Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Verantwoording 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Toelichting gerealiseerd beleid
    3. Blz. 7 Toelichting resultaat
    4. Blz. 8 De controleverklaring
   2. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 11 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Thema Bestuur
     2. Blz. 14 Doelstellingen
      1. Blz. 15 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving
       1. Blz. 16 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
       2. Blz. 17 Wij organiseren verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement
       3. Blz. 18 Wij zijn een weerbare gemeente die ondermijnende activiteiten voorkomt en bestrijdt
      2. Blz. 19 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 20 Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2019 voeren wij stap 3 uit, waarmee we overzicht en inzicht krijgen in de verwerking van persoonsgegevens
      3. Blz. 21 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 22 De raad houdt sturing op verbonden partijen
       2. Blz. 23 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 24 Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit
       4. Blz. 25 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
       5. Blz. 26 Wij ontwikkelen een visie op samenwerking
      4. Blz. 27 Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid
       1. Blz. 28 Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf
       2. Blz. 29 Geschillen tussen inwoners, bedrijven en andere organisaties met de gemeente proberen wij vaker op te lossen via bemiddeling
       3. Blz. 30 Wij betrekken de gemeenteraad bij nieuwe initiatieven meer aan de voorkant van het proces
       4. Blz. 31 Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid
      5. Blz. 32 Wij nodigen de samenleving uit om initiatieven te nemen en ondersteunen die waar mogelijk
       1. Blz. 33 Wij geven de inwoners het "right to challenge"
       2. Blz. 34 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijkbelang-verenigingen
       3. Blz. 35 Wij werken zoveel mogelijk volgens het principe van gekanteld werken
    4. Blz. 36 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 37 Inleiding
     2. Blz. 38 Doelstellingen
      1. Blz. 39 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 40 We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken
       2. Blz. 41 Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap
      2. Blz. 42 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 43 De hele organisatie werkt volgens dezelfde dienstverleningsprincipes
       2. Blz. 44 In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020
       3. Blz. 45 Wij zetten communicatie in die past bij het doel
      3. Blz. 46 Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen
       1. Blz. 47 Vanuit modern werkgeverschap onderzoeken wij wat nodig is om werkplekken en werkwijzen up-to-date te maken en starten wij een pilot
       2. Blz. 48 We zetten op het juiste moment de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie in (strategische personeelsplanning)
       3. Blz. 49 Wij stellen een digitaliseringsagenda op (op basis van smart following)
       4. Blz. 50 Wij voeren voor projecten een (Europese) subsidiescan in
       5. Blz. 51 Wij werken volgens de principes van programmasturing
    5. Blz. 52 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 53 Verbonden partijen
    7. Blz. 54 Vennootschapsbelasting
    8. Blz. 55 Onvoorzien
    9. Blz. 56 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 57 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 58 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 59 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 60 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 61 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 62 Thema Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 63 Doelstellingen
      1. Blz. 64 Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers
       1. Blz. 65 Bezoekers kunnen veilig deelnemen aan evenementen en activiteiten
       2. Blz. 66 Buurtbemiddeling
       3. Blz. 67 Geen leges kleinschalige evenementen
       4. Blz. 68 Het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers vergroten
       5. Blz. 69 Meewerken aan initiatieven en evenementen daar waar het kan
       6. Blz. 70 Opstellen integraal veiligheidsplan
       7. Blz. 71 Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen
    4. Blz. 72 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 73 Verbonden partijen
    6. Blz. 74 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 75 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 76 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 77 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 78 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 79 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 80 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     2. Blz. 81 Doelstellingen
      1. Blz. 82 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.
       1. Blz. 83 Openbaar vervoer is voor alle inwoners beschikbaar
       2. Blz. 84 We inspecteren alle beweegbare bruggen op de technische staat
       3. Blz. 85 Wij actualiseren het Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte
       4. Blz. 86 Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit
      2. Blz. 87 Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt
       1. Blz. 88 Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen
      3. Blz. 89 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 90 Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht
       2. Blz. 91 Wij zorgen voor verkeerseducatie
      4. Blz. 92 Wij verminderen de milieubelasting door het verkeer
       1. Blz. 93 We gaan de bermen ecologisch beheren
      5. Blz. 94 Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt
       1. Blz. 95 We reduceren de parkeeroverlast in wijken
    4. Blz. 96 Verbonden partijen
    5. Blz. 97 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 98 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 99 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 100 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 101 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 102 Thema Werken
     1. Blz. 103 Thema Werken
     2. Blz. 104 Doelstellingen
      1. Blz. 105 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 106 De gemeente speelt een zichtbare en actieve rol richting ondernemers
       2. Blz. 107 Wij dringen regelgeving terug
       3. Blz. 108 Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie
       4. Blz. 109 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers
       5. Blz. 110 Wij zorgen voor de aanleg van breedbandinternet
      2. Blz. 111 Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt
       1. Blz. 112 Wij dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen
       2. Blz. 113 Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente
      3. Blz. 114 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 115 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 116 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
       3. Blz. 117 Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen
     3. Blz. 118 Verbonden partijen
    4. Blz. 119 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 120 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     2. Blz. 121 Doelstellingen
      1. Blz. 122 Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 123 Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties
    5. Blz. 124 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 125 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 126 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 127 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 128 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 129 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 130 Thema Onderwijs
     1. Blz. 131 Thema Onderwijs
     2. Blz. 132 Doelstellingen
      1. Blz. 133 Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen
       1. Blz. 134 Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen
       2. Blz. 135 Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang-locaties
       3. Blz. 136 Evaluatie IHP
       4. Blz. 137 Opstellen strategisch integraal huisvestingsplan
       5. Blz. 138 Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan
       6. Blz. 139 We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit
       7. Blz. 140 We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam
    4. Blz. 141 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 142 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 143 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 144 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 145 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 146 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 147 Thema Cultuur
     1. Blz. 148 Thema Cultuur
     2. Blz. 149 Doelstellingen
      1. Blz. 150 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
       1. Blz. 151 Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie
       2. Blz. 152 Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen
       3. Blz. 153 Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal
       4. Blz. 154 Wij zorgen voor een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen
    4. Blz. 155 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 156 Thema Toerisme en recreatie
     2. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 Kansen Benutten
       1. Blz. 159 De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud
       2. Blz. 160 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       3. Blz. 161 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       4. Blz. 162 Verbeteren van de staat van de recreatieve paden
     3. Blz. 163 Verbonden partijen
    5. Blz. 164 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 165 Thema Openbaar groen
     2. Blz. 166 Doelstellingen
      1. Blz. 167 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 168 De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken
       2. Blz. 169 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       3. Blz. 170 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
      2. Blz. 171 In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties
       1. Blz. 172 Oude/ cultuurhistorische lanen worden zoveel mogelijk behouden
       2. Blz. 173 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
       3. Blz. 174 Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge)
      3. Blz. 175 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 176 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 177 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
     3. Blz. 178 Verbonden partijen
    6. Blz. 179 Thema Sport
     1. Blz. 180 Thema Sport
     2. Blz. 181 Doelstellingen
      1. Blz. 182 Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen
       1. Blz. 183 Inzet buurtsportcoaches
       2. Blz. 184 Stimuleren breedtesport
       3. Blz. 185 Stimuleren Topsport: LDODK voorkeurslocatie topsport
       4. Blz. 186 Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties
    7. Blz. 187 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 188 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 189 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 190 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 191 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 192 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 193 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 194 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     2. Blz. 195 Doelstellingen
      1. Blz. 196 Iedereen doet mee.
       1. Blz. 197 Doeltreffende handhaving
       2. Blz. 198 Evaluatie AV Friso
       3. Blz. 199 Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst
       4. Blz. 200 Het armoedebeleid en kindpakket is bekend bij de inwoners
       5. Blz. 201 Instroom beperken
       6. Blz. 202 Meteen in beweging
       7. Blz. 203 Onderzoek leer/werkbedrijf
       8. Blz. 204 Participatie in gebiedsteam
       9. Blz. 205 Streng aan de poort
       10. Blz. 206 Uitbreiden tegenprestatie
     3. Blz. 207 Verbonden partijen
    4. Blz. 208 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 209 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     2. Blz. 210 Doelstellingen
      1. Blz. 211 Inwoners zijn zo veel en lang mogelijk zelfstandig
       1. Blz. 212 Bestrijding eenzaamheid is speerpunt van beleid
       2. Blz. 213 Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein
       3. Blz. 214 Gerichte afspraken met zorgaanbieders
       4. Blz. 215 Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn
       5. Blz. 216 Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk)
       6. Blz. 217 Ondersteunen en versterken 0’lijn (vrijwilligers en mantelzorgers) door gebiedsteam
       7. Blz. 218 We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein
       8. Blz. 219 We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben
     3. Blz. 220 Verbonden partijen
    5. Blz. 221 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 222 Thema Jeugdhulp
     2. Blz. 223 Doelstellingen
      1. Blz. 224 Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen
       1. Blz. 225 Betrekken zorgverzekeraars bij preventieacitiviteiten
       2. Blz. 226 Gericht maatwerk van de grootste zorggebruikers in het kader van de jeugdwet (focus: inzet op groep met grootste effectiviteit)
       3. Blz. 227 Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders
       4. Blz. 228 Het loket voor jeugdhulp is bekend bij inwoners
       5. Blz. 229 Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid (18-/18+)
       6. Blz. 230 Vroegsignalering verbeteren door betere samenwerking met o.a huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming
     3. Blz. 231 Verbonden partijen
    6. Blz. 232 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 233 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     2. Blz. 234 Doelstellingen
      1. Blz. 235 Ruimte voor ontmoeting (dorpenbeleid en dorpshuizen)
       1. Blz. 236 Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt
       2. Blz. 237 Dorpshuizen /mfa’s onderbrengen in stichtingen
       3. Blz. 238 In elke dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       4. Blz. 239 Inzetten op ontwikkelen van dorpsregisseurs
       5. Blz. 240 Ondersteunen in stand houden voorzieningen door bijvoorbeeld stichtingsvorm
       6. Blz. 241 OZB sportvoorzieningen en dorpshuizen compenseren
       7. Blz. 242 Verruimen dorpsbudgetten
      2. Blz. 243 Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen
       1. Blz. 244 Wij maken voor einde 2021 per dorp of cluster van dorpen een lokale duurzaamheidsagenda om de leefbaarheid te bevorderen
    7. Blz. 245 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 246 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 247 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 248 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 249 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 250 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 251 Thema Milieu
     1. Blz. 252 Thema Milieu
     2. Blz. 253 Doelstellingen
      1. Blz. 254 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 255 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
       2. Blz. 256 We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen)
       3. Blz. 257 We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval
       4. Blz. 258 We voeren het gemeentelijk rioleringsplan uit
       5. Blz. 259 Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit
       6. Blz. 260 Wij saneren eventuele vervuilingen bij ontwikkeling van gemeentelijke grond
       7. Blz. 261 Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water
      2. Blz. 262 Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd
       1. Blz. 263 We houden het bodembeleid, inclusief bodemkwaliteitskaarten bij
      3. Blz. 264 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
       1. Blz. 265 Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
     3. Blz. 266 Verbonden partijen
    4. Blz. 267 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 268 Thema Gezonde samenleving
     2. Blz. 269 Doelstellingen
      1. Blz. 270 Preventie van gezondheidsrisico’s
       1. Blz. 271 Uitvoeren preventieve programma’s voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen in kader netwerk JOGG-gemeenten: Jongeren op Gezond Gewicht
       2. Blz. 272 We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug
       3. Blz. 273 Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022
       4. Blz. 274 Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit
     3. Blz. 275 Verbonden partijen
    5. Blz. 276 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 277 Doelstellingen
      1. Blz. 278 De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld
       1. Blz. 279 Wij kopen 100% duurzaam in
       2. Blz. 280 Wij stellen duurzaamheidsuitvoeringsplan op voor de (renovatie van) gemeentelijke gebouwen
      2. Blz. 281 We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die actief aan de slag moeten
       1. Blz. 282 We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma
      3. Blz. 283 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 284 Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.)
      4. Blz. 285 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 286 Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket)
    6. Blz. 287 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 288 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 289 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 290 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 291 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 292 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 293 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 294 Thema Ruimtelijke ordening
     2. Blz. 295 Doelstellingen
      1. Blz. 296 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 297 We actualiseren de Omgevingsvisie
       2. Blz. 298 We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën)
       3. Blz. 299 We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea
       4. Blz. 300 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       5. Blz. 301 Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen
       6. Blz. 302 Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief
       7. Blz. 303 Wij spannen ons maximaal in om bij leegstaande boerderijen de bestemming zo te wijzigen, dat er meerdere woningen kunnen worden gebouwd
    4. Blz. 304 Thema Wonen
     1. Blz. 305 Thema Wonen
     2. Blz. 306 Doelstellingen
      1. Blz. 307 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen.
       1. Blz. 308 We actualiseren de Woonvisie waar nodig
       2. Blz. 309 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen
       3. Blz. 310 Wij stellen duurzaamheidseisen aan nieuwbouw
       4. Blz. 311 Wij vergroenen de starterslening
       5. Blz. 312 Wij zetten in op woningen voor ouderen
     3. Blz. 313 Verbonden partijen
    5. Blz. 314 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 315 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     2. Blz. 316 Doelstellingen
      1. Blz. 317 We bieden ruimte voor groei van de woningbouw.
       1. Blz. 318 Nieuwe bouwlocaties worden, waar mogelijk, binnen de huidige grondpositie gerealiseerd
       2. Blz. 319 We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen
      2. Blz. 320 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
    6. Blz. 321 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 322 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 323 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 324 Paragrafen
    1. Blz. 325 Lokale heffingen
     1. Blz. 326 Lokale heffingen
     2. Blz. 327 Afval en Riolering
     3. Blz. 328 Omgevingsvergunningen
     4. Blz. 329 Lokale lastendruk
    2. Blz. 330 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 331 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 332 Kengetallen
    3. Blz. 333 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 334 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 335 Wegen en verhardingen
     3. Blz. 336 Riolering
     4. Blz. 337 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 338 Groen
     6. Blz. 339 Gebouwen
     7. Blz. 340 Openbare verlichting
    4. Blz. 341 Financiering
     1. Blz. 342 Financiering
    5. Blz. 343 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 344 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 345 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 346 Professionalisering van de organisatie
     4. Blz. 347 Gekanteld werken
     5. Blz. 348 Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen
     6. Blz. 349 Samenwerking in OWO-verband
     7. Blz. 350 Overige ontwikkelingen
     8. Blz. 351 Projecten
    6. Blz. 352 Toezicht en controle op de gemeente
     1. Blz. 353 Toezicht en controle op de gemeente
     2. Blz. 354 Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     3. Blz. 355 Ad 2 Audits informatiebeveiliging
     4. Blz. 356 Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad
     5. Blz. 357 Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht)
     6. Blz. 358 Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 359 Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl
    7. Blz. 360 Verbonden partijen
     1. Blz. 361 Verbonden partijen
     2. Blz. 362 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 363 Grondbeleid
     1. Blz. 364 Grondbeleid
     2. Blz. 365 Ontwikkelingen grondbedrijf
   12. Blz. 366 Jaarrekening
    1. Blz. 367 Grondslagen jaarrekening
     1. Blz. 368 Grondslagen jaarrekening
    2. Blz. 369 Balans en toelichting
     1. Blz. 370 Balans
     2. Blz. 371 Vaste activa-Totaal specificatie
     3. Blz. 372 Vaste activa-Immateriële vaste activa
     4. Blz. 373 Vaste activa- Materiële activa
     5. Blz. 374 Vaste activa- Financiële activa
     6. Blz. 375 Vlottende activa- Totaal specificatie
     7. Blz. 376 Vlottende activa- Voorraden
     8. Blz. 377 Vlottende activa- Uitzettingen <1 jaar
     9. Blz. 378 Vlottende activa- Liquide middelen
     10. Blz. 379 Vlottende activa- Overlopende activa
     11. Blz. 380 Vaste passiva- Totaal specificatie
     12. Blz. 381 Vaste passiva- Specificatie Eigen vermogen
     13. Blz. 382 Vaste passiva- Eigen vermogen- Algemene reserve
     14. Blz. 383 Vaste passiva- Eigen vermogen- Bestemmingsreserves
     15. Blz. 384 Vaste passiva-Eigen vermogen-Toelichting Bestemmingsreserves
     16. Blz. 385 Vaste passiva- Voorzieningen
     17. Blz. 386 Vaste passiva- Vaste schulden
     18. Blz. 387 Vlottende passiva- Totaal specificatie
     19. Blz. 388 Vlottende passiva- Netto-vlottende schulden
     20. Blz. 389 Vlottende passiva- Overlopende passiva
     21. Blz. 390 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    3. Blz. 391 Overzicht van baten en lasten met toelichting
     1. Blz. 392 Toelichting
     2. Blz. 393 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 394 Programma 0
     4. Blz. 395 Programma 1
     5. Blz. 396 Programma 2
     6. Blz. 397 Programma 3
     7. Blz. 398 Programma 4
     8. Blz. 399 Programma 5
     9. Blz. 400 Programma 6
     10. Blz. 401 Programma 7
     11. Blz. 402 Programma 8
     12. Blz. 403 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     13. Blz. 404 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
     14. Blz. 405 Overzicht incidentele baten en lasten
    4. Blz. 406 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 407 Reserves
     2. Blz. 408 Algemene reserve
     3. Blz. 409 Voorzieningen
    5. Blz. 410 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)
     1. Blz. 411 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)
     2. Blz. 412 Sisa regelingen
    6. Blz. 413 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 414 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    7. Blz. 415 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 416 Overzicht
    8. Blz. 417 Kosten Overhead
     1. Blz. 418 Overzicht
    9. Blz. 419 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 420 Overzicht
    10. Blz. 421 Onvoorzien
     1. Blz. 422 Overzicht
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap