Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Verantwoording 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Toelichting gerealiseerd beleid Blz. 10  
Toelichting resultaat Blz. 11  
De controleverklaring Blz. 12  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 13  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 14  
Kaderstellende documenten Blz. 15  
Thema Bestuur Blz. 16  
Thema Bestuur Blz. 17  
Doelstellingen Blz. 18  
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving Blz. 19  
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 20  
Wij organiseren verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement Blz. 21  
Wij zijn een weerbare gemeente die ondermijnende activiteiten voorkomt en bestrijdt Blz. 22  
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 23  
Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2019 voeren wij stap 3 uit, waarmee we overzicht en inzicht krijgen in de verwerking van persoonsgegevens Blz. 24  
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 25  
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 26  
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 27  
Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 28  
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 29  
Wij ontwikkelen een visie op samenwerking Blz. 30  
Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid Blz. 31  
Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf Blz. 32  
Geschillen tussen inwoners, bedrijven en andere organisaties met de gemeente proberen wij vaker op te lossen via bemiddeling Blz. 33  
Wij betrekken de gemeenteraad bij nieuwe initiatieven meer aan de voorkant van het proces Blz. 34  
Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid Blz. 35  
Wij nodigen de samenleving uit om initiatieven te nemen en ondersteunen die waar mogelijk Blz. 36  
Wij geven de inwoners het "right to challenge" Blz. 37  
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijkbelang-verenigingen Blz. 38  
Wij werken zoveel mogelijk volgens het principe van gekanteld werken Blz. 39  
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 40  
Inleiding Blz. 41  
Doelstellingen Blz. 42  
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 43  
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken Blz. 44  
Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap Blz. 45  
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 46  
De hele organisatie werkt volgens dezelfde dienstverleningsprincipes Blz. 47  
In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020 Blz. 48  
Wij zetten communicatie in die past bij het doel Blz. 49  
Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen Blz. 50  
Vanuit modern werkgeverschap onderzoeken wij wat nodig is om werkplekken en werkwijzen up-to-date te maken en starten wij een pilot Blz. 51  
We zetten op het juiste moment de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie in (strategische personeelsplanning) Blz. 52  
Wij stellen een digitaliseringsagenda op (op basis van smart following) Blz. 53  
Wij voeren voor projecten een (Europese) subsidiescan in Blz. 54  
Wij werken volgens de principes van programmasturing Blz. 55  
Beleidsindicatoren Blz. 56  
Verbonden partijen Blz. 57  
Vennootschapsbelasting Blz. 58  
Onvoorzien Blz. 59  
Wat heeft het gekost? Blz. 60  
Toelichting op de financiën Blz. 61  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 62  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 63  
Kaderstellende documenten Blz. 64  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 65  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 66  
Doelstellingen Blz. 67  
Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers Blz. 68  
Bezoekers kunnen veilig deelnemen aan evenementen en activiteiten Blz. 69  
Buurtbemiddeling Blz. 70  
Geen leges kleinschalige evenementen Blz. 71  
Het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers vergroten Blz. 72  
Meewerken aan initiatieven en evenementen daar waar het kan Blz. 73  
Opstellen integraal veiligheidsplan Blz. 74  
Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen Blz. 75  
Beleidsindicatoren Blz. 76  
Verbonden partijen Blz. 77  
Wat heeft het gekost? Blz. 78  
Toelichting op de financiën Blz. 79  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 80  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 81  
Kaderstellende documenten Blz. 82  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 83  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 84  
Doelstellingen Blz. 85  
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 86  
Openbaar vervoer is voor alle inwoners beschikbaar Blz. 87  
We inspecteren alle beweegbare bruggen op de technische staat Blz. 88  
Wij actualiseren het Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte Blz. 89  
Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit Blz. 90  
Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt Blz. 91  
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 92  
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 93  
Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht Blz. 94  
Wij zorgen voor verkeerseducatie Blz. 95  
Wij verminderen de milieubelasting door het verkeer Blz. 96  
We gaan de bermen ecologisch beheren Blz. 97  
Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt Blz. 98  
We reduceren de parkeeroverlast in wijken Blz. 99  
Verbonden partijen Blz. 100  
Wat heeft het gekost? Blz. 101  
Toelichting op de financiën Blz. 102  
Programma 3 | Economie Blz. 103  
Programma 3 | Economie Blz. 104  
Kaderstellende documenten Blz. 105  
Thema Werken Blz. 106  
Thema Werken Blz. 107  
Doelstellingen Blz. 108  
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 109  
De gemeente speelt een zichtbare en actieve rol richting ondernemers Blz. 110  
Wij dringen regelgeving terug Blz. 111  
Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie Blz. 112  
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers Blz. 113  
Wij zorgen voor de aanleg van breedbandinternet Blz. 114  
Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt Blz. 115  
Wij dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen Blz. 116  
Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente Blz. 117  
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 118  
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 119  
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 120  
Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen Blz. 121  
Verbonden partijen Blz. 122  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 123  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 124  
Doelstellingen Blz. 125  
Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 126  
Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties Blz. 127  
Beleidsindicatoren Blz. 128  
Wat heeft het gekost? Blz. 129  
Toelichting op de financiën Blz. 130  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 131  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 132  
Kaderstellende documenten Blz. 133  
Thema Onderwijs Blz. 134  
Thema Onderwijs Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 137  
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen Blz. 138  
Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang-locaties Blz. 139  
Evaluatie IHP Blz. 140  
Opstellen strategisch integraal huisvestingsplan Blz. 141  
Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan Blz. 142  
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 143  
We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Wat heeft het gekost? Blz. 146  
Toelichting op de financiën Blz. 147  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 148  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 149  
Kaderstellende documenten Blz. 150  
Thema Cultuur Blz. 151  
Thema Cultuur Blz. 152  
Doelstellingen Blz. 153  
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 154  
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie Blz. 155  
Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 156  
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal Blz. 157  
Wij zorgen voor een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen Blz. 158  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 159  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 160  
Doelstellingen Blz. 161  
Kansen Benutten Blz. 162  
De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud Blz. 163  
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 164  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 165  
Verbeteren van de staat van de recreatieve paden Blz. 166  
Verbonden partijen Blz. 167  
Thema Openbaar groen Blz. 168  
Thema Openbaar groen Blz. 169  
Doelstellingen Blz. 170  
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 171  
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken Blz. 172  
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 173  
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 174  
In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties Blz. 175  
Oude/ cultuurhistorische lanen worden zoveel mogelijk behouden Blz. 176  
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 177  
Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge) Blz. 178  
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 179  
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 180  
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 181  
Verbonden partijen Blz. 182  
Thema Sport Blz. 183  
Thema Sport Blz. 184  
Doelstellingen Blz. 185  
Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen Blz. 186  
Inzet buurtsportcoaches Blz. 187  
Stimuleren breedtesport Blz. 188  
Stimuleren Topsport: LDODK voorkeurslocatie topsport Blz. 189  
Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties Blz. 190  
Beleidsindicatoren Blz. 191  
Wat heeft het gekost? Blz. 192  
Toelichting op de financiën Blz. 193  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 194  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 195  
Kaderstellende documenten Blz. 196  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 197  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
Iedereen doet mee. Blz. 200  
Doeltreffende handhaving Blz. 201  
Evaluatie AV Friso Blz. 202  
Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst Blz. 203  
Het armoedebeleid en kindpakket is bekend bij de inwoners Blz. 204  
Instroom beperken Blz. 205  
Meteen in beweging Blz. 206  
Onderzoek leer/werkbedrijf Blz. 207  
Participatie in gebiedsteam Blz. 208  
Streng aan de poort Blz. 209  
Uitbreiden tegenprestatie Blz. 210  
Verbonden partijen Blz. 211  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 212  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 213  
Doelstellingen Blz. 214  
Inwoners zijn zo veel en lang mogelijk zelfstandig Blz. 215  
Bestrijding eenzaamheid is speerpunt van beleid Blz. 216  
Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein Blz. 217  
Gerichte afspraken met zorgaanbieders Blz. 218  
Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn Blz. 219  
Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk) Blz. 220  
Ondersteunen en versterken 0’lijn (vrijwilligers en mantelzorgers) door gebiedsteam Blz. 221  
We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein Blz. 222  
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 223  
Verbonden partijen Blz. 224  
Thema Jeugdhulp Blz. 225  
Thema Jeugdhulp Blz. 226  
Doelstellingen Blz. 227  
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 228  
Betrekken zorgverzekeraars bij preventieacitiviteiten Blz. 229  
Gericht maatwerk van de grootste zorggebruikers in het kader van de jeugdwet (focus: inzet op groep met grootste effectiviteit) Blz. 230  
Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders Blz. 231  
Het loket voor jeugdhulp is bekend bij inwoners Blz. 232  
Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid (18-/18+) Blz. 233  
Vroegsignalering verbeteren door betere samenwerking met o.a huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming Blz. 234  
Verbonden partijen Blz. 235  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 236  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 237  
Doelstellingen Blz. 238  
Ruimte voor ontmoeting (dorpenbeleid en dorpshuizen) Blz. 239  
Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt Blz. 240  
Dorpshuizen /mfa’s onderbrengen in stichtingen Blz. 241  
In elke dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 242  
Inzetten op ontwikkelen van dorpsregisseurs Blz. 243  
Ondersteunen in stand houden voorzieningen door bijvoorbeeld stichtingsvorm Blz. 244  
OZB sportvoorzieningen en dorpshuizen compenseren Blz. 245  
Verruimen dorpsbudgetten Blz. 246  
Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen Blz. 247  
Wij maken voor einde 2021 per dorp of cluster van dorpen een lokale duurzaamheidsagenda om de leefbaarheid te bevorderen Blz. 248  
Beleidsindicatoren Blz. 249  
Wat heeft het gekost? Blz. 250  
Toelichting op de financiën Blz. 251  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 252  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 253  
Kaderstellende documenten Blz. 254  
Thema Milieu Blz. 255  
Thema Milieu Blz. 256  
Doelstellingen Blz. 257  
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 258  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 259  
We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen) Blz. 260  
We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval Blz. 261  
We voeren het gemeentelijk rioleringsplan uit Blz. 262  
Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit Blz. 263  
Wij saneren eventuele vervuilingen bij ontwikkeling van gemeentelijke grond Blz. 264  
Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water Blz. 265  
Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd Blz. 266  
We houden het bodembeleid, inclusief bodemkwaliteitskaarten bij Blz. 267  
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 268  
Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 269  
Verbonden partijen Blz. 270  
Thema Gezonde samenleving Blz. 271  
Thema Gezonde samenleving Blz. 272  
Doelstellingen Blz. 273  
Preventie van gezondheidsrisico’s Blz. 274  
Uitvoeren preventieve programma’s voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen in kader netwerk JOGG-gemeenten: Jongeren op Gezond Gewicht Blz. 275  
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 276  
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 277  
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 278  
Verbonden partijen Blz. 279  
Thema Duurzaamheid Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld Blz. 282  
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 283  
Wij stellen duurzaamheidsuitvoeringsplan op voor de (renovatie van) gemeentelijke gebouwen Blz. 284  
We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die actief aan de slag moeten Blz. 285  
We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma Blz. 286  
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 287  
Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.) Blz. 288  
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 289  
Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket) Blz. 290  
Beleidsindicatoren Blz. 291  
Wat heeft het gekost? Blz. 292  
Toelichting op de financiën Blz. 293  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 294  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 295  
Kaderstellende documenten Blz. 296  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 297  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 298  
Doelstellingen Blz. 299  
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 300  
We actualiseren de Omgevingsvisie Blz. 301  
We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën) Blz. 302  
We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea Blz. 303  
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 304  
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 305  
Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief Blz. 306  
Wij spannen ons maximaal in om bij leegstaande boerderijen de bestemming zo te wijzigen, dat er meerdere woningen kunnen worden gebouwd Blz. 307  
Thema Wonen Blz. 308  
Thema Wonen Blz. 309  
Doelstellingen Blz. 310  
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. Blz. 311  
We actualiseren de Woonvisie waar nodig Blz. 312  
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen Blz. 313  
Wij stellen duurzaamheidseisen aan nieuwbouw Blz. 314  
Wij vergroenen de starterslening Blz. 315  
Wij zetten in op woningen voor ouderen Blz. 316  
Verbonden partijen Blz. 317  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 318  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 319  
Doelstellingen Blz. 320  
We bieden ruimte voor groei van de woningbouw. Blz. 321  
Nieuwe bouwlocaties worden, waar mogelijk, binnen de huidige grondpositie gerealiseerd Blz. 322  
We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen Blz. 323  
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 324  
Beleidsindicatoren Blz. 325  
Wat heeft het gekost? Blz. 326  
Toelichting op de financiën Blz. 327  
Paragrafen Blz. 328  
Lokale heffingen Blz. 329  
Lokale heffingen Blz. 330  
Afval en Riolering Blz. 331  
Omgevingsvergunningen Blz. 332  
Lokale lastendruk Blz. 333  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 334  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 335  
Kengetallen Blz. 336  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 337  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 338  
Wegen en verhardingen Blz. 339  
Riolering Blz. 340  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 341  
Groen Blz. 342  
Gebouwen Blz. 343  
Openbare verlichting Blz. 344  
Financiering Blz. 345  
Financiering Blz. 346  
Bedrijfsvoering Blz. 347  
Bedrijfsvoering Blz. 348  
Kaderstellende documenten Blz. 349  
Professionalisering van de organisatie Blz. 350  
Gekanteld werken Blz. 351  
Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen Blz. 352  
Samenwerking in OWO-verband Blz. 353  
Overige ontwikkelingen Blz. 354  
Projecten Blz. 355  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 356  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 357  
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 358  
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 359  
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 360  
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 361  
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 362  
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 363  
Verbonden partijen Blz. 364  
Verbonden partijen Blz. 365  
Overzicht verbonden partijen Blz. 366  
Grondbeleid Blz. 367  
Grondbeleid Blz. 368  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 369  
Jaarrekening Blz. 370  
Grondslagen jaarrekening Blz. 371  
Grondslagen jaarrekening Blz. 372  
Balans en toelichting Blz. 373  
Balans Blz. 374  
Vaste activa-Totaal specificatie Blz. 375  
Vaste activa-Immateriële vaste activa Blz. 376  
Vaste activa- Materiële activa Blz. 377  
Vaste activa- Financiële activa Blz. 378  
Vlottende activa- Totaal specificatie Blz. 379  
Vlottende activa- Voorraden Blz. 380  
Vlottende activa- Uitzettingen <1 jaar Blz. 381  
Vlottende activa- Liquide middelen Blz. 382  
Vlottende activa- Overlopende activa Blz. 383  
Vaste passiva- Totaal specificatie Blz. 384  
Vaste passiva- Specificatie Eigen vermogen Blz. 385  
Vaste passiva- Eigen vermogen- Algemene reserve Blz. 386  
Vaste passiva- Eigen vermogen- Bestemmingsreserves Blz. 387  
Vaste passiva-Eigen vermogen-Toelichting Bestemmingsreserves Blz. 388  
Vaste passiva- Voorzieningen Blz. 389  
Vaste passiva- Vaste schulden Blz. 390  
Vlottende passiva- Totaal specificatie Blz. 391  
Vlottende passiva- Netto-vlottende schulden Blz. 392  
Vlottende passiva- Overlopende passiva Blz. 393  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 394  
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 395  
Toelichting Blz. 396  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 397  
Programma 0 Blz. 398  
Programma 1 Blz. 399  
Programma 2 Blz. 400  
Programma 3 Blz. 401  
Programma 4 Blz. 402  
Programma 5 Blz. 403  
Programma 6 Blz. 404  
Programma 7 Blz. 405  
Programma 8 Blz. 406  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 407  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 408  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 409  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 410  
Reserves Blz. 411  
Algemene reserve Blz. 412  
Voorzieningen Blz. 413  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 414  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 415  
Sisa regelingen Blz. 416  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 417  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 418  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 419  
Overzicht Blz. 420  
Kosten Overhead Blz. 421  
Overzicht Blz. 422  
Vennootschapsbelasting Blz. 423  
Overzicht Blz. 424  
Onvoorzien Blz. 425  
Overzicht Blz. 426