Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van CO2-uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en het gebruik maken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Notitie klimaatneutraal Opsterland (2009)
Milieubeleidsplan 2005-2015 (2005)
Tussenbalans Milieubeleidsplan 2005-2015 (2011)
Milieuprogramma 2011-2015 (2011)
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009)
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 (GRP)
Handhavingsbeleidsplan 2014-2018
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Opsterland 2016-2019
Omgevingsvisie 2015-2030

Thema Milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren

Terug naar navigatie - We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren

Het voorkomen van lichthinder is één van de punten die is genoemd in ons milieubeleidsplan (2005-2015). In onze evaluatie van het milieubeleidsplan is aangegeven dat we de uitgangspunten hiervan behouden totdat er een nieuw milieuprogramma is vastgesteld. Duisternis wordt nog steeds gezien als een belangrijke pijler onder een gezonde Flora en Fauna. Een gezonde flora en fauna is nog steeds een belangrijke kwaliteit van de gemeente Opsterland.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
  • Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Terug naar navigatie - De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

De ervaren gezondheid in gemeente Opsterland is relatief hoog. Om ervoor te zorgen dat deze ervaren gezondheid minimaal gelijk blijft ten opzichte van 2016, voeren we verschillende programma's uit:

  • Met behulp van het landelijk programma GIDS zetten we in op het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Gorredijk. Dit doen we onder andere in het kader van de pilot 'Vitale Regio'. 
  • We investeren in preventieve programma's voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen. Dit doen we onder andere doordat we sinds 1 juni 2018 zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van Jongeren Op Gezond Gewicht- gemeenten voor een periode van drie jaar. 
  • We sluiten ons aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van Rookvrije Generatie en stellen een actieplan op om alle schoolpleinen, sportverenigingen en speeltuinen en/of andere plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken. 
  • We voeren het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022 uit. 
  • We zetten buurtsportcoaches in. 

Zo gaan we dat doen

Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

Terug naar navigatie - Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

We zetten buurtsportcoaches in. Daarnaast investeren we in preventieve programma's voor sport en bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen op het gebied van: bewegen, voeding, alcohol en roken in relatie tot sport. 

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid

Terug naar navigatie - De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid

Wij geven het goede voorbeeld door het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen (incl. schoolgebouwen), apparatuur ,ons eigen wagenpark en dienstreizen. Daar waar mogelijk kiezen wij voor duurzame oplossingen, zoals intelligente LED-verlichting, beton in plaats van asfalt. We streven naar 100% duurzame inkoop. We steunen initiatieven om te komen tot een circulaire economie. 

Zo gaan we dat doen

Eind 2021 is er voor alle dorpen en wijken een warmtetransitie- en energieplan en daarover voeren wij de regie en stimuleren en faciliteren de inbreng uit de mienskip

Terug naar navigatie - Eind 2021 is er voor alle dorpen en wijken een warmtetransitie- en energieplan en daarover voeren wij de regie en stimuleren en faciliteren de inbreng uit de mienskip

Op basis van de informatie die door het rijk en provincie beschikbaar wordt gesteld, gaan we -bij voorkeur in regionaal verband  en samen met de Mienskip - een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren.  Hiervoor moet externe ondersteuning worden ingehuurd.   

Zo gaan we dat doen

Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Bewustwording rondom energiegedrag stimuleren,  campagne onder ondernemers, uitwerken van een energieloket, stimuleren van energiebesparing in Mienskip gebouwen en een communicatiecampagne.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 158 152 148 * 178 171 161 *
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 5,2% 8,6% * * 16,3% 17,6% * *
Bij een verdieping van de cijfers blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 19 mei 2021

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (primair) Begroting 2020 (incl wijzigingen) Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten 7.715 6.964 7.413 7.572 160
Baten 6.559 6.415 6.415 6.792 377
Saldo voor bestemming -1.156 -549 -998 -781 217
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten 42 - 262 262 -
Saldo na bestemming -1.114 -549 -736 -518 217
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2020 Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld
7.1 Volksgezondheid -1.265 -1.293 -29
7.2 Riolering 810 809 -1
7.3 Afval 719 603 -116
7.4 Milieubeheer -1.108 -760 348
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -154 -139 15
Saldo voor bestemming -998 -781 217
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR vrije deel tbv Gidsgelden 25 25 -
Onttrekking AR vrije deel tbv WEN 238 238 -
Totaal onttrekkingen reserves 262 262 -
Saldo na bestemming -736 -518 217

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2020 € 217.000 voordeliger dan geraamd. Dit verschil kan op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Volksgezondheid, nadelig € 25.000 (taakveld 7.1) 

De aanvullende pakketten van de Veiligheidsregio Friesland (GGD) geven een nadelig saldo van € 37.000. Door enerzijds niet geraamde indexatie en anderzijds voor het nieuwe pakket van de Wet GGZ. Binnen de algemene uitkering zijn voor de Wet GGZ middelen ontvangen, maar niet begroot op dit taakveld. De kosten voor de standaard pakketten van de VRF sluiten exact aan op het begrote bedrag. 

De kosten voor bestrijding van de eikenprocessierups waren €25.000. Deze kosten waren niet geraamd. 

Als gevolg van corona zijn minder activiteiten in het kader van GIDS uitgevoerd. Dit geeft een voordeel van € 34.000. In 2021 vindt een inhaalslag plaats. Daarom wordt bij de resultaatsbestemming 2020 voorgesteld om dit voordeel van € 34.000 in 2021 weer beschikbaar te stellen.  

Afval, nadeel € 115.000 (taakveld 7.3 )

Per saldo geeft de milieustraat een nadeel van €136.000. Er is meer afval gebracht, vooral grof huishoudelijk en bouw & sloop afval (ca. 10% meer). Het is aannemelijk dat dit komt door corona. Daarnaast zijn de verwerkingskosten van een aantal deelstromen verhoogd.

De sortibak en biobak zijn vaker ter lediging aangeboden. Dit geeft een voordeel van respectievelijk € 159.000 en €14.000. De verwerkingskosten van het afval uit de sorti- en gftbiobak geven een nadeel €43.000, omdat er ongeveer 7% meer restafval en 10% meer gft is aangeboden.
Daarnaast waren de verwerkingskosten van kunststoffen € 50.000 hoger dan geraamd. De eindafrekening van de verwerkingskosten van kunststoffen over 2017 en 2018 geven een nadeel van € 60.000.

Uitvoeringsprogramma transitie, voordeel € 332.000  (taakveld 7.4)

Dit voordeel wordt veroorzaakt door het budget uitvoeringsprogramma energietransitie € 332.000. Het uitvoeringsprogramma is een meerjarig traject waardoor niet het gehele budget is uitgevoerd. Hiervoor wordt een resultaatsbestemming aangevraagd om het voordeel over 2020 ook in 2021 weer beschikbaar te stellen  om het restant van het uitvoeringsprogramma te realiseren.

Overige kosten € 25.000 voordelig. 

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting