Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken met onze verantwoording van het gevoerde bestuur in het jaar 2020 aan.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke verantwoording. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording. De jaarrekening is in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften opgesteld.
 
Het in de begroting, inclusief wijzigingen, verwachte resultaat was € 0,4 miljoen voordelig. De jaarrekening geeft een voordeliger resultaat van € 2,1 mln. Het verschil van € 1,7 mln. wordt voor € 2,2 mln. veroorzaakt door meevallende incidentele baten en lasten.

Het structurele resultaat is met € - 0,6 mln. € 0,4 mln. nadeliger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is in belangrijke mate veroorzaakt door tekorten op Jeugd en WMO. Deze tekorten blijken moeilijk terug te dringen. Een deel wordt bepaald doordat bezuinigingen niet gehaald zijn en een deel ontstaat door kostenstijgingen (abonnementstarief en aanbesteding hulpmiddelen). Door het invoeren van diverse maatregelen zijn de uitgaven voor Jeugd en WMO t.o.v. 2019 aanzienlijk gedaald. Echter dit was nog onvoldoende om de tekorten volledig terug te dringen. Vooral omdat veel van deze kosten niet c.q. niet makkelijk door de gemeente zijn te beïnvloeden. Ook is de transformatieopgave nog volop in beweging. Vergeleken met het structureel resultaat van de jaarrekening 2019 is er wel een enorme vooruitgang geboekt. Het structureel tekort is t.o.v. van 2019 namelijk met meer dan 90% afgenomen van € -6,3 mln. naar € -0,6 mln.  Voor 2021 blijft de uitdaging om de tekorten nog verder te beperken op die onderdelen waar wel invloed op kan worden uitgeoefend.
 
Per programma vindt u de nadere toelichting voor zowel in de structurele als incidentele baten en lasten.
 
Financieel beeld jaarrekening 2020
  Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 incl. wijz. Jaarrekening 2020
Totaal resultaat voor mutaties reserves -1.717.000 -1.540.000 -144.000 2.365.000
Mutaties reserves 8.309.000 372.000 532.000 -259.000
Totaal resultaat na mutaties reserves 6.593.000 -1.168.000 388.000 2.106.000
         
Splitsing structureel / incidenteel:        
Structureel resultaat -6.303.000 -1.167.000 -166.000 -616.000
Incidenteel resultaat 12.896.000 -1.000 554.000 2.722.000
Totaal resultaat 6.593.000 -1.168.000 388.000 2.106.000
 

Toelichting gerealiseerd beleid

Terug naar navigatie - Toelichting gerealiseerd beleid

Het beleid wat wordt verantwoord in de jaarstukken 2020 is het beleid dat is gebaseerd op het “Coalitieakkoord 2018 – 2022”, aangevuld met de specifieke beleidskaders die de raad in het recente verleden heeft vastgesteld en de lange termijn visie die is vastgelegd in “Romte en ferskaat 2013”.

Het jaar 2020 zal als een bijzonder jaar de geschiedenisboeken ingaan. Na een normaal begin van het jaar sloeg de uitbraak van het coronavirus in de tweede helft van maart hard toe. Deze uitbraak, die uiteindelijk een pandemie werd, dachten we medio maart nog te kunnen bedwingen met een stevige lockdown van drie weken. Maar de realiteit is helaas dat de pandemie uiteindelijk het hele jaar op zijn kop heeft gezet en ook 2021 nog steeds stevig in zijn greep heeft.

De pandemie heeft, naast in het dagelijkse leven, ook gevolgen gehad voor het kunnen uitvoeren van de doelen zoals vastgesteld in de begroting 2020. Zeker voor die sectoren die door deze crisis het zwaarst zijn getroffen, zoals cultuur, recreatie en gezondheid, geldt dat een aantal doelen in 2020 niet zijn gehaald. In de betreffende programma's wordt daar dieper op ingegaan. Daarnaast leggen we in een aparte "Coronaparagraaf" verantwoording af over het gevoerde beleid, de gemaakte kosten en de ontvangen compensatie in verband met de coronacrisis. 

Naar aanleiding van gesprekken met de raad over hoe het, financiële, inzicht in de voortgang van de doelen kan worden verbeterd is in deze jaarstukken een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is in de financiële toelichting per programma het financieel overzicht uitgebreid met de van toepassing zijnde (wettelijke) taakvelden. Ook de toelichting is nu per taakveld georganiseerd. Door deze opbouw is een beter inzicht in financiële realisatie per programma en per taakveld. Daarnaast zijn de relevante beleidsindicatoren uitgebreid met de data van de voorliggende jaren. Hierdoor is de ontwikkeling van de indicatoren eenvoudiger te volgen. Verder zijn veel tabellen gestroomlijnd en vooral compacter geworden. Met deze verbeteringen hopen we dat de leesbaarheid is verbeterd.

De controleverklaring

Terug naar navigatie - De controleverklaring

De jaarstukken 2020 zijn door de accountant gecontroleerd. Deze heeft zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wij verwachten dat wij met de beleidsmatige en financiële inhoud van dit document opnieuw een transparante verantwoording hebben afgelegd.

Beetsterzwaag, 5 juli 2021.

 

de secretaris                                         de burgemeester

Marjan van der Weij                         Ellen van Selm