Sitemap

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Begrotingsstrategie Blz. 9  
Vaststellen begroting Blz. 10  
Financieel beeld Blz. 11  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 12  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 13  
Kaderstellende documenten Blz. 14  
Thema Bestuur Blz. 15  
Thema Bestuur Blz. 16  
Doelstellingen Blz. 17  
Opsterland is in staat om zijn huidige taken uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met de OWO-partners Blz. 18  
Regie voeren op het realiseren van de doelen in het opgestelde procesplan (2014-2016) Blz. 19  
Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf Blz. 20  
We investeren in de kwaliteiten van de eigen organisatie Blz. 21  
Opsterland is in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met (keten)partners Blz. 22  
Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 23  
Samenwerken met Plaatselijke Belangen en dorpen Blz. 24  
Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf, andere ketenpartners en verbonden partijen Blz. 25  
Voorzitterschap P10-verband (actief lobbyen en kennisdelen) Blz. 26  
We zorgen ervoor dat de organisatie slagvaardig is Blz. 27  
Opsterland heeft een integer, zichtbaar en toegankelijk bestuur Blz. 28  
Het bewaken van democratische waarden en burgerschap in de samenleving Blz. 29  
Het voeren van een actief bestuurlijk woordvoerderschap Blz. 30  
Het voeren van een actief communicatie- en persbeleid Blz. 31  
Responsief en actief reageren op vragen en behoeften vanuit de samenleving Blz. 32  
Uitvoeren van plan van aanpak integriteit 2016- 2018 Blz. 33  
Bewoners en bedrijven ontmoeten een open en faciliterende houding vanuit de gemeente voor initiatieven Blz. 34  
Aansluiting zoeken bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers en organisaties zelf initiatieven ontplooien. Blz. 35  
Thema Dienstverlening Blz. 36  
Thema Dienstverlening Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken) Blz. 39  
We voeren het programma faciliterende overheid uit Blz. 40  
Individuele dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 41  
Benutten van nieuwe technische mogelijkheden zoals het online maken van afspraken, persoonlijke inlogmogelijkheden beeldverbindingen en 'social media’ Blz. 42  
Het bestuur, beleid, de dienstverlening en producten van de gemeente zijn zichtbaar en toegankelijk Blz. 43  
Beheren en doorontwikkelen van de website als dienstverlenings- en informatiekanaal en de toegankelijkheid borgen Blz. 44  
Het gericht inzetten van communicatiemiddelen Blz. 45  
Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ter verbetering van de dienstverlening Blz. 46  
Thema Overhead Blz. 47  
Thema Overhead Blz. 48  
Doelstellingen Blz. 49  
Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken) Blz. 50  
We voeren het programma faciliterende overheid uit Blz. 51  
De organisatie verricht duurzaam, integer en transparant, zelf dan wel in samenwerking met andere partners, de door het bestuur gewenste werkzaamheden. Blz. 52  
Uitvoeren strategische personeelsplanning met als doel taken efficiënt uit te voeren Blz. 53  
We realiseren de resterende personele taakstelling Blz. 54  
De gemeente levert meer maatwerk, betere dienstverlening, en is sterker gericht op de omgeving en op samenwerking met de burger en bedrijven. Blz. 55  
Er wordt gewerkt aan een meer oplossingsgerichte afhandeling van klachten en bezwaarschriften Blz. 56  
In de personele jaarcyclus hebben we aandacht voor gewenste en gerealiseerde resultaten en gedrag en noodzakelijke individuele opleidingen Blz. 57  
We organiseren organisatiebrede opleidingstrajecten Blz. 58  
De gemeente heeft de basisbedrijfsvoering op orde en beheert haar eigendommen adequaat. Blz. 59  
Beheren van gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn zolang ze niet verkocht zijn Blz. 60  
Verkopen van eigendommen die niet nodig zijn voor de gemeentelijke dienst conform het vastgestelde verkoopplan gemeentelijke gebouwen Blz. 61  
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIOFACH taken Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Verbonden partijen Blz. 64  
Vennootschapsbelasting Blz. 65  
Onvoorzien Blz. 66  
Wat mag het kosten Blz. 67  
Toelichting op de financiën Blz. 68  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 69  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 70  
Kaderstellende documenten Blz. 71  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 72  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 73  
Doelstellingen Blz. 74  
De gemeente is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven Blz. 75  
Het uitvoeren van taken op gebied van de publieke gezondheidszorg, rampen, crises en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer Blz. 76  
Uitvoeren van het op het beleidsplan IVB (integraal veiligheidsbeleid) gebaseerde uitvoeringsplan IVB 2018 Blz. 77  
Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten Blz. 78  
Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere bijzondere wetten Blz. 79  
Overtredingen van de regels zijn – met inachtneming van de door het college gestelde prioriteiten – aangepakt Blz. 80  
Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen. Blz. 81  
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden Blz. 82  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten Blz. 83  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO Blz. 84  
Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan Blz. 85  
Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Verbonden partijen Blz. 88  
Wat mag het kosten Blz. 89  
Toelichting op de financiën Blz. 90  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 91  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 92  
Kaderstellende documenten Blz. 93  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 94  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 95  
Doelstellingen Blz. 96  
De gemeente heeft een actueel inzicht in het te onderhouden areaal aan wegen en watergangen Blz. 97  
We verwerken areaalaanpassingen in beheerplannen en brengen de financiële consequenties in beeld Blz. 98  
Er wordt een veilig, doeltreffend en doelmatig (water)wegennet in stand gehouden Blz. 99  
Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381 Blz. 100  
Beheersen van onkruid Blz. 101  
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom verlichting Blz. 102  
Jaarlijks schouwen we de kwaliteit van kunstwerken Blz. 103  
Op basis van signalen herstellen we onverharde wegen Blz. 104  
Opruimen, registreren en rapporteren van kadavers in water binnen de bebouwde kom Blz. 105  
Profileren van bermen waardoor het water goed wegloopt Blz. 106  
Renoveren of vervangen van verharde wegen die aan het eind van hun technische levensduur zijn Blz. 107  
Tweejaarlijks actualiseren van het beheerplan wegen op basis van wegeninspectie van verharde wegen Blz. 108  
Uitvoeren van het beheerplan kunstwerken Blz. 109  
Uitvoeren van regulier onderhoud aan verharde wegen op basis van weginspectie Blz. 110  
Uitvoeren verkeerseducatieprogramma Blz. 111  
Vegen van goten Blz. 112  
Vervanging van circa 800 armaturen door energiezuinige en onderhoudsarme verlichting Blz. 113  
Vijfjaarlijks inspecteren we de kwaliteit van kunstwerken Blz. 114  
Zorgen voor openbare verlichting en het beheren van die verlichting Blz. 115  
Het verkeerssysteem draagt bij aan verbetering van de recreatieve- en omgevingskwaliteit Blz. 116  
Oplossen van verkeerskundige knelpunten Blz. 117  
Woningen, bedrijven en voorzieningen zijn goed bereikbaar Blz. 118  
Realiseren ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk Blz. 119  
Uitvoeren gladheidsbestrijdingsprogramma. Blz. 120  
Uitvoeren maatregelen uit het geactualiseerde uitvoeringsplan GVVP (2015-2020). Blz. 121  
Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het collectief vervoer Blz. 122  
Beleidsindicatoren Blz. 123  
Verbonden partijen Blz. 124  
Wat mag het kosten Blz. 125  
Toelichting op de financiën Blz. 126  
Programma 3 | Economie Blz. 127  
Programma 3 | Economie Blz. 128  
Kaderstellende documenten Blz. 129  
Thema Werken Blz. 130  
Thema Werken Blz. 131  
Doelstellingen Blz. 132  
Opsterland kent toekomstbestendige ondernemingen Blz. 133  
Organiseren van bijeenkomsten voor startende en nieuw gevestigde ondernemers Blz. 134  
We faciliteren ondernemers op zes thema’s Blz. 135  
Het onderwijsaanbod sluit aan op de vraag van ondernemers Blz. 136  
We faciliteren het project Ondernemers, Onderwijs en Overheid van de Burgemeester Harmsmaschool Blz. 137  
De drie kernwinkelgebieden blijven aantrekkelijk Blz. 138  
We heffen en innen reclamebelasting in Gorredijk en stellen dit beschikbaar aan ondernemers Blz. 139  
We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen Blz. 140  
De samenwerking in de regio Zuidoost-Friesland op economische terrein is verbeterd Blz. 141  
In regionaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio Blz. 142  
De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed Blz. 143  
Bezoeken van bedrijven Blz. 144  
We onderzoeken en verbeteren de gemeentelijke dienstverlening Blz. 145  
Verbonden partijen Blz. 146  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 147  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers Blz. 150  
Ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven Blz. 151  
We bemiddelen en adviseren bij vrijkomende bedrijfslocaties Blz. 152  
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd Blz. 153  
We ondersteunen initiatieven van marktpartijen. Blz. 154  
Beleidsindicatoren Blz. 155  
Wat mag het kosten Blz. 156  
Toelichting op de financiën Blz. 157  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 158  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 159  
Kaderstellende documenten Blz. 160  
Thema Onderwijs Blz. 161  
Thema Onderwijs Blz. 162  
Doelstellingen Blz. 163  
Leerplichtige kinderen en jongeren volgen onderwijs Blz. 164  
Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam Blz. 165  
We voeren de leerplichtwet uit door een leerplichtambtenaar en participatie in het Regionale MeldCentrum (RMC) Blz. 166  
Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren Blz. 167  
Scholen met minstens 5 uur bewegingsonderwijs per week hebben binnen een straal van 7,5 km een accommodatie voor bewegingsonderwijs Blz. 168  
We stellen gymnastiekruimten ter beschikking Blz. 169  
We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is Blz. 170  
Thema Onderwijshuisvesting Blz. 171  
Thema Onderwijshuisvesting Blz. 172  
Doelstellingen Blz. 173  
Alle scholen in Opsterland voldoen tenminste aan de geldende bepalingen van het Bouwbesluit Blz. 174  
Bij de ontwikkeling van brede scholen onderzoeken of voor- en naschoolse voorzieningen daarin kunnen worden geïntegreerd Blz. 175  
Uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2015-2030 Blz. 176  
Thema Voorschoolse voorzieningen Blz. 177  
Thema Voorschoolse voorzieningen Blz. 178  
Doelstellingen Blz. 179  
Het gebruik van voorschoolse voorziening wordt gestimuleerd Blz. 180  
We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht Blz. 181  
We monitoren het effect van onze maatregelen ten aanzien van het bereik van de voorschoolse voorzieningen Blz. 182  
We verstrekken een gemeentetoeslag peuteropvang Blz. 183  
Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang locaties Blz. 184  
We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders Blz. 185  
We voeren de regie op de VVE in Opsterland Blz. 186  
Het VVE programma is laagdrempelig voor ouders Blz. 187  
We subsidiëren het derde dagdeel peuteropvang voor VVE aan aanbieders Blz. 188  
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen Blz. 189  
We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen Blz. 190  
De kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is op niveau Blz. 191  
Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen Blz. 192  
Verbonden partijen Blz. 193  
Beleidsindicatoren Blz. 194  
Wat mag het kosten Blz. 195  
Toelichting op de financiën Blz. 196  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 197  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 198  
Kaderstellende documenten Blz. 199  
Thema Cultuur Blz. 200  
Thema Cultuur Blz. 201  
Doelstellingen Blz. 202  
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie en cultuuronderwijs Blz. 203  
Het laten verzorgen van cultuuronderwijs op de basisscholen Blz. 204  
Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan bibliotheek Blz. 205  
Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan museum Opsterlân in Gorredijk en museum it Damshûs/Sudergemaal Nij Beets Blz. 206  
Er vinden meer culturele activiteiten plaats in Opsterland Blz. 207  
Afronden van de afbouw van structurele subsidies voor cultuuractiviteiten (muv basisstructuur) en de vrijgekomen middelen inzetten voor incidentele subsidies Blz. 208  
Stimuleren van de ontwikkeling van culturele activiteiten dmv subsidieregeling Cultuurpromotie Blz. 209  
We steunen initiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 Blz. 210  
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal Blz. 211  
By it beoardielen fan subsydzje oanfragen foar kulturele aktiviteiten is it brûken fan de Fryske taal ien fan de betingsten Blz. 212  
Wy dogge mei oan it Tomke projekt en stypje de Afûk Blz. 213  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 214  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 215  
Doelstellingen Blz. 216  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 217  
Ontwikkelen en profileren van de identiteit van de Friese Wouden en daarbinnen het toeristisch product van Opsterland versterken Blz. 218  
Optimaliseren bestaande routenetwerken in zuidoost Fryslân in samenwerking met de provincie Fryslân Blz. 219  
Realiseren van maatregelen en activiteiten op het gebied van de openluchtrecreatie, verblijfsrecreatie, promotie en organisatie Blz. 220  
Stimuleren van evenementen en activiteiten die de naamsbekendheid van Opsterland en de dorpen vergroten Blz. 221  
Verbonden partijen Blz. 222  
Thema Openbaar groen Blz. 223  
Thema Openbaar groen Blz. 224  
Doelstellingen Blz. 225  
De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is geborgd met een differentiatie in onderhoudsniveaus voor de dorpen en het buitengebied Blz. 226  
De dorpen stimuleren om zelf aanvullende maatregelen te nemen om de netheid te handhaven of te vergroten Blz. 227  
Detacheren van SW Fryslân (Caparis) medewerkers in het onderhoud Blz. 228  
In aanvulling op het beheerplan openbaar groen inspecteren we bomen op grond van de VTA richtlijnen Blz. 229  
Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blz. 230  
Project: nader uitwerken effecten transitieplan Caparis Blz. 231  
Oude / cultuurhistorische lanen worden zo veel mogelijk behouden Blz. 232  
Uitvoeren vastgesteld scenario hoe om te gaan met oude cultuurhistorische lanen Blz. 233  
Perceeleigenaren kunnen hun water kwijt en wateroverlast is zo veel mogelijk voorkomen Blz. 234  
Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen Blz. 235  
Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom Blz. 236  
Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren) Blz. 237  
Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip Blz. 238  
Uitvoeren van gewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen Blz. 239  
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken Blz. 240  
Jaarlijks actualiseren van het beheerplan begraafplaatsen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blz. 241  
Verbonden partijen Blz. 242  
Thema Sport Blz. 243  
Thema Sport Blz. 244  
Doelstellingen Blz. 245  
Een hoge deelname aan sport en bewegen om de sociale cohesie te versterken, een gezonde leefstijl te stimuleren en participatie in de samenleving te bevorderen Blz. 246  
Inzetten van buurtsportcoaches en waar nodig andere ondersteuning bieden voor sport- en verenigingsleven Blz. 247  
We versterken het sporttechnisch kader door een subsidieregeling Blz. 248  
We vertalen de nieuwe kadernota in uitvoeringsmaatregelen sport en bewegen in samenhang met de uitvoering in het sociaal domein Blz. 249  
Er is een adequaat voorzieningenniveau Blz. 250  
We beheren en onderhouden bestaande sportvoorzieningen in samenspraak met betrokken partijen Blz. 251  
Beleidsindicatoren Blz. 252  
Wat mag het kosten Blz. 253  
Toelichting op de financiën Blz. 254  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 255  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 256  
Kaderstellende documenten Blz. 257  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 258  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 259  
Doelstellingen Blz. 260  
Inwoners die de gemeente ondersteunt in hun levensonderhoud kunnen weer zelf in hun levensonderhoud voorzien of participeren op een andere manier. Blz. 261  
Conform wettelijke kaders continueren we de lopende afspraken ten aanzien van sociale werkvoorziening Blz. 262  
Ondersteunen bij en toeleiden naar regulier werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of sociale activering Blz. 263  
We organiseren plaatsen voor beschut werken. Blz. 264  
Inwoners die (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen hebben zijn ondersteund in hun levensonderhoud Blz. 265  
Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Bbz (bijstand zelfstandigen) Blz. 266  
Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Participatiewet Blz. 267  
Inwoners zijn financieel zo vaardig en zelfstandig mogelijk Blz. 268  
Bij signalering van betalingsproblemen door partners ondernemen wij actie Blz. 269  
We begeleiden inwoners door middel van schuldhulpverlening Blz. 270  
Sociale uitsluiting door beperkte financiële middelen is zo veel mogelijk voorkomen Blz. 271  
Behandelen aanvragen bijzondere bijstand Blz. 272  
Uitvoeren van het gemeentelijk minimabeleid Blz. 273  
Misbruik van regelingen is zo veel mogelijk voorkomen en daar waar het wel plaatsvindt zo veel mogelijk opgespoord Blz. 274  
Uitvoeren van het handhavingsplan Blz. 275  
Uitvoeren van rechtmatigheidscontroles Blz. 276  
Verbonden partijen Blz. 277  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 278  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 279  
Doelstellingen Blz. 280  
De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt Blz. 281  
Individueel of in groepsverband ondersteunen van inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren Blz. 282  
Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers Blz. 283  
Uitvoeren van bewustwordingscampagnes en verstrekken van informatie en advies rondom het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 284  
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen om te voorkomen dat mensen de regie over hun leven kwijtraken Blz. 285  
We bieden mantelzorgers ondersteuning aan vanuit het gebiedsteam en door derden Blz. 286  
We monitoren of er voldoende en adequate algemene voorzieningen zijn Blz. 287  
We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit Blz. 288  
Vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn sluiten op elkaar aan Blz. 289  
We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein Blz. 290  
Cliënten die het nodig hebben krijgen integrale hulp Blz. 291  
Door middel van vraagverheldering die waar mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt maakt het gebiedsteam een probleemanalyse. Blz. 292  
Inwoners die individuele voorzieningen nodig hebben krijgen die op maat Blz. 293  
Inkopen / contracteren van benodigde voorzieningen en producten Blz. 294  
Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam Blz. 295  
Uitvoeren beleidsvoorbereiding en -evaluatie Blz. 296  
Verstrekken van individuele ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren Blz. 297  
Zorgen voor een goede informatievoorziening en voorlichting voor burgers en ketenpartners Blz. 298  
Mensen uit andere culturen zijn in onze samenleving opgenomen (inburgering en participatie) Blz. 299  
Aanbieden van ondersteuning om inburgering en participatie te bevorderen Blz. 300  
De uitgangspunten van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom integreren in het gemeentelijk beleid Blz. 301  
Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt Blz. 302  
Uitvoeren van verbeterprojecten Blz. 303  
Bij multi problematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak Blz. 304  
Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team Blz. 305  
Verbonden partijen Blz. 306  
Thema Jeugdhulp Blz. 307  
Thema Jeugdhulp Blz. 308  
Doelstellingen Blz. 309  
Bij multiproblematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak Blz. 310  
Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team Blz. 311  
De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk Blz. 312  
Tijdig bieden van (opvoed)ondersteuning aan jongeren/kinderen/gezinnen die dat nodig hebben Blz. 313  
Tijdig signaleren in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en pedagogische voorzieningen zoals peuteropvang, basisscholen en voorgezet onderwijs Blz. 314  
Uitvoeren onderlinge afspraken gemeente en onderwijs over het organiseren van de zorg Blz. 315  
We faciliteren speeltuinen Blz. 316  
We subsidiëren het accommodatie gebonden jongerenwerk Blz. 317  
We zorgen dat zo veel mogelijk kinderen zonder achterstand instromen en dat zo min mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan uitvallen Blz. 318  
We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein Blz. 319  
Gezinnen die het nodig hebben krijgen integrale hulp volgens het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur Blz. 320  
Contracteren van jeugdhulp Blz. 321  
Door de praktijkondersteuner huisartsen GGZ/Jeugd vanuit het gebiedsteam bieden we laagdrempelige hulp Blz. 322  
Inzetten en monitoren van gerichte ingekochte jeugdhulp Blz. 323  
Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam Blz. 324  
Uitvoering geven aan het project Veiligheid Voorop! Blz. 325  
Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt Blz. 326  
Uitvoeren van verbeterprojecten Blz. 327  
Verbonden partijen Blz. 328  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 329  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 330  
Doelstellingen Blz. 331  
Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen Blz. 332  
Faciliteren van de dorpen bij het maken van toekomstplannen Blz. 333  
Faciliteren van de dorpen bij het uitwerken en uitvoeren van activiteiten of projecten die de leefbaarheid en de burgerparticipatie in het dorp vergroten Blz. 334  
Uitvoeren van het nieuwe dorpenbeleid Blz. 335  
In elk dorp is de dorpshuisfunctie aanwezig voor het vergroten van de sociale cohesie Blz. 336  
Het faciliteren van de dorpshuisbesturen bij nemen van maatregelen die de duurzaamheid van de dorpshuizen vergroot Blz. 337  
Samen met dorpshuisbesturen en andere ketenpartners zorgen dat in alle dorpen de bestuursvormen en het beheer zijn ingericht op een zelfstandige exploitatie Blz. 338  
Beleidsindicatoren Blz. 339  
Wat mag het kosten Blz. 340  
Toelichting op de financiën Blz. 341  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 342  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 343  
Kaderstellende documenten Blz. 344  
Thema Milieu Blz. 345  
Thema Milieu Blz. 346  
Doelstellingen Blz. 347  
De gemeentelijke organisatie handelt duurzaam Blz. 348  
Bij nieuwbouw gemeentelijke gebouwen extra aandacht besteden aan duurzaamheid boven de wettelijke normen Blz. 349  
Het voeren van een mede op duurzaamheid gericht inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 350  
Onderzoeken maatregelen om bestaande gemeentelijke gebouwen duurzamer te maken Blz. 351  
Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst Blz. 352  
We houden gegevens over duurzaamheid bij in de 'milieubarometer' Blz. 353  
De bedrijven en inwoners van Opsterland worden gestimuleerd tot duurzaam handelen Blz. 354  
Het stimuleren en faciliteren van initiatieven om dorpen energieneutraal te maken Blz. 355  
Organiseren van bewustwordingsactiviteiten voor duurzaamheid Blz. 356  
Stimuleren van duurzame energie en aandacht besteden aan isoleren van woningen Blz. 357  
De opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd Blz. 358  
Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie Blz. 359  
Volksgezondheid en milieu zijn beschermd en de waterkwaliteit is gewaarborgd Blz. 360  
Faciliteren van himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 361  
Het inzamelen en verwerken van afval Blz. 362  
Reinigen en inspecteren van circa 20km riolering Blz. 363  
Reinigen van circa 10.000 straatkolken Blz. 364  
Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 365  
We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval Blz. 366  
Natuurlijke verscheidenheid (biodiversiteit) en ecologische waarden worden behouden en waar mogelijk hersteld Blz. 367  
Binnen regulier groenonderhoud rekening houden met behoud van biodiversiteit en ecologische waarden Blz. 368  
Faciliteren duurzame landbouw Blz. 369  
Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd Blz. 370  
Het bijhouden (evalueren en vernieuwen) van bodembeleid en het actueel houden van bodemkwaliteitskaarten Blz. 371  
Toetsen van meldingen grondverzet aan de bodemkwaliteit Blz. 372  
Er wordt gestreefd naar het behouden van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 373  
Verbonden partijen Blz. 374  
Thema Gezonde samenleving Blz. 375  
Thema Gezonde samenleving Blz. 376  
Doelstellingen Blz. 377  
De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk. Blz. 378  
We bevorderen een gezonde leefstijk van inwoners Blz. 379  
We bieden gerichte informatie aan jongeren, ouders/verzorgers. Blz. 380  
We faciliteren speeltuinen Blz. 381  
We geven uitvoering aan de Wet publieke gezondheid en het gezondheidsbeleid. Blz. 382  
De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt. Blz. 383  
We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Blz. 384  
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen Blz. 385  
We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit Blz. 386  
Begrafenissen vinden deugdelijk plaats Blz. 387  
Delven graven Blz. 388  
Voeren van de grafadministratie incl. leges Blz. 389  
Verbonden partijen Blz. 390  
Beleidsindicatoren Blz. 391  
Wat mag het kosten Blz. 392  
Toelichting op de financiën Blz. 393  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 394  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 395  
Kaderstellende documenten Blz. 396  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 397  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 398  
Doelstellingen Blz. 399  
Initiatiefnemers mogen rekenen op de ruimte in de nieuwe Omgevingswet Blz. 400  
Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie Blz. 401  
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geluid Blz. 402  
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geur bij de veehouderij Blz. 403  
Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen) Blz. 404  
Integreren van activiteiten rondom gerelateerde wetten (zoals de Natuurwet) in de nieuwe werkwijze Blz. 405  
Uitvoeren van het implementatieplan omgevingswet Blz. 406  
De cultuurhistorische kenmerken en archeologische waarden van de fysieke omgeving zijn geborgd Blz. 407  
Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen) Blz. 408  
Vertalen van de pilot Beetsterzwaag Blz. 409  
Bestemmingsplannen zijn actueel Blz. 410  
Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd Blz. 411  
Thema Wonen Blz. 412  
Thema Wonen Blz. 413  
Doelstellingen Blz. 414  
Er zijn voldoende woningen (kwantitatief en kwalitatief), afgestemd op de behoefte van onze inwoners Blz. 415  
Inspelen op de actuele vraag naar woningen samen met marktpartijen Blz. 416  
Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen omtrent hun bijdrage aan de woonvisie Blz. 417  
Samen met de Zuidoost-gemeenten analyseren van ontwikkelingen en vertalen van de uitkomsten in opgaven Blz. 418  
Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten Blz. 419  
Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp Blz. 420  
De uitstraling van de bebouwing past bij de omgeving Blz. 421  
Uitvoeren van taken op het gebied van het beoordelen van bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid Blz. 422  
Vereenvoudigen van het welstandsbeleid inclusief het aanwijzen van welstandsvrije gebieden Blz. 423  
Welstandsbeleid herformuleren op basis van de Omgevingswet Blz. 424  
Nieuwe bouwwerken of verbouwingen voldoen aan landelijke, regionale en gemeentelijke regelgeving Blz. 425  
Het verlenen van (omgevings)vergunningen, ontheffingen e.d. in het kader van diverse wetten en onderliggende verordeningen en beleidsregels Blz. 426  
Verbonden partijen Blz. 427  
Thema Ruimtelijke kwaliteit Blz. 428  
Thema Ruimtelijke kwaliteit Blz. 429  
Doelstellingen Blz. 430  
Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan. Blz. 431  
Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen Blz. 432  
Overtredingen van de regels zijn aangepakt. Blz. 433  
Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen. Blz. 434  
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden. Blz. 435  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten Blz. 436  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO Blz. 437  
Verbonden partijen Blz. 438  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 439  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 440  
Doelstellingen Blz. 441  
Er zijn nieuwe bouwlocaties gerealiseerd, waar mogelijk binnen de huidige grondpositie. Blz. 442  
Noodzakelijke (alleen voor de verkoop) maatregelen treffen op bouwterreinen Blz. 443  
We maken bouwterreinen bij voldoende zekerheid van kopers bouwrijp Blz. 444  
Bestaande bouwlocaties voor woningbouw zijn ontwikkeld. Blz. 445  
Na gereedkomen van alle woningen ronden we de inrichting van de openbare ruimte af. Blz. 446  
De grondposities sluiten aan op de doelen en de risico’s zijn beheerst. Blz. 447  
Aangaan van qua prijsstelling en timing verantwoorde grondtransacties Blz. 448  
Bijstellen van de huidige beleidsnota grondbeleid Blz. 449  
Vaststellen van alle grondprijzen in de grondprijzenbrief. Blz. 450  
Verkopen van overtollige gronden op basis van het Verkoopplan gemeentelijke grondposities. Blz. 451  
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd. Blz. 452  
We ondersteunen initiatieven van marktpartijen. Blz. 453  
We stimuleren en faciliteren marktpartijen in hun ruimtelijke plannen. Blz. 454  
Beleidsindicatoren Blz. 455  
Wat mag het kosten Blz. 456  
Toelichting op de financiën Blz. 457  
Paragrafen Blz. 458  
Lokale heffingen Blz. 459  
Lokale heffingen Blz. 460  
Afval en Riolering Blz. 461  
Omgevingsvergunningen Blz. 462  
Lokale lastendruk Blz. 463  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 464  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 465  
Geprognostiseerde balansen Blz. 466  
Kentallen Blz. 467  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 468  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 469  
Wegen en verhardingen Blz. 470  
Riolering Blz. 471  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 472  
Groen Blz. 473  
Gebouwen Blz. 474  
Openbare verlichting Blz. 475  
Financiering Blz. 476  
Financiering Blz. 477  
Bedrijfsvoering Blz. 478  
Bedrijfsvoering Blz. 479  
Kaderstellende documenten Blz. 480  
Gekanteld werken Blz. 481  
Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen Blz. 482  
Samenwerking in OWO-verband Blz. 483  
Professionalisering van de organisatie Blz. 484  
Overige ontwikkelingen Blz. 485  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 486  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 487  
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 488  
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 489  
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 490  
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 491  
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 492  
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 493  
Verbonden partijen Blz. 494  
Verbonden partijen Blz. 495  
Overzicht verbonden partijen Blz. 496  
Grondbeleid Blz. 497  
Grondbeleid Blz. 498  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 499  
Financiële begroting Blz. 500  
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 501  
Toelichting Blz. 502  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 503  
Programma 0 Blz. 504  
Programma 1 Blz. 505  
Programma 2 Blz. 506  
Programma 3 Blz. 507  
Programma 4 Blz. 508  
Programma 5 Blz. 509  
Programma 6 Blz. 510  
Programma 7 Blz. 511  
Programma 8 Blz. 512  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 513  
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Blz. 514  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 515  
Balans Blz. 516  
EMU-Saldo Blz. 517  
Reserves Blz. 518  
Algemene reserve Blz. 519  
Voorzieningen Blz. 520  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 521  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 522  
Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen Blz. 523  
Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen Blz. 524