Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Het verplicht overzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld. In deze tabel zijn bij een aantal taakvelden geen baten en lasten opgenomen. Dat komt omdat deze activiteiten zoals parkeerbelasting en economische havens en waterwegen niet voorkomen. Daardoor zijn er in de begroting ook geen inkomsten of uitgaven opgenomen die onder deze taakvelden vallen.

Baten en lasten per taakveld (x € 1.000)
Taakveld Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur - 1.659 -1.659
0.10 Mutaties reserves 334 250 84
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - 3.930 -3.930
0.2 Burgerzaken 313 1.197 -884
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 152 1.176 -1.024
0.4 Overhead 353 14.669 -14.316
0.5 Treasury 426 193 233
0.61 OZB woningen 3.368 894 2.474
0.62 OZB niet-woningen 1.594 - 1.594
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 94 - 94
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 63.399 - 63.399
0.8 Overige baten en lasten - 40 -40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.100 6.208 -2.108
1.2 Openbare orde en veiligheid 18 319 -301
2.1 Verkeer en vervoer 200 3.996 -3.796
2.3 Recreatieve havens - - -
2.4 Economische havens en waterwegen - - -
2.5 Openbaar vervoer - 8 -8
3.1 Economische ontwikkeling 201 429 -228
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 73 231 -158
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 121 -121
3.4 Economische promotie 221 48 173
4.1 Openbaar basisonderwijs - 209 -209
4.2 Onderwijshuisvesting 33 1.471 -1.438
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 328 1.368 -1.040
5.1 Sportbeleid en activering 200 504 -304
5.2 Sportaccommodaties 125 1.079 -954
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 355 -355
5.4 Musea 6 103 -97
5.5 Cultureel erfgoed 2 57 -55
5.6 Media - 711 -711
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 119 4.387 -4.268
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 179 2.435 -2.256
6.2 Wijkteams - 4.323 -4.323
6.3 Inkomensregelingen 9.408 11.445 -2.037
6.4 Begeleide participatie - 3.300 -3.300
6.5 Arbeidsparticipatie - 1.213 -1.213
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 230 1.200 -970
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 200 -200
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) - 2.829 -2.829
6.71B Begeleiding (WMO) - 1.675 -1.675
6.71C Dagbesteding (WMO) - 1.150 -1.150
6.71 - 5.853 -5.853
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 193 -193
6.72A Jeugdhulp begeleiding - 400 -400
6.72B Jeugdhulp behandeling - 160 -160
6.72C Jeugdhulp dagbesteding - 400 -400
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig - 4.175 -4.175
6.72 - 5.328 -5.328
6.73A Pleegzorg - 349 -349
6.73B Gezinsgericht - 365 -365
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig - 850 -850
6.73 - 1.564 -1.564
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij - 150 -150
6.74C Gesloten plaatsing - 1.000 -1.000
6.74 - 1.150 -1.150
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 375 7 368
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - -
6.82A Jeugdbescherming - 600 -600
6.82 - 600 -600
7.1 Volksgezondheid 20 1.517 -1.497
7.2 Riolering 3.539 2.441 1.098
7.3 Afval 3.540 2.828 712
7.4 Milieubeheer 560 1.628 -1.068
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 150 198 -48
8.1 Ruimtelijke ordening - 584 -584
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.004 659 345
8.3 Wonen en bouwen 462 1.241 -779
Totaal 95.126 95.126 -