Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

In 2018 is de coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie gestart. In het coalitieakkoord is gekozen voor een nieuwe manier van besturen: modern besturen. Juist in de gemeente staat de overheid dichtbij mensen en moet duidelijk zijn wat je wel of niet van die overheid kan verwachten. Ook moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand komen en hoe en wanneer je daar invloed op kan hebben. De gemeenteraad komt meer aan bod aan de voorkant van het proces. Daarnaast gaan we door met het integriteitsbeleid van de afgelopen jaren. De kernwaarden van modern bestuur zijn transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Opsterland is een zelfstandige gemeente in Zuidoost-Friesland en wil die zelfstandigheid behouden. De gemeente Opsterland zoekt naast de samenwerking in OWO-verband ook de verbinding met andere gemeenten, zoals met Heerenveen en Smallingerland, maar ook breder. Wij maken deel uit van de P10, momenteel als voorzitter, het snel groeiende samenwerkingsverband van inmiddels 29 grote plattelandsgemeenten.  Eind november 2020 is burgemeester Van Selm herbenoemd als voorzitter voor een tweede periode van 4 jaar. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Dit doen wij bijvoorbeeld via de VNG en de VFG.

Adequate en persoonlijke dienstverlening is belangrijk. Naast de dienstverlening in het gemeentehuis zullen steeds meer producten digitaal beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven. Over onze dienstverlening en andere onderwerpen communiceren we actief en professioneel. We zijn een professionele organisatie, met aandacht voor modern werkgeverschap en werknemerschap. De strategische personeelsplanning (juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment) is hier een belangrijk onderdeel van. Maar we onderzoeken ook wat nodig is om de beschikbare kantoorruimte en de (digitale) werkprocessen te verbeteren. Hierbij nemen we de ervaringen die we in 2020 hebben opgedaan met thuiswerken mee. Daarnaast zijn we door programmasturing beter in staat om te sturen op resultaat.

Thema Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Terug naar navigatie - Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Wij stimuleren democratische beginselen en burgerschap en stellen de grondwet centraal. We streven naar bestuurlijke vernieuwing als daarmee de gemeenschap gediend wordt, bijvoorbeeld door initiatieven uit de samenleving te faciliteren.

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is

Terug naar navigatie - Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is

Sinds 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe verordening stelt strengere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens door organisaties en haar medewerkers en versterkt de rechten van betrokkenen (burgers). 

Zo gaan we dat doen

Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Terug naar navigatie - Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Zo gaan we dat doen

Thema Dienstverlening en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde

Terug naar navigatie - De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde

Een goede bedrijfsvoering is noodzakelijk om de dienstverlening aan de maatschappij en burgers te kunnen leveren. Dit moet op een zo slim mogelijke manier gebeuren waarbij er oog blijft voor het doel wat we dienen. De uitkomsten uit het organisatieontwikkelingstraject worden gebruikt om waar nodig de bedrijfsvoering te stroomlijnen.

Zo gaan we dat doen

Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

Terug naar navigatie - Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

 

We breiden het aantal digitaal beschikbare producten verder uit (Digitale Agenda 2020) en stimuleren het gebruik van het digitale kanaal.

We maken gebruik van nieuwe manieren van dienstverlening.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020
Formatie Fte per 1.000 inwoners 7,1 7,3 7,4
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,7 7,1 7,0
Apparaatskosten Kosten per inwoner 635 692 688
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 13,0% 11,0% 10,3%
Overhead % van totale lasten 11,2% 9,0% 11,4%
Bron: eigen gegevens
De berekening van deze indicatoren is gebaseerd op het document van de VNG ´Definities beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie´.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, CBL (Cross Border Leases) Vennootschap BV, CSV Amsterdam B.V. (voormalig Claim Staat Vennootschap B.V.) voort gekomen uit de verkoop van Essent. CBL Vennootschap BV is ontbonden per 9 april 2020.
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Voor onvoorziene uitgaven is voor 2020 € 37.500 beschikbaar (€ 1,25 per inwoner). In 2020 is geen gebruik gemaakt van deze post.

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (primair) Begroting 2020 (incl wijzigingen) Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten 17.011 16.085 14.087 15.511 1.425
Baten 64.118 56.217 56.731 59.272 2.541
Saldo voor bestemming 47.108 40.132 42.645 43.761 1.116
Mutaties reserves
Lasten 38 - 1.900 1.906 6
Baten 5.455 - 1.197 1.197 -
Saldo na bestemming 52.525 40.132 41.942 43.051 1.110
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2020 Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld
0.1 Bestuur -1.310 -1.512 -202
0.10 Mutaties reserves 144 -260 -404
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 388 - -388
0.2 Burgerzaken -967 -908 58
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 251 194 -57
0.4 Overhead -9.503 -9.510 -7
0.5 Treasury -69 -64 5
0.61 OZB woningen 2.277 2.265 -12
0.62 OZB niet-woningen 1.431 1.510 78
0.64 Belastingen overig 1.998 2.386 387
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 48.188 49.395 1.207
0.8 Overige baten en lasten -40 6 46
Saldo voor bestemming 42.789 43.501 712
Stortingen reserves
AR vrije deel resultaat begroting en perspectiefbrief -1.900 -1.900 -
Organisatiedoelstellingenfonds -6 -6
Totaal stortingen reserves -1.900 -1.906 -6
Onttrekkingen reserves
AR vrije deel resultaat begroting en perspectiefbrief 1.068 1.068 -
Onttrekking AR vrije deel tbv OWO-bedrijfsvoering 76 76 -
Onttrekking AR vrije deel tbv Koaibosk aanpassingen gebouw 15 15 -
Onttrekking AR vrije deel tbv Asbestsanering Bûtewei-Ureterp 38 38 -
Totaal onttrekkingen reserves 1.197 1.197 -
Saldo na bestemming 42.086 42.792 706
Tussen het hoofdoverzicht en de specificatie per taakveld zit een verschil van -260 (144 begroting). Dit ontstaat door dat alle mutaties reserves op taakveld 0.10 geboekt zijn. In de specificatie laten we deze echter zien in het programma waar de reserve betrekking op heeft.

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2020 € 1.110.000 voordeliger dan geraamd. Dit verschil wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Storting in de voorziening wethouderspensioenen € 248.000 nadeel (taakveld 0.1) 

In 2020 was een storting in de voorziening wethouderspensioenen van € 248.000 noodzakelijk. Per balansdatum 31 december 2020 zijn de actuariële berekeningen van toekomstige pensioenverplichtingen voor wethouderspensioenen geactualiseerd. Door een daling van de wettelijk verplichte rekenrente was deze storting wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de voorziening per balansdatum toereikend is. 

Resultaat van de rekening van baten en lasten € 388.000 nadeel (taakveld 0.11)

Hier is het verwachte voordelige resultaat 2020 na verwerking van alle raadsbesluiten ad € 388.000 geraamd. Het werkelijke jaarrekeningresultaat is in afwachting van besluitvorming door de raad nog niet verwerkt. Vandaar hier een negatief effect van € 388.000  

Burgerzaken € 58.000 voordeel (taakveld 0.2)

In 2020 waren de opbrengsten voor leges burgerzaken en reisdocumenten € 17.000 hoger dan geraamd, terwijl de kosten voor dienstverlening € 41.000 lager dan waar bij de begroting rekening mee was gehouden.  

Exploitatie gemeentelijke gebouwen, niet voor openbare dienst € 117.000 voordeel (taakveld 0.3)

In de begroting 2020 is als één van de bezuinigingen een incidentele opbrengst van € 1.000.000 opgevoerd in verband met de verkoop van gemeentelijke gebouwen (niet voor openbare dienst). Deze bezuiniging is in 2020 gerealiseerd. De verkoop van enkele gebouwen leverde een éénmalige opbrengst op van € 1.371.000. Na aftrek van verkoopkosten (ca. € 40.000) dus een voordeel ten opzichte van de begroting van € 331.000. Hier tegenover staat echter niet geraamde kosten voor externe ondersteuning bij het ontwikkelen van zowel dorpshuizen- als vastgoedbeleid (ca. € 105.000). Ook waren de exploitatiekosten voor de overige gebouwen en landerijen per saldo ca. € 109.000 hoger. 

Storting in de voorziening onderhoud gebouwen € 174.000 nadeel (taakveld 0.3)

Voor het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan voor 10 jaar opgesteld. De hoogte van de voorziening moet toereikend zijn om deze geactualiseerde onderhoudskosten voor de komende 10 jaar te dekken. Hiervoor was per 31-12-2020 een eenmalige storting van € 174.000 nodig. In het meerjarenonderhoudsplan is rekening gehouden met de hierboven genoemde verkopen. Hierdoor is vanaf 2021 op de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen sprake van een structureel voordeel van € 50.000 en is de bezuiniging uit de begroting 2020 ook structureel gerealiseerd.

Bedrijfsvoeringskosten € 50.000 voordeel (taakveld 0.4)

Het totaal van de personeelskosten gaf op dit programma een nadeel van € 20.000. Enerzijds waren de salariskosten  en inhuur personeel met € 219.000 overschreden (ongeveer 1,75 % van het totale budget). Dit werd onder meer veroorzaakt door extra inhuur bij ziekte. Daarnaast was er ook nog een nadeel omdat de bezuiniging op formatie Economische zaken in 2020 nog niet gerealiseerd was.

Hiertegenover staat dat de voorziening voor strategische personeelsplanning deels kon vrijvallen (€ 108.000) vanwege doorstroom van personeel. De overige personeelskosten gaven per saldo een voordeel van € 91.000. Dit betrof onder meer opleiding- en reiskosten. 

Verder was er in 2020 sprake van een voordeel op de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen van € 129.000. Er zijn in 2020 incidentele middelen beschikbaar gesteld die deels voor projecten waren die nog niet zijn afgerond. Bij de resultaatbestemming 2020 zal daarom voorgesteld worden hiervoor nog € 30.000 in 2021 incidenteel beschikbaar te stellen. Verder was er vooral een voordeel door lagere inhuurkosten personeel. 

Op het gebied van bedrijfsvoering is aan coronakosten een bedrag van € 110.000 uitgegeven. Voor een verdere toelichting kan worden verwezen naar de paragraaf Corona.

Tenslotte was er op de overige bedrijfsvoeringskosten (niet zijnde personeelskosten) nog sprake van per saldo een voordeel van € 51.000.

Dividend en rente € 40.000 nadeliger (taakveld 0.5)

In 2020 was de werkelijke dividendopbrengst een stuk lager dan geraamd (€ 77.000). Met name van de Bank Nederlandse Gemeente werd een lager dividend ontvangen. Daartegenover stond dat er een voordeel was op de rentekosten voor kasgeldleningen van € 37.000.

Belastingen € 481.000 voordeel (taakveld 0.6)

De Precariobelasting is voor de jaren 2020 en 2021 nog incidenteel geraamd. In 2020 was dit een bedrag van € 1.900.000. De werkelijke belastingopbrengst was € 2.315.000, dus een voordeel van € 415.000. Daarnaast was ook de OZB-opbrengst € 66.000 hoger dan geraamd.  

Uitkering gemeentefonds € 1.207.000 voordeel (taakveld 0.7)

De uitkering uit het gemeentefonds was per saldo € 1.207.000 voordeliger dan geraamd. Over 2020 is regulier € 658.000 meer ontvangen. Hiervan was € 310.000 het gevolg van een hogere uitkeringsfactor. Daarnaast waren er ook wijzigingen in de diverse maatstaven en werden er hogere decentralisatieuitkeringen ontvangen.  

Over voorgaande jaren was er een nadelig afwikkelingsverschil van € 384.000. Verder was er in 2020 via het gemeentefonds een extra uitkering van € 934.000 voor coronacompensatie. Voor een verdere toelichting hierop kan worden verwezen naar de paragraaf coronakosten. 

Overige baten voordeel € 37.500 (taakveld 0.8)

In de begroting is een structurele raming opgenomen van € 37.500 voor onvoorzien.In 2020 is hiervan niets besteed.  Daarom hier dus een voordeel van € 37.500.

Overige posten voordeel € 9.500

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting