Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Toelichting gerealiseerd beleid Blz. 6
Toelichting resultaat Blz. 7
De controleverklaring Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10
Kaderstellende documenten Blz. 11
Thema Bestuur Blz. 12
Thema Bestuur Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 15
Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart Blz. 16
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 17
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 18
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 19
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 20
Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG Blz. 21
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 22
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 23
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 24
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 25
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 26
Thema Dienstberlening en Organisatie Blz. 27
Doelstellingen Blz. 28
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 29
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 30
Wij versterken het opdrachtgeverschap Blz. 31
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 32
In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024 Blz. 33
Beleidsindicatoren Blz. 34
Verbonden partijen Blz. 35
Vennootschapsbelasting Blz. 36
Onvoorzien Blz. 37
Wat heeft het gekost? Blz. 38
Resultaat programma Blz. 39
Toelichting op de financiën Blz. 40
Programma 1 | Veiligheid Blz. 41
Programma 1 | Veiligheid Blz. 42
Kaderstellende documenten Blz. 43
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 44
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 45
Doelstellingen Blz. 46
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 47
Wij betrekken inwoners, waar mogelijk bij de aanpak van lokale veiligheidsvraagstukken Blz. 48
Bezoekers van evenementen en activiteiten kunnen veilig deelnemen Blz. 49
Wij voeren het evenementenbeleid uit Blz. 50
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 51
Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit Blz. 52
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 53
Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen Blz. 54
Wij voorkomen het ontstaan van problematische jeugdgroepen Blz. 55
In het geval van een problematische jeugdgroep stellen we een integrale aanpak op Blz. 56
Beleidsindicatoren Blz. 57
Verbonden partijen Blz. 58
Wat heeft het gekost? Blz. 59
Resultaat programma Blz. 60
Toelichting op de financiën Blz. 61
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 62
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 63
Kaderstellende documenten Blz. 64
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 65
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 66
Doelstellingen Blz. 67
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 68
Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten Blz. 69
Wij werken de Fietsagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 70
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 71
Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in Blz. 72
Verbonden partijen Blz. 73
Wat heeft het gekost? Blz. 74
Resultaat programma Blz. 75
Toelichting op de financiën Blz. 76
Programma 3 | Economie Blz. 77
Programma 3 | Economie Blz. 78
Kaderstellende documenten Blz. 79
Thema Werken Blz. 80
Thema Werken Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 83
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 84
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 85
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 86
Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven en dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen Blz. 87
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 88
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 89
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 90
Verbonden partijen Blz. 91
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 92
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 93
Beleidsindicatoren Blz. 94
Wat heeft het gekost? Blz. 95
Resultaat programma Blz. 96
Toelichting op de financiën Blz. 97
Programma 4 | Onderwijs Blz. 98
Programma 4 | Onderwijs Blz. 99
Kaderstellende documenten Blz. 100
Thema Onderwijs Blz. 101
Thema Onderwijs Blz. 102
Doelstellingen Blz. 103
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 104
Wij gaan verder met de implementatie van extra uren VVE Blz. 105
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 106
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 107
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 108
Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen Blz. 109
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 110
We stimuleren intern en extern betrokkenen om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en zo nodig te zorgen voor doorverwijzing Blz. 111
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 112
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 113
We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam Blz. 114
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 115
Wij herijken het speeltuinbeleid en voeren dit uit Blz. 116
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 117
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 118
Wij stimuleren de samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs Blz. 119
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 120
Beleidsindicatoren Blz. 121
Wat heeft het gekost? Blz. 122
Resultaat programma Blz. 123
Toelichting op de financiën Blz. 124
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 125
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 126
Kaderstellende documenten Blz. 127
Thema Cultuur Blz. 128
Thema Cultuur Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 131
Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving Blz. 132
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 133
Wij stimuleren de culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 134
Wij bieden cultuureducatie aan Blz. 135
Wij faciliteren het onderwijs en het culturele veld met de inzet van een cultuurcoach Blz. 136
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 137
Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke Blz. 138
Thema Toerisme en recreatie Blz. 139
Thema Toerisme en recreatie Blz. 140
Doelstellingen Blz. 141
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 142
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 143
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 144
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 145
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 146
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 147
We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden. Blz. 148
Verbonden partijen Blz. 149
Thema Openbaar groen Blz. 150
Thema Openbaar groen Blz. 151
Doelstellingen Blz. 152
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 153
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 154
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 155
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 156
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 157
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 158
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 159
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 160
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 161
Verbonden partijen Blz. 162
Thema Sport Blz. 163
Thema Sport Blz. 164
Doelstellingen Blz. 165
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 166
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 167
Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân Blz. 168
Beleidsindicatoren Blz. 169
Wat heeft het gekost? Blz. 170
Resultaat programma Blz. 171
Toelichting op de financiën Blz. 172
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 173
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 174
Kaderstellende documenten Blz. 175
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 176
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 177
Doelstellingen Blz. 178
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 179
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 180
We voeren preventieve maatregelen uit gekoppeld aan de zogenaamde life events Blz. 181
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 182
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 183
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 184
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 185
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 186
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 187
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 188
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 189
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 190
Wij maken een plan van aanpak om parttime werk en de inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een functiebeperking te stimuleren Blz. 191
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 192
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 193
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 194
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 195
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 196
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 197
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 198
We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring Blz. 199
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 200
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 201
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 202
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso Blz. 203
Verbonden partijen Blz. 204
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 205
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 206
Doelstellingen Blz. 207
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 208
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 209
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 210
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 211
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 212
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 213
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 214
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 215
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 216
We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden Blz. 217
Wij willen de '0-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 218
We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen Blz. 219
Verbonden partijen Blz. 220
Thema Jeugdhulp Blz. 221
Thema Jeugdhulp Blz. 222
Doelstellingen Blz. 223
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 224
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten Blz. 225
We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren Blz. 226
We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018 Blz. 227
We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs Blz. 228
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 229
De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld Blz. 230
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement Blz. 231
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen Blz. 232
We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is Blz. 233
Verbonden partijen Blz. 234
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 235
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 236
Doelstellingen Blz. 237
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 238
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's Blz. 239
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 240
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 241
We zetten een dorpsregisseur in Blz. 242
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 243
Beleidsindicatoren Blz. 244
Wat heeft het gekost? Blz. 245
Resultaat programma Blz. 246
Toelichting op de financiën Blz. 247
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 248
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 249
Kaderstellende documenten Blz. 250
Thema Milieu Blz. 251
Thema Milieu Blz. 252
Doelstellingen Blz. 253
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 254
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 255
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 256
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 257
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 258
Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 259
Verbonden partijen Blz. 260
Thema Gezonde samenleving Blz. 261
Thema Gezonde samenleving Blz. 262
Doelstellingen Blz. 263
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 264
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 265
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 266
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 267
Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik Blz. 268
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 269
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 270
Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten Blz. 271
Verbonden partijen Blz. 272
Thema Duurzaamheid Blz. 273
Doelstellingen Blz. 274
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 275
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 276
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 277
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar Blz. 278
Eind 2021 is er voor alle dorpen en wijken een warmtetransitie- en energieplan en daarover voeren wij de regie en stimuleren en faciliteren de inbreng uit de mienskip Blz. 279
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 280
Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen Blz. 281
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 282
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 283
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 284
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 285
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 286
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 287
We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers Blz. 288
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 289
Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit Blz. 290
Beleidsindicatoren Blz. 291
Wat heeft het gekost? Blz. 292
Resultaat programma Blz. 293
Toelichting op de financiën Blz. 294
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 295
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 296
Kaderstellende documenten Blz. 297
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 298
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 299
Doelstellingen Blz. 300
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 301
Borgen erfgoed 2020-2021 Blz. 302
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2020 Blz. 303
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 304
Wij faciliteren herbestemming van agrarische gebouwen om verpaupering te voorkomen Blz. 305
Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021 Blz. 306
Thema Wonen Blz. 307
Thema Wonen Blz. 308
Doelstellingen Blz. 309
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. Blz. 310
We hebben een actuele woonvisie Blz. 311
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen Blz. 312
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 313
Verbonden partijen Blz. 314
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 315
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 316
Doelstellingen Blz. 317
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 318
Maatwerk in grondbeleid bij de gebiedsontwikkeling Gorredijk Blz. 319
Verbonden partijen Blz. 320
Beleidsindicatoren Blz. 321
Wat heeft het gekost? Blz. 322
Resultaat programma Blz. 323
Toelichting op de financiën Blz. 324
Paragrafen Blz. 325
Lokale heffingen Blz. 326
Lokale heffingen Blz. 327
Kostendekkendheid Blz. 328
Afval en riolering Blz. 329
Omgevingsvergunningen Blz. 330
Lokale lastendruk Blz. 331
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 332
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 333
Kengetallen Blz. 334
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 335
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 336
Wegen en verhardingen Blz. 337
Riolering Blz. 338
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 339
Groen Blz. 340
Gebouwen Blz. 341
Openbare verlichting Blz. 342
Financiële toelichting Blz. 343
Financiering Blz. 344
Financiering Blz. 345
Renterisicobeheer Blz. 346
Bedrijfsvoering Blz. 347
Bedrijfsvoering Blz. 348
Kaderstellende documenten Blz. 349
Organisatieontwikkeling Blz. 350
Samenwerking in OWO-verband Blz. 351
Professionalisering van de organisatie Blz. 352
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 353
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 354
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 355
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 356
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 357
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 358
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 359
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 360
Verbonden partijen Blz. 361
Verbonden partijen Blz. 362
Overzicht verbonden partijen Blz. 363
Grondbeleid Blz. 364
Grondbeleid Blz. 365
Economische situatie en meerjarenperspectief Blz. 366
Bouwgrond in exploitaitie (BIE) Blz. 367
Resultaten per programma Blz. 368
Prognose van het meerjarige resultaat Blz. 369
Belangrijke ontwikkelingen/wijzigingen in de prognose van het resultaat Blz. 370
Risico's in de grondexploitaitie Blz. 371
Specificatie meerjarig resultaat Blz. 372
Projecten Blz. 373
Inleiding Blz. 374
MFA de Tynje Blz. 375
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 376
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 377
OWO samenwerking Blz. 378
Bestuursovereenkomst Blz. 379
OWO-visie Blz. 380
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 381
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 382
Team Belastingen & Vastgoedinformatie Blz. 383
Team Backoffice Sociaal Domein Blz. 384
Datagedreven werken Blz. 385
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 386
Informatisering en Automatisering (I&A) Blz. 387
Documentaire Informatievoorziening (DIV) Blz. 388
Inkoop Blz. 389
Verzekeringen Blz. 390
Financiële administratie Blz. 391
Personeels- en salarisadministratie Blz. 392
Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland) Blz. 393
Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Blz. 394
Omgevingswet Blz. 395
Coronapandemie Blz. 396
Corona Blz. 397
Inleiding Blz. 398
Gevoerd beleid Blz. 399
Financiën Corona Blz. 400
Toelichting Financiën Blz. 401
Egalisatiereserve Blz. 402
Jaarrekening Blz. 403
Grondslagen jaarrekening Blz. 404
Grondslagen jaarrekening Blz. 405
Balans en toelichting Blz. 406
Balans Blz. 407
Uitgebreide balans activa Blz. 408
Uitgebreide balans passiva Blz. 409
Vaste activa Blz. 410
Immateriële vaste activa Blz. 411
Materiële vaste activa Blz. 412
Financiële vaste activa Blz. 413
Vlottende activa Blz. 414
Voorraden Blz. 415
Uitzettingen <1 jaar Blz. 416
Liquide middelen Blz. 417
Overlopende activa Blz. 418
Vaste passiva Blz. 419
Reserves Blz. 420
Toelichting bestemmingsreserves Blz. 421
Voorzieningen Blz. 422
Vaste schulden Blz. 423
Vlottende passiva Blz. 424
Overlopende passiva Blz. 425
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 426
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 427
Toelichting Blz. 428
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 429
Programma 0 Blz. 430
Programma 1 Blz. 431
Programma 2 Blz. 432
Programma 3 Blz. 433
Programma 4 Blz. 434
Programma 5 Blz. 435
Programma 6 Blz. 436
Programma 7 Blz. 437
Programma 8 Blz. 438
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 439
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 440
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 441
Uiteenzetting financiële positie Blz. 442
Reserves Blz. 443
Voorzieningen Blz. 444
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) Blz. 445
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 446
Sisa regelingen Blz. 447
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 448
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 449
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 450
Overzicht Blz. 451
Kosten Overhead Blz. 452
Overzicht Blz. 453
Vennootschapsbelasting Blz. 454
Overzicht Blz. 455
Onvoorzien Blz. 456
Overzicht Blz. 457
Bijlage: Overzicht bezuinigingen per programma Blz. 458
Overzicht bezuinigingen per programma Blz. 459
Toelichting bezuinigingen Blz. 460
Grafieken Blz. 461
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap