Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Als gemeente hebben we een belangrijke rol in de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Samen met de schoolbesturen zijn we verantwoordelijk voor schoolgebouwen waarin het prettig is om te leren en te werken. We hebben een dekkend aanbod toegankelijke onderwijsgebouwen.

Bewegingsonderwijs

Elk kind kan gebruik maken van bewegingsonderwijs.

Leerplicht

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar voorkomen we dat kinderen thuiszitten en achterstanden oplopen in educatie. We werken samen met RMC Regio Friese Wouden. Met elkaar signaleren we vroeg welke kinderen uitvallen. Zo kan ons gebiedsteam snel ondersteuning bieden of organiseren.

Leerlingenvervoer

Wanneer een kind geen onderwijs op korte afstand van huis kan volgen, is er de mogelijkheid van leerlingenvervoer.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Onderwijs biedt kansen aan alle kinderen. Daarbij is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Reguliere werkzaamheden

Terug naar navigatie - Reguliere werkzaamheden
  • Zorgen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Overleggen met onderwijsbesturen
  • Toezicht en handhaving kinderopvang
  • Zorgen voor leerlingenvervoer
  • Uitvoering leerplicht
  • Subsidiëren cultuureducatie op scholen
  • Faciliteren onderwijshuisvesting

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 * 3 3 *
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 11 15 27 20 20 24
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,2% 1,2% * 1,7% 1,9% *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 7 september 2023

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 4 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (incl wijzigingen) Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten 3.713 4.308 3.048 3.263 3.400 3.492
Baten 720 884 361 379 379 379
Saldo voor bestemming -2.993 -3.424 -2.687 -2.884 -3.021 -3.113
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 4.845 - - - - -
Saldo na bestemming 1.852 -3.424 -2.687 -2.884 -3.021 -3.113
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2023 Begroting 2024 Mutatie begroting 2023/2024
Saldo per taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs -291 -209 82
4.2 Onderwijshuisvesting -1.852 -1.438 414
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.281 -1.040 241
Saldo voor bestemming -3.424 -2.687 737
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -3.424 -2.687 737

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2024 € 737.000 voordeliger dan in 2023

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs geeft in 2024 een voordeel van € 82.000 ten opzichte van 2023

De toerekening van de directe personeelslasten geeft een voordeel van € 82.000.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting geeft in 2024 een voordeel van € 414.000 ten opzichte van 2023

De verwerking van het Integraal Huisvestingsplan 2022-2035 geeft een voordeel van € 346.000. De toerekening van de directe personeelslasten geeft een voordeel van € 60.000.

De huurinkomsten van PCBS De Librije te Gorredijk zijn vanaf 2024 verwerkt (perspectiefbrief 2023).  De inkomsten geven een voordeel van € 8.000.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken geeft in 2024 een voordeel van € 241.000  ten opzichte van 2023

Door de inzet van een consulent leerlingenvervoer is het budget voor leerlingenvervoer in 2024 lager dan in 2023 (perspectiefbrief 2022).  Dit geeft een voordeel van € 20.000. Voor lokaal onderwijsachterstandenbeleid (LOAB) was in 2023 eenmalig € 12.000 meer budget beschikbaar. Dit geeft een voordeel in de begroting 2024. De toerekening van de directe personeelslasten geeft in 2024 een voordeel van € 209.000  ten opzichte van 2023.