.782 - 1.782 - - - - - - -
Totaal algemene reserve 13.281 4.267 7.686 9.863 - - 9.863 - 9.845 9.845
Bestemmingsreserves:
Org doelstellingsfonds 297 - - 297 - - 297 - 297 297
Onderhoud wegen - - - - - - - - - -
Ontsl weg Loevestein 518 - 518 - - - - - - -
Reserve GVVP 181 - 181 - - - - - - -
(e)Onderhoud verharding 248 248 496 - 248 248 - 248 - -
Breedbandinternet 148 - 148 - - - - - - -
Huisv basisonderwijs 4.690 - 188 4.502 - 188 4.314 - 3.927 3.777
Huisv speciaal onderwijs 405 54 - 459 61 - 521 61 621 661
MFA Gorredijk 1.083 - - 1.083 - - 1.083 - 637 637
Recreatie en toerisme 316 125 225 216 125 125 216 125 216 216
Verbouw dorpshuizen 90 30 65 55 30 - 85 30 145 175
Riolering 86 - - 86 - - 86 - 86 86
Duurzaam bouwen 23 - 23 - - - - - - -
Komplannen 419 - 294 125 - 67 58 - - -
Skoalleleane Ureterp 63 - - 63 - - 63 - - -
De Vlecke Gorredijk 148 - - 148 - - 148 - 148 148
Invoering omgevingswet 234 - 25 209 - 209 - - - -
Totaal bestemmingsreserves 8.949 457 2.163 7.243 464 836 6.871 464 6.078 5.998
Totaal reserves 22.230 4.725 9.849 17.106 464 836 16.734 464 15.923 15.843

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

 

 

x € 1.000
Naam voorziening 2019 2020 2021 2022 2023
primo 2019 bij af ult. 2019 bij af ult. 2020 ult. 2021 ult. 2022 ult. 2023
Voorz weth pensioenen 3.236 - 76 3.160 - 87 3.073 2.969 2.822 2.675
Voorz SPP 263 - 66 197 - 78 119 83 51 19
Voorz latente bel (VPB) 20 10 - 30 10 - 40 50 60 70
Voorz onderh sportvelden 82 55 - 137 55 - 192 247 302 358
Voorz onderh rioleringen 1.431 300 615 1.116 300 728 688 390 238 86
Voorz beheerspl kunstw 896 258 118 1.035 258 850 442 441 241 41
Voorz onderh gebouwen 256 731 528 459 701 726 434 443 590 737
Voorz precariobelasting 5.377 1.900 - 7.277 1.900 - 9.177 11.077 11.077 11.077
Voorz begraafrechten 233 110 - 343 100 - 443 533 613 683
Totaal voorzieningen 11.794 3.364 1.403 13.755 3.324 2.469 14.609 16.235 15.996 15.747

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
x €1.000
Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Baten
0 Verkoop gemeentelijk vastgoed 1.000 1.450 - -
4 reserve onderwijshuisvesting 188 188 199 150
8 Resultaat grondexploitatie 606 1.185 201 29
8 Reserve herinrichting Skoalleleane Ureterp - - 63 -
8 Reserve invoering omgevingswet 209 - - -
8 Reserve komplannen 67 58 - -
Totaal incidentele baten 2.070 2.882 463 179
Lasten
0 Knelpunten org. Incidenteel (PPB) 125 - - -
0 Overige OWO ontwikkelingen (PPB) 17 - - -
0 (Junior) omgevingsmanager 72 72 - -
0 Tijdelijk niet opvullen vacature gebiedscoordinator -62 -62 - -
0 Tijdelijke formatie medewerker communicatie -48 -48 - -
0 Tijdelijke formatie medewerker subsidies -60 -60 - -
0 Opleidingsbudget -10 15 - -
0 Formatie linking pin OWO BO-SD 36 36 - -
0 Administratieve ondersteuning 36 36 - -
0 Informatieadviseur 72 72 - -
0 Inhuur in verband met opleiding 69 69 - -
0 Uitbreiding openstelling gemeentehuis 36 36 - -
0 Secretaresse management 5 - - -
0 Projectbeheersing 72 72 - -
0 Procesverbinder openbare ruimte 29 29 - -
0 Programmasturing 50 50 - -
0 Trainees 26 - - -
2 Onderhoud kapitaal goederen 248 248 - -
2 Herinrichting Skoalleane Ureterp 63 - - -
2 Uitvoeringsplan GVVP 2018-2020 200 - - -
2 Areaal oude N381 (verhardingen) 30 - - -
4 Reserve onderwijshuisvesting 61 61 39 39
5 Essentaksterfte 70 70 - -
5 Areaal oude N381 (groen) 10 - - -
5 Areaal oude N381 (kunstwerken) 20 - - -
5 Nieuwe bomen planten bij bomenkap 5 - - -
6 Dotatie reserve verbouw dorpshuizen 30 30 30 30
6 Uitbreiden tegenprestatie sociaal domein 144 144 - -
6 Beheersen kostenontw. sociaal domein 20 - - -
6 Lokale duurzaamheidsagenda 80 40 - -
6 Beschermd wonen 230 - - -
6 Tijdelijk niet compenseren OZB dorpshuizen en sportverenigingen -27 - - -
7 Programma duurzaamheid incl. uitvoeringsprogr. 20 20 - -
7 Ontwikkelagenda duurzaamheid 7 115 106 -
7 Openen duurzaamheidsloket 30 - - -
7 Onderzoek zonnevelden 5 - - -
8 Invoering omgevingswet 209 - - -
8 Herinrichting Skoalleleane Ureterp - - 63 -
8 Ontwikkelagenda leefbaarheid 85 90 70 -
8 Advisering planontwikkeling 67 58 - -
Totaal incidentele lasten 2.071 1.192 308 69
Totaal incidenteel resultaat -1 1.689 155 109