Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Verantwoording 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Toelichting gerealiseerd beleid Blz. 6
Toelichting resultaat Blz. 7
De controleverklaring Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10
Kaderstellende documenten Blz. 11
Thema Bestuur Blz. 12
Thema Bestuur Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving Blz. 15
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 16
Wij organiseren verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement Blz. 17
Wij zijn een weerbare gemeente die ondermijnende activiteiten voorkomt en bestrijdt Blz. 18
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 19
Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2019 voeren wij stap 3 uit, waarmee we overzicht en inzicht krijgen in de verwerking van persoonsgegevens Blz. 20
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 21
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 22
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 23
Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 24
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 25
Wij ontwikkelen een visie op samenwerking Blz. 26
Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid Blz. 27
Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf Blz. 28
Geschillen tussen inwoners, bedrijven en andere organisaties met de gemeente proberen wij vaker op te lossen via bemiddeling Blz. 29
Wij betrekken de gemeenteraad bij nieuwe initiatieven meer aan de voorkant van het proces Blz. 30
Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid Blz. 31
Wij nodigen de samenleving uit om initiatieven te nemen en ondersteunen die waar mogelijk Blz. 32
Wij geven de inwoners het "right to challenge" Blz. 33
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijkbelang-verenigingen Blz. 34
Wij werken zoveel mogelijk volgens het principe van gekanteld werken Blz. 35
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 36
Inleiding Blz. 37
Doelstellingen Blz. 38
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 39
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken Blz. 40
Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap Blz. 41
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 42
De hele organisatie werkt volgens dezelfde dienstverleningsprincipes Blz. 43
In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020 Blz. 44
Wij zetten communicatie in die past bij het doel Blz. 45
Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen Blz. 46
Vanuit modern werkgeverschap onderzoeken wij wat nodig is om werkplekken en werkwijzen up-to-date te maken en starten wij een pilot Blz. 47
We zetten op het juiste moment de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie in (strategische personeelsplanning) Blz. 48
Wij stellen een digitaliseringsagenda op (op basis van smart following) Blz. 49
Wij voeren voor projecten een (Europese) subsidiescan in Blz. 50
Wij werken volgens de principes van programmasturing Blz. 51
Beleidsindicatoren Blz. 52
Verbonden partijen Blz. 53
Vennootschapsbelasting Blz. 54
Onvoorzien Blz. 55
Wat heeft het gekost? Blz. 56
Toelichting op de financiën Blz. 57
Programma 1 | Veiligheid Blz. 58
Programma 1 | Veiligheid Blz. 59
Kaderstellende documenten Blz. 60
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 61
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 62
Doelstellingen Blz. 63
Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers Blz. 64
Bezoekers kunnen veilig deelnemen aan evenementen en activiteiten Blz. 65
Buurtbemiddeling Blz. 66
Geen leges kleinschalige evenementen Blz. 67
Het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers vergroten Blz. 68
Meewerken aan initiatieven en evenementen daar waar het kan Blz. 69
Opstellen integraal veiligheidsplan Blz. 70
Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen Blz. 71
Beleidsindicatoren Blz. 72
Verbonden partijen Blz. 73
Wat heeft het gekost? Blz. 74
Toelichting op de financiën Blz. 75
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 76
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 77
Kaderstellende documenten Blz. 78
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 79
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 80
Doelstellingen Blz. 81
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 82
Openbaar vervoer is voor alle inwoners beschikbaar Blz. 83
We inspecteren alle beweegbare bruggen op de technische staat Blz. 84
Wij actualiseren het Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte Blz. 85
Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit Blz. 86
Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt Blz. 87
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 88
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 89
Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht Blz. 90
Wij zorgen voor verkeerseducatie Blz. 91
Wij verminderen de milieubelasting door het verkeer Blz. 92
We gaan de bermen ecologisch beheren Blz. 93
Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt Blz. 94
We reduceren de parkeeroverlast in wijken Blz. 95
Verbonden partijen Blz. 96
Wat heeft het gekost? Blz. 97
Toelichting op de financiën Blz. 98
Programma 3 | Economie Blz. 99
Programma 3 | Economie Blz. 100
Kaderstellende documenten Blz. 101
Thema Werken Blz. 102
Thema Werken Blz. 103
Doelstellingen Blz. 104
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 105
De gemeente speelt een zichtbare en actieve rol richting ondernemers Blz. 106
Wij dringen regelgeving terug Blz. 107
Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie Blz. 108
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers Blz. 109
Wij zorgen voor de aanleg van breedbandinternet Blz. 110
Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt Blz. 111
Wij dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen Blz. 112
Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente Blz. 113
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 114
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 115
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 116
Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen Blz. 117
Verbonden partijen Blz. 118
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 119
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 120
Doelstellingen Blz. 121
Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 122
Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties Blz. 123
Beleidsindicatoren Blz. 124
Wat heeft het gekost? Blz. 125
Toelichting op de financiën Blz. 126
Programma 4 | Onderwijs Blz. 127
Programma 4 | Onderwijs Blz. 128
Kaderstellende documenten Blz. 129
Thema Onderwijs Blz. 130
Thema Onderwijs Blz. 131
Doelstellingen Blz. 132
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 133
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen Blz. 134
Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang-locaties Blz. 135
Evaluatie IHP Blz. 136
Opstellen strategisch integraal huisvestingsplan Blz. 137
Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan Blz. 138
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 139
We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam Blz. 140
Beleidsindicatoren Blz. 141
Wat heeft het gekost? Blz. 142
Toelichting op de financiën Blz. 143
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 144
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 145
Kaderstellende documenten Blz. 146
Thema Cultuur Blz. 147
Thema Cultuur Blz. 148
Doelstellingen Blz. 149
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 150
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie Blz. 151
Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 152
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal Blz. 153
Wij zorgen voor een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen Blz. 154
Thema Toerisme en recreatie Blz. 155
Thema Toerisme en recreatie Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
Kansen Benutten Blz. 158
De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud Blz. 159
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 160
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 161
Verbeteren van de staat van de recreatieve paden Blz. 162
Verbonden partijen Blz. 163
Thema Openbaar groen Blz. 164
Thema Openbaar groen Blz. 165
Doelstellingen Blz. 166
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 167
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken Blz. 168
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 169
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 170
In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties Blz. 171
Oude/ cultuurhistorische lanen worden zoveel mogelijk behouden Blz. 172
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 173
Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge) Blz. 174
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 175
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 176
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 177
Verbonden partijen Blz. 178
Thema Sport Blz. 179
Thema Sport Blz. 180
Doelstellingen Blz. 181
Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen Blz. 182
Inzet buurtsportcoaches Blz. 183
Stimuleren breedtesport Blz. 184
Stimuleren Topsport: LDODK voorkeurslocatie topsport Blz. 185
Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties Blz. 186
Beleidsindicatoren Blz. 187
Wat heeft het gekost? Blz. 188
Toelichting op de financiën Blz. 189
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 190
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 191
Kaderstellende documenten Blz. 192
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 193
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 194
Doelstellingen Blz. 195
Iedereen doet mee. Blz. 196
Doeltreffende handhaving Blz. 197
Evaluatie AV Friso Blz. 198
Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst Blz. 199
Het armoedebeleid en kindpakket is bekend bij de inwoners Blz. 200
Instroom beperken Blz. 201
Meteen in beweging Blz. 202
Onderzoek leer/werkbedrijf Blz. 203
Participatie in gebiedsteam Blz. 204
Streng aan de poort Blz. 205
Uitbreiden tegenprestatie Blz. 206
Verbonden partijen Blz. 207
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 208
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 209
Doelstellingen Blz. 210
Inwoners zijn zo veel en lang mogelijk zelfstandig Blz. 211
Bestrijding eenzaamheid is speerpunt van beleid Blz. 212
Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein Blz. 213
Gerichte afspraken met zorgaanbieders Blz. 214
Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn Blz. 215
Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk) Blz. 216
Ondersteunen en versterken 0’lijn (vrijwilligers en mantelzorgers) door gebiedsteam Blz. 217
We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein Blz. 218
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 219
Verbonden partijen Blz. 220
Thema Jeugdhulp Blz. 221
Thema Jeugdhulp Blz. 222
Doelstellingen Blz. 223
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 224
Betrekken zorgverzekeraars bij preventieacitiviteiten Blz. 225
Gericht maatwerk van de grootste zorggebruikers in het kader van de jeugdwet (focus: inzet op groep met grootste effectiviteit) Blz. 226
Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders Blz. 227
Het loket voor jeugdhulp is bekend bij inwoners Blz. 228
Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid (18-/18+) Blz. 229
Vroegsignalering verbeteren door betere samenwerking met o.a huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming Blz. 230
Verbonden partijen Blz. 231
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 232
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 233
Doelstellingen Blz. 234
Ruimte voor ontmoeting (dorpenbeleid en dorpshuizen) Blz. 235
Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt Blz. 236
Dorpshuizen /mfa’s onderbrengen in stichtingen Blz. 237
In elke dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 238
Inzetten op ontwikkelen van dorpsregisseurs Blz. 239
Ondersteunen in stand houden voorzieningen door bijvoorbeeld stichtingsvorm Blz. 240
OZB sportvoorzieningen en dorpshuizen compenseren Blz. 241
Verruimen dorpsbudgetten Blz. 242
Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen Blz. 243
Wij maken voor einde 2021 per dorp of cluster van dorpen een lokale duurzaamheidsagenda om de leefbaarheid te bevorderen Blz. 244
Beleidsindicatoren Blz. 245
Wat heeft het gekost? Blz. 246
Toelichting op de financiën Blz. 247
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 248
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 249
Kaderstellende documenten Blz. 250
Thema Milieu Blz. 251
Thema Milieu Blz. 252
Doelstellingen Blz. 253
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 254
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 255
We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen) Blz. 256
We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval Blz. 257
We voeren het gemeentelijk rioleringsplan uit Blz. 258
Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit Blz. 259
Wij saneren eventuele vervuilingen bij ontwikkeling van gemeentelijke grond Blz. 260
Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water Blz. 261
Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd Blz. 262
We houden het bodembeleid, inclusief bodemkwaliteitskaarten bij Blz. 263
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 264
Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 265
Verbonden partijen Blz. 266
Thema Gezonde samenleving Blz. 267
Thema Gezonde samenleving Blz. 268
Doelstellingen Blz. 269
Preventie van gezondheidsrisico’s Blz. 270
Uitvoeren preventieve programma’s voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen in kader netwerk JOGG-gemeenten: Jongeren op Gezond Gewicht Blz. 271
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 272
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 273
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 274
Verbonden partijen Blz. 275
Thema Duurzaamheid Blz. 276
Doelstellingen Blz. 277
De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld Blz. 278
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 279
Wij stellen duurzaamheidsuitvoeringsplan op voor de (renovatie van) gemeentelijke gebouwen Blz. 280
We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die actief aan de slag moeten Blz. 281
We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma Blz. 282
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 283
Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.) Blz. 284
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 285
Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket) Blz. 286
Beleidsindicatoren Blz. 287
Wat heeft het gekost? Blz. 288
Toelichting op de financiën Blz. 289
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 290
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 291
Kaderstellende documenten Blz. 292
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 293
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 294
Doelstellingen Blz. 295
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 296
We actualiseren de Omgevingsvisie Blz. 297
We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën) Blz. 298
We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea Blz. 299
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 300
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 301
Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief Blz. 302
Wij spannen ons maximaal in om bij leegstaande boerderijen de bestemming zo te wijzigen, dat er meerdere woningen kunnen worden gebouwd Blz. 303
Thema Wonen Blz. 304
Thema Wonen Blz. 305
Doelstellingen Blz. 306
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. Blz. 307
We actualiseren de Woonvisie waar nodig Blz. 308
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen Blz. 309
Wij stellen duurzaamheidseisen aan nieuwbouw Blz. 310
Wij vergroenen de starterslening Blz. 311
Wij zetten in op woningen voor ouderen Blz. 312
Verbonden partijen Blz. 313
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 314
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 315
Doelstellingen Blz. 316
We bieden ruimte voor groei van de woningbouw. Blz. 317
Nieuwe bouwlocaties worden, waar mogelijk, binnen de huidige grondpositie gerealiseerd Blz. 318
We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen Blz. 319
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 320
Beleidsindicatoren Blz. 321
Wat heeft het gekost? Blz. 322
Toelichting op de financiën Blz. 323
Paragrafen Blz. 324
Lokale heffingen Blz. 325
Lokale heffingen Blz. 326
Afval en Riolering Blz. 327
Omgevingsvergunningen Blz. 328
Lokale lastendruk Blz. 329
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 330
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 331
Kengetallen Blz. 332
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 333
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 334
Wegen en verhardingen Blz. 335
Riolering Blz. 336
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 337
Groen Blz. 338
Gebouwen Blz. 339
Openbare verlichting Blz. 340
Financiering Blz. 341
Financiering Blz. 342
Bedrijfsvoering Blz. 343
Bedrijfsvoering Blz. 344
Kaderstellende documenten Blz. 345
Professionalisering van de organisatie Blz. 346
Gekanteld werken Blz. 347
Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen Blz. 348
Samenwerking in OWO-verband Blz. 349
Overige ontwikkelingen Blz. 350
Projecten Blz. 351
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 352
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 353
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 354
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 355
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 356
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 357
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 358
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 359
Verbonden partijen Blz. 360
Verbonden partijen Blz. 361
Overzicht verbonden partijen Blz. 362
Grondbeleid Blz. 363
Grondbeleid Blz. 364
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 365
Jaarrekening Blz. 366
Grondslagen jaarrekening Blz. 367
Grondslagen jaarrekening Blz. 368
Balans en toelichting Blz. 369
Balans Blz. 370
Vaste activa-Totaal specificatie Blz. 371
Vaste activa-Immateriële vaste activa Blz. 372
Vaste activa- Materiële activa Blz. 373
Vaste activa- Financiële activa Blz. 374
Vlottende activa- Totaal specificatie Blz. 375
Vlottende activa- Voorraden Blz. 376
Vlottende activa- Uitzettingen <1 jaar Blz. 377
Vlottende activa- Liquide middelen Blz. 378
Vlottende activa- Overlopende activa Blz. 379
Vaste passiva- Totaal specificatie Blz. 380
Vaste passiva- Specificatie Eigen vermogen Blz. 381
Vaste passiva- Eigen vermogen- Algemene reserve Blz. 382
Vaste passiva- Eigen vermogen- Bestemmingsreserves Blz. 383
Vaste passiva-Eigen vermogen-Toelichting Bestemmingsreserves Blz. 384
Vaste passiva- Voorzieningen Blz. 385
Vaste passiva- Vaste schulden Blz. 386
Vlottende passiva- Totaal specificatie Blz. 387
Vlottende passiva- Netto-vlottende schulden Blz. 388
Vlottende passiva- Overlopende passiva Blz. 389
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 390
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 391
Toelichting Blz. 392
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 393
Programma 0 Blz. 394
Programma 1 Blz. 395
Programma 2 Blz. 396
Programma 3 Blz. 397
Programma 4 Blz. 398
Programma 5 Blz. 399
Programma 6 Blz. 400
Programma 7 Blz. 401
Programma 8 Blz. 402
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 403
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 404
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 405
Uiteenzetting financiële positie Blz. 406
Reserves Blz. 407
Algemene reserve Blz. 408
Voorzieningen Blz. 409
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 410
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 411
Sisa regelingen Blz. 412
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 413
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 414
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 415
Overzicht Blz. 416
Kosten Overhead Blz. 417
Overzicht Blz. 418
Vennootschapsbelasting Blz. 419
Overzicht Blz. 420
Onvoorzien Blz. 421
Overzicht Blz. 422
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap