Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2024
  1. Blz. 2 Begroting 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Vaststellen begroting
    3. Blz. 7 Financieel beeld
   2. Blz. 8 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 10 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 11 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Doelstellingen
      1. Blz. 14 Wij versterken de mienskip en het vertrouwen in de overheid
       1. Blz. 15 We betrekken jongeren bij de politiek
       2. Blz. 16 Wij hebben een visie op participatie en een participatieverordening
      2. Blz. 17 (Digitale) informatie bij de gemeente is veilig
       1. Blz. 18 In 2024 onderzoeken we 20 bedrijfsprocessen op informatieveiligheid
    5. Blz. 19 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 De gemeentelijke organisatie is professioneel en eigentijds
       1. Blz. 22 Wij brengen de actuele positie van de ambtelijke organisatie in beeld
      2. Blz. 23 De dienstverlening van de ambtelijke organisatie is goed
       1. Blz. 24 Onze dienstverlening krijgt minstens een 7
    6. Blz. 25 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 26 Verbonden partijen
    8. Blz. 27 Vennootschapsbelasting
    9. Blz. 28 Onvoorzien
    10. Blz. 29 Wat mag het kosten
    11. Blz. 30 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 31 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 32 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 33 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 34 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 35 Thema Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 36 Doelstellingen
      1. Blz. 37 Wij zijn voorbereid op een crisis of incident
       1. Blz. 38 In 2024 actualiseren we de plannen en processen
    5. Blz. 39 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 40 Doelstellingen
      1. Blz. 41 Wij hebben zicht op ondermijnende criminaliteit en verminderen die
       1. Blz. 42 We actualiseren het Bibob- en Damoclesbeleid
      2. Blz. 43 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in de samenleving
       1. Blz. 44 De gemeenteraad stelt het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2026 vast
    6. Blz. 45 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 46 Wat mag het kosten
    8. Blz. 47 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 48 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 49 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 50 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 51 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 52 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 53 Doelstellingen
      1. Blz. 54 De 16 dorpen in onze gemeente zijn goed en veilig toegankelijk
       1. Blz. 55 We breiden het netwerk van elektrische laadpunten voor auto’s met 20 uit
       2. Blz. 56 We onderzoeken de mogelijkheden om bermschade te verminderen
       3. Blz. 57 We werken mee aan de Doorfietsroute Drachten – Heerenveen
       4. Blz. 58 We onderzoeken de parkeersituatie in Beetsterzwaag
    5. Blz. 59 Wat mag het kosten
    6. Blz. 60 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 61 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 62 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 63 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 64 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 65 Thema Ondernemen en werkgelegenheid
     1. Blz. 66 Doelstellingen
      1. Blz. 67 Opsterland kent een goed economisch en ondernemersklimaat
       1. Blz. 68 We actualiseren ons economisch beleid
       2. Blz. 69 In 2024 stelt de gemeenteraad een nieuwe Detailhandelsvisie vast
    5. Blz. 70 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 71 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     2. Blz. 72 Doelstellingen
      1. Blz. 73 We hebben inzicht in de groei- en ontwikkelmogelijkheden van de bedrijventerreinen
       1. Blz. 74 De gemeenteraad stelt in 2024 een visie op bedrijventerreinen vast
    6. Blz. 75 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 76 Wat mag het kosten
    8. Blz. 77 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 78 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 79 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 80 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 81 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 82 Thema Onderwijs
     1. Blz. 83 Doelstellingen
      1. Blz. 84 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen
       1. Blz. 85 In 2024 monitoren we het effect van de PeuterPlus-voorziening
       2. Blz. 86 In 2024 evalueren we de werkwijze van de Gelijke Kansen Alliantie
      2. Blz. 87 Jongeren halen een startkwalificatie in het onderwijs of zijn aan het werk
       1. Blz. 88 We ontwikkelen in 2024 een integrale aanpak om thuiszitten te voorkomen
      3. Blz. 89 We verbeteren de taalvaardigheid
       1. Blz. 90 We monitoren en evalueren in 2024 de extra inzet op taalvaardigheid op de scholen
       2. Blz. 91 We voeren de jaarschijf 2024 van het actieplan laaggeletterdheid uit
      4. Blz. 92 Er zijn voldoende geschikte onderwijsgebouwen en –voorzieningen
       1. Blz. 93 We voeren het integraal huisvestingsplan (IHP) uit
    5. Blz. 94 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 95 Wat mag het kosten
    7. Blz. 96 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 97 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 98 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 99 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 100 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 101 Thema Cultuur
     1. Blz. 102 Doelstellingen
      1. Blz. 103 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 104 De gemeenteraad stelt in 2024 nieuw museumbeleid vast
       2. Blz. 105 Wij bereiden ons in 2024 voor op de aanpassing van de Bibliotheekwet
    5. Blz. 106 Thema Recreatie en Toerisme
     1. Blz. 107 Inleiding
     2. Blz. 108 Doelstellingen
      1. Blz. 109 De kwaliteit van toeristische voorzieningen is (verder) ontwikkeld en verbeterd
       1. Blz. 110 De faciliteiten voor toeristen en recreanten zijn in 2024 meetbaar verbeterd
    6. Blz. 111 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 112 Inleiding
     2. Blz. 113 Doelstellingen
      1. Blz. 114 We investeren in de Mienskip en in vertrouwen in de gemeentelijke overheid
       1. Blz. 115 We begeleiden in 2024 initiatieven vanuit de samenleving
    7. Blz. 116 Thema Sport
     1. Blz. 117 Doelstellingen
      1. Blz. 118 Wij hebben goede sportaccommodaties. Sporten is bereikbaar voor iedereen
       1. Blz. 119 In 2024 maken we met 75% van de verenigingen nieuwe afspraken over gebruik en onderhoud van de buitensportaccommodaties
       2. Blz. 120 We realiseren in 2024 en 2025 de vernieuwing en uitbreiding van sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk
       3. Blz. 121 Wij laten in 2024 minstens 10 jongeren die moeite hebben om maatschappelijk mee te komen kennismaken met diverse sportmogelijkheden
       4. Blz. 122 In 2024 laten we minstens 100 volwassenen met een laag inkomen en minstens 140 kinderen structureel sporten
    8. Blz. 123 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 124 Wat mag het kosten
    10. Blz. 125 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 126 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 127 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 128 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 129 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 130 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 131 Doelstellingen
      1. Blz. 132 In 2024 gaan er - ten opzichte van 2023 - minstens net zoveel mensen uit de bijstand en er komen minder mensen in de bijstand
       1. Blz. 133 Caparis ontwikkelt zich in de periode 2023-2026 naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf
       2. Blz. 134 We actualiseren in 2024 het implementatieplan Meteen in Beweging
       3. Blz. 135 We intensiveren in 2024 onze aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
       4. Blz. 136 We stimuleren de participatie van inburgeraars, onder andere met 16 werkervaringsplekken bij Caparis .
       5. Blz. 137 We werken in 2024 de Strategische Koers 2022-2026 voor de arbeidsmarktregio uit in meerdere uitvoeringsplannen.
      2. Blz. 138 Inwoners leven niet in armoede
       1. Blz. 139 We maken in 2024 een communicatieplan gemeentelijke inkomensvoorzieningen
       2. Blz. 140 In 2024 komt er een beleidsplan voor armoede en schulden
       3. Blz. 141 We voeren in 2024 de Voorzieningenwijzer in
       4. Blz. 142 We bereiden ons in 2024 voor op de wetswijzing ‘Participatiewet in Balans’.
    5. Blz. 143 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 144 Doelstellingen
      1. Blz. 145 Inwoners houden de regie over hun eigen leven en kunnen zelfstandig blijven wonen.
       1. Blz. 146 We maken in 2024 een regionale uitvoeringsagenda op het gebied van wonen en zorg
       2. Blz. 147 We voeren in 2024 een verkennend onderzoek uit naar de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag
       3. Blz. 148 Wij stellen in 2024 een lokale inclusieagenda op
       4. Blz. 149 Wij stellen in 2024 een nieuwe subsidieregeling voor sociaal-cultureel werk op
       5. Blz. 150 Wij stellen in 2024 een uitvoeringsagenda dementievriendelijke gemeente op
       6. Blz. 151 Wij stellen in 2024 een welzijnsagenda op om de sociale basis te versterken
       7. Blz. 152 Wij stellen in 2024 mantelzorgbeleid op
      2. Blz. 153 Met preventie voorkomen en beperken we problemen en versterken we de zelfredzaamheid
       1. Blz. 154 We stellen in 2024 een plan van aanpak op voor GALA en voeren dat uit.
       2. Blz. 155 We voeren het actieplan preventie voor 2024 uit
    6. Blz. 156 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 Jeugdigen ontwikkelen zich zo goed mogelijk
       1. Blz. 159 We ontwikkelen in 2024 een aanpak voor samenwerking tussen het onderwijs en de zorg voor jeugd
       2. Blz. 160 We ontwikkelen in 2024 een preventieve aanpak voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar
       3. Blz. 161 We ontwikkelen in 2024 een preventieve aanpak voor jongeren van 10 tot 18 jaar
       4. Blz. 162 We ontwikkelen in 2024 een preventieve aanpak voor kinderen tussen de -10 maanden en 7 jaar
      2. Blz. 163 Voor de meest kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen is passende jeugdhulp beschikbaar
       1. Blz. 164 We monitoren in 2024 de eenduidige werkwijze voor de indicaties van de Jeugdwet
       2. Blz. 165 We stellen in 2024 een jaarplan op bij de Fryske regiovisie jeugdhulp 2022-2026 en brengen de gevolgen van de Hervormingsagenda Jeugd in beeld
       3. Blz. 166 We borgen in 2024 de afspraken inkoop Jeugdhulp 2023 en het contractmanagement in de verordening Jeugdhulp
       4. Blz. 167 Wij ontwikkelen in 2024 een aanpak gericht op het normaliseren van problematiek
    7. Blz. 168 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 169 Doelstellingen
      1. Blz. 170 In elk dorp waar nu ook een dorpshuis is, is een dorpshuisfunctie aanwezig
       1. Blz. 171 We voeren in 2024 voor vijf dorpshuizen de actieplannen vanuit de koersplannen uit
      2. Blz. 172 Wij zoeken de verbinding met de dorpen en enthousiasmeren inwoners om initiatieven te starten om hun leefomgeving te verbeteren
       1. Blz. 173 In 2024 stelt de gemeenteraad dorpenbeleid vast
       2. Blz. 174 Wij organiseren in 2024 in elk dorp een dorpstafel
    8. Blz. 175 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 176 Wat mag het kosten
    10. Blz. 177 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 178 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 179 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 180 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 181 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 182 Thema Milieu
     1. Blz. 183 Inleiding
     2. Blz. 184 Doelstellingen
      1. Blz. 185 De omgeving en het rioolstelsel in Opsterland zijn klimaatadaptief en waterrobuust
       1. Blz. 186 We hebben in 2025 100% van de huidige en te verwachten knelpunten van wateroverlast in beeld
      2. Blz. 187 Vrijwilligers ruimen het zwerfafval op
       1. Blz. 188 We maken het in 2024 mogelijk dat elk dorp een himmelploeg heeft
      3. Blz. 189 Er is een gezonde balans tussen natuurlijke duisternis en een veilige leefomgeving
       1. Blz. 190 In 2024 is 90% van de huidige installaties voorzien van LED-verlichting
    5. Blz. 191 Thema Gezondheid en Leefstijl
     1. Blz. 192 Doelstellingen
      1. Blz. 193 Onze inwoners sporten en bewegen om gezond te blijven
       1. Blz. 194 In 2024 is in elk deelnemend dorp een nieuw sport- en beweeginitiatief opgestart
       2. Blz. 195 We stimuleren verenigingen en commerciële sportaanbieders om in 2024 drie activiteiten voor jongeren op te zetten
       3. Blz. 196 We gaan in 2024 een groep niet-sporters in Gorredijk wekelijks laten sporten en bewegen
       4. Blz. 197 In 2024 haalt minstens 50% van de scholen het Gezonde school-vignet
    6. Blz. 198 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 199 Doelstellingen
      1. Blz. 200 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 201 In 2026 is de helft van ons gemotoriseerde gereedschap elektrisch
       2. Blz. 202 In 2024 staan we op niveau 3 op de CO2-prestatieladder
       3. Blz. 203 Wij nemen in 2024 concrete maatregelen om onze gemeentelijke gebouwen te verduurzamen
      2. Blz. 204 Wij halen in 2035 een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh
       1. Blz. 205 In 2024 voeren we met drie dorpen/energiecoöperaties plannen uit om aardgas te besparen
       2. Blz. 206 We geven in 2024 uitvoering aan de specifieke uitkering lokale aanpak isolatie
       3. Blz. 207 We geven in 2024 in onze nieuwe (prestatie)afspraken met woningcorporaties over de verduurzaming van woningen specifiek aandacht aan eigenaren van voormalige huurwoningen
       4. Blz. 208 Wij bouwen in 2024 het energieloket verder uit
      3. Blz. 209 Wij realiseren in 2035 een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie
       1. Blz. 210 We brengen in 2024 de meest geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie in kaart
       2. Blz. 211 We doen in 2024 onderzoek naar (kleinschalige) collectieve warmte-oplossingen
       3. Blz. 212 We stellen in 2024 een businessplan voor het oprichten van een gemeentelijke energiecoöperatie op
       4. Blz. 213 Wij geven in 2024 invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente
    7. Blz. 214 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 215 Wat mag het kosten
    9. Blz. 216 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 217 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 218 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 219 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 220 Reguliere werkzaamheden
    4. Blz. 221 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 222 Doelstellingen
      1. Blz. 223 De gronden in Opsterland hebben een functie die is afgestemd op de functie van de andere (aangrenzende) gronden
       1. Blz. 224 In 2024 voeren we de nieuwe Omgevingswet uit zoals dat moet
       2. Blz. 225 Wij stellen in 2024 ruimtelijk kwaliteitsbeleid vast
    5. Blz. 226 Thema Wonen
     1. Blz. 227 Doelstellingen
      1. Blz. 228 De woningvoorraad kent mogelijkheden voor doorstroming
       1. Blz. 229 De gemeenteraad stelt in 2024 een 'Huisvestingsverordening - urgentie' vast
    6. Blz. 230 Thema Landschap, Natuur, Biodiversiteit, Landbouw en Erfgoed
     1. Blz. 231 Doelstellingen
      1. Blz. 232 Het behoud van waardevolle historische objecten is geborgd in beleid
       1. Blz. 233 We hebben in 2024 instrumenten voor het behoud van waardevolle historische objecten en erfgoed
      2. Blz. 234 We behouden landschappelijk en cultuurhistorisch kenmerkende elementen
       1. Blz. 235 In 2024 onderzoeken we de mogelijkheid om een beschermde status te geven aan beeldbepalende delen van het landschap
    7. Blz. 236 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen en vastgoed
     1. Blz. 237 Doelstellingen
      1. Blz. 238 Het gemeentelijk vastgoed is geschikt voor de doelen die in de begroting staan
       1. Blz. 239 Wij organiseren in 2024 het vastgoedbeheer volgens de kadernota Vastgoedbeleid (2022)
      2. Blz. 240 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat
       1. Blz. 241 We zetten in 2024 concrete stappen in de sleutelprojecten woningbouw
    8. Blz. 242 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 243 Wat mag het kosten
    10. Blz. 244 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 245 Paragrafen
    1. Blz. 246 Lokale heffingen
     1. Blz. 247 Lokale heffingen
     2. Blz. 248 Kostendekkendheid
     3. Blz. 249 Afval en Riolering
     4. Blz. 250 Omgevingsvergunningen
     5. Blz. 251 Lokale lastendruk
    2. Blz. 252 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 253 Inleiding
     2. Blz. 254 Risicobeheersing
     3. Blz. 255 Weerstandsvermogen
     4. Blz. 256 Kengetallen
     5. Blz. 257 Toelichting kengetallen
     6. Blz. 258 Frauderisico's en continuïteit
    3. Blz. 259 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 260 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 261 Verharding en openbare verlichting
     3. Blz. 262 Riolering
     4. Blz. 263 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 264 Groen
     6. Blz. 265 Gebouwen
    4. Blz. 266 Financiering
     1. Blz. 267 Financiering
    5. Blz. 268 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 269 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 270 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 271 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     4. Blz. 272 Informatiebeveiliging
     5. Blz. 273 Rekenkamercommissie Opsterland
    6. Blz. 274 Openbaarheidsparagraaf
     1. Blz. 275 Inleiding
     2. Blz. 276 Wat hebben we gedaan?
     3. Blz. 277 Wat gaan we doen
    7. Blz. 278 Verbonden partijen
     1. Blz. 279 Verbonden partijen
     2. Blz. 280 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 281 Grondbeleid
     1. Blz. 282 Grondbeleid
     2. Blz. 283 Ontwikkelingen grondbedrijf
    9. Blz. 284 Projecten
     1. Blz. 285 Inleiding
     2. Blz. 286 MFA De Tynje
     3. Blz. 287 MFC De Finne
     4. Blz. 288 De Verbinding
     5. Blz. 289 De Opdracht
     6. Blz. 290 It Aventoer
     7. Blz. 291 School Lyndesteyn
     8. Blz. 292 Singelland BHS
     9. Blz. 293 De Skâns
     10. Blz. 294 Sportcentrum Kortezwaag
     11. Blz. 295 Tiny houses Gorredijk
     12. Blz. 296 Doorfietsroute Drachten Heerenveen
    10. Blz. 297 OWO samenwerking
     1. Blz. 298 Inleiding
     2. Blz. 299 Algemene ontwikkelingen
     3. Blz. 300 Voortgang van de topprioriteiten
   12. Blz. 301 Financiële begroting
    1. Blz. 302 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 303 Totaaloverzicht per programma
     2. Blz. 304 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 305 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     4. Blz. 306 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
     5. Blz. 307 Programma 1 - Veiligheid
     6. Blz. 308 Programma 2 - Verkeer en vervoer
     7. Blz. 309 Programma 3 - Economie
     8. Blz. 310 Programma 4 - Onderwijs
     9. Blz. 311 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
     10. Blz. 312 Programma 6 - Sociaal domein
     11. Blz. 313 Programma 7 - Volksgezondheid
     12. Blz. 314 Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden
     13. Blz. 315 Incidentele baten en lasten
    2. Blz. 316 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 317 Balans
     2. Blz. 318 EMU-Saldo
     3. Blz. 319 Reserves
     4. Blz. 320 Structurele reserve onttrekkingen en stortingen
     5. Blz. 321 Voorzieningen
   13. Blz. 322 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 323 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap