Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
x € 1.000
Taakveld Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur - 1.488 -1.488
0.10 Mutaties reserves 155 185 -30
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - 564 -564
0.2 Burgerzaken 233 1.220 -987
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 127 1.026 -899
0.4 Overhead 429 15.121 -14.691
0.5 Treasury 259 64 196
0.61 OZB woningen 3.267 820 2.446
0.62 OZB niet-woningen 1.546 - 1.546
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 98 - 98
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 57.907 - 57.907
0.8 Overige baten en lasten - 40 -40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 1.904 -1.904
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 234 -209
2.1 Verkeer en vervoer 185 3.594 -3.409
2.3 Recreatieve havens - - -
2.4 Economische havens en waterwegen - - -
2.5 Openbaar vervoer 3 16 -13
3.1 Economische ontwikkeling 226 344 -119
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 789 1.065 -275
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 37 -37
3.4 Economische promotie 179 96 83
4.1 Openbaar basisonderwijs - 268 -268
4.2 Onderwijshuisvesting 25 1.845 -1.821
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 328 1.411 -1.083
5.1 Sportbeleid en activering 200 393 -193
5.2 Sportaccommodaties 125 1.249 -1.124
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 354 -354
5.4 Musea 6 75 -69
5.5 Cultureel erfgoed 2 88 -85
5.6 Media - 593 -593
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 119 3.863 -3.744
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 159 2.107 -1.949
6.2 Wijkteams - 620 -620
6.3 Inkomensregelingen 9.407 11.450 -2.043
6.4 Begeleide participatie 50 3.292 -3.242
6.5 Arbeidsparticipatie 5 1.233 -1.228
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 150 1.393 -1.243
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 7.068 -7.068
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 8.351 -8.351
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 423 -423
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 1.304 -1.304
7.1 Volksgezondheid 20 1.493 -1.473
7.2 Riolering 3.180 2.291 889
7.3 Afval 3.509 2.781 728
7.4 Milieubeheer - 860 -860
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 150 288 -138
8.1 Ruimtelijke ordening - 344 -344
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.244 793 450
8.3 Wonen en bouwen 759 815 -56
Totaal 84.866 84.866 0