Meer
Publicatiedatum: 03-06-2020

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Verantwoording 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Toelichting gerealiseerd beleid Blz. 6  
Toelichting resultaat Blz. 7  
De controleverklaring Blz. 8  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
Kaderstellende documenten Blz. 11  
Thema Bestuur Blz. 12  
Thema Bestuur Blz. 13  
Doelstellingen Blz. 14  
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving Blz. 15  
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 16  
Wij organiseren verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement Blz. 17  
Wij zijn een weerbare gemeente die ondermijnende activiteiten voorkomt en bestrijdt Blz. 18  
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 19  
Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2019 voeren wij stap 3 uit, waarmee we overzicht en inzicht krijgen in de verwerking van persoonsgegevens Blz. 20  
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 21  
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 22  
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 23  
Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 24  
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 25  
Wij ontwikkelen een visie op samenwerking Blz. 26  
Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid Blz. 27  
Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf Blz. 28  
Geschillen tussen inwoners, bedrijven en andere organisaties met de gemeente proberen wij vaker op te lossen via bemiddeling Blz. 29  
Wij betrekken de gemeenteraad bij nieuwe initiatieven meer aan de voorkant van het proces Blz. 30  
Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid Blz. 31  
Wij nodigen de samenleving uit om initiatieven te nemen en ondersteunen die waar mogelijk Blz. 32  
Wij geven de inwoners het "right to challenge" Blz. 33  
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijkbelang-verenigingen Blz. 34  
Wij werken zoveel mogelijk volgens het principe van gekanteld werken Blz. 35  
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 36  
Inleiding Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 39  
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken Blz. 40  
Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap Blz. 41  
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 42  
De hele organisatie werkt volgens dezelfde dienstverleningsprincipes Blz. 43  
In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020 Blz. 44  
Wij zetten communicatie in die past bij het doel Blz. 45  
Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen Blz. 46  
Vanuit modern werkgeverschap onderzoeken wij wat nodig is om werkplekken en werkwijzen up-to-date te maken en starten wij een pilot Blz. 47  
We zetten op het juiste moment de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie in (strategische personeelsplanning) Blz. 48  
Wij stellen een digitaliseringsagenda op (op basis van smart following) Blz. 49  
Wij voeren voor projecten een (Europese) subsidiescan in Blz. 50  
Wij werken volgens de principes van programmasturing Blz. 51  
Beleidsindicatoren Blz. 52  
Verbonden partijen Blz. 53  
Vennootschapsbelasting Blz. 54  
Onvoorzien Blz. 55  
Wat heeft het gekost? Blz. 56  
Toelichting op de financiën Blz. 57  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 58  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 59  
Kaderstellende documenten Blz. 60  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 61  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 62  
Doelstellingen Blz. 63  
Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers Blz. 64  
Bezoekers kunnen veilig deelnemen aan evenementen en activiteiten Blz. 65  
Buurtbemiddeling Blz. 66  
Geen leges kleinschalige evenementen Blz. 67  
Het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers vergroten Blz. 68  
Meewerken aan initiatieven en evenementen daar waar het kan Blz. 69  
Opstellen integraal veiligheidsplan Blz. 70  
Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen Blz. 71  
Beleidsindicatoren Blz. 72  
Verbonden partijen Blz. 73  
Wat heeft het gekost? Blz. 74  
Toelichting op de financiën Blz. 75  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 76  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 77  
Kaderstellende documenten Blz. 78  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 79  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 80  
Doelstellingen Blz. 81  
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 82  
Openbaar vervoer is voor alle inwoners beschikbaar Blz. 83  
We inspecteren alle beweegbare bruggen op de technische staat Blz. 84  
Wij actualiseren het Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte Blz. 85  
Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit Blz. 86  
Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt Blz. 87  
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 88  
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 89  
Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht Blz. 90  
Wij zorgen voor verkeerseducatie Blz. 91  
Wij verminderen de milieubelasting door het verkeer Blz. 92  
We gaan de bermen ecologisch beheren Blz. 93  
Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt Blz. 94  
We reduceren de parkeeroverlast in wijken Blz. 95  
Verbonden partijen Blz. 96  
Wat heeft het gekost? Blz. 97  
Toelichting op de financiën Blz. 98  
Programma 3 | Economie Blz. 99  
Programma 3 | Economie Blz. 100  
Kaderstellende documenten Blz. 101  
Thema Werken Blz. 102  
Thema Werken Blz. 103  
Doelstellingen Blz. 104  
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 105  
De gemeente speelt een zichtbare en actieve rol richting ondernemers Blz. 106  
Wij dringen regelgeving terug Blz. 107  
Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie Blz. 108  
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers Blz. 109  
Wij zorgen voor de aanleg van breedbandinternet Blz. 110  
Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt Blz. 111  
Wij dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen Blz. 112  
Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente Blz. 113  
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 114  
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 115  
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 116  
Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen Blz. 117  
Verbonden partijen Blz. 118  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 119  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 122  
Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties Blz. 123  
Beleidsindicatoren Blz. 124  
Wat heeft het gekost? Blz. 125  
Toelichting op de financiën Blz. 126  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 127  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 128  
Kaderstellende documenten Blz. 129  
Thema Onderwijs Blz. 130  
Thema Onderwijs Blz. 131  
Doelstellingen Blz. 132  
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 133  
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen Blz. 134  
Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang-locaties Blz. 135  
Evaluatie IHP Blz. 136  
Opstellen strategisch integraal huisvestingsplan Blz. 137  
Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan Blz. 138  
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 139  
We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam Blz. 140  
Beleidsindicatoren Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Toelichting op de financiën Blz. 143  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 144  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 145  
Kaderstellende documenten Blz. 146  
Thema Cultuur Blz. 147  
Thema Cultuur Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 150  
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie Blz. 151  
Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 152  
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal Blz. 153  
Wij zorgen voor een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen Blz. 154  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 155  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 156  
Doelstellingen Blz. 157  
Kansen Benutten Blz. 158  
De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud Blz. 159  
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 160  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 161  
Verbeteren van de staat van de recreatieve paden Blz. 162  
Verbonden partijen Blz. 163  
Thema Openbaar groen Blz. 164  
Thema Openbaar groen Blz. 165  
Doelstellingen Blz. 166  
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 167  
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken Blz. 168  
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 169  
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 170  
In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties Blz. 171  
Oude/ cultuurhistorische lanen worden zoveel mogelijk behouden Blz. 172  
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 173  
Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge) Blz. 174  
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 175  
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 176  
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 177  
Verbonden partijen Blz. 178  
Thema Sport Blz. 179  
Thema Sport Blz. 180  
Doelstellingen Blz. 181  
Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen Blz. 182  
Inzet buurtsportcoaches Blz. 183  
Stimuleren breedtesport Blz. 184  
Stimuleren Topsport: LDODK voorkeurslocatie topsport Blz. 185  
Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties Blz. 186  
Beleidsindicatoren Blz. 187  
Wat heeft het gekost? Blz. 188  
Toelichting op de financiën Blz. 189  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 190  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 191  
Kaderstellende documenten Blz. 192  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 193  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 194  
Doelstellingen Blz. 195  
Iedereen doet mee. Blz. 196  
Doeltreffende handhaving Blz. 197  
Evaluatie AV Friso Blz. 198  
Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst Blz. 199  
Het armoedebeleid en kindpakket is bekend bij de inwoners Blz. 200  
Instroom beperken Blz. 201  
Meteen in beweging Blz. 202  
Onderzoek leer/werkbedrijf Blz. 203  
Participatie in gebiedsteam Blz. 204  
Streng aan de poort Blz. 205  
Uitbreiden tegenprestatie Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 208  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 209  
Doelstellingen Blz. 210  
Inwoners zijn zo veel en lang mogelijk zelfstandig Blz. 211  
Bestrijding eenzaamheid is speerpunt van beleid Blz. 212  
Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein Blz. 213  
Gerichte afspraken met zorgaanbieders Blz. 214  
Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn Blz. 215  
Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk) Blz. 216  
Ondersteunen en versterken 0’lijn (vrijwilligers en mantelzorgers) door gebiedsteam Blz. 217  
We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein Blz. 218  
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 219  
Verbonden partijen Blz. 220  
Thema Jeugdhulp Blz. 221  
Thema Jeugdhulp Blz. 222  
Doelstellingen Blz. 223  
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 224  
Betrekken zorgverzekeraars bij preventieacitiviteiten Blz. 225  
Gericht maatwerk van de grootste zorggebruikers in het kader van de jeugdwet (focus: inzet op groep met grootste effectiviteit) Blz. 226  
Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders Blz. 227  
Het loket voor jeugdhulp is bekend bij inwoners Blz. 228  
Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid (18-/18+) Blz. 229  
Vroegsignalering verbeteren door betere samenwerking met o.a huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming Blz. 230  
Verbonden partijen Blz. 231  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 232  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
Ruimte voor ontmoeting (dorpenbeleid en dorpshuizen) Blz. 235  
Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt Blz. 236  
Dorpshuizen /mfa’s onderbrengen in stichtingen Blz. 237  
In elke dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 238  
Inzetten op ontwikkelen van dorpsregisseurs Blz. 239  
Ondersteunen in stand houden voorzieningen door bijvoorbeeld stichtingsvorm Blz. 240  
OZB sportvoorzieningen en dorpshuizen compenseren Blz. 241  
Verruimen dorpsbudgetten Blz. 242  
Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen Blz. 243  
Wij maken voor einde 2021 per dorp of cluster van dorpen een lokale duurzaamheidsagenda om de leefbaarheid te bevorderen Blz. 244  
Beleidsindicatoren Blz. 245  
Wat heeft het gekost? Blz. 246  
Toelichting op de financiën Blz. 247  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 248  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 249  
Kaderstellende documenten Blz. 250  
Thema Milieu Blz. 251  
Thema Milieu Blz. 252  
Doelstellingen Blz. 253  
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 254  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 255  
We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen) Blz. 256  
We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval Blz. 257  
We voeren het gemeentelijk rioleringsplan uit Blz. 258  
Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit Blz. 259  
Wij saneren eventuele vervuilingen bij ontwikkeling van gemeentelijke grond Blz. 260  
Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water Blz. 261  
Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd Blz. 262  
We houden het bodembeleid, inclusief bodemkwaliteitskaarten bij Blz. 263  
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 264  
Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 265  
Verbonden partijen Blz. 266  
Thema Gezonde samenleving Blz. 267  
Thema Gezonde samenleving Blz. 268  
Doelstellingen Blz. 269  
Preventie van gezondheidsrisico’s Blz. 270  
Uitvoeren preventieve programma’s voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen in kader netwerk JOGG-gemeenten: Jongeren op Gezond Gewicht Blz. 271  
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 272  
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 273  
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 274  
Verbonden partijen Blz. 275  
Thema Duurzaamheid Blz. 276  
Doelstellingen Blz. 277  
De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld Blz. 278  
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 279  
Wij stellen duurzaamheidsuitvoeringsplan op voor de (renovatie van) gemeentelijke gebouwen Blz. 280  
We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die actief aan de slag moeten Blz. 281  
We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma Blz. 282  
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 283  
Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.) Blz. 284  
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 285  
Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket) Blz. 286  
Beleidsindicatoren Blz. 287  
Wat heeft het gekost? Blz. 288  
Toelichting op de financiën Blz. 289  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 290  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 291  
Kaderstellende documenten Blz. 292  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 293  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 294  
Doelstellingen Blz. 295  
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 296  
We actualiseren de Omgevingsvisie Blz. 297  
We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën) Blz. 298  
We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea Blz. 299  
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 300  
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 301  
Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief Blz. 302  
Wij spannen ons maximaal in om bij leegstaande boerderijen de bestemming zo te wijzigen, dat er meerdere woningen kunnen worden gebouwd Blz. 303  
Thema Wonen Blz. 304  
Thema Wonen Blz. 305  
Doelstellingen Blz. 306  
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. Blz. 307  
We actualiseren de Woonvisie waar nodig Blz. 308  
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen Blz. 309  
Wij stellen duurzaamheidseisen aan nieuwbouw Blz. 310  
Wij vergroenen de starterslening Blz. 311  
Wij zetten in op woningen voor ouderen Blz. 312  
Verbonden partijen Blz. 313  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 314  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 315  
Doelstellingen Blz. 316  
We bieden ruimte voor groei van de woningbouw. Blz. 317  
Nieuwe bouwlocaties worden, waar mogelijk, binnen de huidige grondpositie gerealiseerd Blz. 318  
We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen Blz. 319  
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 320  
Beleidsindicatoren Blz. 321  
Wat heeft het gekost? Blz. 322  
Toelichting op de financiën Blz. 323  
Paragrafen Blz. 324  
Lokale heffingen Blz. 325  
Lokale heffingen Blz. 326  
Afval en Riolering Blz. 327  
Omgevingsvergunningen Blz. 328  
Lokale lastendruk Blz. 329  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 330  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 331  
Kengetallen Blz. 332  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 333  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 334  
Wegen en verhardingen Blz. 335  
Riolering Blz. 336  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 337  
Groen Blz. 338  
Gebouwen Blz. 339  
Openbare verlichting Blz. 340  
Financiering Blz. 341  
Financiering Blz. 342  
Bedrijfsvoering Blz. 343  
Bedrijfsvoering Blz. 344  
Kaderstellende documenten Blz. 345  
Professionalisering van de organisatie Blz. 346  
Gekanteld werken Blz. 347  
Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen Blz. 348  
Samenwerking in OWO-verband Blz. 349  
Overige ontwikkelingen Blz. 350  
Projecten Blz. 351  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 352  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 353  
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 354  
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 355  
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 356  
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 357  
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 358  
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 359  
Verbonden partijen Blz. 360  
Verbonden partijen Blz. 361  
Overzicht verbonden partijen Blz. 362  
Grondbeleid Blz. 363  
Grondbeleid Blz. 364  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 365  
Jaarrekening Blz. 366  
Grondslagen jaarrekening Blz. 367  
Grondslagen jaarrekening Blz. 368  
Balans en toelichting Blz. 369  
Balans Blz. 370  
Vaste activa-Totaal specificatie Blz. 371  
Vaste activa-Immateriële vaste activa Blz. 372  
Vaste activa- Materiële activa Blz. 373  
Vaste activa- Financiële activa Blz. 374  
Vlottende activa- Totaal specificatie Blz. 375  
Vlottende activa- Voorraden Blz. 376  
Vlottende activa- Uitzettingen <1 jaar Blz. 377  
Vlottende activa- Liquide middelen Blz. 378  
Vlottende activa- Overlopende activa Blz. 379  
Vaste passiva- Totaal specificatie Blz. 380  
Vaste passiva- Specificatie Eigen vermogen Blz. 381  
Vaste passiva- Eigen vermogen- Algemene reserve Blz. 382  
Vaste passiva- Eigen vermogen- Bestemmingsreserves Blz. 383  
Vaste passiva-Eigen vermogen-Toelichting Bestemmingsreserves Blz. 384  
Vaste passiva- Voorzieningen Blz. 385  
Vaste passiva- Vaste schulden Blz. 386  
Vlottende passiva- Totaal specificatie Blz. 387  
Vlottende passiva- Netto-vlottende schulden Blz. 388  
Vlottende passiva- Overlopende passiva Blz. 389  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 390  
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 391  
Toelichting Blz. 392  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 393  
Programma 0 Blz. 394  
Programma 1 Blz. 395  
Programma 2 Blz. 396  
Programma 3 Blz. 397  
Programma 4 Blz. 398  
Programma 5 Blz. 399  
Programma 6 Blz. 400  
Programma 7 Blz. 401  
Programma 8 Blz. 402  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 403  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 404  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 405  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 406  
Reserves Blz. 407  
Algemene reserve Blz. 408  
Voorzieningen Blz. 409  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 410  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 411  
Sisa regelingen Blz. 412  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 413  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 414  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 415  
Overzicht Blz. 416  
Kosten Overhead Blz. 417  
Overzicht Blz. 418  
Vennootschapsbelasting Blz. 419  
Overzicht Blz. 420  
Onvoorzien Blz. 421  
Overzicht Blz. 422