Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Begroting 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Begrotingsstrategie
    3. Blz. 7 Vaststellen begroting
    4. Blz. 8 Financieel beeld
   2. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 11 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Doelstellingen
      1. Blz. 14 Wij willen het vertrouwen in de overheid en de verbondenheid van mensen met hun omgeving versterken
       1. Blz. 15 Wij maken een participatieverordening
       2. Blz. 16 We betrekken de politiek meer bij jongeren
      2. Blz. 17 De privacy van burgers is gewaarborgd
       1. Blz. 18 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG
      3. Blz. 19 Opsterland blijft bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 20 Wij werken samen in OWO-verband
       2. Blz. 21 Via de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
       3. Blz. 22 Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de ontwikkeling van de regio
       4. Blz. 23 De raad houdt sturing op de verbonden partijen
    4. Blz. 24 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 25 Doelstellingen
      1. Blz. 26 De gemeentelijke organisatie is stabiel, slagvaardig en efficiënt, en is op haar taken berekend
       1. Blz. 27 Wij stimuleren een andere manier van werken
       2. Blz. 28 Wij nemen maatregelen om een aantrekkelijker werkgever te zijn
       3. Blz. 29 Wij gaan verder met de ingezette organisatieontwikkeling
      2. Blz. 30 Dienstverlening is adequaat, klantvriendelijk en oplossingsgericht
       1. Blz. 31 Onze dienstverlening wordt met minimaal een 7 gewaardeerd
    5. Blz. 32 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 33 Verbonden partijen
    7. Blz. 34 Vennootschapsbelasting
    8. Blz. 35 Onvoorzien
    9. Blz. 36 Wat mag het kosten
    10. Blz. 37 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 38 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 39 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 40 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 41 Thema Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 42 Doelstellingen
      1. Blz. 43 Wij zijn voorbereid op een crisis of incident
       1. Blz. 44 We actualiseren de plannen en processen crisisbeheersing en zorgen voor de inrichting en opleiding van de crisisorganisatie
    4. Blz. 45 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 46 Doelstellingen
      1. Blz. 47 Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit aan
       1. Blz. 48 We monitoren en bundelen signalen van ondermijning en geven indien nodig hier opvolging aan
       2. Blz. 49 We creëren meer bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit
      2. Blz. 50 Wij realiseren nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2027
       1. Blz. 51 We stellen het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2027 op en geven hier (samen met onze ketenpartners) uitvoering aan
      3. Blz. 52 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers
       1. Blz. 53 Wij beperken en verminderen overlast – dit kan zowel betrekking hebben op huiselijk geweld, zorgmijders, personen met verward gedrag als jeugdoverlast - door het aanbieden van hulp en/of het voeren van regie om tot een goede aanpak te komen
       2. Blz. 54 Wij zetten ons actief in om inwoners en ondernemers weerbaar te maken tegen (woning)inbraken
    5. Blz. 55 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 56 Wat mag het kosten
    7. Blz. 57 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 58 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 59 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 60 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 61 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 62 Doelstellingen
      1. Blz. 63 De 16 dorpen in onze gemeente zijn goed en veilig toegankelijk
       1. Blz. 64 We combineren – waar mogelijk – maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren met onderhoud aan de wegen
       2. Blz. 65 We houden de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, fiets- en voetpaden en parkeerterreinen in stand op een kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte 2021-2025
       3. Blz. 66 We onderzoeken hoe we de bermen langs de erftoegangswegen in het buitengebied beter kunnen beschermen tegen schade
       4. Blz. 67 Wij dragen bij aan de ambitie van Fryslân om in 2025 provincie-breed de helft minder verkeersslachtoffers te hebben dan in 2010
    4. Blz. 68 Wat mag het kosten
    5. Blz. 69 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 70 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 71 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 72 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 73 Thema Ondernemen en werkgelegenheid
     1. Blz. 74 Doelstellingen
      1. Blz. 75 Opsterland kent een goed economisch- en ondernemersklimaat.
       1. Blz. 76 Behoud van duurzame werkgelegenheid en het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid streven we na. Bedrijfscontinuïteit is hierbij een uitgangspunt.
       2. Blz. 77 De gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbetert
       3. Blz. 78 De gemeente heeft een zichtbare en actieve rol naar ondernemers
       4. Blz. 79 In samenwerking met het lokale bedrijfsleven streven we naar een goede duurzame en circulaire lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt
    4. Blz. 80 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 81 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     2. Blz. 82 Doelstellingen
      1. Blz. 83 Inzicht in de groei- en ontwikkelmogelijkheden van de bedrijventerreinen
       1. Blz. 84 Onderzoeken van de transformatie, vernieuwing en gewenste uitbreiding van de bedrijventerreinen
    5. Blz. 85 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 86 Wat mag het kosten
    7. Blz. 87 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 88 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 89 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 90 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 91 Thema Onderwijs
     1. Blz. 92 Doelstellingen
      1. Blz. 93 We zetten in op het bieden van gelijke kansen en de ontwikkeling van talent
       1. Blz. 94 We subsidiëren schoolorganisaties voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van cultuureducatie
       2. Blz. 95 We zijn aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie
       3. Blz. 96 We starten met een Peuter Plus voorziening
      2. Blz. 97 Jongeren halen een startkwalificatie in het onderwijs of zijn aan het werk
       1. Blz. 98 Proactief en preventief inzetten op problematiek bij kinderen en jongeren om thuiszitten te voorkomen
      3. Blz. 99 We willen de taalvaardigheid verbeteren en laaggeletterdheid voorkomen
       1. Blz. 100 Op school wordt extra ingezet op taalvaardigheid
       2. Blz. 101 We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit
      4. Blz. 102 Elk kind heeft toegang tot een veilige speelplaats
       1. Blz. 103 We ondersteunen bestaande en nieuwe speeltuinverenigingen bij het aanleggen, onderhouden en consolideren van speeltuinen in alle dorpen
      5. Blz. 104 Wij zorgen voor voldoende adequate onderwijsgebouwen en –voorzieningen; de capaciteit is op orde
       1. Blz. 105 We voeren het integraal huisvestingsplan (IHP) uit
      6. Blz. 106 Leerlingen kunnen bewegingsonderwijs volgen
       1. Blz. 107 Wanneer nodig zorgen we voor vervoer naar gymzalen zodat het bewegingsonderwijs mogelijk is
    4. Blz. 108 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 109 Wat mag het kosten
    6. Blz. 110 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 111 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 112 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 113 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 114 Thema Cultuur
     1. Blz. 115 Doelstellingen
      1. Blz. 116 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 117 Wij houden ons culturele erfgoed in stand
       2. Blz. 118 Wij zetten openbare bibliotheken in om bij te dragen aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving
       3. Blz. 119 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
      2. Blz. 120 Wy fiere it Frysk taalbelied mei faasje út
       1. Blz. 121 Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke
    4. Blz. 122 Thema Recreatie en Toerisme
     1. Blz. 123 Inleiding
     2. Blz. 124 Doelstellingen
      1. Blz. 125 De kwaliteit van toeristische voorzieningen is (verder) ontwikkeld en verbeterd
       1. Blz. 126 Faciliteiten voor toeristen en recreanten zijn verbeterd
      2. Blz. 127 De regionale samenwerking binnen Zuidoost Fryslân staat ten dienste van het programma “Het Andere Friesland”
       1. Blz. 128 Opsterland neemt deel aan de regionale samenwerking in Zuidoost Fryslân, “Het Andere Friesland"
      3. Blz. 129 Toeristen komen naar Opsterland en verblijven langer in onze gemeente
       1. Blz. 130 De promotie van recreatie en toerisme in de gemeente wordt uitgebreid
    5. Blz. 131 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 132 Doelstellingen
      1. Blz. 133 Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit op lokale schaal
       1. Blz. 134 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 135 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
      2. Blz. 136 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 137 We onderhouden de groene arealen zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte 2021-2025
      3. Blz. 138 Verbeteren van de verbondenheid van inwoners, organisaties en bedrijven met hun omgeving
       1. Blz. 139 We stimuleren inwoners om meer initiatieven te starten om hun leefomgeving te verbeteren
    6. Blz. 140 Thema Sport
     1. Blz. 141 Doelstellingen
      1. Blz. 142 Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen
       1. Blz. 143 Het gebruik en onderhoud van de buitensportaccommodaties leggen we vast in afspraken
       2. Blz. 144 We realiseren de vernieuwing en uitbreiding van sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk
       3. Blz. 145 Wij zorgen dat sport bereikbaar en toegankelijk blijft voor alle inwoners
    7. Blz. 146 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 147 Wat mag het kosten
    9. Blz. 148 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 149 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 150 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 151 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 152 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 153 Doelstellingen
      1. Blz. 154 Wij verhogen de uitstroom uit de bijstand en verminderen de instroom in de bijstand ten opzichte van het regionale benchmarkgemiddelde
       1. Blz. 155 We gaan door met de extra inzet voor een activerend weekvullend programma voor statushouders.
       2. Blz. 156 We voeren het jaarplan ‘van mismatch naar match’ uit.
       3. Blz. 157 Wij analyseren onze aanpak en maatregelen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren
       4. Blz. 158 Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak "Meteen in Beweging" en poortwachter
       5. Blz. 159 Wij zetten leerwerktrajecten op voor onze uitkeringsgerechtigden
      2. Blz. 160 Wij willen leven in armoede tegengaan.
       1. Blz. 161 De toegankelijkheid en bekendheid van de gemeentelijke inkomensvoorzieningen en financiële hulpverlening verhogen bij de doelgroep
       2. Blz. 162 We actualiseren ons beleid voor onze gemeentelijke inkomensvoorzieningen
       3. Blz. 163 We zorgen er samen met onze maatschappelijke partners voor dat we (mogelijke) schulden zo snel mogelijk in beeld krijgen.
       4. Blz. 164 We passen ons beleid voor armoede en schulden aan, met de focus op preventie
    4. Blz. 165 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 166 Doelstellingen
      1. Blz. 167 Inwoners houden de regie over eigen leven en kunnen langer thuis blijven wonen.
       1. Blz. 168 De zorg vanuit de gemeente voor haar inwoners blijft bereikbaar en betaalbaar
       2. Blz. 169 Met verschillende voorzieningen en projecten stimuleren we inwoners meer gebruik te maken van het eigen netwerk.
       3. Blz. 170 Opsterland zet stappen om een dementievriendelijke gemeente te worden
       4. Blz. 171 We hebben voldoende in beeld wat er nodig is op het gebied wonen en zorg
       5. Blz. 172 We zetten in op meer algemene voorzieningen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen
      2. Blz. 173 We richten ons met preventie op het voorkomen en beperken van problemen van inwoners
       1. Blz. 174 We onderzoeken wat er nodig is om dorpskamers te realiseren in 2024 en zetten vervolgstappen in de realisatie van deze dorpskamers
       2. Blz. 175 We versterken het bestaande netwerk van dorpssteunpunten en andere vrijwilligersorganisaties
       3. Blz. 176 We voeren het actieplan preventie uit
       4. Blz. 177 Wij gebruiken voorlichting in het onderwijs om jongeren te informeren over het aanbod ten aanzien van sport, vrije tijd, cultuur en maatschappelijke thema’s
    5. Blz. 178 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 179 Doelstellingen
      1. Blz. 180 We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 181 We maken een sluitende aanpak door middel van samenwerking rondom de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       2. Blz. 182 We ontwikkelen een integrale aanpak tussen onderwijs en de zorg voor jeugd
