Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Bij de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs hebben wij een centrale rol. Samen met de schoolbesturen zijn we verantwoordelijk voor schoolgebouwen waarin het prettig is om te leren en te werken. We hebben een dekkend aanbod toegankelijke onderwijsgebouwen.

Bovendien kan elk kind gebruik maken van bewegingsonderwijs.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Kaderstellende documenten

Ontwikkelagenda Inclusieve samenleving
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2035

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

We zetten in op het bieden van gelijke kansen en de ontwikkeling van talent

Zo gaan we dat doen

Jongeren halen een startkwalificatie in het onderwijs of zijn aan het werk

Zo gaan we dat doen

We willen de taalvaardigheid verbeteren en laaggeletterdheid voorkomen

Zo gaan we dat doen

Elk kind heeft toegang tot een veilige speelplaats

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen voor voldoende adequate onderwijsgebouwen en –voorzieningen; de capaciteit is op orde

Zo gaan we dat doen

Leerlingen kunnen bewegingsonderwijs volgen

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 0 * 2 2 3 *
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 8 28 11 13 23 26 18 19
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,9% 2,0% 1,7% 1,9%
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 5 september 2022

Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 4 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 2.921 3.756 3.525 3.618 3.865 3.956
Baten 346 627 353 353 371 371
Saldo voor bestemming -2.575 -3.130 -3.172 -3.265 -3.494 -3.585
Mutaties reserves
Lasten 28 41 -
Baten - 163 -
Saldo na bestemming -2.603 -3.008 -3.172 -3.265 -3.494 -3.585
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Begroting 2023 Mutatie begroting 2022/2023
Saldo per taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs -265 -268 -3
4.2 Onderwijshuisvesting -1.694 -1.821 -127
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.171 -1.083 88
Saldo voor bestemming -3.130 -3.172 -42
Stortingen reserves
Huisvesting speciaal onderwijs -41 - 41
Totaal stortingen reserves -41 - 41
Onttrekkingen reserves
Huisvesting basisonderwijs 163 - -163
Totaal onttrekkingen reserves 163 - -163
Saldo na bestemming -3.008 -3.172 -164

Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2023 €164.000 nadeliger dan in 2022.

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs geeft in 2023 een nadeel van €3.000 ten opzichte van 2022.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van €3.000. 

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting geeft in 2023 een nadeel van €127.000 ten opzichte van 2022.

De kapitaalslasten zijn bijgesteld op basis van het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2022-2035. Deze nieuwe kapitaalslasten en de bijbehorende rente geven een nadeel van €103.000. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van €12.000.  Daarnaast zijn er in 2023 nieuwe afschrijvingskosten (€12.000) door de overname van het gebouw van Stichting Sportgebouw Kortezwaag. 

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken geeft in 2023 een voordeel van € 88.000 ten opzichte van 2022.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van €57.000. In de perspectiefbrief 2022 is het budget voor leerlingenvervoer gestegen met €120.000. Door de inzet van een consulent leerlingenvervoer kunnen deze kosten in 2023 dalen met €30.000 en in 2024 met nog eens €20.000.  De kosten van 2023 dalen dus met €30.000 ten opzichte van 2022. 

Mutaties in de reserves geeft in 2023 een nadeel van €122.000 (= €41.000 voordeel + €163.000 nadeel) ten opzichte van 2022.

Door de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan 2022-2035 is een mutatie in de reserve in 2023 niet meer nodig. Alle kapitaallasten zijn vanaf 2023 in de begroting verwerkt. In 2022 was nog rekening gehouden met een onttrekking uit de reserve van per saldo €122.000. Dit geeft dus in 2023 een nadeel van €122.000 ten opzichte van 2022.