Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doelstelling

De leefomgeving in Opsterland is veilig en gezond.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Ervaring en feiten

Veiligheid gaat over ervaring (hoe veilig voelen inwoners zich) en feiten (bijvoorbeeld hoeveel inbraken zijn er). 

Integraal

Het gaat bij veiligheid over veel verschillende onderdelen. Dat varieert van overlast door personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. In het bevorderen van veiligheid, is er integraal aandacht voor die verschillende onderdelen. We letten op alle schakels in de veiligheidsketen, we werken samen met partners en we houden rekening met andere beleidsterreinen.

Mienskip

We stimuleren en ondersteunen eigen initiatieven van inwoners en organisaties om de veiligheid te vergroten. 

Reguliere werkzaamheden

Terug naar navigatie - Reguliere werkzaamheden
  • Procesregie op complexe casuïstiek openbare orde en veiligheid
  • Regie op aanpak ondermijning
  • Regie op inbraakpreventie
  • Regie op jeugdoverlast
  • Regie op aanpak jaarwisseling 
  • Advisering evenementen op gebied van veiligheid
  • Beheer crisisorganisatie 

Thema Crisisbeheersing en brandweer

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners 0,5 0,3 0,7 2,0 1,8 2,3
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners 0,8 0,5 0,8 1,8 1,3 1,4
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners 1,8 2,0 1,8 4,5 4,3 4,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 3,4 4,0 3,5 6,2 6,0 6,0
Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren 3,0 8,0 4,0 11,0 8,0 8,0
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 7 september 2023

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 1 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (incl wijzigingen) Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten 3.087 6.243 6.527 2.465 2.449 2.449
Baten 3.541 4.125 4.118 18 18 18
Saldo voor bestemming 454 -2.118 -2.409 -2.447 -2.431 -2.431
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten - - - - - -
Saldo na bestemming 454 -2.118 -2.409 -2.447 -2.431 -2.431
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2023 Begroting 2024 Mutatie begroting 2023/2024
Saldo per taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.940 -2.108 -168
1.2 Openbare orde en veiligheid -178 -301 -123
Saldo voor bestemming -2.118 -2.409 -291
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -2.118 -2.409 -291

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2024 € 291.000  nadeliger dan in 2023

Taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer geeft in 2024 een nadeel van € 168.000 ten opzichte van 2023

De kosten van dit programma zijn gestegen door een hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel brandweer en rampenbestrijding. Dit om aan te sluiten met de vastgestelde begroting 2024 van de VRF. Dit geeft een nadeel van € 158.000. De toerekening van de directe personeelslasten geeft een nadeel van € 10.000.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid geeft in 2024 een nadeel van € 123.000 ten opzichte van 2023

De toerekening van de directe personeelslasten geeft een nadeel van € 123.000.