      2. Blz. 183 Wij willen effectieve toegang tot zorg
       1. Blz. 184 Samen met zorgaanbieders richten we ons op het voorkomen van de inzet van zware zorg.
       2. Blz. 185 We borgen de gemaakte afspraken inkoop Jeugdhulp 2023 en contractmanagement
       3. Blz. 186 We gaan de zorg vanuit de juiste wet vergoeden
      3. Blz. 187 Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 188 We ontwikkelen en monitoren een eenduidige werkwijze voor de indicaties van de jeugdwet
    6. Blz. 189 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 190 Doelstellingen
      1. Blz. 191 In elk dorp waar nu ook een dorpshuis is, is een dorpshuisfunctie aanwezig.
       1. Blz. 192 Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties.
      2. Blz. 193 Waar mogelijk faciliteren en ondersteunen wij initiatieven vanuit de mienskip.
       1. Blz. 194 Ieder dorp krijgt een eigen dorpswethouder
       2. Blz. 195 De dorpencoördinator is bekend bij alle dorpen in Opsterland
       3. Blz. 196 Wij organiseren periodiek een dorpstafel
       4. Blz. 197 We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies
       5. Blz. 198 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen
    7. Blz. 199 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 200 Wat mag het kosten
    9. Blz. 201 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 202 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 203 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 204 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 205 Thema Milieu
     1. Blz. 206 Inleiding
     2. Blz. 207 Doelstellingen
      1. Blz. 208 De gemeente kent een klimaatadaptieve en waterrobuuste omgeving en rioolstelsel
       1. Blz. 209 Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is onderdeel van alle werkzaamheden in de ruimtelijke inrichting.
       2. Blz. 210 We hebben 100% van de huidige en de te verwachten knelpunten van wateroverlast in beeld gebracht
       3. Blz. 211 We geven uitvoering aan het huidige Watertakenprogramma en stellen een nieuw watertakenprogramma voor 2026-2030 vast.
      2. Blz. 212 Het zwerfafval wordt met vrijwilligers opgeruimd
       1. Blz. 213 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      3. Blz. 214 Er is een gezonde balans tussen natuurlijke duisternis en een veilige leefomgeving
       1. Blz. 215 95% van de huidige installatie is voorzien van LED om energie te besparen en strooilicht te beperken
       2. Blz. 216 In het kader van de Omgevingswet zal het voorkomen van lichthinder verder geïmplementeerd worden
       3. Blz. 217 We onderhouden de huidige installaties met als uitgangspunt; verlichten waar het moet, duister waar het kan.
    4. Blz. 218 Thema Gezondheid en Leefstijl
     1. Blz. 219 Doelstellingen
      1. Blz. 220 Wij willen met sport en bewegen de gezondheid van onze inwoners bevorderen.
       1. Blz. 221 We ontwikkelen het Lokaal sport- en beweegakkoord Opsterland tot een aanjager voor sport- en beweeginitiatieven
       2. Blz. 222 We stimuleren initiatieven van gezondheidsprojecten
       3. Blz. 223 Wij stimuleren de gezonde leefstijl van inwoners
       4. Blz. 224 We voeren het actieplan Sport en Gezondheid 2023 uit
    5. Blz. 225 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 226 Doelstellingen
      1. Blz. 227 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 228 We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap
       2. Blz. 229 Wij streven naar 100% duurzame inkoop
       3. Blz. 230 Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen
      2. Blz. 231 Wij zetten in op een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh in 2035
       1. Blz. 232 We faciliteren eigenaren van mienskip-gebouwen bij energiebesparing/verduurzaming
       2. Blz. 233 We geven uitvoering aan de specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede
       3. Blz. 234 We maken (prestatie)afspraken met woningcorporaties over de verduurzaming van woningen
       4. Blz. 235 We voeren een (communicatie)campagne uit gericht op de energietransitie
       5. Blz. 236 Wij bouwen het energieloket verder uit
       6. Blz. 237 Samen met een aantal dorpen/energiecoöperaties voeren wij plannen uit om aardgas te besparen
      3. Blz. 238 Wij zetten in op een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2035
       1. Blz. 239 We brengen de meest geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie in kaart
       2. Blz. 240 We faciliteren Wijnjewoude bij de uitvoering van het project aardgasvrije wijken.
       3. Blz. 241 We ronden het onderzoek naar het energiebedrijf af
       4. Blz. 242 Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente
       5. Blz. 243 Wij voeren een systeemstudie uit die ontwikkelingen in vraag en aanbod naar elektriciteit en problemen op het netwerk in beeld brengt
       6. Blz. 244 We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie
       7. Blz. 245 We doen onderzoek naar (kleinschalige) collectieve warmte-oplossingen
       8. Blz. 246 Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen
    6. Blz. 247 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 248 Wat mag het kosten
    8. Blz. 249 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 250 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 251 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 252 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 253 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 254 Doelstellingen
      1. Blz. 255 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen
       1. Blz. 256 Invoering omgevingswet
       2. Blz. 257 Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid
       3. Blz. 258 Wij stellen een omgevingsvisie op
       4. Blz. 259 Deltaplan voor het Noorden
    4. Blz. 260 Thema Wonen
     1. Blz. 261 Doelstellingen
      1. Blz. 262 Als gemeente Opsterland hebben we voldoende woningbouwruimte
       1. Blz. 263 We maken (regionaal) afspraken over woningbouwruimte.
      2. Blz. 264 Opsterland heeft nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond
       1. Blz. 265 Mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties op gemeentegrond zijn onderzocht
      3. Blz. 266 Optimaliseren van onze dienstverlening bij onderbouwde woonplannen ten behoeve van duurzame groei van de woningbouw
       1. Blz. 267 Wij verbeteren de dienstverlening bij onderbouwde woonplannen ten behoeve van duurzame groei van de woningbouw
      4. Blz. 268 Woningvoorraad kent mogelijkheden voor doorstroming
       1. Blz. 269 We bevorderen, waar mogelijk, de doorstroming in de lokale woningvoorraad.
      5. Blz. 270 Woonvisie biedt kaders voor initiatieven, planontwikkeling woningbouw, beheer en verbetering van de woningvoorraad en geeft richting voor Wonen & Zorg
       1. Blz. 271 De beleidskaders Wonen zijn geactualiseerd in de Woonvisie en de prestatieafspraken zijn gemaakt
    5. Blz. 272 Thema Landschap, Natuur, Biodiversiteit, Landbouw en Erfgoed
     1. Blz. 273 Doelstellingen
      1. Blz. 274 De gemeente kent een klimaatadaptieve en waterrobuuste omgeving.
       1. Blz. 275 We richten de omgeving klimaatadaptief en waterrobuust in
      2. Blz. 276 Het behoud van waardevolle historische objecten is geborgd op basis van beleid dat voldoet aan de wettelijke vereisten
       1. Blz. 277 We hebben een actueel en verbeterd (beleids-) instrumentarium voor het behoud van waardevolle historische objecten en erfgoed en kunnen dat daarmee stimuleren
      3. Blz. 278 Het behouden van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerkende elementen
       1. Blz. 279 Het beeldbepalende landschap wordt behouden en versterkt door hier een beschermde status aan te geven
      4. Blz. 280 We behouden de rijkdom aan natuur (biodiversiteit) en streven naar verbetering
       1. Blz. 281 De bescherming en verrijking van de biodiversiteit wordt bevorderd.
      5. Blz. 282 We dragen bij aan een duurzame, toekomstbestendige en grondgebonden landbouwsector in Opsterland.
       1. Blz. 283 We werken de mogelijkheden uit voor een duurzame, toekomstbestendige en grondgebonden landbouwsector in Opsterland
    6. Blz. 284 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen en vastgoed
     1. Blz. 285 Doelstellingen
      1. Blz. 286 Het gemeentelijk vastgoed is geschikt voor de in de begroting geformuleerde gebruiksdoelstellingen.
       1. Blz. 287 Vastgoedbeheer conform de kadernota Vastgoedbeleid (2022)
      2. Blz. 288 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat dat aansluit op demografische ontwikkelingen en dat bijdraagt aan een de leefbaarheid en vitaliteit van de woonomgeving
       1. Blz. 289 Passend grondbeleid
    7. Blz. 290 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 291 Wat mag het kosten
    9. Blz. 292 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 293 Paragrafen
    1. Blz. 294 Lokale heffingen
     1. Blz. 295 Lokale heffingen
     2. Blz. 296 Kostendekkendheid
     3. Blz. 297 Afval en Riolering
     4. Blz. 298 Omgevingsvergunningen
     5. Blz. 299 Lokale lastendruk
    2. Blz. 300 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 301 Inleiding
     2. Blz. 302 Risicobeheersing
     3. Blz. 303 Weerstandsvermogen
     4. Blz. 304 Kengetallen
     5. Blz. 305 Toelichting kengetallen
    3. Blz. 306 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 307 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 308 Verharding en openbare verlichting
     3. Blz. 309 Riolering
     4. Blz. 310 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 311 Groen
     6. Blz. 312 Gebouwen
    4. Blz. 313 Financiering
     1. Blz. 314 Financiering
    5. Blz. 315 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 316 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 317 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 318 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     4. Blz. 319 Informatiebeveiliging
     5. Blz. 320 Rekenkamercommissie Opsterland
     6. Blz. 321 Organisatieontwikkeling
    6. Blz. 322 Verbonden partijen
     1. Blz. 323 Verbonden partijen
     2. Blz. 324 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 325 Grondbeleid
     1. Blz. 326 Grondbeleid
     2. Blz. 327 Ontwikkelingen grondbedrijf
    8. Blz. 328 Projecten
     1. Blz. 329 Inleiding
     2. Blz. 330 MFA de Tynje
     3. Blz. 331 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
     4. Blz. 332 Tiny houses Gorredijk
     5. Blz. 333 Herinrichting de Brink Bakkeveen
     6. Blz. 334 Sportcentrum Kortezwaag
     7. Blz. 335 BHS
     8. Blz. 336 De Skâns
     9. Blz. 337 Invoering omgevingswet
    9. Blz. 338 OWO samenwerking
     1. Blz. 339 1.1 De OWO samenwerking vervat in een bestuursovereenkomst en OWO-visie
     2. Blz. 340 1.2 Ontwikkeling van de OWO samenwerking, om blijvend wendbaar in te kunnen spelen op veranderingen
     3. Blz. 341 1.3 Leeswijzer OWO-paragraaf
     4. Blz. 342 2. Voortgang uitwerking OWO-visie
   12. Blz. 343 Financiële begroting
    1. Blz. 344 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 345 Totaaloverzicht per programma
     2. Blz. 346 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 347 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     4. Blz. 348 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
     5. Blz. 349 Programma 1 - Veiligheid
     6. Blz. 350 Programma 2 - Verkeer en vervoer
     7. Blz. 351 Programma 3 - Economie
     8. Blz. 352 Programma 4 - Onderwijs
     9. Blz. 353 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
     10. Blz. 354 Programma 6 - Sociaal domein
     11. Blz. 355 Programma 7 - Volksgezondheid
     12. Blz. 356 Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden
     13. Blz. 357 Incidentele baten en lasten
    2. Blz. 358 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 359 Balans
     2. Blz. 360 EMU-Saldo
     3. Blz. 361 Reserves
     4. Blz. 362 Voorzieningen
   13. Blz. 363 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 364 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap