Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie.

Thema Cultuur

Thema Cultuur

Terug naar navigatie - Thema Cultuur

Cultuur draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid van Opsterland, en aan de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners.

Dit is uitgevoerd door de verlening van subsidies in het kader van de regelingen Cultuur Promotie en Cultuur Educatie.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Toerisme en recreatie

Thema Toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - Thema Toerisme en recreatie

Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed toeven is. Toerisme en Recreatie vormen een belangrijke economische factor voor Opsterland.
We willen in Opsterland het economisch recreatief potentieel van ons landschap optimaal en duurzaam benutten door toeristen te verleiden tot een meerdaags verblijf in Opsterland. Daartoe moeten we ruimte bieden voor de ontwikkeling van de toeristische sector in Opsterland. In de voorwaardenscheppende sfeer dragen we actief bij aan het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden binnen Opsterland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Terug naar navigatie - We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

We willen toeristen verleiden tot een meerdaags verblijf in Opsterland en ruimte bieden voor de ontwikkeling van de toeristische sector in Opsterland.

We willen in de voorwaardenscheppende sfeer actief bijdragen aan het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden binnen Opsterland.

Zo gaan we dat doen

Thema Openbaar groen

Thema Openbaar groen

Terug naar navigatie - Thema Openbaar groen

In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties.
De openbare ruimte is netjes en uitnodigend.
Er wordt ingezet op de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Terug naar navigatie - We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Opsterland kan bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit op lokale schaal. Hierbij richten we ons eerst op de openbare ruimte en daarmee het beheer en onderhoud van de gemeente zelf. Bloeiende planten zijn onmisbaar voor insecten, insecten bestuiven andere gewassen en het fruit wordt weer gegeten door dieren, en deze dieren weer door andere dieren. 

Zo gaan we dat doen

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen

Terug naar navigatie - Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen

Met sport en bewegen wordt de gezondheid van onze inwoners bevorderd. Hiertoe ondersteunen wij het verenigingsleven en blijven we de komende jaren meedoen aan de Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties en zetten we buurtsportcoaches in binnen het Sociaal Domein. 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 50,9% * 48,7% *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (primair) Begroting 2020 (incl wijzigingen) Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Lasten 6.695 6.025 6.108 6.321 213
Baten 469 215 215 436 221
Saldo voor bestemming -6.227 -5.810 -5.893 -5.885 8
Mutaties reserves
Lasten - - - -
Baten 186 125 125 55 -70
Saldo na bestemming -6.041 -5.685 -5.768 -5.830 -62
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2020 Realisatie 2020 Mutatie begroting/ realisatie 2020
Saldo per taakveld
5.1 Sportbeleid en activering -230 -242 -12
5.2 Sportaccommodaties -1.078 -1.123 -46
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -345 -336 9
5.4 Musea -61 -74 -13
5.5 Cultureel erfgoed -4 -4 0
5.6 Media -590 -598 -8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.584 -3.507 77
Saldo voor bestemming -5.893 -5.885 8
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Recreatie en toerisme 125 55 -70
Totaal onttrekkingen reserves 125 55 -70
Saldo na bestemming -5.768 -5.830 -62

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is € 62.000 nadeliger dan geraamd. Dit kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

Coronakosten nadeel € 109.000 (diverse taakvelden)  

In dit programma is € 109.000 aan Coronakosten verantwoord. Dit betreft voornamelijk Corona kosten voor OZB compensatie (€33.000, taakveld 5.2) en voor inhuur van personeel om de medewerkers van Caparis gedeeltelijk te vervangen (€ 71.000, taakveld 5.7). Voor een verdere toelichting op deze posten wordt verwezen naar de paragraaf Corona.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie, voordeel € 78.000 (taakveld 5.7). 

Voor recreatie en toerisme is als gevolg van corona minder uitgegeven aan het subsidiëren van evenementen. Dit voordeel van € 70.000 vloeit terug naar de reserve Recreatie en Toerisme. Daardoor kan de onttrekking uit deze reserve ook €70.000 lager zijn dan geraamd. Voor dit programma is dit dus budgettair neutraal. 

In 2020 was € 70.000 beschikbaar voor de kap van zieke essen en herplant. De kap is uitgevoerd in 2020 (€49.000) en de herplant zal in 2021 plaats vinden (€ 21.000). Dus een voordeel in 2020 van € 21.000. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming 2020 de niet uitgegeven €21.000 in 2021 weer beschikbaar te stellen voor de herplant in 2021.  

Om de kosten binnen dit taakveld te beperken is de afgesproken kwaliteit van het BKP niet gerealiseerd. Het lagere onderhoudsniveau (voordeel ca. € 57.000) heeft geen gevolgen gehad voor de veiligheid van de inwoners en kapitaalsvernietiging is voorkomen.

Overige kosten, nadeel € 31.000

Dit betreffen diverse kleine positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting