Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Doelstelling

Vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

 Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband zijn daarom wezenlijke onderdelen van gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Puur Cultuur – Kadernota cultuurbeleid 2012-2022
Notitie Beleidskeuzes Cultuurnota 2012-2022
Romte foar Taal 2021-2025
Subsidieregeling Cultuurpromotie Opsterland 2016
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Nota Kansen Benutten 2016-2020
Ontwikkelagenda Leefbaarheid en inclusieve samenleving
Bomenbeleidsplan 2020
Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025

Thema Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Recreatie en Toerisme

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed toeven is. Toerisme en recreatie functioneren als belangrijke middelen om de leefbaarheid te bevorderen en de lokale economie te stimuleren. Binnen de regio Zuidoost Fryslân werken we programmatisch samen aan “Het Andere Friesland”. We streven naar kwalitatieve groei van recreatie en toerisme en optimaliseren de toeristische mogelijkheden. We zoeken de samenwerking met de horeca en andere ondernemers.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 50,9% 53,3% 48,7% 49,3%
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 5 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 6.269 7.371 6.615 6.434 6.368 6.353
Baten 749 877 452 452 452 452
Saldo voor bestemming -5.521 -6.494 -6.163 -5.981 -5.916 -5.901
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 154 359 155 155 155 155
Saldo na bestemming -5.367 -6.135 -6.008 -5.826 -5.761 -5.746
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Begroting 2023 Mutatie begroting 2022/2023
Saldo per taakveld
5.1 Sportbeleid en activering -193 -193 -
5.2 Sportaccommodaties -1.493 -1.124 369
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -367 -354 13
5.4 Musea -69 -69 -
5.5 Cultureel erfgoed -4 -85 -81
5.6 Media -593 -593 -0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.774 -3.744 30
Saldo voor bestemming -6.494 -6.163 331
Stortingen reserves -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Recreatie en toerisme 125 155 30
Onttrekking recreatie en toerisme tbv Fietspaden Bakkeveen 234 - -234
Totaal onttrekkingen reserves 359 155 -204
Saldo na bestemming -6.135 -6.008 127

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2023 €127.000 voordeliger dan in 2022.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering geeft in 2023 geen mutatie ten opzichte van 2022.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties geeft in 2023 een voordeel van €369.000 ten opzichte van 2022.

Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een eenmalige exploitatievergoeding in 2022 over voorgaande jaren voor het publieke deel van sporthal Kortezwaag (€200.000). Dit geeft een voordeel in 2023 ten opzichte van 2022. In 2022 vond de laatste afschrijvingstermijn op dit gebouw plaats (€65.000), dit geeft een voordeel in 2023 ten opzichte van 2022.

De kosten voor de sportvelden dalen in 2023 met €112.000 ten opzichte van 2022 doordat in 2022 een bijdrage aan VV de Sweach (€60.000) is uitgekeerd in overeenstemming met het raadsvoorstel van 11 oktober2021. Daarnaast waren er in 2022 eenmalige kosten voor het verwijderen van het kunstgrasveld van LDODK van €30.000. Ook daalden de afschrijvingen van de sportvelden ten opzichte van 2022 met €22.000. De geraamde kosten voor gas en elektriciteit voor gymlokalen stijgen in 2023 met €83.000 ten opzichte van 2022. Dit geeft een nadeel.

 De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van €70.000.   De overige budgetten geven een voordeel van € 5.000.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie geeft in 2023 een voordeel van €13.000 ten opzichte van 2022.

In de Perspectiefbrief 2022 is voor 2022 €21.000 geraamd voor een inhaalslag voor beeldende kunst. Vanaf 2023 is voor het beheer van de beeldende kunst structureel €8.000 geraamd. Per saldo daalt het budget met €13.000, dit is een voordeel.

Taakveld 5.4 Musea geeft in 2023 geen mutatie ten op opzichte van 2022.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed geeft in 2023 een nadeel van €81.000 ten opzichte van 2022

De kosten voor de actualisatie van het culturele erfgoed in 2023 bedragen €81.000, dat is een nadeel in 2023. Beleidsmatig is dit verwoord in programma 8.

Taakveld 5.6 Media (Bibliotheken) geeft in 2023 geen mutatie ten opzichte van 2022.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie geeft in 2023 een voordeel van €30.000 ten opzichte van 2022.

In 2022 was een eenmalig budget beschikbaar voorde herstructurering van de fietspaden Bakkeveen/Wijnjewoude (€234.000). Dit geeft op dit taakveld in 2023 dus een voordeel ten opzichte van 2022. Deze kosten worden onttrokken uit de reserve Recreatie en Toerisme. In 2022 was er ook een eenmalig budget voor het achterstallig onderhoud van de speeltuinen (€23.000). Dit geeft ook een voordeel in 2023 ten opzichte van 2022.

De in 2023 geraamde kosten voor initiatieven in de openbare ruimte €15.000 en groene burgerinitiatieven €30.000, geven een nadeel van €45.000. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van €188.000. De overige posten geven per saldo een voordeel van €6.000.

De mutatie in de reserves:

In taakveld 5.7 wordt de mutatie op fietspaden toegelicht. De onttrekking uit de reserve recreatie en toerisme is bijgesteld naar €155.000 zodat de onttrekking en dotatie gelijk zijn aan elkaar.