Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Duurzaamheid

Duurzaamheid en minder gebruik van energie en grondstoffen zijn nodig om onze samenleving leefbaar te houden. Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van gebouwen en het vergroten van de biodiversiteit. We houden daarbij rekening met wat gezichtsbepalend is of wat cultuurhistorisch waarde heeft.

Samenhang

De aandacht voor duurzaamheid heeft veel samenhang met een goede aandacht voor de natuur, de landbouw, de waterkwaliteit enzovoort. Bij het nemen van maatregelen houden we met die samenhang zo veel mogelijk rekening.

Gezondheid

Lichamelijke en geestelijke gezondheid bepalen sterk of iemand gelukkig is. Dat geldt ook voor de samenleving als geheel. Daarbij hebben inwoners zelf de regie op hun leven. Als gemeente stimuleren wij inwoners om mee te doen in de samenleving. Wij moedigen de inwoners aan tot gezond gedrag. Waar dat kan ondersteunen wij dat.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009) 
Watertakenprogramma 2020 – 2025
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving - Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020 - 2024 OWO-gemeenten
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022
Preventieagenda Opsterland 2021-2030
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2018
Omgevingsvisie 2015-2030
Transitievisie Warmte gemeente Opsterland
Zonneplan Opsterland

Reguliere werkzaamheden

Terug naar navigatie - Reguliere werkzaamheden
  • Stimuleren gezondheidsprojecten, bijvoorbeeld via de buurtsportcoaches
  • Accounthouderschap dorpen voor energietransitie
  • Accounthouderschap groene ondernemers (bijvoorbeeld ontwikkelaars zonneparken)
  • Onderhouden openbare verlichting
  • Onderhouden riolering en watergangen

Thema Milieu

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het Nationaal Deltaprogramma 2022 staan plannen van de overheid. Het doel is om alle steden, dorpen en buitengebieden zo in te richten, dat we voorbereid zijn op de gevolgen van toenemende hitte, droogte en extreme neerslag. In 2015 hebben alle overheden samen al afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Zo mogen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de risico’s door extreem weer en overstromingen niet verder toenemen. We moeten de bestaande ruimte zo beheren en onderhouden dat de kans op schade en slachtoffers afneemt.

Met andere overheden in Fryslân hebben we de ‘klimaatstresstest’ uitgevoerd. Dat is een eerste stap naar een klimaat adaptieve (we passen ons aan het veranderende klimaat aan) en waterrobuuste (we kunnen het regenwater aan) omgeving. We hebben deze kwetsbaarheden nader onderzocht.

Nu zijn we toe aan het maken van keuzes voor mogelijke oplossingsrichtingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Gezondheid en Leefstijl

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners sporten en bewegen om gezond te blijven

Terug naar navigatie - Onze inwoners sporten en bewegen om gezond te blijven

Zo gaan we dat doen

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij halen in 2035 een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh

Terug naar navigatie - Wij halen in 2035 een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh

Zo gaan we dat doen

Wij realiseren in 2035 een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie

Terug naar navigatie - Wij realiseren in 2035 een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 158 153 * 170 169 *
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 18,1% 27,20% * 26,8% 33,20% *
Bij een verdieping van de cijfers blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 7 september 2023

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 7 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (incl wijzigingen) Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten 7.900 10.517 8.612 8.569 8.030 8.030
Baten 7.402 9.203 7.809 7.814 7.249 7.249
Saldo voor bestemming -498 -1.314 -803 -755 -781 -781
Mutaties reserves
Lasten 783 775 - - - -
Baten 158 392 61 - - -
Saldo na bestemming -1.123 -1.697 -742 -755 -781 -781
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2023 Begroting 2024 Mutatie begroting 2023/2024
Saldo per taakveld
7.1 Volksgezondheid -1.523 -1.497 26
7.2 Riolering 889 1.098 209
7.3 Afval 728 712 -16
7.4 Milieubeheer -1.270 -1.068 202
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -138 -48 90
Saldo voor bestemming -1.314 -803 511
Stortingen reserves -
Aanvullende dotatie reserve Duurzaamheid -775 775
Totaal stortingen reserves -775 - 775
Onttrekkingen reserves
Perspectiefbrief 2023 392 -392
Teruggave afvalstoffenheffing 2022 61 61
Totaal onttrekkingen reserves 392 61 -331
Saldo na bestemming -1.697 -742 955

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2024 € 955.000 voordeliger dan in 2023

Taakveld 7.1 Volksgezondheid geeft in 2024 een voordeel van € 26.000 ten opzichte van 2023

De kosten van dit programma zijn gestegen door een hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel volksgezondheid (perspectiefbrief 2023). Dit geeft een nadeel van € 74.000 ten opzichte van 2023. Voor Gezond in de Stad (GIDS) is in 2023 eenmalig € 50.000 onttrokken uit de Algemene Reserve (perspectiefbrief 2023). Dit is een voordeel in 2024. De toerekening van de directe personeelslasten geeft een voordeel van € 36.000. De lagere kapitaallasten geven in 2024 een voordeel van €14.000.

Taakveld 7.2 Riolering geeft in 2024 een voordeel van € 209.000 ten opzichte van 2023

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.3 Afval geeft in 2024 een nadeel van € 16.000 ten opzichte van 2023

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.4 Milieubeheer geeft in 2024 een voordeel van € 202.000 ten opzichte van 2023

Voor de lokale duurzaamheidsagenda werd een bedrag van € 58.000 beschikbaar gesteld en voor natuurbescherming € 20.000 (perspectiefbrief 2023). Deze bedragen werden onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit geeft in 2024 een voordeel van € 78.000 ten opzichte van 2023. De bijdrage aan de FUMO is in 2024 door de gewijzigde berekeningssystematiek € 14.000 hoger dan in 2023, dit geeft een nadeel.

In  de Meicirculaire 2022 werd € 224.000 ontvangen om het bestaande klimaat- en energiebeleid voort te zetten. Dit budget werd in de begroting 2023 opgenomen en onttrokken uit de Algemene Reserve (perspectiefbrief 2023). Dit geeft nu in de begroting 2024 een voordeel van € 224.000.

In 2023 werd een budget van € 40.000 onttrokken uit de Algemene Reserve en werd opgenomen voor het Uitvoeringsprogramma energietransitie (perspectiefbrief 2023). Dit geeft in de begroting 2024 een voordeel. De toerekening van de directe personeelslasten geeft een nadeel van € 131.000.

Overige budgetwijzigingen geven een voordeel van € 5.000.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria geeft in 2024 een voordeel van € 90.000 ten opzichte van 2023

De lagere storting in de voorziening Begraafrechten geeft een voordeel van € 10.000. De toerekening van de directe personeelslasten geeft een voordeel van € 80.000.

De mutaties in de reserves geven een voordeel van € 383.000

De dotatie van € 775.000 aan de reserve Duurzaamheid is opgenomen in de perspectiefbrief 2023.

In 2024 is voor de teruggave afvalstoffenheffing 2022 € 61.000 onttrokken uit de Algemene reserve. Deze onttrekking is verwerkt in de afvalstoffenheffing 2023. 

De overige onttrekkingen uit de reserve worden in taakveld 7.1 en 7.4 toegelicht.