Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Opsterland is een plattelandsgemeente met 16 vitale dorpen en een uniek en gevarieerd landschap.
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat dat aansluit op demografische ontwikkelingen en dat bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van de woonomgeving.

De nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2023 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het vraaggericht werken; waarbij we streven naar een goed samenspel tussen gemeente en diverse betrokken partijen. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 zijn daartoe al belangrijke beleidsaanzetten gegeven. In het kader van de Omgevingswet actualiseren we de Omgevingsvisie. In de huidige versie is al beschreven op welke wijze de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kan worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen; dit zetten we voort.

Het onderdeel "wonen" is nader uitgewerkt in de Woonvisie Opsterland, ook deze actualiseren we. De Woonvisie dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties, voor afspraken met andere maatschappelijke partners en afspraken met de dorpen. Het biedt het kader voor dorpsvisies, voor het gemeentelijk grondbeleid en voor de keuze voor locaties voor woningbouw.

Onze planologische producten (bestemmingsplannen) zijn actueel. Waar nodig is achterstallig onderhoud uitgevoerd bij ons ruimtelijk instrumentarium. Daardoor kan de overgang naar de Omgevingswet, naar verwachting, goed worden gerealiseerd. De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

We ondersteunen waar mogelijk en passend ideeën en/of initiatieven voor ruimtelijke ontwikkeling. Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden geboden. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. Daarbij beperken we ons steeds meer tot de gemeentelijke kerntaken.

Wij streven naar een toekomstbestendig Fryslân en het consolideren en verbeteren van de bereikbaarheid van onze provincie. Met het Deltaplan voor het Noorden (en de Lelylijn) willen het Rijk, de vier noordelijke provincies en enkele grote gemeenten de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-Nederland verbeteren. Grootschalige verstedelijking van onze gemeente is bij het verbeteren van bereikbaarheid echter niet het doel.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Omgevingsvisie 2015-2030
Woonvisie 2017-2021
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009)
Digitale agenda Opsterland (2015)
Vitaal Opsterland, visie op basisvoorzieningen en accommodaties (2010)
Criteria- en Uitgangspuntennotitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Scenario-notitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Einddocument Vitaal Opsterland 2 (2013)
Jaarverslag 2020 & Programma ruimtelijke plannen 2021
Herwaardering nog niet in exploitatie genomen grond (2012)
Regionale woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân 2016-2026
Nota grondbeleid (2018-2021)
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Landschap, Natuur, Biodiversiteit, Landbouw en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen en vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 212 216 241 261 * 230 248 271 290 *
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 6 8 10 7 * 9 9 9 9 *
Demografische druk 15-64 jaar % 79% 79% 79% 79% 81% 70% 70% 70% 70% 70%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden In euro's 599 610 622 650 714 651 665 700 733 *
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden In euro's 706 712 722 754 823 721 735 773 810 *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 5 september 2022

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 8 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 3.316 3.097 1.953 2.043 1.232 1.232
Baten 4.068 3.221 2.003 1.924 759 759
Saldo voor bestemming 752 124 50 -119 -473 -473
Mutaties reserves
Lasten 5 - - - - -
Baten 200 96 - - - -
Saldo na bestemming 947 220 50 -119 -473 -473
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Begroting 2023 Mutatie begroting 2022/2023
Saldo per taakveld
8.1 Ruimtelijke ordening -333 -344 -11
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 879 450 -429
8.3 Wonen en bouwen -422 -56 366
Saldo voor bestemming 124 50 -74
Stortingen reserves
Komplannen - - -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR vrije deel tbv Kerkenvisie 30 - -30
Onttrekking AR vrije deel tbv Geweldig Gorredijk proceskosten 38 - -38
Onttrekking AR vrije deel tbv Ontwikkelagenda leefbaarheid 28 - -28
Totaal onttrekkingen reserves 96 - -96
Saldo na bestemming 220 50 -170

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2023 €170.000 voordeliger dan in 2022.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening geeft in 2023 een nadeel van €11.000 ten opzichte van 2022.

De doorberekening van de personeelslasten geven een nadeel van €79.000. In 2022 was voor Geweldig Gorredijk €55.000 beschikbaar gesteld voor proceskosten. Dit bestaat uit een resultaatbestemming jaarrekening 2021 van €38.000 en een eenmalig budget van €17.000. In 2023 zijn geen aanvullende budgetten beschikbaar gesteld voor dit project. Dit geeft dus in 2023 een voordeel van €55.000 ten opzichte van 2022. Bij de resultaatbestemmingen jaarrekening 2021 is in 2022 ook €30.000 beschikbaar gesteld voor de Kerkenvisie. In 2023 is hiervoor geen budget beschikbaar. Dit geeft een voordeel van €30.000. Verder zijn de kapitaalslasten met €17.000 gestegen. 

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) geeft in 2023 een nadeel van €429.000 ten opzichte van 2022.

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen geeft in 2023 een voordeel van €366.000 ten opzichte van 2022.

In 2022 is voor de invoering van de Omgevingswet een eenmalig budget van €270.000 beschikbaar. Voor 2023 zijn geen aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Dit geeft in 2023 een voordeel van €270.000 ten opzichte van 2022. Door de in 2021 vastgestelde tariefsverhoging van de omgevingsvergunningen activiteit bouw stijgen de opbrengsten in 2023 met €40.000 ten opzichte van 2022. Dit is een voordeel. In 2022 is voor de ontwikkelagenda leefbaarheid €10.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor 2022 bij de resultaatsbestemming jaarrekening 2021 €28.000 beschikbaar gesteld. In 2023 geeft dit een voordeel van €38.000. De doorberekening van de personeelslasten geven een voordeel van €18.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 8.1 en 8.3.