Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2019
  1. Blz. 2 Begroting 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Begrotingsstrategie
    3. Blz. 7 Vaststellen begroting
    4. Blz. 8 Financieel beeld
   2. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 11 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Thema Bestuur
     2. Blz. 14 Doelstellingen
      1. Blz. 15 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving
       1. Blz. 16 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
       2. Blz. 17 Wij organiseren verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement
       3. Blz. 18 Wij zijn een weerbare gemeente die ondermijnende activiteiten voorkomt en bestrijdt
      2. Blz. 19 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 20 Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2019 voeren wij stap 3 uit, waarmee we overzicht en inzicht krijgen in de verwerking van persoonsgegevens
      3. Blz. 21 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 22 De raad houdt sturing op verbonden partijen
       2. Blz. 23 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 24 Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit
       4. Blz. 25 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
       5. Blz. 26 Wij ontwikkelen een visie op samenwerking
      4. Blz. 27 Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid
       1. Blz. 28 Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf
       2. Blz. 29 Geschillen tussen inwoners, bedrijven en andere organisaties met de gemeente proberen wij vaker op te lossen via bemiddeling
       3. Blz. 30 Wij betrekken de gemeenteraad bij nieuwe initiatieven meer aan de voorkant van het proces
       4. Blz. 31 Wij voeren een actief en responsief communicatiebeleid
      5. Blz. 32 Wij nodigen de samenleving uit om initiatieven te nemen en ondersteunen die waar mogelijk
       1. Blz. 33 Wij geven de inwoners het "right to challenge"
       2. Blz. 34 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijkbelang-verenigingen
       3. Blz. 35 Wij werken zoveel mogelijk volgens het principe van gekanteld werken
    4. Blz. 36 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 37 Inleiding
     2. Blz. 38 Doelstellingen
      1. Blz. 39 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 40 We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIJOFACH taken
       2. Blz. 41 Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap
      2. Blz. 42 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 43 De hele organisatie werkt volgens dezelfde dienstverleningsprincipes
       2. Blz. 44 In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020
       3. Blz. 45 Wij zetten communicatie in die past bij het doel
      3. Blz. 46 Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen
       1. Blz. 47 Vanuit modern werkgeverschap onderzoeken wij wat nodig is om werkplekken en werkwijzen up-to-date te maken en starten wij een pilot
       2. Blz. 48 We zetten op het juiste moment de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie in (strategische personeelsplanning)
       3. Blz. 49 Wij stellen een digitaliseringsagenda op (op basis van smart following)
       4. Blz. 50 Wij voeren voor projecten een (Europese) subsidiescan in
       5. Blz. 51 Wij werken volgens de principes van programmasturing
    5. Blz. 52 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 53 Verbonden partijen
    7. Blz. 54 Vennootschapsbelasting
    8. Blz. 55 Onvoorzien
    9. Blz. 56 Wat mag het kosten
    10. Blz. 57 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 58 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 59 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 60 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 61 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 62 Thema Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 63 Doelstellingen
      1. Blz. 64 Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers
       1. Blz. 65 Bezoekers kunnen veilig deelnemen aan evenementen en activiteiten
       2. Blz. 66 Buurtbemiddeling
       3. Blz. 67 Geen leges kleinschalige evenementen
       4. Blz. 68 Het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers vergroten
       5. Blz. 69 Meewerken aan initiatieven en evenementen daar waar het kan
       6. Blz. 70 Opstellen integraal veiligheidsplan
       7. Blz. 71 Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen
    4. Blz. 72 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 73 Verbonden partijen
    6. Blz. 74 Wat mag het kosten
    7. Blz. 75 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 76 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 77 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 78 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 79 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 80 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     2. Blz. 81 Doelstellingen
      1. Blz. 82 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.
       1. Blz. 83 Openbaar vervoer is voor alle inwoners beschikbaar
       2. Blz. 84 We inspecteren alle beweegbare bruggen op de technische staat
       3. Blz. 85 Wij actualiseren het Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte
       4. Blz. 86 Wij voeren het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020 uit
      2. Blz. 87 Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt
       1. Blz. 88 Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen
      3. Blz. 89 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 90 Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht
       2. Blz. 91 Wij zorgen voor verkeerseducatie
      4. Blz. 92 Wij verminderen de milieubelasting door het verkeer
       1. Blz. 93 We gaan de bermen ecologisch beheren
      5. Blz. 94 Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt
       1. Blz. 95 We reduceren de parkeeroverlast in wijken
    4. Blz. 96 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 97 Verbonden partijen
    6. Blz. 98 Wat mag het kosten
    7. Blz. 99 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 100 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 101 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 102 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 103 Thema Werken
     1. Blz. 104 Thema Werken
     2. Blz. 105 Doelstellingen
      1. Blz. 106 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 107 De gemeente speelt een zichtbare en actieve rol richting ondernemers
       2. Blz. 108 Wij dringen regelgeving terug
       3. Blz. 109 Wij stellen prioriteiten in de detailhandelsvisie
       4. Blz. 110 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers
       5. Blz. 111 Wij zorgen voor de aanleg van breedbandinternet
      2. Blz. 112 Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt
       1. Blz. 113 Wij dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen
       2. Blz. 114 Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente
      3. Blz. 115 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 116 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 117 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
       3. Blz. 118 Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen
     3. Blz. 119 Verbonden partijen
    4. Blz. 120 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 121 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     2. Blz. 122 Doelstellingen
      1. Blz. 123 Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 124 Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties
    5. Blz. 125 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 126 Wat mag het kosten
    7. Blz. 127 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 128 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 129 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 130 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 131 Thema Onderwijs
     1. Blz. 132 Thema Onderwijs
     2. Blz. 133 Doelstellingen
      1. Blz. 134 Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen
       1. Blz. 135 Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen
       2. Blz. 136 Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang-locaties
       3. Blz. 137 Evaluatie IHP
       4. Blz. 138 Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam
       5. Blz. 139 Opstellen strategisch integraal huisvestingsplan
       6. Blz. 140 Uitvoeren actieplan laaggeletterdheid
       7. Blz. 141 Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan
    4. Blz. 142 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 143 Wat mag het kosten
    6. Blz. 144 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 145 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 146 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 147 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 148 Thema Cultuur
     1. Blz. 149 Thema Cultuur
     2. Blz. 150 Doelstellingen
      1. Blz. 151 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
       1. Blz. 152 Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie
       2. Blz. 153 Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen
       3. Blz. 154 Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal
       4. Blz. 155 Wij zorgen voor een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen en kinderen
    4. Blz. 156 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 157 Thema Toerisme en recreatie
     2. Blz. 158 Doelstellingen
      1. Blz. 159 Kansen Benutten
       1. Blz. 160 De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud
       2. Blz. 161 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       3. Blz. 162 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       4. Blz. 163 Verbeteren van de staat van de recreatieve paden
     3. Blz. 164 Verbonden partijen
    5. Blz. 165 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 166 Thema Openbaar groen
     2. Blz. 167 Doelstellingen
      1. Blz. 168 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 169 De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken
       2. Blz. 170 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       3. Blz. 171 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
      2. Blz. 172 In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties
       1. Blz. 173 Oude/ cultuurhistorische lanen worden zoveel mogelijk behouden
       2. Blz. 174 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
       3. Blz. 175 Wij stimuleren dat dorpen/wijken/straten de gemeente uitdagen als zij denken dat ze bepaalde taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente (right to challenge)
      3. Blz. 176 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 177 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 178 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
     3. Blz. 179 Verbonden partijen
    6. Blz. 180 Thema Sport
     1. Blz. 181 Thema Sport
     2. Blz. 182 Doelstellingen
      1. Blz. 183 Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen
       1. Blz. 184 Inzet buurtsportcoaches
       2. Blz. 185 Stimuleren breedtesport
       3. Blz. 186 Stimuleren Topsport: LDODK voorkeurslocatie topsport
       4. Blz. 187 Uitvoeren onderzoeken mogelijkheden sportbedrijf
       5. Blz. 188 Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties
    7. Blz. 189 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 190 Wat mag het kosten
    9. Blz. 191 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 192 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 193 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 194 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 195 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 196 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     2. Blz. 197 Doelstellingen
      1. Blz. 198 Iedereen doet mee.
       1. Blz. 199 Doeltreffende handhaving
       2. Blz. 200 Evaluatie AV Friso
       3. Blz. 201 Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst
       4. Blz. 202 Het armoedebeleid en kindpakket is bekend bij de inwoners
       5. Blz. 203 Instroom beperken
       6. Blz. 204 Meteen in beweging
       7. Blz. 205 Onderzoek leer/werkbedrijf
       8. Blz. 206 Participatie in gebiedsteam
       9. Blz. 207 Streng aan de poort
       10. Blz. 208 Uitbreiden tegenprestatie
     3. Blz. 209 Verbonden partijen
    4. Blz. 210 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 211 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     2. Blz. 212 Doelstellingen
      1. Blz. 213 Inwoners zijn zo veel en lang mogelijk zelfstandig
       1. Blz. 214 Bestrijding eenzaamheid is speerpunt van beleid
       2. Blz. 215 Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein
       3. Blz. 216 Gerichte afspraken met zorgaanbieders
       4. Blz. 217 Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn
       5. Blz. 218 Inwoners die dat nodig hebben krijgen individuele voorzieningen op maat
       6. Blz. 219 Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk)
       7. Blz. 220 Ondersteunen en versterken 0’lijn (vrijwilligers en mantelzorgers) door gebiedsteam
       8. Blz. 221 We beheersen de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein
     3. Blz. 222 Verbonden partijen
    5. Blz. 223 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 224 Thema Jeugdhulp
     2. Blz. 225 Doelstellingen
      1. Blz. 226 Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen
       1. Blz. 227 Betrekken zorgverzekeraars bij preventieacitiviteiten
       2. Blz. 228 Gericht maatwerk van de grootste zorggebruikers in het kader van de jeugdwet (focus: inzet op groep met grootste effectiviteit)
       3. Blz. 229 Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders
       4. Blz. 230 Het loket voor jeugdhulp is bekend bij inwoners
       5. Blz. 231 Kwetsbare jongeren standaard begeleiden in de overgang naar volwassenheid (18-/18+)
       6. Blz. 232 Vroegsignalering verbeteren door betere samenwerking met o.a huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming
     3. Blz. 233 Verbonden partijen
    6. Blz. 234 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 235 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     2. Blz. 236 Doelstellingen
      1. Blz. 237 Ruimte voor ontmoeting (dorpenbeleid en dorpshuizen)
       1. Blz. 238 Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt
       2. Blz. 239 Dorpshuizen /mfa’s onderbrengen in stichtingen
       3. Blz. 240 In elke dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       4. Blz. 241 Inzetten op ontwikkelen van dorpsregisseurs
       5. Blz. 242 Ondersteunen in stand houden voorzieningen door bijvoorbeeld stichtingsvorm
       6. Blz. 243 OZB sportvoorzieningen en dorpshuizen compenseren
       7. Blz. 244 Verruimen dorpsbudgetten
      2. Blz. 245 Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen
       1. Blz. 246 Wij maken voor einde 2021 per dorp of cluster van dorpen een lokale duurzaamheidsagenda om de leefbaarheid te bevorderen
    7. Blz. 247 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 248 Wat mag het kosten
    9. Blz. 249 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 250 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 251 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 252 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 253 Thema Milieu
     1. Blz. 254 Thema Milieu
     2. Blz. 255 Doelstellingen
      1. Blz. 256 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 257 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
       2. Blz. 258 We onderzoeken de mogelijkheid voor het terugdringen van restafval (VANG-doelstellingen)
       3. Blz. 259 We voeren een diftar-beleid voor het inzamelen van afval
       4. Blz. 260 We voeren het gemeentelijk rioleringsplan uit
       5. Blz. 261 Wij behouden en beschermen de huidige kwaliteit
       6. Blz. 262 Wij saneren bij ontwikkeling van grond eventuele vervuilingen
       7. Blz. 263 Wij voldoen voor 100% aan de kaderrichtlijn Water
      2. Blz. 264 Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd
       1. Blz. 265 We houden het bodembeleid, inclusief bodemkwaliteitskaarten bij
      3. Blz. 266 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
       1. Blz. 267 Uiterlijk in 2020 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
     3. Blz. 268 Verbonden partijen
    4. Blz. 269 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 270 Thema Gezonde samenleving
     2. Blz. 271 Doelstellingen
      1. Blz. 272 Preventie van gezondheidsrisico’s
       1. Blz. 273 Alle schoolpleinen, sportverenigingen en speeltuinen en/of andere plaatsen waar veel kinderen komen zijn rookvrij
       2. Blz. 274 Terugdringen van gezondheidsachterstanden in Gorredijk
       3. Blz. 275 Terugdringen verkoop alcohol aan jongeren onder de 18 jaar
       4. Blz. 276 Uitvoeren preventieve programma’s voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen in kader netwerk JOGG-gemeenten: Jongeren op Gezond Gewicht
     3. Blz. 277 Verbonden partijen
    5. Blz. 278 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 279 Doelstellingen
      1. Blz. 280 De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld
       1. Blz. 281 Wij stellen duurzaamheidsuitvoeringsplan op voor de (renovatie van) gemeentelijke gebouwen
       2. Blz. 282 Wij streven naar 100% duurzame inkoop door de gemeente
      2. Blz. 283 We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die actief aan de slag moeten
       1. Blz. 284 We stellen een programma Duurzaamheid op inclusief een uitvoeringsprogramma
      3. Blz. 285 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 286 Wij onderzoeken hoe 100 ha zonnevelden gefaciliteerd kunnen worden en zijn actief betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen (windenergie, geothermie, etc.)
      4. Blz. 287 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 288 Wij openen een energieloket met energie- ambassadeurs (duurzaamheidsloket)
    6. Blz. 289 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 290 Wat mag het kosten
    8. Blz. 291 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 292 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 293 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 294 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 295 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 296 Thema Ruimtelijke ordening
     2. Blz. 297 Doelstellingen
      1. Blz. 298 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 299 We actualiseren de Omgevingsvisie
       2. Blz. 300 We dringen bij de provincie aan op het afmaken van het ROM-project (incl. de toegezegde financiën)
       3. Blz. 301 We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea
       4. Blz. 302 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       5. Blz. 303 Wij kiezen bij de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk voor duurzame oplossingen
       6. Blz. 304 Wij ondersteunen de herbestemming van leegkomende agrarische gebouwen actief
       7. Blz. 305 Wij spannen ons maximaal in om bij leegstaande boerderijen de bestemming zo te wijzigen, dat er meerdere woningen kunnen worden gebouwd
    4. Blz. 306 Thema Wonen
     1. Blz. 307 Thema Wonen
     2. Blz. 308 Doelstellingen
      1. Blz. 309 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen.
       1. Blz. 310 We actualiseren de Woonvisie waar nodig
       2. Blz. 311 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen
       3. Blz. 312 Wij stellen duurzaamheidseisen aan nieuwbouw
       4. Blz. 313 Wij vergroenen de starterslening
       5. Blz. 314 Wij zetten in op woningen voor ouderen
     3. Blz. 315 Verbonden partijen
    5. Blz. 316 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 317 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     2. Blz. 318 Doelstellingen
      1. Blz. 319 We bieden ruimte voor groei van de woningbouw.
       1. Blz. 320 Nieuwe bouwlocaties worden, waar mogelijk, binnen de huidige grondpositie gerealiseerd
       2. Blz. 321 We stimuleren en faciliteren marktpartijen bij hun ruimtelijke plannen
      2. Blz. 322 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
    6. Blz. 323 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 324 Wat mag het kosten
    8. Blz. 325 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 326 Paragrafen
    1. Blz. 327 Lokale heffingen
     1. Blz. 328 Lokale heffingen
     2. Blz. 329 Afval en Riolering
     3. Blz. 330 Omgevingsvergunningen
     4. Blz. 331 Lokale lastendruk
    2. Blz. 332 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 333 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 334 Kengetallen
    3. Blz. 335 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 336 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 337 Wegen en verhardingen
     3. Blz. 338 Riolering
     4. Blz. 339 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 340 Groen
     6. Blz. 341 Gebouwen
     7. Blz. 342 Openbare verlichting
    4. Blz. 343 Financiering
     1. Blz. 344 Financiering
    5. Blz. 345 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 346 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 347 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 348 Gekanteld werken
     4. Blz. 349 Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen
     5. Blz. 350 Samenwerking in OWO-verband
     6. Blz. 351 Professionalisering van de organisatie
     7. Blz. 352 Overige ontwikkelingen
    6. Blz. 353 Toezicht en controle op de gemeente
     1. Blz. 354 Toezicht en controle op de gemeente
     2. Blz. 355 Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     3. Blz. 356 Ad 2 Audits informatiebeveiliging
     4. Blz. 357 Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad
     5. Blz. 358 Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht)
     6. Blz. 359 Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 360 Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl
    7. Blz. 361 Verbonden partijen
     1. Blz. 362 Verbonden partijen
     2. Blz. 363 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 364 Grondbeleid
     1. Blz. 365 Grondbeleid
     2. Blz. 366 Ontwikkelingen grondbedrijf
   12. Blz. 367 Financiële begroting
    1. Blz. 368 Overzicht van baten en lasten met toelichting
     1. Blz. 369 Toelichting
     2. Blz. 370 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 371 Programma 0
     4. Blz. 372 Programma 1
     5. Blz. 373 Programma 2
     6. Blz. 374 Programma 3
     7. Blz. 375 Programma 4
     8. Blz. 376 Programma 5
     9. Blz. 377 Programma 6
     10. Blz. 378 Programma 7
     11. Blz. 379 Programma 8
     12. Blz. 380 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     13. Blz. 381 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
    2. Blz. 382 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 383 Balans
     2. Blz. 384 EMU-Saldo
     3. Blz. 385 Reserves
     4. Blz. 386 Algemene reserve
     5. Blz. 387 Voorzieningen
   13. Blz. 388 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 389 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap