Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Begroting 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Begrotingsstrategie Blz. 6
Vaststellen begroting Blz. 7
Financieel beeld Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10
Kaderstellende documenten Blz. 11
Thema Bestuur Blz. 12
Doelstellingen Blz. 13
Wij willen het vertrouwen in de overheid en de verbondenheid van mensen met hun omgeving versterken Blz. 14
Wij maken een participatieverordening Blz. 15
We betrekken de politiek meer bij jongeren Blz. 16
De privacy van burgers is gewaarborgd Blz. 17
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG Blz. 18
Opsterland blijft bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 19
Wij werken samen in OWO-verband Blz. 20
Via de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 21
Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de ontwikkeling van de regio Blz. 22
De raad houdt sturing op de verbonden partijen Blz. 23
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 24
Doelstellingen Blz. 25
De gemeentelijke organisatie is stabiel, slagvaardig en efficiënt, en is op haar taken berekend Blz. 26
Wij stimuleren een andere manier van werken Blz. 27
Wij nemen maatregelen om een aantrekkelijker werkgever te zijn Blz. 28
Wij gaan verder met de ingezette organisatieontwikkeling Blz. 29
Dienstverlening is adequaat, klantvriendelijk en oplossingsgericht Blz. 30
Onze dienstverlening wordt met minimaal een 7 gewaardeerd Blz. 31
Beleidsindicatoren Blz. 32
Verbonden partijen Blz. 33
Vennootschapsbelasting Blz. 34
Onvoorzien Blz. 35
Wat mag het kosten Blz. 36
Toelichting op de financiën Blz. 37
Programma 1 | Veiligheid Blz. 38
Programma 1 | Veiligheid Blz. 39
Kaderstellende documenten Blz. 40
Thema Crisisbeheersing en brandweer Blz. 41
Doelstellingen Blz. 42
Wij zijn voorbereid op een crisis of incident Blz. 43
We actualiseren de plannen en processen crisisbeheersing en zorgen voor de inrichting en opleiding van de crisisorganisatie Blz. 44
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 45
Doelstellingen Blz. 46
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit aan Blz. 47
We monitoren en bundelen signalen van ondermijning en geven indien nodig hier opvolging aan Blz. 48
We creëren meer bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit Blz. 49
Wij realiseren nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2027 Blz. 50
We stellen het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2027 op en geven hier (samen met onze ketenpartners) uitvoering aan Blz. 51
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 52
Wij beperken en verminderen overlast – dit kan zowel betrekking hebben op huiselijk geweld, zorgmijders, personen met verward gedrag als jeugdoverlast - door het aanbieden van hulp en/of het voeren van regie om tot een goede aanpak te komen Blz. 53
Wij zetten ons actief in om inwoners en ondernemers weerbaar te maken tegen (woning)inbraken Blz. 54
Beleidsindicatoren Blz. 55
Wat mag het kosten Blz. 56
Toelichting op de financiën Blz. 57
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 58
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 59
Kaderstellende documenten Blz. 60
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 61
Doelstellingen Blz. 62
De 16 dorpen in onze gemeente zijn goed en veilig toegankelijk Blz. 63
We combineren – waar mogelijk – maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren met onderhoud aan de wegen Blz. 64
We houden de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, fiets- en voetpaden en parkeerterreinen in stand op een kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte 2021-2025 Blz. 65
We onderzoeken hoe we de bermen langs de erftoegangswegen in het buitengebied beter kunnen beschermen tegen schade Blz. 66
Wij dragen bij aan de ambitie van Fryslân om in 2025 provincie-breed de helft minder verkeersslachtoffers te hebben dan in 2010 Blz. 67
Wat mag het kosten Blz. 68
Toelichting op de financiën Blz. 69
Programma 3 | Economie Blz. 70
Programma 3 | Economie Blz. 71
Kaderstellende documenten Blz. 72
Thema Ondernemen en werkgelegenheid Blz. 73
Doelstellingen Blz. 74
Opsterland kent een goed economisch- en ondernemersklimaat. Blz. 75
Behoud van duurzame werkgelegenheid en het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid streven we na. Bedrijfscontinuïteit is hierbij een uitgangspunt. Blz. 76
De gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbetert Blz. 77
De gemeente heeft een zichtbare en actieve rol naar ondernemers Blz. 78
In samenwerking met het lokale bedrijfsleven streven we naar een goede duurzame en circulaire lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt Blz. 79
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 80
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
Inzicht in de groei- en ontwikkelmogelijkheden van de bedrijventerreinen Blz. 83
Onderzoeken van de transformatie, vernieuwing en gewenste uitbreiding van de bedrijventerreinen Blz. 84
Beleidsindicatoren Blz. 85
Wat mag het kosten Blz. 86
Toelichting op de financiën Blz. 87
Programma 4 | Onderwijs Blz. 88
Programma 4 | Onderwijs Blz. 89
Kaderstellende documenten Blz. 90
Thema Onderwijs Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
We zetten in op het bieden van gelijke kansen en de ontwikkeling van talent Blz. 93
We subsidiëren schoolorganisaties voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van cultuureducatie Blz. 94
We zijn aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie Blz. 95
We starten met een Peuter Plus voorziening Blz. 96
Jongeren halen een startkwalificatie in het onderwijs of zijn aan het werk Blz. 97
Proactief en preventief inzetten op problematiek bij kinderen en jongeren om thuiszitten te voorkomen Blz. 98
We willen de taalvaardigheid verbeteren en laaggeletterdheid voorkomen Blz. 99
Op school wordt extra ingezet op taalvaardigheid Blz. 100
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 101
Elk kind heeft toegang tot een veilige speelplaats Blz. 102
We ondersteunen bestaande en nieuwe speeltuinverenigingen bij het aanleggen, onderhouden en consolideren van speeltuinen in alle dorpen Blz. 103
Wij zorgen voor voldoende adequate onderwijsgebouwen en –voorzieningen; de capaciteit is op orde Blz. 104
We voeren het integraal huisvestingsplan (IHP) uit Blz. 105
Leerlingen kunnen bewegingsonderwijs volgen Blz. 106
Wanneer nodig zorgen we voor vervoer naar gymzalen zodat het bewegingsonderwijs mogelijk is Blz. 107
Beleidsindicatoren Blz. 108
Wat mag het kosten Blz. 109
Toelichting op de financiën Blz. 110
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 111
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 112
Kaderstellende documenten Blz. 113
Thema Cultuur Blz. 114
Doelstellingen Blz. 115
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 116
Wij houden ons culturele erfgoed in stand Blz. 117
Wij zetten openbare bibliotheken in om bij te dragen aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving Blz. 118
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 119
Wy fiere it Frysk taalbelied mei faasje út Blz. 120
Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke Blz. 121
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 122
Inleiding Blz. 123
Doelstellingen Blz. 124
De kwaliteit van toeristische voorzieningen is (verder) ontwikkeld en verbeterd Blz. 125
Faciliteiten voor toeristen en recreanten zijn verbeterd Blz. 126
De regionale samenwerking binnen Zuidoost Fryslân staat ten dienste van het programma “Het Andere Friesland” Blz. 127
Opsterland neemt deel aan de regionale samenwerking in Zuidoost Fryslân, “Het Andere Friesland" Blz. 128
Toeristen komen naar Opsterland en verblijven langer in onze gemeente Blz. 129
De promotie van recreatie en toerisme in de gemeente wordt uitgebreid Blz. 130
Thema Openbaar groen Blz. 131
Doelstellingen Blz. 132
Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit op lokale schaal Blz. 133
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 134
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 135
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 136
We onderhouden de groene arealen zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte 2021-2025 Blz. 137
Verbeteren van de verbondenheid van inwoners, organisaties en bedrijven met hun omgeving Blz. 138
We stimuleren inwoners om meer initiatieven te starten om hun leefomgeving te verbeteren Blz. 139
Thema Sport Blz. 140
Doelstellingen Blz. 141
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 142
Het gebruik en onderhoud van de buitensportaccommodaties leggen we vast in afspraken Blz. 143
We realiseren de vernieuwing en uitbreiding van sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk Blz. 144
Wij zorgen dat sport bereikbaar en toegankelijk blijft voor alle inwoners Blz. 145
Beleidsindicatoren Blz. 146
Wat mag het kosten Blz. 147
Toelichting op de financiën Blz. 148
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 149
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 150
Kaderstellende documenten Blz. 151
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 152
Doelstellingen Blz. 153
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstand en verminderen de instroom in de bijstand ten opzichte van het regionale benchmarkgemiddelde Blz. 154
We gaan door met de extra inzet voor een activerend weekvullend programma voor statushouders. Blz. 155
We voeren het jaarplan ‘van mismatch naar match’ uit. Blz. 156
Wij analyseren onze aanpak en maatregelen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren Blz. 157
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak "Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 158
Wij zetten leerwerktrajecten op voor onze uitkeringsgerechtigden Blz. 159
Wij willen leven in armoede tegengaan. Blz. 160
De toegankelijkheid en bekendheid van de gemeentelijke inkomensvoorzieningen en financiële hulpverlening verhogen bij de doelgroep Blz. 161
We actualiseren ons beleid voor onze gemeentelijke inkomensvoorzieningen Blz. 162
We zorgen er samen met onze maatschappelijke partners voor dat we (mogelijke) schulden zo snel mogelijk in beeld krijgen. Blz. 163
We passen ons beleid voor armoede en schulden aan, met de focus op preventie Blz. 164
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 165
Doelstellingen Blz. 166
Inwoners houden de regie over eigen leven en kunnen langer thuis blijven wonen. Blz. 167
De zorg vanuit de gemeente voor haar inwoners blijft bereikbaar en betaalbaar Blz. 168
Met verschillende voorzieningen en projecten stimuleren we inwoners meer gebruik te maken van het eigen netwerk. Blz. 169
Opsterland zet stappen om een dementievriendelijke gemeente te worden Blz. 170
We hebben voldoende in beeld wat er nodig is op het gebied wonen en zorg Blz. 171
We zetten in op meer algemene voorzieningen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 172
We richten ons met preventie op het voorkomen en beperken van problemen van inwoners Blz. 173
We onderzoeken wat er nodig is om dorpskamers te realiseren in 2024 en zetten vervolgstappen in de realisatie van deze dorpskamers Blz. 174
We versterken het bestaande netwerk van dorpssteunpunten en andere vrijwilligersorganisaties Blz. 175
We voeren het actieplan preventie uit Blz. 176
Wij gebruiken voorlichting in het onderwijs om jongeren te informeren over het aanbod ten aanzien van sport, vrije tijd, cultuur en maatschappelijke thema’s Blz. 177
Thema Jeugdhulp Blz. 178
Doelstellingen Blz. 179
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 180
We maken een sluitende aanpak door middel van samenwerking rondom de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 181
We ontwikkelen een integrale aanpak tussen onderwijs en de zorg voor jeugd Blz. 182
Wij willen effectieve toegang tot zorg Blz. 183
Samen met zorgaanbieders richten we ons op het voorkomen van de inzet van zware zorg. Blz. 184
We borgen de gemaakte afspraken inkoop Jeugdhulp 2023 en contractmanagement Blz. 185
We gaan de zorg vanuit de juiste wet vergoeden Blz. 186
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 187
We ontwikkelen en monitoren een eenduidige werkwijze voor de indicaties van de jeugdwet Blz. 188
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
In elk dorp waar nu ook een dorpshuis is, is een dorpshuisfunctie aanwezig. Blz. 191
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties. Blz. 192
Waar mogelijk faciliteren en ondersteunen wij initiatieven vanuit de mienskip. Blz. 193
Ieder dorp krijgt een eigen dorpswethouder Blz. 194
De dorpencoördinator is bekend bij alle dorpen in Opsterland Blz. 195
Wij organiseren periodiek een dorpstafel Blz. 196
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 197
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 198
Beleidsindicatoren Blz. 199
Wat mag het kosten Blz. 200
Toelichting op de financiën Blz. 201
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 202
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 203
Kaderstellende documenten Blz. 204
Thema Milieu Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Doelstellingen Blz. 207
De gemeente kent een klimaatadaptieve en waterrobuuste omgeving en rioolstelsel Blz. 208
Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is onderdeel van alle werkzaamheden in de ruimtelijke inrichting. Blz. 209
We hebben 100% van de huidige en de te verwachten knelpunten van wateroverlast in beeld gebracht Blz. 210
We geven uitvoering aan het huidige Watertakenprogramma en stellen een nieuw watertakenprogramma voor 2026-2030 vast. Blz. 211
Het zwerfafval wordt met vrijwilligers opgeruimd Blz. 212
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 213
Er is een gezonde balans tussen natuurlijke duisternis en een veilige leefomgeving Blz. 214
95% van de huidige installatie is voorzien van LED om energie te besparen en strooilicht te beperken Blz. 215
In het kader van de Omgevingswet zal het voorkomen van lichthinder verder geïmplementeerd worden Blz. 216
We onderhouden de huidige installaties met als uitgangspunt; verlichten waar het moet, duister waar het kan. Blz. 217
Thema Gezondheid en Leefstijl Blz. 218
Doelstellingen Blz. 219
Wij willen met sport en bewegen de gezondheid van onze inwoners bevorderen. Blz. 220
We ontwikkelen het Lokaal sport- en beweegakkoord Opsterland tot een aanjager voor sport- en beweeginitiatieven Blz. 221
We stimuleren initiatieven van gezondheidsprojecten Blz. 222
Wij stimuleren de gezonde leefstijl van inwoners Blz. 223
We voeren het actieplan Sport en Gezondheid 2023 uit Blz. 224
Thema Duurzaamheid Blz. 225
Doelstellingen Blz. 226
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 227
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 228
Wij streven naar 100% duurzame inkoop Blz. 229
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen Blz. 230
Wij zetten in op een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh in 2035 Blz. 231
We faciliteren eigenaren van mienskip-gebouwen bij energiebesparing/verduurzaming Blz. 232
We geven uitvoering aan de specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede Blz. 233
We maken (prestatie)afspraken met woningcorporaties over de verduurzaming van woningen Blz. 234
We voeren een (communicatie)campagne uit gericht op de energietransitie Blz. 235
Wij bouwen het energieloket verder uit Blz. 236
Samen met een aantal dorpen/energiecoöperaties voeren wij plannen uit om aardgas te besparen Blz. 237
Wij zetten in op een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2035 Blz. 238
We brengen de meest geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie in kaart Blz. 239
We faciliteren Wijnjewoude bij de uitvoering van het project aardgasvrije wijken. Blz. 240
We ronden het onderzoek naar het energiebedrijf af Blz. 241
Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente Blz. 242
Wij voeren een systeemstudie uit die ontwikkelingen in vraag en aanbod naar elektriciteit en problemen op het netwerk in beeld brengt Blz. 243
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 244
We doen onderzoek naar (kleinschalige) collectieve warmte-oplossingen Blz. 245
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 246
Beleidsindicatoren Blz. 247
Wat mag het kosten Blz. 248
Toelichting op de financiën Blz. 249
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 250
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 251
Kaderstellende documenten Blz. 252
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 253
Doelstellingen Blz. 254
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen Blz. 255
Invoering omgevingswet Blz. 256
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid Blz. 257
Wij stellen een omgevingsvisie op Blz. 258
Deltaplan voor het Noorden Blz. 259
Thema Wonen Blz. 260
Doelstellingen Blz. 261
Als gemeente Opsterland hebben we voldoende woningbouwruimte Blz. 262
We maken (regionaal) afspraken over woningbouwruimte. Blz. 263
Opsterland heeft nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond Blz. 264
Mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties op gemeentegrond zijn onderzocht Blz. 265
Optimaliseren van onze dienstverlening bij onderbouwde woonplannen ten behoeve van duurzame groei van de woningbouw Blz. 266
Wij verbeteren de dienstverlening bij onderbouwde woonplannen ten behoeve van duurzame groei van de woningbouw Blz. 267
Woningvoorraad kent mogelijkheden voor doorstroming Blz. 268
We bevorderen, waar mogelijk, de doorstroming in de lokale woningvoorraad. Blz. 269
Woonvisie biedt kaders voor initiatieven, planontwikkeling woningbouw, beheer en verbetering van de woningvoorraad en geeft richting voor Wonen & Zorg Blz. 270
De beleidskaders Wonen zijn geactualiseerd in de Woonvisie en de prestatieafspraken zijn gemaakt Blz. 271
Thema Landschap, Natuur, Biodiversiteit, Landbouw en Erfgoed Blz. 272
Doelstellingen Blz. 273
De gemeente kent een klimaatadaptieve en waterrobuuste omgeving. Blz. 274
We richten de omgeving klimaatadaptief en waterrobuust in Blz. 275
Het behoud van waardevolle historische objecten is geborgd op basis van beleid dat voldoet aan de wettelijke vereisten Blz. 276
We hebben een actueel en verbeterd (beleids-) instrumentarium voor het behoud van waardevolle historische objecten en erfgoed en kunnen dat daarmee stimuleren Blz. 277
Het behouden van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerkende elementen Blz. 278
Het beeldbepalende landschap wordt behouden en versterkt door hier een beschermde status aan te geven Blz. 279
We behouden de rijkdom aan natuur (biodiversiteit) en streven naar verbetering Blz. 280
De bescherming en verrijking van de biodiversiteit wordt bevorderd. Blz. 281
We dragen bij aan een duurzame, toekomstbestendige en grondgebonden landbouwsector in Opsterland. Blz. 282
We werken de mogelijkheden uit voor een duurzame, toekomstbestendige en grondgebonden landbouwsector in Opsterland Blz. 283
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen en vastgoed Blz. 284
Doelstellingen Blz. 285
Het gemeentelijk vastgoed is geschikt voor de in de begroting geformuleerde gebruiksdoelstellingen. Blz. 286
Vastgoedbeheer conform de kadernota Vastgoedbeleid (2022) Blz. 287
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat dat aansluit op demografische ontwikkelingen en dat bijdraagt aan een de leefbaarheid en vitaliteit van de woonomgeving Blz. 288
Passend grondbeleid Blz. 289
Beleidsindicatoren Blz. 290
Wat mag het kosten Blz. 291
Toelichting op de financiën Blz. 292
Paragrafen Blz. 293
Lokale heffingen Blz. 294
Lokale heffingen Blz. 295
Kostendekkendheid Blz. 296
Afval en Riolering Blz. 297
Omgevingsvergunningen Blz. 298
Lokale lastendruk Blz. 299
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 300
Inleiding Blz. 301
Risicobeheersing Blz. 302
Weerstandsvermogen Blz. 303
Kengetallen Blz. 304
Toelichting kengetallen Blz. 305
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 306
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 307
Verharding en openbare verlichting Blz. 308
Riolering Blz. 309
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 310
Groen Blz. 311
Gebouwen Blz. 312
Financiering Blz. 313
Financiering Blz. 314
Bedrijfsvoering Blz. 315
Bedrijfsvoering Blz. 316
Kaderstellende documenten Blz. 317
Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 318
Informatiebeveiliging Blz. 319
Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 320
Organisatieontwikkeling Blz. 321
Verbonden partijen Blz. 322
Verbonden partijen Blz. 323
Overzicht verbonden partijen Blz. 324
Grondbeleid Blz. 325
Grondbeleid Blz. 326
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 327
Projecten Blz. 328
Inleiding Blz. 329
MFA de Tynje Blz. 330
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 331
Tiny houses Gorredijk Blz. 332
Herinrichting de Brink Bakkeveen Blz. 333
Sportcentrum Kortezwaag Blz. 334
BHS Blz. 335
De Skâns Blz. 336
Invoering omgevingswet Blz. 337
OWO samenwerking Blz. 338
1.1 De OWO samenwerking vervat in een bestuursovereenkomst en OWO-visie Blz. 339
1.2 Ontwikkeling van de OWO samenwerking, om blijvend wendbaar in te kunnen spelen op veranderingen Blz. 340
1.3 Leeswijzer OWO-paragraaf Blz. 341
2. Voortgang uitwerking OWO-visie Blz. 342
Financiële begroting Blz. 343
Overzicht van baten en lasten Blz. 344
Totaaloverzicht per programma Blz. 345
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 346
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 347
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 348
Programma 1 - Veiligheid Blz. 349
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 350
Programma 3 - Economie Blz. 351
Programma 4 - Onderwijs Blz. 352
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie Blz. 353
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 354
Programma 7 - Volksgezondheid Blz. 355
Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden Blz. 356
Incidentele baten en lasten Blz. 357
Uiteenzetting financiële positie Blz. 358
Balans Blz. 359
EMU-Saldo Blz. 360
Reserves Blz. 361
Voorzieningen Blz. 362
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 363
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 364
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap