Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Met ons economisch beleid werken we aan een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie. Dat is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Het MKB, de detailhandel, de agrarische sector, de zorgsector en Recreatie en Toerisme zijn belangrijke pijlers van de werkgelegenheid en de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met de ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan.  Duurzaamheid en circulaire economie zijn actuele thema's. 

De uitwerking van de corona-maatregelen op lokaal economisch niveau zijn eind 2020  nog niet uitgekristalliseerd.  

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt

Wij zorgen in samenwerking met het bedrijfsleven voor een goede lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt. Hierbij richten wij ons vooral op de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. 

Zo gaan we dat doen

Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

Terug naar navigatie - Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

De toekomst voor ondernemers ligt bij de circulaire economie. Samen met ondernemers wordt beoordeeld welke ontwikkelingskansen hier liggen. Wij gaan hiervoor bijeenkomsten met ondernemers organiseren, brengen ondernemers in contact met belangrijke stakeholders en gaan ons netwerk hiervoor optimaal inzetten.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Functiemenging % 45,6% 46,0% 46,4% * 52,5% 52,8% 53,2% *
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners (tussen 15 t/m 64 jaar) 151,0 155,1 158,2 * 139,7 145,5 151,6 *
De functievermengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 19 mei 2021

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (primair) Begroting 2020 (incl wijzigingen) Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten 705 643 728 1.001 273
Baten 563 323 369 875 506
Saldo voor bestemming -143 -320 -359 -126 233
Mutaties reserves
Lasten 173 125 125 205 80
Baten 148 - 40 40 -
Saldo na bestemming -168 -445 -445 -292 153
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2020 Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld
3.1 Economische ontwikkeling -144 -133 11
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -198 -99 99
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -91 -46 45
3.4 Economische promotie 73 151 78
Saldo voor bestemming -359 -126 233
Stortingen reserves
Recreatie en toerisme -125 -205 -80
Totaal stortingen reserves -125 -205 -80
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR vrije deel tbv Bedrijvenloket en Bedr. Regeling 40 40 -
Totaal onttrekkingen reserves 40 40 -
Saldo na bestemming -445 -292 153

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2020 € 153.000 voordeliger dan geraamd. Dit verschil kan op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Exploitatie bedrijventerreinen voordeel € 99.000 (taakveld 3.2)

De grondexploitatie bedrijventerreinen geeft een voordeel van € 99.000. Dit voordeel wordt in de paragraaf Grondbeleid verder toegelicht.

Transformatie bedrijventerreinen voordeel € 27.500 (taakveld 3.3)

De transformatie van de bedrijventerreinen geeft een voordeel van €27.500. Samen met de regiogemeenten ZOF en de provincie is 2 jaar geleden een traject gestart om de grote bedrijventerreinen “toekomstbestendig’ te maken. Voor Opsterland zijn Drachten-Azeven en Overtoom hierbij zijn onderzocht. Op basis van de inventarisatie wordt een plan gemaakt. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming 2020 dit voordeel van € 27.500 in 2021 weer beschikbaar te stellen om dit plan te implementeren. 

Stimulering samenwerking onderwijs en bedrijfsleven voordeel € 7.000 (taakveld 3.3)

Het stimuleren van samenwerkingsmogelijkheden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de gemeente geeft een voordeel van € 7.000. De gesprekken met de Burgemeester Harmsmaschool over het inrichten van het duurzaamheidsplein, een samenwerking tussen BHS en enkele lokale bedrijven, lopen nog. Begin 2021 wordt een besluit genomen over een gemeentelijke bijdrage. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming 2020 dit voordeel van € 7.000 in 2021 weer beschikbaar te stellen om de gemeentebijdrage te kunnen verstrekken. 

Economische promotie budgettair neutraal  

De te verwachten inkomsten over 2020 voor de toeristenbelasting waren €60.000 hoger dan geraamd.  Daarnaast waren de kosten voor recreatie en toerisme € 20.000 lager dan geraamd. Per saldo een voordeel van € 80.000. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Recreatie en Toerisme (in dit programma is de storting in de reserve een nadeel). Per saldo is dit dus budgettair neutraal. 

Overige kosten € 19.000 voordelig

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting