Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen, benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan

Terug naar navigatie - Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan
Wij stellen een integraal plan van aanpak op voor ondermijning en voeren dat uit.
We gaan integrale controles uitvoeren op locaties en gelegenheden die vatbaar zijn voor ondermijning. Denk aan recreatieterreinen of leegstaande (bedrijfs)panden.
We organiseren bewustwordingssessies voor de gemeentelijke organisatie, onze partners, ondernemers en inwoners.
We pakken criminele samenwerkingsverbanden en kopstukken aan door het organiseren van RIEC tafels.

Zo gaan we dat doen

Wij voorkomen het ontstaan van problematische jeugdgroepen

Terug naar navigatie - Wij voorkomen het ontstaan van problematische jeugdgroepen

We zetten jongerenwerkers en het gebiedsteam in bij individuele probleemgevallen. 

We zetten indien nodig het 7-stappenmodel in om tot een groepsgerichte aanpak te komen van jeugdoverlast.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners 0,7 0,3 0,5 * 2,2 2,2 2,3 *
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners 1,9 1,8 1,7 0,7 ^ 2,9 2,5 2,3 *
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners 2,4 2,9 3,0 1,8 5,0 4,8 4,8 4,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 4,2 2,9 3,4 3,4 6,0 5,4 5,9 6,2
Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren 6,0 2,0 8,0 3,0 13,0 12,0 13,0 11,0
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 19 mei 2021
^ Op waarstaatjegemeente.nl zijn nog geen cijfers gepubliceerd, de gepresenteerde cijfers komen uit het de rapportage 2020 van de politie.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

De gemeente werkt met de andere Friese gemeenten en partners als politie en reclassering samen in het Veiligheidshuis Fryslân. Het Veiligheidshuis Fryslân houdt zich voor de gehele provincie Friesland bezig met de persoonsgerichte aanpak van onder andere huiselijk geweld, overlastgevende personen en ex-gedetineerden (nazorg). De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (primair) Begroting 2020 (incl wijzigingen) Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten 1.881 1.922 1.922 1.919 -3
Baten 22 45 45 8 -37
Saldo voor bestemming -1.859 -1.877 -1.877 -1.911 -34
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten - - - - -
Saldo na bestemming -1.859 -1.877 -1.877 -1.911 -34
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2020 Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.679 -1.679 -0
1.2 Openbare orde en veiligheid -198 -232 -33
Saldo voor bestemming -1.877 -1.911 -34
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -1.877 -1.911 -34

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2020 € 34.000 nadeliger dan geraamd.

Opbrengst APV vergunningen € 37.000 nadelig (taakveld 1.2).

De opbrengst van de leges APV vergunningen (€ 8.000) is in 2020 veel lager dan geraamd (€ 45.000). Er zijn minder APV vergunningen verstrekt. Dat geeft hier dus een nadelig effect van € 37.000.

Overig posten € 3.000 voordelig

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting