Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Toelichting gerealiseerd beleid
    3. Blz. 7 Toelichting resultaat
    4. Blz. 8 De controleverklaring
   2. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 11 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Thema Bestuur
     2. Blz. 14 Doelstellingen
      1. Blz. 15 We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente
       1. Blz. 16 Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart
       2. Blz. 17 Wij voeren de ontwikkelagenda's uit
      2. Blz. 18 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.
       1. Blz. 19 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
      3. Blz. 20 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 21 Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG
      4. Blz. 22 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 23 De raad houdt sturing op verbonden partijen
       2. Blz. 24 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 25 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
    4. Blz. 26 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 27 Thema Dienstberlening en Organisatie
     2. Blz. 28 Doelstellingen
      1. Blz. 29 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 30 Invoeren van Anders werken daar waar het past
       2. Blz. 31 Wij versterken het opdrachtgeverschap
      2. Blz. 32 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 33 In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024
    5. Blz. 34 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 35 Verbonden partijen
    7. Blz. 36 Vennootschapsbelasting
    8. Blz. 37 Onvoorzien
    9. Blz. 38 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 39 Resultaat programma
    11. Blz. 40 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 41 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 42 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 43 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 44 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 45 Thema Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 46 Doelstellingen
      1. Blz. 47 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers
       1. Blz. 48 Wij betrekken inwoners, waar mogelijk bij de aanpak van lokale veiligheidsvraagstukken
      2. Blz. 49 Bezoekers van evenementen en activiteiten kunnen veilig deelnemen
       1. Blz. 50 Wij voeren het evenementenbeleid uit
      3. Blz. 51 Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan
       1. Blz. 52 Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit
      4. Blz. 53 Wij voorkomen en verminderen overlast
       1. Blz. 54 Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen
      5. Blz. 55 Wij voorkomen het ontstaan van problematische jeugdgroepen
       1. Blz. 56 In het geval van een problematische jeugdgroep stellen we een integrale aanpak op
    4. Blz. 57 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 58 Verbonden partijen
    6. Blz. 59 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 60 Resultaat programma
    8. Blz. 61 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 62 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 63 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 64 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 65 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 66 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     2. Blz. 67 Doelstellingen
      1. Blz. 68 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.
       1. Blz. 69 Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten
       2. Blz. 70 Wij werken de Fietsagenda Zuidoost-Fryslân uit
      2. Blz. 71 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 72 Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in
    4. Blz. 73 Verbonden partijen
    5. Blz. 74 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 75 Resultaat programma
    7. Blz. 76 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 77 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 78 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 79 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 80 Thema Werken
     1. Blz. 81 Thema Werken
     2. Blz. 82 Doelstellingen
      1. Blz. 83 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 84 Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers
       2. Blz. 85 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.
      2. Blz. 86 Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt
       1. Blz. 87 Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven en dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen
      3. Blz. 88 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 89 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 90 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
     3. Blz. 91 Verbonden partijen
    4. Blz. 92 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 93 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
    5. Blz. 94 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 95 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 96 Resultaat programma
    8. Blz. 97 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 98 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 99 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 100 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 101 Thema Onderwijs
     1. Blz. 102 Thema Onderwijs
     2. Blz. 103 Doelstellingen
      1. Blz. 104 We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs
       1. Blz. 105 Wij gaan verder met de implementatie van extra uren VVE
       2. Blz. 106 Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren
      2. Blz. 107 We zorgen dat onderwijs bereikbaar is
       1. Blz. 108 We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
       2. Blz. 109 Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen
      3. Blz. 110 Wij dringen laaggeletterdheid terug
       1. Blz. 111 We stimuleren intern en extern betrokkenen om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en zo nodig te zorgen voor doorverwijzing
       2. Blz. 112 We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit
      4. Blz. 113 Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten
       1. Blz. 114 We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam
      5. Blz. 115 Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats
       1. Blz. 116 Wij herijken het speeltuinbeleid en voeren dit uit
      6. Blz. 117 Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen
       1. Blz. 118 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
       2. Blz. 119 Wij stimuleren de samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs
       3. Blz. 120 Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit
    4. Blz. 121 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 122 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 123 Resultaat programma
    7. Blz. 124 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 125 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 126 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 127 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 128 Thema Cultuur
     1. Blz. 129 Thema Cultuur
     2. Blz. 130 Doelstellingen
      1. Blz. 131 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 132 Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving
       2. Blz. 133 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
      2. Blz. 134 Wij stimuleren de culturele ontwikkeling van kinderen
       1. Blz. 135 Wij bieden cultuureducatie aan
       2. Blz. 136 Wij faciliteren het onderwijs en het culturele veld met de inzet van een cultuurcoach
      3. Blz. 137 Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde
       1. Blz. 138 Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke
    4. Blz. 139 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 140 Thema Toerisme en recreatie
     2. Blz. 141 Doelstellingen
      1. Blz. 142 We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie
       1. Blz. 143 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       2. Blz. 144 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       3. Blz. 145 Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband
       4. Blz. 146 We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden
       5. Blz. 147 We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband
       6. Blz. 148 We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden.
     3. Blz. 149 Verbonden partijen
    5. Blz. 150 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 151 Thema Openbaar groen
     2. Blz. 152 Doelstellingen
      1. Blz. 153 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 154 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 155 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
       3. Blz. 156 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      2. Blz. 157 In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat
       1. Blz. 158 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
      3. Blz. 159 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 160 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 161 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
     3. Blz. 162 Verbonden partijen
    6. Blz. 163 Thema Sport
     1. Blz. 164 Thema Sport
     2. Blz. 165 Doelstellingen
      1. Blz. 166 Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen
       1. Blz. 167 Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport
       2. Blz. 168 Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân
    7. Blz. 169 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 170 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 171 Resultaat programma
    10. Blz. 172 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 173 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 174 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 175 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 176 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 177 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     2. Blz. 178 Doelstellingen
      1. Blz. 179 We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening
       1. Blz. 180 Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen
       2. Blz. 181 We voeren preventieve maatregelen uit gekoppeld aan de zogenaamde life events
       3. Blz. 182 We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën
       4. Blz. 183 Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen
      2. Blz. 184 We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%
       1. Blz. 185 We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat
      3. Blz. 186 Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden
       1. Blz. 187 Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op
       2. Blz. 188 We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart
       3. Blz. 189 Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak
       4. Blz. 190 Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter
       5. Blz. 191 Wij maken een plan van aanpak om parttime werk en de inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een functiebeperking te stimuleren
       6. Blz. 192 Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek
      4. Blz. 193 Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert
       1. Blz. 194 Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering
       2. Blz. 195 Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages
      5. Blz. 196 Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%
       1. Blz. 197 Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket
      6. Blz. 198 Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie
       1. Blz. 199 We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring
       2. Blz. 200 We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen
       3. Blz. 201 Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week
      7. Blz. 202 Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren
       1. Blz. 203 Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso
     3. Blz. 204 Verbonden partijen
    4. Blz. 205 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 206 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     2. Blz. 207 Doelstellingen
      1. Blz. 208 We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren
       1. Blz. 209 Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet
      2. Blz. 210 Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen
       1. Blz. 211 We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen
       2. Blz. 212 We informeren inwoners over technische hulpmiddelen
       3. Blz. 213 We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben
       4. Blz. 214 We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk
       5. Blz. 215 Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn
      3. Blz. 216 Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen
       1. Blz. 217 We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden
      4. Blz. 218 Wij willen de '0-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen
       1. Blz. 219 We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen
     3. Blz. 220 Verbonden partijen
    5. Blz. 221 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 222 Thema Jeugdhulp
     2. Blz. 223 Doelstellingen
      1. Blz. 224 We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 225 We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
       2. Blz. 226 We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren
       3. Blz. 227 We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018
       4. Blz. 228 We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs
      2. Blz. 229 Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg
       1. Blz. 230 De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld
       2. Blz. 231 In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement
       3. Blz. 232 We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen
       4. Blz. 233 We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is
     3. Blz. 234 Verbonden partijen
    6. Blz. 235 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 236 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     2. Blz. 237 Doelstellingen
      1. Blz. 238 In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       1. Blz. 239 Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's
      2. Blz. 240 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen
       1. Blz. 241 We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies
       2. Blz. 242 We zetten een dorpsregisseur in
       3. Blz. 243 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen
    7. Blz. 244 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 245 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 246 Resultaat programma
    10. Blz. 247 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 248 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 249 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 250 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 251 Thema Milieu
     1. Blz. 252 Thema Milieu
     2. Blz. 253 Doelstellingen
      1. Blz. 254 Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig
       1. Blz. 255 Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan
      2. Blz. 256 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 257 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      3. Blz. 258 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
       1. Blz. 259 Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
     3. Blz. 260 Verbonden partijen
    4. Blz. 261 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 262 Thema Gezonde samenleving
     2. Blz. 263 Doelstellingen
      1. Blz. 264 De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016
       1. Blz. 265 We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug
       2. Blz. 266 Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022
       3. Blz. 267 Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit
       4. Blz. 268 Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik
      2. Blz. 269 Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen
       1. Blz. 270 Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren
       2. Blz. 271 Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten
     3. Blz. 272 Verbonden partijen
    5. Blz. 273 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 274 Doelstellingen
      1. Blz. 275 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 276 We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap
       2. Blz. 277 Wij kopen 100% duurzaam in
       3. Blz. 278 Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar
      2. Blz. 279 Eind 2021 is er voor alle dorpen en wijken een warmtetransitie- en energieplan en daarover voeren wij de regie en stimuleren en faciliteren de inbreng uit de mienskip
       1. Blz. 280 Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen
       2. Blz. 281 Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen
      3. Blz. 282 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 283 We richten een eigen energiebedrijf op
       2. Blz. 284 Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen
      4. Blz. 285 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 286 We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie
       2. Blz. 287 We monitoren het energiegedrag van onze inwoners
       3. Blz. 288 We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers
       4. Blz. 289 We voeren een communicatiecampagne uit
       5. Blz. 290 Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit
    6. Blz. 291 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 292 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 293 Resultaat programma
    9. Blz. 294 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 295 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 296 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 297 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 298 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 299 Thema Ruimtelijke ordening
     2. Blz. 300 Doelstellingen
      1. Blz. 301 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 302 Borgen erfgoed 2020-2021
       2. Blz. 303 Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2020
       3. Blz. 304 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       4. Blz. 305 Wij faciliteren herbestemming van agrarische gebouwen om verpaupering te voorkomen
       5. Blz. 306 Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021
    4. Blz. 307 Thema Wonen
     1. Blz. 308 Thema Wonen
     2. Blz. 309 Doelstellingen
      1. Blz. 310 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen.
       1. Blz. 311 We hebben een actuele woonvisie
       2. Blz. 312 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen
       3. Blz. 313 Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie
     3. Blz. 314 Verbonden partijen
    5. Blz. 315 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 316 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     2. Blz. 317 Doelstellingen
      1. Blz. 318 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
       1. Blz. 319 Maatwerk in grondbeleid bij de gebiedsontwikkeling Gorredijk
     3. Blz. 320 Verbonden partijen
    6. Blz. 321 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 322 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 323 Resultaat programma
    9. Blz. 324 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 325 Paragrafen
    1. Blz. 326 Lokale heffingen
     1. Blz. 327 Lokale heffingen
     2. Blz. 328 Kostendekkendheid
     3. Blz. 329 Afval en riolering
     4. Blz. 330 Omgevingsvergunningen
     5. Blz. 331 Lokale lastendruk
    2. Blz. 332 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 333 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 334 Kengetallen
    3. Blz. 335 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 336 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 337 Wegen en verhardingen
     3. Blz. 338 Riolering
     4. Blz. 339 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 340 Groen
     6. Blz. 341 Gebouwen
     7. Blz. 342 Openbare verlichting
     8. Blz. 343 Financiële toelichting
    4. Blz. 344 Financiering
     1. Blz. 345 Financiering
     2. Blz. 346 Renterisicobeheer
    5. Blz. 347 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 348 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 349 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 350 Organisatieontwikkeling
     4. Blz. 351 Samenwerking in OWO-verband
     5. Blz. 352 Professionalisering van de organisatie
    6. Blz. 353 Toezicht en controle op de gemeente
     1. Blz. 354 Toezicht en controle op de gemeente
     2. Blz. 355 Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     3. Blz. 356 Ad 2 Audits informatiebeveiliging
     4. Blz. 357 Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad
     5. Blz. 358 Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht)
     6. Blz. 359 Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 360 Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl
    7. Blz. 361 Verbonden partijen
     1. Blz. 362 Verbonden partijen
     2. Blz. 363 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 364 Grondbeleid
     1. Blz. 365 Grondbeleid
     2. Blz. 366 Economische situatie en meerjarenperspectief
     3. Blz. 367 Bouwgrond in exploitaitie (BIE)
     4. Blz. 368 Resultaten per programma
     5. Blz. 369 Prognose van het meerjarige resultaat
     6. Blz. 370 Belangrijke ontwikkelingen/wijzigingen in de prognose van het resultaat
     7. Blz. 371 Risico's in de grondexploitaitie
     8. Blz. 372 Specificatie meerjarig resultaat
    9. Blz. 373 Projecten
     1. Blz. 374 Inleiding
     2. Blz. 375 MFA de Tynje
     3. Blz. 376 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
     4. Blz. 377 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
    10. Blz. 378 OWO samenwerking
     1. Blz. 379 Bestuursovereenkomst
     2. Blz. 380 OWO-visie
     3. Blz. 381 OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking
     4. Blz. 382 Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf)
     5. Blz. 383 Team Belastingen & Vastgoedinformatie
     6. Blz. 384 Team Backoffice Sociaal Domein
     7. Blz. 385 Datagedreven werken
     8. Blz. 386 Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf)
     9. Blz. 387 Informatisering en Automatisering (I&A)
     10. Blz. 388 Documentaire Informatievoorziening (DIV)
     11. Blz. 389 Inkoop
     12. Blz. 390 Verzekeringen
     13. Blz. 391 Financiële administratie
     14. Blz. 392 Personeels- en salarisadministratie
     15. Blz. 393 Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland)
     16. Blz. 394 Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving
     17. Blz. 395 Omgevingswet
     18. Blz. 396 Coronapandemie
    11. Blz. 397 Corona
     1. Blz. 398 Inleiding
     2. Blz. 399 Gevoerd beleid
     3. Blz. 400 Financiën Corona
     4. Blz. 401 Toelichting Financiën
     5. Blz. 402 Egalisatiereserve
   12. Blz. 403 Jaarrekening
    1. Blz. 404 Grondslagen jaarrekening
     1. Blz. 405 Grondslagen jaarrekening
    2. Blz. 406 Balans en toelichting
     1. Blz. 407 Balans
     2. Blz. 408 Uitgebreide balans activa
     3. Blz. 409 Uitgebreide balans passiva
     4. Blz. 410 Vaste activa
     5. Blz. 411 Immateriële vaste activa
     6. Blz. 412 Materiële vaste activa
     7. Blz. 413 Financiële vaste activa
     8. Blz. 414 Vlottende activa
     9. Blz. 415 Voorraden
     10. Blz. 416 Uitzettingen <1 jaar
     11. Blz. 417 Liquide middelen
     12. Blz. 418 Overlopende activa
     13. Blz. 419 Vaste passiva
     14. Blz. 420 Reserves
     15. Blz. 421 Toelichting bestemmingsreserves
     16. Blz. 422 Voorzieningen
     17. Blz. 423 Vaste schulden
     18. Blz. 424 Vlottende passiva
     19. Blz. 425 Overlopende passiva
     20. Blz. 426 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    3. Blz. 427 Overzicht van baten en lasten met toelichting
     1. Blz. 428 Toelichting
     2. Blz. 429 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 430 Programma 0
     4. Blz. 431 Programma 1
     5. Blz. 432 Programma 2
     6. Blz. 433 Programma 3
     7. Blz. 434 Programma 4
     8. Blz. 435 Programma 5
     9. Blz. 436 Programma 6
     10. Blz. 437 Programma 7
     11. Blz. 438 Programma 8
     12. Blz. 439 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     13. Blz. 440 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
     14. Blz. 441 Overzicht incidentele baten en lasten
    4. Blz. 442 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 443 Reserves
     2. Blz. 444 Voorzieningen
    5. Blz. 445 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)
     1. Blz. 446 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)
     2. Blz. 447 Sisa regelingen
    6. Blz. 448 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 449 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    7. Blz. 450 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 451 Overzicht
    8. Blz. 452 Kosten Overhead
     1. Blz. 453 Overzicht
    9. Blz. 454 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 455 Overzicht
    10. Blz. 456 Onvoorzien
     1. Blz. 457 Overzicht
    11. Blz. 458 Bijlage: Overzicht bezuinigingen per programma
     1. Blz. 459 Overzicht bezuinigingen per programma
     2. Blz. 460 Toelichting bezuinigingen
     3. Blz. 461 Grafieken
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap