Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Goed bereikbaar

Opsterland is goed bereikbaar. Daarbij zijn de ligging aan de A7 en de aanwezigheid van meerdere provinciale wegen van belang. Opsterland is daardoor een prima gemeente om te wonen en te werken. De goede verbindingen zijn ook van waarde voor wie in Opsterland woont en bijvoorbeeld in de grotere plaatsen in de buurt werkt. Daarom is een goed gemeentelijke wegenstelsel van groot belang.

Beeldkwaliteitsplan

Het in stand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht. We onderhouden onze wegen, bruggen, duikers, kades en dergelijke op de manier die vastligt in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin is sprake van een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze belangrijke kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Fiets- en voetpaden

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft een belangrijke fijnmazige functie. Niet alleen voor wonen en werken. Maar zeker ook voor recreatie & toerisme in onze gemeente. We onderhouden de fiets- en voetpaden goed, zodat ze uitnodigen tot gebruik.

Openbaar vervoer

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. We zoeken - waar we als gemeente een rol hebben - naar maatwerk. Daarmee houden we het aanbod bereikbaar en betaalbaar en laten het aansluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP)
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidbestrijding (2011)
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2021-2025
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Fietsagenda Zuidoost-Fryslân 2019

Reguliere werkzaamheden

Terug naar navigatie - Reguliere werkzaamheden
  • In stand houden bovengrondse infrastructuur (wegen, fiets- en voetpaden, parkeerterreinen)
  • Onderhoud wegen combineren met verbeteren verkeersveiligheid 
  • Monitoren verkeer (intensiteit, snelheid en categorie) op gemeentelijke wegennet 
  • Diverse activiteiten verkeerseducatie 

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 2 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (incl wijzigingen) Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten 3.687 3.827 4.004 4.072 4.072 4.072
Baten 292 188 200 200 200 200
Saldo voor bestemming -3.395 -3.639 -3.804 -3.872 -3.872 -3.872
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten 185 71 - - - -
Saldo na bestemming -3.210 -3.568 -3.804 -3.872 -3.872 -3.872
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2023 Begroting 2024 Mutatie begroting 2023/2024
Saldo per taakveld
2.1 Verkeer en vervoer -3.626 -3.796 -170
2.5 Openbaar vervoer -13 -8 5
Saldo voor bestemming -3.639 -3.804 -165
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Perspectiefbrief 2023 71 - -71
Totaal onttrekkingen reserves 71 - -71
Saldo na bestemming -3.568 -3.804 -236

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2024 € 236.000 nadeliger dan in 2023

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer geeft in 2024 een nadeel van € 170.000 ten opzichte van 2023

De toerekening van de directe personeelslasten geeft een nadeel van € 621.000.

In de perspectiefbrief 2023 is voor 2023 een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor: het afwaarderen Leidyk in Wijnjewoude € 150.000, een proef met de toepassing van plastic roads € 50.000 en de realisatie voetgangersoversteekplaats (zebrapad) in Frieschepalen € 10.000. Deze eenmalige budgetten in 2023 geven lagere kosten in 2024.  Dit is een voordeel van totaal € 210.000.

Bij de vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2021-2025 is het budget verhoogd.  Voor de jaren 2022 en 2023 was de verhoging € 400.000 per jaar, voor de jaren na 2023 is de verhoging € 200.000.  Deze bijstelling geeft in 2024 een voordeel van € 200.000.

In de begroting 2023 is eenmalig een onderzoek naar bermschade op 60km/u-wegen (€ 20.000) opgenomen. Dit geeft een voordeel in 2024.

In 2023 zijn de energielasten voor openbare verlichting eenmalig verlaagd met € 59.000 (perspectiefbrief 2023). Voor 2024 geeft deze eenmalige verlaging een nadeel van € 59.000.

In de perspectiefbrief 2023 is een resultaatsbestemming voor zwerfafval opgenomen.  Hierdoor is het budget in 2023 € 71.000 hoger dan in 2024.  Ten opzichte van 2024 geeft dit een voordeel. Deze resultaatsbestemming is onttrokken uit de Algemene reserve.

De overige verschillen geven een voordeel van € 9.000.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer is in 2024 € 5.000 voordeliger dan in 2023

Het budget van dit taakveld is aangepast naar de werkelijk uitgaven. Dit geeft een voordeel van € 5.000.

De mutatie in de reserve wordt toegelicht in taakveld 2.1