Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland heeft een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen kiest de gemeente steeds meer voor het zich beperken tot de gemeentelijke kerntaken en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
De nieuwe Omgevingswet, die per 2022 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het "gekanteld" werken. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 zijn daartoe al beleidsaanzetten gegeven. Hierin is beschreven op welke wijze de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kunnen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen. De implementatie van de Omgevingswet is in voorbereiding.

Het onderdeel "wonen" is nader uitgewerkt in de Woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Mede vormt het kader voor dorpsvisies, het gemeentelijk grondbeleid en de keuze voor locaties voor woningnieuwbouw .

Onze planologische producten (bestemmingsplannen) zijn actueel. Waar nodig is achterstallig onderhoud uitgevoerd bij ons ruimtelijk instrumentarium. De overgang daarvan naar de Omgevingswet kan naar verwachting goed worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de (dorps)kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden geboden. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Omgevingsvisie 2015-2030
Woningbouwprogramma 2008 – 2020
Woonvisie 2017-2021
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009)
Digitale agenda Opsterland (2015)
Jaarverslag/programma ruimtelijke plannen 2019-2020
Nota grondbeleid Opsterland (2018-2021)
Beleidsplan Vergunningverlening Toezicht en Handhaving voor de Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020 - 2024

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Terug naar navigatie - Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Zo gaan we dat doen

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen.

Terug naar navigatie - Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen.

Wij willen voldoende woningen in Opsterland, zowel kwantitatief als kwalitatief, afgestemd op de aanwezige behoefte van de verschillende doelgroepen. 

Zo gaan we dat doen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.

Terug naar navigatie - Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.

Jaarlijks stelt het college van b&w in de paragraaf grondbeleid van de begroting vast of er een actief of passief grondbeleid zal worden gevoerd. Een belangrijke afweging bij deze keuze is de hoogte van het financiële risico voor de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen.  Evenals in voorgaande jaren zal in 2020  een terughoudend en voorzichtig actief grondbeleid worden gevoerd over ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentelijke grond. Bij ontwikkelingen op particuliere gronden zal de gemeente faciliterend en ondersteunend optreden.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 201 212 216 236 217 230 248 270
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 5 6 8 * 8 9 9 *
Demografische druk 15-64 jaar % 59% 59% 59% 60% 53% 54% 54% 54%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden In euro's 570 599 610 622 644 649 669 700
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden In euro's 681 706 712 722 723 721 739 773
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 19 mei 2021

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (primair) Begroting 2020 (incl wijzigingen) Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten 5.003 2.694 3.818 4.785 967
Baten 3.545 2.355 3.600 5.792 2.192
Saldo voor bestemming -1.458 -339 -218 1.008 1.226
Mutaties reserves
Lasten 149 - - 5 5
Baten 565 275 276 200 -76
Saldo na bestemming -1.042 -64 58 1.202 1.145
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2020 Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld
8.1 Ruimtelijke ordening -395 -323 72
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 653 1.663 1.010
8.3 Wonen en bouwen -476 -332 144
Saldo voor bestemming -218 1.008 1.226
Stortingen reserves
Komplannen - -5 -5
Invoering omgevingswet - -
Totaal stortingen reserves - -5 -5
Onttrekkingen reserves
Komplannen 67 - -67
Invoering omgevingswet 209 200 -9
Totaal onttrekkingen reserves 276 200 -76
Saldo na bestemming 58 1.202 1.145

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2020 € 1.145.000 voordeliger dan geraamd. Dit verschil kan op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Ruimtelijke ordening, budgettair neutraal (taakveld 8.1)

Vanuit de reserve Komplannen was in 2020 € 67.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een erfgoedverordening en actualisering van het welstandsbeleid. Deze werkzaamheden zijn als gevolg van corona verschoven naar 2021. De niet uitgegeven middelen blijven in de reserve Komplannen en worden dus niet onttrokken aan de reserve, zoals geraamd. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen),  voordeel €  1.010.000 (taakveld 8.2)

Het saldo op de bouwgrondexploitatie is € 1.010.000 voordeliger dan geraamd. Voor een verdere toelichting kan worden verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 

Opbrengst vergunningen, voordeel € 88.000 (taakveld 8.3) 

De opbrengsten van de vergunningen  geven een voordeel van €108.000 in dit taakveld. Hiervan was vooral de vraag naar bouwvergunningen € 171.000 hoger dan geraamd.  
Door grote vraag naar bouwvergunningen zijn de kosten voor welstandsadviezen € 20.000 hoger dan geraamd. Dit geeft een nadeel. 

Ontwikkelagenda leefbaarheid, voordeel € 85.000 (taakveld 8.3) 

Vanuit de ontwikkelagenda leefbaarheid was voor dorpsregisseurs, woonplannen en een pilot buurtbemiddeling in totaal € 85.000 beschikbaar gesteld. In 2020 was geen dorpsregisseur beschikbaar, dit geeft een voordeel van € 60.000. De uitvoer van de woonplannen en de pilot vindt plaats in 2021. Dit geeft in 2020 een voordeel van € 25.000. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2020 voorgesteld dit voordeel van € 25.000 weer in 2021 beschikbaar te stellen.  

Overige poste  nadelig € 38.000

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting