Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht per programma

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht per programma

De begrote baten en lasten zijn als volgt over de diverse programma's verdeeld:

(de financiële analyses zijn opgenomen in de beleidsbegroting)

Programmaplan begroting 2023 (x € 1.000)
Programma's Baten Lasten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 619 3.761 -3.141
1 Veiligheid 25 2.137 -2.113
2 Verkeer en vervoer 188 3.610 -3.422
3 Economie 1.194 1.542 -348
4 Onderwijs 353 3.525 -3.172
5 Sport, cultuur en recreatie 452 6.615 -6.163
6 Sociaal domein 9.771 37.241 -27.470
7 Volksgezondheid en milieu 6.859 7.714 -856
8 Bouwen, wonen en gronden 2.003 1.953 50
Algemene dekkingsmiddelen 62.818 861 61.958
Overhead 429 15.121 -14.691
Vennootschapsbelasting 0 0 0
Onvoorzien 0 38 -38
Resultaat voor bestemming 84.711 84.116 594
Mutaties in de reserves: 0
0 Bestuur en ondersteuning 0
1 Veiligheid 0
2 Verkeer en vervoer 0
3 Economie 155 -155
4 Onderwijs 0
5 Sport, cultuur en recreatie 155 155
6 Sociaal domein 30 -30
7 Volksgezondheid en milieu 0
8 Bouwen, wonen en gronden 0
Totaal mutaties reserves 155 185 -30
Resultaat na bestemming 84.866 84.301 564

Totaaloverzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 84.703 90.348 84.116 82.221 80.728 80.162
Baten 90.903 90.365 84.711 85.090 83.848 78.717
Saldo voor bestemming 6.199 17 594 2.869 3.121 -1.444
Mutaties reserves
Lasten 4.190 1.236 185 185 185 185
Baten 1.631 2.012 155 155 155 155
Saldo na bestemming 3.640 792 564 2.839 3.091 -1.474

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Bedragen (zowel de baten als lasten) zijn niet meerjarig geïndexeerd. De baten met betrekking tot belastingen en heffingen zijn voor 2023, waar mogelijk geïndexeerd met het percentage CPI (consumenten prijs index) van 2,4%. Bij het bepalen van de loonkosten is rekening gehouden met (verwachte) cao-afspraken.

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 17.332 18.045 19.779 19.223 18.852 18.579
Baten 62.443 63.169 63.867 64.823 65.235 60.104
Saldo voor bestemming 45.111 45.123 44.088 45.600 46.383 41.525
Mutaties reserves
Lasten - 1.010 - - - -
Baten 423 1.109 - - - -
Saldo na bestemming 42.132 45.222 44.088 45.600 46.383 41.525

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 2.049 2.073 2.137 2.202 2.269 2.317
Baten 6 25 25 25 25 25
Saldo voor bestemming -2.044 -2.048 -2.113 -2.177 -2.245 -2.293
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten - - - - - -
Saldo na bestemming -2.044 -2.048 -2.113 -2.177 -2.245 -2.293

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en vervoer
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 3.175 3.572 3.610 3.415 3.411 3.411
Baten 236 196 188 188 188 188
Saldo voor bestemming -2.939 -3.376 -3.422 -3.227 -3.223 -3.223
Mutaties reserves
Lasten 545 - - - - -
Baten 521 - - - - -
Saldo na bestemming -2.963 -3.376 -3.422 -3.227 -3.223 -3.223

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 1.223 2.265 1.542 908 672 377
Baten 1.407 1.991 1.194 686 179 179
Saldo voor bestemming 184 -274 -348 -222 -493 -197
Mutaties reserves
Lasten 180 155 155 155 155 155
Baten 34 35 - - - -
Saldo na bestemming 38 -395 -503 -377 -648 -352

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 2.921 3.756 3.525 3.618 3.865 3.956
Baten 346 627 353 353 371 371
Saldo voor bestemming -2.575 -3.130 -3.172 -3.265 -3.494 -3.585
Mutaties reserves
Lasten 28 41 - - - -
Baten - 163 - - - -
Saldo na bestemming -2.603 -3.008 -3.172 -3.265 -3.494 -3.585

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 6.269 7.371 6.615 6.434 6.368 6.353
Baten 749 877 452 452 452 452
Saldo voor bestemming -5.521 -6.494 -6.163 -5.981 -5.916 -5.901
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 154 359 155 155 155 155
Saldo na bestemming -5.367 -6.135 -6.008 -5.826 -5.761 -5.746

Programma 6 - Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal domein
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 37.947 38.763 37.241 36.542 36.218 36.070
Baten 11.783 10.926 9.771 9.721 9.721 9.721
Saldo voor bestemming -26.164 -27.838 -27.470 -26.822 -26.498 -26.349
Mutaties reserves
Lasten 30 30 30 30 30 30
Baten 37 130 - - - -
Saldo na bestemming -26.157 -27.738 -27.500 -26.852 -26.528 -26.379

Programma 7 - Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 10.471 11.405 7.714 7.837 7.840 7.867
Baten 9.865 9.334 6.859 6.919 6.919 6.919
Saldo voor bestemming -606 -2.071 -856 -919 -921 -949
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 262 120 - - - -
Saldo na bestemming -344 -1.951 -856 -919 -921 -949

Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten 3.316 3.097 1.953 2.043 1.232 1.232
Baten 4.068 3.221 2.003 1.924 759 759
Saldo voor bestemming 752 124 50 -119 -473 -473
Mutaties reserves
Lasten 5 - - - - -
Baten 200 96 - - - -
Saldo na bestemming 947 220 50 -119 -473 -473

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
x €1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Baten
8 Resultaat grondexploitatie 499 364 -277 5
Onttrekkingen aan de reserves
5 Reserve recreatie en toerisme 155 155 155 155
Totaal incidentele baten 654 519 -122 160
Lasten
Dotaties in de reserves:
3 Reserve recreatie en toerisme 155 155 155 155
6 Reserve verbouw dorpshuizen 30 30 30 30
Totaal incidentele lasten 185 185 185 185
Totaal incidenteel resultaat 469 334 -307 -25

Toelichting Incidentele baten en lasten

Vorig jaar heeft de toezichthouder de handreiking incidentele baten en lasten opgesteld, met de gemeente gedeeld en in een gesprek verduidelijkt. Een belangrijk aandachtspunt uit de handreiking is dat dat lasten, ook al zijn ze tijdelijk van aard, niet incidenteel zijn als het een kerntaak van de gemeente is. Het gevolg van het verwerken van de handreiking is dat ten opzichte van voorgaande jaren er bijna geen incidentele baten en lasten meer zijn opgenomen in de begroting. Er staan nu alleen nog de baten en lasten die volgens de BBV verplicht als incidenteel opgenomen moeten worden.

Lasten die we vorig jaar nog incidenteel opnamen, zoals personele lasten en subsidies, zijn dus niet als incidenteel verwerkt als structureel. Dit betekent overigens niet dat deze lasten nu ook in alle jaren van de begroting staan. Er kan nog wel steeds gekozen worden om lasten, zoals formatie, maar tijdelijk op te nemen in de begroting. Het is nu echter een last die meetelt voor het structurele resultaat in dat betreffende jaar. De in de begroting 2022 opgenomen incidentele baten en lasten voor het jaar 2023 en verder zitten dus nog steeds met dezelfde looptijd in deze begroting. Ze zijn nu dus verwerkt als structurele lasten maar dan van tijdelijk van aard.

Reserves

Reserve recreatie en toerisme
De baten (toeristenbelasting) worden aan deze reserve toegevoegd en de lasten (kosten van recreatie) wordt aan deze reserve onttrokken. Doel is egalisatie van de kosten.

Reserve verbouw dorpshuizen
Het dorpshuizenbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat elk dorp beschikt over een openbare accommodatie voor sociale- en culturele activiteiten. Het doel van deze reserve is het dekken van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van verbouwing van dorpshuizen.

Baten

Resultaat grondexploitatie
Betreft het verwachte resultaat op grondexploitatie plus een dekking voor de rente van de kapitaalverstrekking en de dekking voor de gemaakte uren ontwikkeling, projecten, uitvoering en beheer.

Uiteenzetting financiële positie

Balans

Terug naar navigatie - Balans
x €1.000
Geprognosticeerde balans 2022 tot en met 2026 (ultimo)
Activa 2022 2023 2024 2025 2026
Vaste activa
Immateriële vaste activa 964 920 876 832 788
Materiële vaste activa 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Financiële vaste activa 17.333 13.570 10.185 7.145 4.105
Totaal vaste activa 75.297 71.490 68.061 64.977 61.893
Vlottende activa
Voorraden 600 600 600 600 600
Uitzettingen <1 jr 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
Liquide middelen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Overlopende activa 4.466 4.762 4.477 4.919 4.557
Totaal vlottende activa 22.466 22.762 22.477 22.919 22.557
Totaal activa 97.763 94.252 90.538 87.896 84.450
Passiva 2022 2023 2024 2025 2026
Vaste passiva
Eigen vermogen 29.287 29.881 32.283 35.711 34.291
Voorzieningen 8.376 8.071 7.755 7.485 7.259
Vaste schulden 36.800 33.000 29.200 25.400 21.600
Totaal vaste passiva 74.463 70.952 69.238 68.596 63.150
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
Overlopende passiva 19.000 19.000 17.000 15.000 17.000
Totaal vlottende passiva 23.300 23.300 21.300 19.300 21.300
Totaal passiva 97.763 94.252 90.538 87.896 84.450

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

De begroting is opgesteld in overeenstemming met een stelsel van baten en lasten. 

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van onze gemeente voor 2022 komt uit op positief € 580.000, wat betekent dat in EMU-termen de inkomsten groter zijn dan de uitgaven.

Het jaarlijkse aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden is gesteld op 0,4%. Er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staat momenteel geen sanctie op een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort.

x €1.000
Berekening EMU-saldo
2021 2022 2023 2024 2025
1 (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). 17 594 2.869 3.121 -1.444
2 (-) Mutatie (im)materiële vaste activa -528 -44 -44 -44 -44
3 (+) Mutatie voorzieningen -352 -305 -316 -270 -226
4 (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -197 - - - -
6 (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa - - - - 1
Berekend EMU-saldo 390 333 2.597 2.895 -1.627

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
x € 1.000
2022 2023 2024 2025 2026
Algemene reserve primo 2022 bij af ult. 2022 bij af ult. 2023 ult. 2024 ult. 2025 ult. 2026
Buffer 7.500 - - 7.500 - - 7.500 7.500 7.500 7.500
Vrij besteedbaar 12.087 867 480 12.475 - - 12.475 12.475 12.475 12.475
Totaal algemene reserve 19.587 867 480 19.975 - - 19.975 19.975 19.975 19.975
Bestemmingsreserves
Reserve Corona 1.502 - 1.010 492 - - 492 492 492 492
Reserve Duurzaamheid - 750 - 750 - - 750 750 750 750
Reserve Organisatiedoelstellingsfonds 338 - - 338 - - 338 338 338 338
Reserve Werkplek van de toekomst - 260 - 260 - - 260 260 260 260
Reserve Onderhoud wegen 297 - - 297 - - 297 297 297 297
Reserve Recreatie en toerisme 534 155 389 300 155 155 300 300 300 300
Reserve De Treffer 263 - - 263 - - 263 263 263 263
Reserve Huisv basisonderwijs 4.142 - 163 3.979 - - 3.979 3.979 3.979 3.979
Reserve Huisv speciaal onderwijs 439 41 - 480 - - 480 480 480 480
Reserve Verbouw dorpshuizen 115 30 - 145 30 - 175 205 235 265
Reserve Zwembad Bakkeveen 37 - - 37 - - 37 37 37 37
Reserve Riolering 86 - - 86 - - 86 86 86 86
Reserve Energietransitie 467 - - 467 - - 467
Reserve Komplannen 206 - - 206 - - 206 206 206 206
Reserve Invoering omgevingswet 345 - - 345 - - 345 345 345 345
Totaal bestemmingsreserves 8.771 1.236 1.562 8.445 185 155 8.475 8.038 8.068 8.098
Totaal reserves 28.358 2.103 2.041 28.420 185 155 28.450 28.013 28.043 28.073

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

 

 

x € 1.000
2022 2023 2024 2025 2026
Primo 2022 Bij af ult. 2022 Bij af ult. 2023 ult. 2024 ult. 2025 ult. 2025
Voorziening wethouderspensioenen 4.111 25 135 4.001 25 146 3.880 3.759 3.638 3.517
Voorziening strategisch personeelsplan (SPP) 230 - 32 198 - 30 168 138 120 120
Voorziening onderhoud sportvelden - 55 - 55 55 - 110 165 220 275
Voorziening onderhoud rioleringen 1.959 226 452 1.733 226 452 1.507 1.281 1.159 1.064
Voorziening beheersplan kunstwerken 1.256 257 457 1.056 257 457 856 655 455 254
Voorziening onderhoud gebouwen 556 681 534 703 681 534 850 997 1.144 1.291
Voorziening begraafrechten 490 80 - 570 70 - 640 700 750 800
Voorziening nog uit te voeren werken 126 - 66 60 - - 60 60 - -
Totaal voorzieningen 8.728 1.324 1.676 8.376 1.314 1.619 8.071 7.755 7.486 7.321