Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Plattelandsgemeente

Opsterland is een plattelandsgemeente met 16 vitale dorpen en een uniek en gevarieerd landschap.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt vanaf 2024 geleidelijk in werking. Deze wet vraagt van ons als gemeente anders denken en handelen. We zorgen voor een goed samenspel tussen de gemeente en de samenleving. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 hebben we daarvoor al belangrijke stappen gezet. We hebben in 2023 een actuele Omgevingsvisie vastgesteld, passend bij de Omgevingswet.

Wonen

De gemeenteraad heeft in 2023 de Woonvisie Opsterland vastgesteld. De Woonvisie geeft richting bij het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en bij het maken van afspraken met andere maatschappelijke partners en met de dorpen. De Woonvisie is - voor zover het om wonen gaat - bepalend voor dorpsvisies, voor het gemeentelijk grondbeleid. Tot slot stuurt de Woonvisie in de keuze op welke locaties woningbouw gewenst en mogelijk is.

Actueel zijn verder de afspraken met het Rijk over de verdeling van de woningbouwplannen.

Bestemmingsplannen en Omgevingsplan

Onze planologische producten (bestemmingsplannen/het omgevingsplan) zijn actueel. De bestemmingsplannen voor het buitengebied, voor de bebouwde kommen en voor de bedrijventerreinen en de beheerverordeningen die nog van kracht zijn, zijn (afzonderlijk) te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Initiatieven

We ondersteunen, als dat kan en past, ideeën en/of initiatieven voor ruimtelijke ontwikkeling.

Regionaal

Wij hebben als gemeente belang bij een toekomstbestendig Friesland. Daarvoor is goede bereikbaarheid noodzakelijk. Met het Deltaplan voor het Noorden (en de Lelylijn) willen het Rijk, de vier noordelijke provincies en gemeenten de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-Nederland verbeteren. Grootschalige verstedelijking van onze gemeente is bij het verbeteren van bereikbaarheid niet het doel.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Omgevingsvisie 2023
Woonvisie (2023)
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009) 
Regionale woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân 2022-2026
Regionale Woondeal 2020 - 2030
Nota grondbeleid (2018-2021)
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten
Omgevingsplan

Reguliere werkzaamheden

Terug naar navigatie - Reguliere werkzaamheden
  • Diverse planologische producten
  • Uitvoering grondbeleid en grondzaken
  • Accounthouderschap initiatieven samenleving
  • Planbegeleiding
  • Accounthouderschap en prestatieafspraken Woningcorporaties en huurdersorganisatie

Thema Ruimtelijke ordening

Thema Wonen

Thema Landschap, Natuur, Biodiversiteit, Landbouw en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen en vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 240 261 287^ 332^ 271 290 317^ 369^
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 10 7 5 9 9 9
Demografische druk 20-64 jaar % 79% 79% 81% 81% 70% 70% 70% 70%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden In euro's 622 650 714 715 700 733 823 860
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden In euro's 722 754 823 824 773 810 905 942
^voorlopig
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 7 september 2023

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 8 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (incl wijzigingen) Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten 4.172 1.993 2.484 2.343 1.688 1.625
Baten 4.598 1.472 1.466 1.378 462 462
Saldo voor bestemming 426 -521 -1.018 -965 -1.226 -1.163
Mutaties reserves
Lasten 228 - - - - -
Baten 96 380 79 - - -
Saldo na bestemming 294 -141 -939 -965 -1.226 -1.163
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2023 Begroting 2024 Mutatie begroting 2023/2024
Saldo per taakveld
8.1 Ruimtelijke ordening -344 -584 -240
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 165 345 180
8.3 Wonen en bouwen -342 -779 -437
Saldo voor bestemming -521 -1.018 -497
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Invoering omgevingswet 380 79 -301
Totaal onttrekkingen reserves 380 79 -301
Saldo na bestemming -141 -939 -798

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2024 € 798.000 nadeliger dan in 2023

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening geeft in 2024 een nadeel van € 240.000 ten opzichte van 2023

De toerekening van de directe personeelslasten geven een nadeel van € 254.000. Verder zijn de afschrijvingslasten gedaald. Dit geeft een voordeel van €14.000.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) geeft in 2024 een voordeel van € 180.000 ten opzichte van 2023

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen geeft in 2024 een nadeel van € 437.000 ten opzichte van 2023

In het kader van de omgevingswet zijn de leges in dit taakveld  verlaagd met € 374.000. Dit geeft een nadeel.

Het budget voor de implementatie van de omgevingswet is in 2023 € 300.000 en in 2024 € 400.000 (perspectiefbrief 2023).  Dit geeft een nadeel van € 100.000 in 2024.

De toerekening van de directe personeelslasten geven een nadeel van € 50.000.  Woonplan de Vlecke komt later gereed dan voorzien bij de opmaak van de begroting 2023. De afschrijvingslasten zijn hierdoor gedaald met € 24.000, dit geeft een voordeel. De overige verschillen geven een voordeel van € 13.000.

De mutatie in de reserve Omgevingswet geeft een nadeel van € 301.000 in dit programma. De onttrekkingen uit de reserve Omgevingswet zijn voor zowel 2023 als 2024 besloten in de perspectiefbrief 2023. 

De mutatie in de reserve wordt toegelicht in taakveld 8.3.