Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1
Begroting 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Begrotingsstrategie Blz. 6
Vaststellen begroting Blz. 7
Financieel beeld Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10
Kaderstellende documenten Blz. 11
Thema Bestuur Blz. 12
Thema Bestuur Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving Blz. 15
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 16
Wij organiseren verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement Blz. 17
Wij zijn een weerbare gemeente die ondermijnende activiteiten voorkomt en bestrijdt Blz. 18
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 19
Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2019 voeren wij stap 3 uit, waarmee we overzicht en inzicht krijgen in de verwerking van persoonsgegevens Blz. 20
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 21
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 22
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 23
Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 24
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 25
Wij ontwikkelen een visie op samenwerking Blz. 26
Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid Blz. 27
Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf Blz. 28
Geschillen tussen inwoners, bedrijven en andere organisaties met de gemeente proberen wij vaker op te lossen via bemiddeling Blz. 29
Wij betrekken de gemeenteraad bij nieuwe initiatieven meer aan de voorkant van het proces Blz. 30
Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid Blz. 31
Wij nodigen de samenleving uit om initiatieven te nemen en ondersteunen die waar mogelijk Blz. 32
Wij geven de inwoners het "right to challenge" Blz. 33
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijkbelang-verenigingen Blz. 34
Wij werken zoveel mogelijk volgens het principe van gekanteld werken Blz. 35
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 36
Inleiding Blz. 37
Doelstellingen Blz. 38
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 39
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken Blz. 40
Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap Blz. 41
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 42
De hele organisatie werkt volgens dezelfde dienstverleningsprincipes Blz. 43
In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020 Blz. 44
Wij zetten communicatie in die past bij het doel Blz. 45
Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen Blz. 46
Vanuit modern werkgeverschap onderzoeken wij wat nodig is om werkplekken en werkwijzen up-to-date te maken en starten wij een pilot Blz. 47
We zetten op het juiste moment de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie in (strategische personeelsplanning) Blz. 48
Wij stellen een digitaliseringsagenda op (op basis van smart following) Blz. 49
Wij voeren voor projecten een (Europese) subsidiescan in Blz. 50
Wij werken volgens de principes van programmasturing Blz. 51
Beleidsindicatoren Blz. 52
Verbonden partijen Blz. 53
Vennootschapsbelasting Blz. 54
Onvoorzien Blz. 55
Wat mag het kosten Blz. 56
Toelichting op de financiën Blz. 57
Programma 1 | Veiligheid Blz. 58
Programma 1 | Veiligheid Blz. 59
Kaderstellende documenten Blz. 60
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 61
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 62
Doelstellingen Blz. 63
Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers Blz. 64
Bezoekers kunnen veilig deelnemen aan evenementen en activiteiten Blz. 65
Buurtbemiddeling Blz. 66
Geen leges kleinschalige evenementen Blz. 67
Het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers vergroten Blz. 68
Meewerken aan initiatieven en evenementen daar waar het kan Blz. 69
Opstellen integraal veiligheidsplan Blz. 70
Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen Blz. 71
Beleidsindicatoren Blz. 72
Verbonden partijen Blz. 73
Wat mag het kosten Blz. 74
Toelichting op de financiën Blz. 75
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 76
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 77
Kaderstellende documenten Blz. 78
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 79
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 80
Doelstellingen Blz. 81
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 82
Openbaar vervoer is voor alle inwoners beschikbaar Blz. 83
We inspecteren alle beweegbare bruggen op de technische staat Blz. 84
Wij actualiseren het Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte Blz. 85
Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit Blz. 86
Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt Blz. 87
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 88
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 89
Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht Blz. 90
Wij zorgen voor verkeerseducatie Blz. 91
Wij verminderen de milieubelasting door het verkeer Blz. 92
We gaan de bermen ecologisch beheren Blz. 93
Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt Blz. 94
We reduceren de parkeeroverlast in wijken Blz. 95
Beleidsindicatoren Blz. 96
Verbonden partijen Blz. 97
Wat mag het kosten Blz. 98
Toelichting op de financiën Blz. 99
Programma 3 | Economie Blz. 100
Programma 3 | Economie Blz. 101
Kaderstellende documenten Blz. 102
Thema Werken Blz. 103
Thema Werken Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 106
De gemeente speelt een zichtbare en actieve rol richting ondernemers Blz. 107
Wij dringen regelgeving terug Blz. 108
Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie Blz. 109
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers Blz. 110
Wij zorgen voor de aanleg van breedbandinternet Blz. 111
Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt Blz. 112
Wij dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen Blz. 113
Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente Blz. 114
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 115
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 116
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 117
Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen Blz. 118
Verbonden partijen Blz. 119
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 120
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 121
Doelstellingen Blz. 122
Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 123
Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties Blz. 124
Beleidsindicatoren Blz. 125
Wat mag het kosten Blz. 126
Toelichting op de financiën Blz. 127
Programma 4 | Onderwijs Blz. 128
Programma 4 | Onderwijs Blz. 129
Kaderstellende documenten Blz. 130
Thema Onderwijs Blz. 131
Thema Onderwijs Blz. 132
Doelstellingen Blz. 133
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 134
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen Blz. 135
Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang-locaties Blz. 136
Evaluatie IHP Blz. 137
Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam Blz. 138
Opstellen strategisch integraal huisvestingsplan Blz. 139
Uitvoeren actieplan laaggeletterdheid Blz. 140
Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan Blz. 141
Beleidsindicatoren Blz. 142
Wat mag het kosten Blz. 143
Toelichting op de financiën Blz. 144
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 145
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 146
Kaderstellende documenten Blz. 147
Thema Cultuur Blz. 148
Thema Cultuur Blz. 149
Doelstellingen Blz. 150
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 151
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie Blz. 152
Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 153
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal Blz. 154
Wij zorgen voor een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen Blz. 155
Thema Toerisme en recreatie Blz. 156
Thema Toerisme en recreatie Blz. 157
Doelstellingen Blz. 158
Kansen Benutten Blz. 159
De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud Blz. 160
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 161
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 162
Verbeteren van de staat van de recreatieve paden Blz. 163
Verbonden partijen Blz. 164
Thema Openbaar groen Blz. 165
Thema Openbaar groen Blz. 166
Doelstellingen Blz. 167
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 168
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken Blz. 169
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 170
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 171
In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties Blz. 172
Oude/ cultuurhistorische lanen worden zoveel mogelijk behouden Blz. 173
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 174
Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge) Blz. 175
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 176
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 177
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 178
Verbonden partijen Blz. 179
Thema Sport Blz. 180
Thema Sport Blz. 181
Doelstellingen Blz. 182
Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen Blz. 183
Inzet buurtsportcoaches Blz. 184
Stimuleren breedtesport Blz. 185
Stimuleren Topsport: LDODK voorkeurslocatie topsport Blz. 186
Uitvoeren onderzoeken mogelijkheden sportbedrijf Blz. 187
Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties Blz. 188
Beleidsindicatoren Blz. 189
Wat mag het kosten Blz. 190
Toelichting op de financiën Blz. 191
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 192
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 193
Kaderstellende documenten Blz. 194
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 195
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 196
Doelstellingen Blz. 197
Iedereen doet mee. Blz. 198
Doeltreffende handhaving Blz. 199
Evaluatie AV Friso Blz. 200
Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst Blz. 201
Het armoedebeleid en kindpakket is bekend bij de inwoners Blz. 202
Instroom beperken Blz. 203
Meteen in beweging Blz. 204
Onderzoek leer/werkbedrijf Blz. 205
Participatie in gebiedsteam Blz. 206
Streng aan de poort Blz. 207
Uitbreiden tegenprestatie Blz. 208
Verbonden partijen Blz. 209
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 210
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 211
Doelstellingen Blz. 212
Inwoners zijn zo veel en lang mogelijk zelfstandig Blz. 213
Bestrijding eenzaamheid is speerpunt van beleid Blz. 214
Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein Blz. 215
Gerichte afspraken met zorgaanbieders Blz. 216
Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn Blz. 217
Inwoners die dat nodig hebben krijgen individuele voorzieningen op maat Blz. 218
Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk) Blz. 219
Ondersteunen en versterken 0’lijn (vrijwilligers en mantelzorgers) door gebiedsteam Blz. 220
We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein Blz. 221
Verbonden partijen Blz. 222
Thema Jeugdhulp Blz. 223
Thema Jeugdhulp Blz. 224
Doelstellingen Blz. 225
Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen Blz. 226
Betrekken zorgverzekeraars bij preventieacitiviteiten Blz. 227
Gericht maatwerk van de grootste zorggebruikers in het kader van de jeugdwet (focus: inzet op groep met grootste effectiviteit) Blz. 228
Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders Blz. 229
Het loket voor jeugdhulp is bekend bij inwoners Blz. 230
Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid (18-/18+) Blz. 231
Vroegsignalering verbeteren door betere samenwerking met o.a huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming Blz. 232
Verbonden partijen Blz. 233
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 234
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 235
Doelstellingen Blz. 236
Ruimte voor ontmoeting (dorpenbeleid en dorpshuizen) Blz. 237
Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt Blz. 238
Dorpshuizen /mfa’s onderbrengen in stichtingen Blz. 239
In elke dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 240
Inzetten op ontwikkelen van dorpsregisseurs Blz. 241
Ondersteunen in stand houden voorzieningen door bijvoorbeeld stichtingsvorm Blz. 242
OZB sportvoorzieningen en dorpshuizen compenseren Blz. 243
Verruimen dorpsbudgetten Blz. 244
Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen Blz. 245
Wij maken voor einde 2021 per dorp of cluster van dorpen een lokale duurzaamheidsagenda om de leefbaarheid te bevorderen Blz. 246
Beleidsindicatoren Blz. 247
Wat mag het kosten Blz. 248
Toelichting op de financiën Blz. 249
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 250
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 251
Kaderstellende documenten Blz. 252
Thema Milieu Blz. 253
Thema Milieu Blz. 254
Doelstellingen Blz. 255
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 256
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 257
We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen) Blz. 258
We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval Blz. 259
We voeren het gemeentelijk rioleringsplan uit Blz. 260
Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit Blz. 261
Wij saneren bij ontwikkeling van grond eventuele vervuilingen Blz. 262
Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water Blz. 263
Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd Blz. 264
We houden het bodembeleid, inclusief bodemkwaliteitskaarten bij Blz. 265
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 266
Uiterlijk in 2020 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 267
Verbonden partijen Blz. 268
Thema Gezonde samenleving Blz. 269
Thema Gezonde samenleving Blz. 270
Doelstellingen Blz. 271
Preventie van gezondheidsrisico’s Blz. 272
Alle schoolpleinen, sportverenigingen en speeltuinen en/of andere plaatsen waar veel kinderen komen zijn rookvrij Blz. 273
Terugdringen van gezondheidsachterstanden in Gorredijk Blz. 274
Terugdringen verkoop alcohol aan jongeren onder de 18 jaar Blz. 275
Uitvoeren preventieve programma’s voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen in kader netwerk JOGG-gemeenten: Jongeren op Gezond Gewicht Blz. 276
Verbonden partijen Blz. 277
Thema Duurzaamheid Blz. 278
Doelstellingen Blz. 279
De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld Blz. 280
Wij stellen duurzaamheidsuitvoeringsplan op voor de (renovatie van) gemeentelijke gebouwen Blz. 281
Wij streven naar 100% duurzame inkoop door de gemeente Blz. 282
We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die actief aan de slag moeten Blz. 283
We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma Blz. 284
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 285
Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.) Blz. 286
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 287
Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket) Blz. 288
Beleidsindicatoren Blz. 289
Wat mag het kosten Blz. 290
Toelichting op de financiën Blz. 291
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 292
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 293
Kaderstellende documenten Blz. 294
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 295
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 296
Doelstellingen Blz. 297
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 298
We actualiseren de Omgevingsvisie Blz. 299
We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën) Blz. 300
We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea Blz. 301
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 302
Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen Blz. 303
Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief Blz. 304
Wij spannen ons maximaal in om bij leegstaande boerderijen de bestemming zo te wijzigen, dat er meerdere woningen kunnen worden gebouwd Blz. 305
Thema Wonen Blz. 306
Thema Wonen Blz. 307
Doelstellingen Blz. 308
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. Blz. 309
We actualiseren de Woonvisie waar nodig Blz. 310
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen Blz. 311
Wij stellen duurzaamheidseisen aan nieuwbouw Blz. 312
Wij vergroenen de starterslening Blz. 313
Wij zetten in op woningen voor ouderen Blz. 314
Verbonden partijen Blz. 315
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 316
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 317
Doelstellingen Blz. 318
We bieden ruimte voor groei van de woningbouw. Blz. 319
Nieuwe bouwlocaties worden, waar mogelijk, binnen de huidige grondpositie gerealiseerd Blz. 320
We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen Blz. 321
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 322
Beleidsindicatoren Blz. 323
Wat mag het kosten Blz. 324
Toelichting op de financiën Blz. 325
Paragrafen Blz. 326
Lokale heffingen Blz. 327
Lokale heffingen Blz. 328
Afval en Riolering Blz. 329
Omgevingsvergunningen Blz. 330
Lokale lastendruk Blz. 331
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 332
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 333
Kengetallen Blz. 334
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 335
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 336
Wegen en verhardingen Blz. 337
Riolering Blz. 338
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 339
Groen Blz. 340
Gebouwen Blz. 341
Openbare verlichting Blz. 342
Financiering Blz. 343
Financiering Blz. 344
Bedrijfsvoering Blz. 345
Bedrijfsvoering Blz. 346
Kaderstellende documenten Blz. 347
Gekanteld werken Blz. 348
Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen Blz. 349
Samenwerking in OWO-verband Blz. 350
Professionalisering van de organisatie Blz. 351
Overige ontwikkelingen Blz. 352
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 353
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 354
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 355
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 356
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 357
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 358
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 359
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 360
Verbonden partijen Blz. 361
Verbonden partijen Blz. 362
Overzicht verbonden partijen Blz. 363
Grondbeleid Blz. 364
Grondbeleid Blz. 365
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 366
Financiële begroting Blz. 367
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 368
Toelichting Blz. 369
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 370
Programma 0 Blz. 371
Programma 1 Blz. 372
Programma 2 Blz. 373
Programma 3 Blz. 374
Programma 4 Blz. 375
Programma 5 Blz. 376
Programma 6 Blz. 377
Programma 7 Blz. 378
Programma 8 Blz. 379
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 380
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Blz. 381
Uiteenzetting financiële positie Blz. 382
Balans Blz. 383
EMU-Saldo Blz. 384
Reserves Blz. 385
Algemene reserve Blz. 386
Voorzieningen Blz. 387
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 388
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 389
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap