Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan de A7 en meerdere provinciale wegen is Opsterland goed bereikbaar en worden de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het in stand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft in het kader van bereikbaarheid (binnen de gemeente) een belangrijke fijnmazige functie.  Tevens heeft dit netwerk een  toegevoegde waarde voor recreatie & toerisme in de gemeente. Fiets- en voetpaden moeten goed onderhouden worden en uitnodigen tot gebruik.

Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP)
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidbestrijding (2011)
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2014-2018 (2013)
Aanpassing beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2014-2018 (2015)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Fietsagenda Zuidoost-Fryslân 2019

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Terug naar navigatie - Thema Verkeer, vervoer en wegen

Het wegennetwerk is onderhouden met als uitgangspunt dat alle wegen er gemiddeld op een basis kwaliteitsniveau bijliggen. De resultaten van de laatste inspectie laten zien dat er verschillende wegen zijn die worden beoordeeld met een laag of zeer laag kwaliteitsniveau. Deze wegen liggen voornamelijk in het westen van de gemeente. De oorzaak van de afname van kwaliteit ligt in de in de lange droge periodes van de afgelopen jaren in relatie tot de ondergrond.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025

Terug naar navigatie - Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025

Dit doen we door:

  • Door bij regulier onderhoud waar mogelijk maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid vergroten, zoals maatregelen in de bestaande 60 km gebieden aan de westzijde van de gemeente;
  • Door bij kap en herplant rekening te houden met de verkeersveiligheid.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (primair) Begroting 2020 (incl wijzigingen) Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten 3.798 3.580 3.580 3.410 -170
Baten 191 188 188 190 2
Saldo voor bestemming -3.607 -3.392 -3.391 -3.219 172
Mutaties reserves
Lasten 247 248 248 248 -
Baten 1.194 248 348 348 -
Saldo na bestemming -2.660 -3.392 -3.291 -3.119 172
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2020 Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld
2.1 Verkeer en vervoer -3.378 -3.214 164
2.5 Openbaar vervoer -13 -5 8
Saldo voor bestemming -3.391 -3.219 172
Stortingen reserves
Onderhoud verharding -248 -248
Totaal stortingen reserves -248 -248 -
Onttrekkingen reserves
Onderhoud verharding 248 248
Ammendement GVVP Sweachsterwei 100 100
Totaal onttrekkingen reserves 348 348 -
Saldo na bestemming -3.291 -3.119 172

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2020 € 172.000 voordeliger dan geraamd. Dit verschil kan op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Snelfietsroute Drachten-Ureterp (GVVP) voordeel € 173.000 (taakveld 2.1)

De geplande aanleg van snelfietsroute Drachten _ Ureterp  (GVVP €200.000) geeft een voordeel van € 173.000. De voorbereidende werkzaamheden  (€ 27.000) zijn uitgevoerd in 2020. In 2021 wordt de snelfietsroute daadwerkelijk aangelegd. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming 2020 dit voordeel van €173.000 weer beschikbaar te stellen voor de daadwerkelijke aanleg in 2021.

Verkeersveiligheid Sweachster- en Gordyksterwei (GVVP) voordeel € 100.000 (taakveld 2.1)

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Sweachster- en Gordyksterwei (van 80 naar 60 km, GVVP) geeft een voordeel van €100.000. Bij amendement is bepaald dat alleen bij cofinanciering voor een substantieel deel dit project uitgevoerd kan worden. Eind 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor een subsidie toegekend. In 2021 wordt de verbetering van de Sweachster- en Gordyksterwei daadwerkelijk uitgevoerd. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming 2020 dit voordeel van €100.000 weer beschikbaar te stellen voor de daadwerkelijke aanleg in 2021.

Onderhoud verkeer en vervoer nadeel € 109.000 (taakveld 2.1) 

Het onderhoud in dit taakveld geeft per saldo een nadeel van €109.000. Door droogte zijn extra werkzaamheden verricht om de wegen en fietspaden veilig te houden en toekomstige verzakking te voorkomen. Voor het onderhoud aan het Nijlân was het noodzakelijk om de asfaltconstructie in zijn geheel te vervangen. Deze kosten waren niet geraamd.

Overige posten voordeel € 8.000

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting