Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstelling

Er is ruimte voor vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Leefbaarheid

Voor de leefbaarheid van de dorpen zijn actieve verenigingen onmisbaar. In die verenigingen besteden onze inwoners hun vrije tijd aan sporten of andere activiteiten samen. Dat die verenigingen er zijn is daarom een vanzelfsprekend uitgangspunt in ons beleid.

Cultuur

Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen.

Focus

De focus in dit programma ligt op gezondheid, sociale samenhang en participatie (mienskip).

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Romte foar Taal 2021-2025
Beleidsnotitie "Cultuur Promotie wordt Cultuur Evenementen"
Beleidsnotitie Cultuureducatie 2023-2026
Bibliotheekbeleid 2023-2026
Afsprakenkader Sport 2022-2026
Preventieagenda Opsterland 2021-2030
Nota Kansen Benutten 2016-2020      Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland 2022-2030 Bomenbeleidsplan 2020
Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025
Erfgoedverordening

Reguliere werkzaamheden

Terug naar navigatie - Reguliere werkzaamheden
 • Stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
 • In stand houden cultureel erfgoed
 • Stimulearje dat ynwenners en meiwurkers it Frysk sprekke en brûke
 • Zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties
 • Accounthouderschap toeristische sector
 • Regionale afstemming recreatie en toerisme
 • Onderhoud groene buitengebied
 • Extensief beheer bermen buiten de bebouwde kom (biodiversiteit)
 • Terugplaatsen nieuwe bomen bij noodzakelijke bomenkap
 • Periodieke inspectie speeltuinen
 • Onderhouden gemeentelijke sportvelden

Thema Cultuur

Thema Recreatie en Toerisme

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed toeven is. Toerisme en recreatie zijn belangrijke instrumenten die de leefbaarheid bevorderen en de lokale economie stimuleren. Binnen de regio Zuidoost Fryslân werken we programmatisch samen aan “Het Andere Friesland”. We zetten in op meer kwaliteit. We benutten onze toeristische mogelijkheden zo veel mogelijk. We werken samen met de horeca en andere ondernemers in deze sector.

Thema Openbaar groen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We onderhouden de openbare ruimte op de manier die past bij de andere thema's uit dit programma: uitnodigend voor inwoners en toeristen. Ook dragen we met het onderhoud bij aan duurzaamheid. We vergroten de biodiversiteit, bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan bloeiende bloemen. Ook zorgen we voor herplant van bomen.

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij hebben goede sportaccommodaties. Sporten is bereikbaar voor iedereen

Terug naar navigatie - Wij hebben goede sportaccommodaties. Sporten is bereikbaar voor iedereen

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 50,9% 53,3% 48,7% 49,3%
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 5 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (incl wijzigingen) Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten 7.050 7.954 7.196 7.186 7.830 7.633
Baten 636 1.136 452 452 452 452
Saldo voor bestemming -6.414 -6.818 -6.744 -6.734 -7.378 -7.181
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 356 565 177 177 177 177
Saldo na bestemming -6.058 -6.253 -6.567 -6.557 -7.201 -7.004
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2023 Begroting 2024 Mutatie begroting 2023/2024
Saldo per taakveld
5.1 Sportbeleid en activering -193 -304 -111
5.2 Sportaccommodaties -1.445 -954 491
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -355 -355 -
5.4 Musea -96 -97 -1
5.5 Cultureel erfgoed -86 -55 31
5.6 Media -619 -711 -92
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.024 -4.268 -244
Saldo voor bestemming -6.818 -6.744 74
Stortingen reserves -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Recreatie en toerisme 185 177 -8
Perspectiefbrief 2023 60 -60
Impuls zwembad Bakkeveen 36 -36
Duurzaamheidsreserve 34 -34
Regeling Tegemoetkoming energielasten maatsch.organisaties 250 -250
Totaal onttrekkingen reserves 565 177 -388
Saldo na bestemming -6.253 -6.567 -314

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2024 €  314.000 nadeliger dan in 2023

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering geeft in 2024 een nadeel van € 111.000 ten opzichte van 2023

In 2024 is het budget voor sportstimulering € 29.000 hoger dan in 2023 (perspectiefbrief 2023). Dit budget wordt gebruikt voor het volwassenenfonds sport, voor de pilot gezondheidsachterstanden bij kwetsbare doelgroepen. Dit geeft een nadeel ten opzichte van 2023. De toerekening van de directe personeelslasten geeft in 2024 een nadeel van € 82.000 ten opzichte van 2023.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties geeft in 2024 een voordeel van € 491.000 ten opzichte van 2023

In 2023 zijn de energielasten eenmalig verlaagd, dit geeft in 2024 een nadelig verschil van € 25.000. De compensatie voor de energielasten Kortezwaag die eenmalig werd verstrekt in 2023, geeft in 2024 een voordeel van € 49.000. De kosten van de verduurzaming van zwembad Dundelle in Bakkeveen geven een voordeel van € 70.000 in 2024.  De kosten zijn in 2023 onttrokken uit de reserves  Zwembad Bakkeveen € 36.000 en Duurzaamheid € 34.000 (perspectiefbrief 2023).

De bijdrage van € 60.000 aan VV de Sweach (perspectiefbrief 2023) in 2023 geeft een voordeel ten opzichte van 2024. De bijdrage is onttrokken uit de Algemene reserve. De berekening van de kapitaallasten sportvelden geeft een voordeel van € 28.000.  De toerekening van de directe personeelslasten geeft een voordeel van €61.000.

De subsidieregeling Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties werd in 2023 ingesteld, met als doel ervoor te zorgen dat deze organisaties hun functie en activiteiten kunnen blijven uitoefenen zodat het voortbestaan van deze organisaties niet in gevaar komt (perspectiefbrief 2023). Dit geeft in 2024 een voordeel van € 250.000.  Deze kosten zijn in 2023 onttrokken uit de Algemene reserve.

Overige budgetaanpassingen geven een nadelig verschil van € 2.000.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie geeft in 2024 geen mutatie aan ten opzichte van 2023

Taakveld 5.4 Musea geeft in 2024 een nadeel van € 1.000 ten opzichte van 2023

De indexatie van de subsidie aan musea geeft een nadeel van € 1.000.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed geeft in 2024 een voordeel van € 31.000 ten opzichte van 2023

In 2023 vond de actualisatie plaats van het culturele erfgoed, dit geeft ten opzichte van 2024 een voordeel van € 81.000. In de begroting 2024 is voor de verdere ontwikkeling van erfgoedbeleid € 35.000 opgenomen. Dit vanwege de inhuur van specialistische kennis en advies. Dit geeft een nadeel van € 35.000. Het toegevoegde Utfieringsbudzjet Frysk Taalbelied in 2024 (€ 15.000, perspectiefbrief 2023) geeft een nadeel.

Taakveld 5.6 Media (Bibliotheken) geeft in 2024 een nadeel van € 92.000 ten opzichte van 2023

De toerekening van de directe personeelslasten geeft een nadeel van € 92.000.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie geeft in 2024 een nadeel van € 244.000 ten opzichte van 2023

De verwerking van de rente en afschrijving kapitaallasten geeft een voordeel van € 16.000. De toerekening van de directe personeelslasten geeft een nadeel van € 205.000.

In 2023 zijn de energielasten eenmalig verlaagd met € 3.000 (perspectiefbrief 2023). Voor 2024 geeft deze eenmalige verlaging een nadeel van € 3.000.

De intensivering van het beleidsterrein recreatie en toerisme (perspectiefbrief 2023) geeft vanaf 2024 hogere kosten. Dit is een nadeel van € 30.000.

Een verschuiving van budget van taakveld 3 naar taakveld 5 geeft een nadeel van € 22.000 ten opzichte van 2023.

De onttrekking van de reserve Recreatie & Toerisme is in 2024 geactualiseerd zodat deze overeenkomt met de kosten voor recreatie en toerisme in dit taakveld.  Hierdoor wordt ten opzichte van 2023 minder onttrokken. Dit geeft in de reservemutatie een nadeel van € 8.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 5.2 en 5.7