Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan de A7 en de aanwezigheid van meerdere provinciale wegen is Opsterland goed bereikbaar en worden de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het in stand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft in het kader van bereikbaarheid (binnen de gemeente) een belangrijke fijnmazige functie. Ook heeft dit netwerk een toegevoegde waarde voor recreatie & toerisme in de gemeente. Fiets- en voetpaden moeten goed onderhouden worden en uitnodigen tot gebruik.

Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod bereikbaar en betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP)
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidbestrijding (2011)
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2021-2025
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Fietsagenda Zuidoost-Fryslân 2019

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De 16 dorpen in onze gemeente zijn goed en veilig toegankelijk

Terug naar navigatie - De 16 dorpen in onze gemeente zijn goed en veilig toegankelijk

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 2 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 3.175 3.572 3.610 3.415 3.411 3.411
Baten 236 196 188 188 188 188
Saldo voor bestemming -2.939 -3.376 -3.422 -3.227 -3.223 -3.223
Mutaties reserves
Lasten 545 - - - - -
Baten 521 - - - - -
Saldo na bestemming -2.963 -3.376 -3.422 -3.227 -3.223 -3.223
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Begroting 2023 Mutatie begroting 2022/2023
Saldo per taakveld
2.1 Verkeer en vervoer -3.363 -3.409 -46
2.5 Openbaar vervoer -13 -13 -
Saldo voor bestemming -3.376 -3.422 -46
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -3.376 -3.422 -46

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2023 €46.000 nadeliger dan in 2022.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer geeft in 2023 een nadeel van €46.000 ten opzichte van 2022.

In de begroting 2022 was het onderhoudsbudget eenmalig met €100.000 verlaagd. Dit omdat het budget voor de Snelfietsroute Hegebrechtsleane was omgezet in een krediet.  Omdat in 2023 het budget weer stijgt met €100.000 het niveau 2021 geeft dat een nadeel van €100.000 ten opzichte van 2022.

De afschrijvingslasten op wegen vallen lager uit. Dit geeft een voordeel van €25.000. De kosten voor openbare verlichting stijgen in 2023 met €109.000. Dit is het gevolg van de geraamde prijsstijging van elektriciteit aan de andere kant vallen de afschrijvingslasten op openbare verlichting €7.000 lager uit.

In 2022 is voor een meetpunt gladheidsbestrijding €25.000 beschikbaar vanuit de Perspectiefbrief. Dit is in 2023 een voordeel ten opzichte van 2022.  De hogere afschrijving op gladheidsbestrijding voor extra materiaal geeft een nadeel van €8.000.  De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van €114.000. 

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer geeft in 2023 geen mutatie ten opzichte van 2022.