Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar verbetering van de biodiversiteit, vermindering van CO2-uitstoot en het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’. Hierbij schatten we gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen op waarde.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en gebruikmaken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Notitie klimaatneutraal Opsterland (2009)
Milieubeleidsplan 2005-2015 (2005) & Evaluatie Milieubeleidsplan 2005 - 2015
Tussenbalans Milieubeleidsplan 2005-2015 (2011)
Milieuprogramma 2011-2015 (2011)
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009)
Watertakenprogramma 2020 – 2025
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020 - 2024 OWO-gemeenten
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2018
Ontwikkelagenda's Duurzaam, Leefbaar en Inclusief Opsterland
Omgevingsvisie 2015-2030
Uitvoeringsplan Energietransitie
Zonneplan Opsterland

Thema Milieu

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het Nationaal Deltaprogramma 2022 staan de plannen van de overheid om alle steden, dorpen en buitengebieden op zo’n manier te hebben ingericht dat Nederland voorbereid is op de gevolgen van toenemende hitte, droogte en extreme neerslag. In 2015 is al besloten dat het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen samen de ambitie vastleggen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht. Zo mogen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de risico’s door extreem weer en overstromingen niet verder toenemen en moeten we de bestaande ruimte zo beheren en onderhouden dat de kans op schade en slachtoffers afneemt.

Met andere overheden in Fryslân hebben we de ‘klimaatstresstest’ uitgevoerd als eerste stap naar een klimaat adaptieve en water robuuste omgeving; denk hierbij aan hittestress en wateroverlast.  Daarin is onderzocht welke kwetsbaarheden er zijn binnen de gemeente. Tijdens een risicodialoog zijn deze nader in beeld gebracht en geprioriteerd. Ook mogelijke oplossingsrichtingen worden geïnventariseerd voor het maken van definitieve keuzes.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente kent een klimaatadaptieve en waterrobuuste omgeving en rioolstelsel

Terug naar navigatie - De gemeente kent een klimaatadaptieve en waterrobuuste omgeving en rioolstelsel

Zo gaan we dat doen

Er is een gezonde balans tussen natuurlijke duisternis en een veilige leefomgeving

Terug naar navigatie - Er is een gezonde balans tussen natuurlijke duisternis en een veilige leefomgeving

Zo gaan we dat doen

Thema Gezondheid en Leefstijl

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij zetten in op een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh in 2035

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een energiebesparing van een equivalent van 150.000 MWh in 2035

Zo gaan we dat doen

Wij zetten in op een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2035

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een equivalent van 450.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2035

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 152 148 158 * 171 161 170 *
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 8,5% 11,6% 18,1% * 17,5% 20,0% 26,9% *
Bij een verdieping van de cijfers blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 5 september 2022

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 7 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 10.471 11.405 7.714 7.837 7.840 7.867
Baten 9.865 9.334 6.859 6.919 6.919 6.919
Saldo voor bestemming -606 -2.071 -856 -919 -921 -949
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 262 120 - - - -
Saldo na bestemming -344 -1.951 -856 -919 -921 -949
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Begroting 2023 Mutatie begroting 2022/2023
Saldo per taakveld
7.1 Volksgezondheid -1.506 -1.473 33
7.2 Riolering 813 889 76
7.3 Afval 743 728 -15
7.4 Milieubeheer -1.978 -860 1.118
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -142 -138 4
Saldo voor bestemming -2.071 -856 1.215
Stortingen reserves -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR vrije deel tbv Lokale duurzaamheidsagenda 75 - -75
Onttrekking AR vrije deel tbv Lokale milieuagenda 25 - -25
Onttrekking AR vrije deel tbv Natuurbescherming 20 - -20
Totaal onttrekkingen reserves 120 - -120
Saldo na bestemming -1.951 -856 1.095

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2023 €1.095.000 voordeliger dan in 2022.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid geeft in 2023 een voordeel van €33.000 ten opzichte van 2022.

In 2022 is € 81.000 opgenomen voor GIDS-gelden. De GIDS-gelden bedragen €43.000 (meicirculaire) en € 38.000 (resultaatbestemming jaarrekening 2021). Vanaf 2023 zijn geen deze gelden niet opgenomen. Dit geeft een voordeel € 81.000.  De resultaatsbestemming is opgenomen in de reservemutatie van programma 6.  De verhoogde bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel gezondheid, €37.000 was noodzakelijk om aan te sluiten op de begroting van de VRF 2023. Dit geeft een nadeel. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van €12.000. De overige posten zijn € 1.000 voordelig.

Taakveld 7.2 Riolering geeft in 2023 een voordeel van €76.000 ten opzichte van 2022.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.3 Afval geeft in 2023 een nadeel van €15.000 ten opzichte van 2022.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.4 Milieubeheer geeft in 2023 een voordeel van €1.118.000 ten opzichte van 2022.

In 2022 is €784.000 in de begroting opgenomen voor de Energietoeslag. In 2023 is dit bedrag vooralsnog niet beschikbaar. Dit geeft dus in 2023 een voordeel van €784.000 ten opzichte van 2022. Ook is er in 2022 eenmalig een budget beschikbaar van €224.000 voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Dit geeft ook een voordeel in 2023 ten opzichte van 2022.

Het budget voor de Ontwikkelagenda duurzaamheid - uitvoeringsprogramma energietransitie is in 2023 €106.000 lager dan in 2022.  Dit is conform het meerjarenperspectief. Dit geeft in 2023 een voordeel.  Vanuit de resultaatsbestemming 2021 is in 2022 €75.000 beschikbaar gesteld voor de lokale duurzaamheidsagenda, €25.000 voor milieu lokale agenda en €20.000 voor natuurbescherming.  In 2023 is hiervoor geen budget beschikbaar. Dit geeft in 2023 een voordeel van €120.000 ten opzichte van 2022.

Voor het veenweidengebied is bij de perspectiefbrief 2022 vanaf 2023 €15.000 voor een adviseur beschikbaar gesteld. Bij de begroting 2023 is €30.000 voor de funderingsaanpak meegenomen. Dit geeft een nadeel van €45.000.  De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van €77.000. De bijdrage aan de FUMO is in 2023 door de gewijzigde berekeningssystematiek €6.000 lager dan in 2022. 

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria geeft in 2023 een voordeel van €4.000 ten opzichte van 2022.

De lagere storting in de voorziening Begraafrechten geeft een voordeel van €10.000. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van €6.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 7.4.

De mutaties betreffen resultaatsbestemmingen.