Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Begrotingsstrategie Blz. 5
Vaststellen begroting Blz. 6
Financieel beeld Blz. 7
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Kaderstellende documenten Blz. 10
Thema Bestuur Blz. 11
Thema Bestuur Blz. 12
Doelstellingen Blz. 13
Opsterland is in staat om zijn huidige taken uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met de OWO-partners Blz. 14
Regie voeren op het realiseren van de doelen in het opgestelde procesplan (2014-2016) Blz. 15
Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf Blz. 16
We investeren in de kwaliteiten van de eigen organisatie Blz. 17
Opsterland is in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met (keten)partners Blz. 18
Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 19
Samenwerken met Plaatselijke Belangen en dorpen Blz. 20
Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf, andere ketenpartners en verbonden partijen Blz. 21
Voorzitterschap P10-verband (actief lobbyen en kennisdelen) Blz. 22
We zorgen ervoor dat de organisatie slagvaardig is Blz. 23
Opsterland heeft een integer, zichtbaar en toegankelijk bestuur Blz. 24
Het bewaken van democratische waarden en burgerschap in de samenleving Blz. 25
Het voeren van een actief bestuurlijk woordvoerderschap Blz. 26
Het voeren van een actief communicatie- en persbeleid Blz. 27
Responsief en actief reageren op vragen en behoeften vanuit de samenleving Blz. 28
Uitvoeren van plan van aanpak integriteit 2016- 2018 Blz. 29
Bewoners en bedrijven ontmoeten een open en faciliterende houding vanuit de gemeente voor initiatieven Blz. 30
Aansluiting zoeken bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers en organisaties zelf initiatieven ontplooien. Blz. 31
Thema Dienstverlening Blz. 32
Thema Dienstverlening Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken) Blz. 35
We voeren het programma faciliterende overheid uit Blz. 36
Individuele dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 37
Benutten van nieuwe technische mogelijkheden zoals het online maken van afspraken, persoonlijke inlogmogelijkheden beeldverbindingen en 'social media’ Blz. 38
Het bestuur, beleid, de dienstverlening en producten van de gemeente zijn zichtbaar en toegankelijk Blz. 39
Beheren en doorontwikkelen van de website als dienstverlenings- en informatiekanaal en de toegankelijkheid borgen Blz. 40
Het gericht inzetten van communicatiemiddelen Blz. 41
Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ter verbetering van de dienstverlening Blz. 42
Thema Overhead Blz. 43
Thema Overhead Blz. 44
Doelstellingen Blz. 45
Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken) Blz. 46
We voeren het programma faciliterende overheid uit Blz. 47
De organisatie verricht duurzaam, integer en transparant, zelf dan wel in samenwerking met andere partners, de door het bestuur gewenste werkzaamheden. Blz. 48
Uitvoeren strategische personeelsplanning met als doel taken efficiënt uit te voeren Blz. 49
We realiseren de resterende personele taakstelling Blz. 50
De gemeente levert meer maatwerk, betere dienstverlening, en is sterker gericht op de omgeving en op samenwerking met de burger en bedrijven. Blz. 51
Er wordt gewerkt aan een meer oplossingsgerichte afhandeling van klachten en bezwaarschriften Blz. 52
In de personele jaarcyclus hebben we aandacht voor gewenste en gerealiseerde resultaten en gedrag en noodzakelijke individuele opleidingen Blz. 53
We organiseren organisatiebrede opleidingstrajecten Blz. 54
De gemeente heeft de basisbedrijfsvoering op orde en beheert haar eigendommen adequaat. Blz. 55
Beheren van gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn zolang ze niet verkocht zijn Blz. 56
Verkopen van eigendommen die niet nodig zijn voor de gemeentelijke dienst conform het vastgestelde verkoopplan gemeentelijke gebouwen Blz. 57
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIOFACH taken Blz. 58
Beleidsindicatoren Blz. 59
Verbonden partijen Blz. 60
Vennootschapsbelasting Blz. 61
Onvoorzien Blz. 62
Wat mag het kosten Blz. 63
Toelichting op de financiën Blz. 64
Programma 1 | Veiligheid Blz. 65
Programma 1 | Veiligheid Blz. 66
Kaderstellende documenten Blz. 67
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 68
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 69
Doelstellingen Blz. 70
De gemeente is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven Blz. 71
Het uitvoeren van taken op gebied van de publieke gezondheidszorg, rampen, crises en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer Blz. 72
Uitvoeren van het op het beleidsplan IVB (integraal veiligheidsbeleid) gebaseerde uitvoeringsplan IVB 2018 Blz. 73
Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten Blz. 74
Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere bijzondere wetten Blz. 75
Overtredingen van de regels zijn – met inachtneming van de door het college gestelde prioriteiten – aangepakt Blz. 76
Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen. Blz. 77
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden Blz. 78
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten Blz. 79
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO Blz. 80
Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan Blz. 81
Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen Blz. 82
Beleidsindicatoren Blz. 83
Verbonden partijen Blz. 84
Wat mag het kosten Blz. 85
Toelichting op de financiën Blz. 86
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 87
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 88
Kaderstellende documenten Blz. 89
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 90
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
De gemeente heeft een actueel inzicht in het te onderhouden areaal aan wegen en watergangen Blz. 93
We verwerken areaalaanpassingen in beheerplannen en brengen de financiële consequenties in beeld Blz. 94
Er wordt een veilig, doeltreffend en doelmatig (water)wegennet in stand gehouden Blz. 95
Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381 Blz. 96
Beheersen van onkruid Blz. 97
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom verlichting Blz. 98
Jaarlijks schouwen we de kwaliteit van kunstwerken Blz. 99
Op basis van signalen herstellen we onverharde wegen Blz. 100
Opruimen, registreren en rapporteren van kadavers in water binnen de bebouwde kom Blz. 101
Profileren van bermen waardoor het water goed wegloopt Blz. 102
Renoveren of vervangen van verharde wegen die aan het eind van hun technische levensduur zijn Blz. 103
Tweejaarlijks actualiseren van het beheerplan wegen op basis van wegeninspectie van verharde wegen Blz. 104
Uitvoeren van het beheerplan kunstwerken Blz. 105
Uitvoeren van regulier onderhoud aan verharde wegen op basis van weginspectie Blz. 106
Uitvoeren verkeerseducatieprogramma Blz. 107
Vegen van goten Blz. 108
Vervanging van circa 800 armaturen door energiezuinige en onderhoudsarme verlichting Blz. 109
Vijfjaarlijks inspecteren we de kwaliteit van kunstwerken Blz. 110
Zorgen voor openbare verlichting en het beheren van die verlichting Blz. 111
Het verkeerssysteem draagt bij aan verbetering van de recreatieve- en omgevingskwaliteit Blz. 112
Oplossen van verkeerskundige knelpunten Blz. 113
Woningen, bedrijven en voorzieningen zijn goed bereikbaar Blz. 114
Realiseren ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk Blz. 115
Uitvoeren gladheidsbestrijdingsprogramma. Blz. 116
Uitvoeren maatregelen uit het geactualiseerde uitvoeringsplan GVVP (2015-2020). Blz. 117
Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het collectief vervoer Blz. 118
Beleidsindicatoren Blz. 119
Verbonden partijen Blz. 120
Wat mag het kosten Blz. 121
Toelichting op de financiën Blz. 122
Programma 3 | Economie Blz. 123
Programma 3 | Economie Blz. 124
Kaderstellende documenten Blz. 125
Thema Werken Blz. 126
Thema Werken Blz. 127
Doelstellingen Blz. 128
Opsterland kent toekomstbestendige ondernemingen Blz. 129
Organiseren van bijeenkomsten voor startende en nieuw gevestigde ondernemers Blz. 130
We faciliteren ondernemers op zes thema’s Blz. 131
Het onderwijsaanbod sluit aan op de vraag van ondernemers Blz. 132
We faciliteren het project Ondernemers, Onderwijs en Overheid van de Burgemeester Harmsmaschool Blz. 133
De drie kernwinkelgebieden blijven aantrekkelijk Blz. 134
We heffen en innen reclamebelasting in Gorredijk en stellen dit beschikbaar aan ondernemers Blz. 135
We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen Blz. 136
De samenwerking in de regio Zuidoost-Friesland op economische terrein is verbeterd Blz. 137
In regionaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio Blz. 138
De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed Blz. 139
Bezoeken van bedrijven Blz. 140
We onderzoeken en verbeteren de gemeentelijke dienstverlening Blz. 141
Verbonden partijen Blz. 142
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 143
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 144
Doelstellingen Blz. 145
Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers Blz. 146
Ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven Blz. 147
We bemiddelen en adviseren bij vrijkomende bedrijfslocaties Blz. 148
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd Blz. 149
We ondersteunen initiatieven van marktpartijen. Blz. 150
Beleidsindicatoren Blz. 151
Wat mag het kosten Blz. 152
Toelichting op de financiën Blz. 153
Programma 4 | Onderwijs Blz. 154
Programma 4 | Onderwijs Blz. 155
Kaderstellende documenten Blz. 156
Thema Onderwijs Blz. 157
Thema Onderwijs Blz. 158
Doelstellingen Blz. 159
Leerplichtige kinderen en jongeren volgen onderwijs Blz. 160
Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam Blz. 161
We voeren de leerplichtwet uit door een leerplichtambtenaar en participatie in het Regionale MeldCentrum (RMC) Blz. 162
Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren Blz. 163
Scholen met minstens 5 uur bewegingsonderwijs per week hebben binnen een straal van 7,5 km een accommodatie voor bewegingsonderwijs Blz. 164
We stellen gymnastiekruimten ter beschikking Blz. 165
We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is Blz. 166
Thema Onderwijshuisvesting Blz. 167
Thema Onderwijshuisvesting Blz. 168
Doelstellingen Blz. 169
Alle scholen in Opsterland voldoen tenminste aan de geldende bepalingen van het Bouwbesluit Blz. 170
Bij de ontwikkeling van brede scholen onderzoeken of voor- en naschoolse voorzieningen daarin kunnen worden geïntegreerd Blz. 171
Uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2015-2030 Blz. 172
Thema Voorschoolse voorzieningen Blz. 173
Thema Voorschoolse voorzieningen Blz. 174
Doelstellingen Blz. 175
Het gebruik van voorschoolse voorziening wordt gestimuleerd Blz. 176
We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht Blz. 177
We monitoren het effect van onze maatregelen ten aanzien van het bereik van de voorschoolse voorzieningen Blz. 178
We verstrekken een gemeentetoeslag peuteropvang Blz. 179
Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang locaties Blz. 180
We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders Blz. 181
We voeren de regie op de VVE in Opsterland Blz. 182
Het VVE programma is laagdrempelig voor ouders Blz. 183
We subsidiëren het derde dagdeel peuteropvang voor VVE aan aanbieders Blz. 184
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen Blz. 185
We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen Blz. 186
De kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is op niveau Blz. 187
Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen Blz. 188
Verbonden partijen Blz. 189
Beleidsindicatoren Blz. 190
Wat mag het kosten Blz. 191
Toelichting op de financiën Blz. 192
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 193
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 194
Kaderstellende documenten Blz. 195
Thema Cultuur Blz. 196
Thema Cultuur Blz. 197
Doelstellingen Blz. 198
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie en cultuuronderwijs Blz. 199
Het laten verzorgen van cultuuronderwijs op de basisscholen Blz. 200
Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan bibliotheek Blz. 201
Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan museum Opsterlân in Gorredijk en museum it Damshûs/Sudergemaal Nij Beets Blz. 202
Er vinden meer culturele activiteiten plaats in Opsterland Blz. 203
Afronden van de afbouw van structurele subsidies voor cultuuractiviteiten (muv basisstructuur) en de vrijgekomen middelen inzetten voor incidentele subsidies Blz. 204
Stimuleren van de ontwikkeling van culturele activiteiten dmv subsidieregeling Cultuurpromotie Blz. 205
We steunen initiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 Blz. 206
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal Blz. 207
By it beoardielen fan subsydzje oanfragen foar kulturele aktiviteiten is it brûken fan de Fryske taal ien fan de betingsten Blz. 208
Wy dogge mei oan it Tomke projekt en stypje de Afûk Blz. 209
Thema Toerisme en recreatie Blz. 210
Thema Toerisme en recreatie Blz. 211
Doelstellingen Blz. 212
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 213
Ontwikkelen en profileren van de identiteit van de Friese Wouden en daarbinnen het toeristisch product van Opsterland versterken Blz. 214
Optimaliseren bestaande routenetwerken in zuidoost Fryslân in samenwerking met de provincie Fryslân Blz. 215
Realiseren van maatregelen en activiteiten op het gebied van de openluchtrecreatie, verblijfsrecreatie, promotie en organisatie Blz. 216
Stimuleren van evenementen en activiteiten die de naamsbekendheid van Opsterland en de dorpen vergroten Blz. 217
Verbonden partijen Blz. 218
Thema Openbaar groen Blz. 219
Thema Openbaar groen Blz. 220
Doelstellingen Blz. 221
De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is geborgd met een differentiatie in onderhoudsniveaus voor de dorpen en het buitengebied Blz. 222
De dorpen stimuleren om zelf aanvullende maatregelen te nemen om de netheid te handhaven of te vergroten Blz. 223
Detacheren van SW Fryslân (Caparis) medewerkers in het onderhoud Blz. 224
In aanvulling op het beheerplan openbaar groen inspecteren we bomen op grond van de VTA richtlijnen Blz. 225
Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blz. 226
Project: nader uitwerken effecten transitieplan Caparis Blz. 227
Oude / cultuurhistorische lanen worden zo veel mogelijk behouden Blz. 228
Uitvoeren vastgesteld scenario hoe om te gaan met oude cultuurhistorische lanen Blz. 229
Perceeleigenaren kunnen hun water kwijt en wateroverlast is zo veel mogelijk voorkomen Blz. 230
Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen Blz. 231
Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom Blz. 232
Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren) Blz. 233
Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip Blz. 234
Uitvoeren van gewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen Blz. 235
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken Blz. 236
Jaarlijks actualiseren van het beheerplan begraafplaatsen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blz. 237
Verbonden partijen Blz. 238
Thema Sport Blz. 239
Thema Sport Blz. 240
Doelstellingen Blz. 241
Een hoge deelname aan sport en bewegen om de sociale cohesie te versterken, een gezonde leefstijl te stimuleren en participatie in de samenleving te bevorderen Blz. 242
Inzetten van buurtsportcoaches en waar nodig andere ondersteuning bieden voor sport- en verenigingsleven Blz. 243
We versterken het sporttechnisch kader door een subsidieregeling Blz. 244
We vertalen de nieuwe kadernota in uitvoeringsmaatregelen sport en bewegen in samenhang met de uitvoering in het sociaal domein Blz. 245
Er is een adequaat voorzieningenniveau Blz. 246
We beheren en onderhouden bestaande sportvoorzieningen in samenspraak met betrokken partijen Blz. 247
Beleidsindicatoren Blz. 248
Wat mag het kosten Blz. 249
Toelichting op de financiën Blz. 250
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 251
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 252
Kaderstellende documenten Blz. 253
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 254
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 255
Doelstellingen Blz. 256
Inwoners die de gemeente ondersteunt in hun levensonderhoud kunnen weer zelf in hun levensonderhoud voorzien of participeren op een andere manier. Blz. 257
Conform wettelijke kaders continueren we de lopende afspraken ten aanzien van sociale werkvoorziening Blz. 258
Ondersteunen bij en toeleiden naar regulier werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of sociale activering Blz. 259
We organiseren plaatsen voor beschut werken. Blz. 260
Inwoners die (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen hebben zijn ondersteund in hun levensonderhoud Blz. 261
Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Bbz (bijstand zelfstandigen) Blz. 262
Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Participatiewet Blz. 263
Inwoners zijn financieel zo vaardig en zelfstandig mogelijk Blz. 264
Bij signalering van betalingsproblemen door partners ondernemen wij actie Blz. 265
We begeleiden inwoners door middel van schuldhulpverlening Blz. 266
Sociale uitsluiting door beperkte financiële middelen is zo veel mogelijk voorkomen Blz. 267
Behandelen aanvragen bijzondere bijstand Blz. 268
Uitvoeren van het gemeentelijk minimabeleid Blz. 269
Misbruik van regelingen is zo veel mogelijk voorkomen en daar waar het wel plaatsvindt zo veel mogelijk opgespoord Blz. 270
Uitvoeren van het handhavingsplan Blz. 271
Uitvoeren van rechtmatigheidscontroles Blz. 272
Verbonden partijen Blz. 273
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 274
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 275
Doelstellingen Blz. 276
De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt Blz. 277
Individueel of in groepsverband ondersteunen van inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren Blz. 278
Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers Blz. 279
Uitvoeren van bewustwordingscampagnes en verstrekken van informatie en advies rondom het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 280
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen om te voorkomen dat mensen de regie over hun leven kwijtraken Blz. 281
We bieden mantelzorgers ondersteuning aan vanuit het gebiedsteam en door derden Blz. 282
We monitoren of er voldoende en adequate algemene voorzieningen zijn Blz. 283
We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit Blz. 284
Vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn sluiten op elkaar aan Blz. 285
We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein Blz. 286
Cliënten die het nodig hebben krijgen integrale hulp Blz. 287
Door middel van vraagverheldering die waar mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt maakt het gebiedsteam een probleemanalyse. Blz. 288
Inwoners die individuele voorzieningen nodig hebben krijgen die op maat Blz. 289
Inkopen / contracteren van benodigde voorzieningen en producten Blz. 290
Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam Blz. 291
Uitvoeren beleidsvoorbereiding en -evaluatie Blz. 292
Verstrekken van individuele ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren Blz. 293
Zorgen voor een goede informatievoorziening en voorlichting voor burgers en ketenpartners Blz. 294
Mensen uit andere culturen zijn in onze samenleving opgenomen (inburgering en participatie) Blz. 295
Aanbieden van ondersteuning om inburgering en participatie te bevorderen Blz. 296
De uitgangspunten van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom integreren in het gemeentelijk beleid Blz. 297
Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt Blz. 298
Uitvoeren van verbeterprojecten Blz. 299
Bij multi problematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak Blz. 300
Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team Blz. 301
Verbonden partijen Blz. 302
Thema Jeugdhulp Blz. 303
Thema Jeugdhulp Blz. 304
Doelstellingen Blz. 305
Bij multiproblematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak Blz. 306
Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team Blz. 307
De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk Blz. 308
Tijdig bieden van (opvoed)ondersteuning aan jongeren/kinderen/gezinnen die dat nodig hebben Blz. 309
Tijdig signaleren in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en pedagogische voorzieningen zoals peuteropvang, basisscholen en voorgezet onderwijs Blz. 310
Uitvoeren onderlinge afspraken gemeente en onderwijs over het organiseren van de zorg Blz. 311
We faciliteren speeltuinen Blz. 312
We subsidiëren het accommodatie gebonden jongerenwerk Blz. 313
We zorgen dat zo veel mogelijk kinderen zonder achterstand instromen en dat zo min mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan uitvallen Blz. 314
We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein Blz. 315
Gezinnen die het nodig hebben krijgen integrale hulp volgens het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur Blz. 316
Contracteren van jeugdhulp Blz. 317
Door de praktijkondersteuner huisartsen GGZ/Jeugd vanuit het gebiedsteam bieden we laagdrempelige hulp Blz. 318
Inzetten en monitoren van gerichte ingekochte jeugdhulp Blz. 319
Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam Blz. 320
Uitvoering geven aan het project Veiligheid Voorop! Blz. 321
Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt Blz. 322
Uitvoeren van verbeterprojecten Blz. 323
Verbonden partijen Blz. 324
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 325
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 326
Doelstellingen Blz. 327
Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen Blz. 328
Faciliteren van de dorpen bij het maken van toekomstplannen Blz. 329
Faciliteren van de dorpen bij het uitwerken en uitvoeren van activiteiten of projecten die de leefbaarheid en de burgerparticipatie in het dorp vergroten Blz. 330
Uitvoeren van het nieuwe dorpenbeleid Blz. 331
In elk dorp is de dorpshuisfunctie aanwezig voor het vergroten van de sociale cohesie Blz. 332
Het faciliteren van de dorpshuisbesturen bij nemen van maatregelen die de duurzaamheid van de dorpshuizen vergroot Blz. 333
Samen met dorpshuisbesturen en andere ketenpartners zorgen dat in alle dorpen de bestuursvormen en het beheer zijn ingericht op een zelfstandige exploitatie Blz. 334
Beleidsindicatoren Blz. 335
Wat mag het kosten Blz. 336
Toelichting op de financiën Blz. 337
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 338
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 339
Kaderstellende documenten Blz. 340
Thema Milieu Blz. 341
Thema Milieu Blz. 342
Doelstellingen Blz. 343
De gemeentelijke organisatie handelt duurzaam Blz. 344
Bij nieuwbouw gemeentelijke gebouwen extra aandacht besteden aan duurzaamheid boven de wettelijke normen Blz. 345
Het voeren van een mede op duurzaamheid gericht inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 346
Onderzoeken maatregelen om bestaande gemeentelijke gebouwen duurzamer te maken Blz. 347
Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst Blz. 348
We houden gegevens over duurzaamheid bij in de 'milieubarometer' Blz. 349
De bedrijven en inwoners van Opsterland worden gestimuleerd tot duurzaam handelen Blz. 350
Het stimuleren en faciliteren van initiatieven om dorpen energieneutraal te maken Blz. 351
Organiseren van bewustwordingsactiviteiten voor duurzaamheid Blz. 352
Stimuleren van duurzame energie en aandacht besteden aan isoleren van woningen Blz. 353
De opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd Blz. 354
Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie Blz. 355
Volksgezondheid en milieu zijn beschermd en de waterkwaliteit is gewaarborgd Blz. 356
Faciliteren van himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 357
Het inzamelen en verwerken van afval Blz. 358
Reinigen en inspecteren van circa 20km riolering Blz. 359
Reinigen van circa 10.000 straatkolken Blz. 360
Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 361
We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval Blz. 362
Natuurlijke verscheidenheid (biodiversiteit) en ecologische waarden worden behouden en waar mogelijk hersteld Blz. 363
Binnen regulier groenonderhoud rekening houden met behoud van biodiversiteit en ecologische waarden Blz. 364
Faciliteren duurzame landbouw Blz. 365
Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd Blz. 366
Het bijhouden (evalueren en vernieuwen) van bodembeleid en het actueel houden van bodemkwaliteitskaarten Blz. 367
Toetsen van meldingen grondverzet aan de bodemkwaliteit Blz. 368
Er wordt gestreefd naar het behouden van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 369
Verbonden partijen Blz. 370
Thema Gezonde samenleving Blz. 371
Thema Gezonde samenleving Blz. 372
Doelstellingen Blz. 373
De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk. Blz. 374
We bevorderen een gezonde leefstijk van inwoners Blz. 375
We bieden gerichte informatie aan jongeren, ouders/verzorgers. Blz. 376
We faciliteren speeltuinen Blz. 377
We geven uitvoering aan de Wet publieke gezondheid en het gezondheidsbeleid. Blz. 378
De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt. Blz. 379
We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Blz. 380
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen Blz. 381
We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit Blz. 382
Begrafenissen vinden deugdelijk plaats Blz. 383
Delven graven Blz. 384
Voeren van de grafadministratie incl. leges Blz. 385
Verbonden partijen Blz. 386
Beleidsindicatoren Blz. 387
Wat mag het kosten Blz. 388
Toelichting op de financiën Blz. 389
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 390
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 391
Kaderstellende documenten Blz. 392
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 393
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 394
Doelstellingen Blz. 395
Initiatiefnemers mogen rekenen op de ruimte in de nieuwe Omgevingswet Blz. 396
Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie Blz. 397
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geluid Blz. 398
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geur bij de veehouderij Blz. 399
Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen) Blz. 400
Integreren van activiteiten rondom gerelateerde wetten (zoals de Natuurwet) in de nieuwe werkwijze Blz. 401
Uitvoeren van het implementatieplan omgevingswet Blz. 402
De cultuurhistorische kenmerken en archeologische waarden van de fysieke omgeving zijn geborgd Blz. 403
Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen) Blz. 404
Vertalen van de pilot Beetsterzwaag Blz. 405
Bestemmingsplannen zijn actueel Blz. 406
Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd Blz. 407
Thema Wonen Blz. 408
Thema Wonen Blz. 409
Doelstellingen Blz. 410
Er zijn voldoende woningen (kwantitatief en kwalitatief), afgestemd op de behoefte van onze inwoners Blz. 411
Inspelen op de actuele vraag naar woningen samen met marktpartijen Blz. 412
Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen omtrent hun bijdrage aan de woonvisie Blz. 413
Samen met de Zuidoost-gemeenten analyseren van ontwikkelingen en vertalen van de uitkomsten in opgaven Blz. 414
Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten Blz. 415
Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp Blz. 416
De uitstraling van de bebouwing past bij de omgeving Blz. 417
Uitvoeren van taken op het gebied van het beoordelen van bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid Blz. 418
Vereenvoudigen van het welstandsbeleid inclusief het aanwijzen van welstandsvrije gebieden Blz. 419
Welstandsbeleid herformuleren op basis van de Omgevingswet Blz. 420
Nieuwe bouwwerken of verbouwingen voldoen aan landelijke, regionale en gemeentelijke regelgeving Blz. 421
Het verlenen van (omgevings)vergunningen, ontheffingen e.d. in het kader van diverse wetten en onderliggende verordeningen en beleidsregels Blz. 422
Verbonden partijen Blz. 423
Thema Ruimtelijke kwaliteit Blz. 424
Thema Ruimtelijke kwaliteit Blz. 425
Doelstellingen Blz. 426
Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan. Blz. 427
Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen Blz. 428
Overtredingen van de regels zijn aangepakt. Blz. 429
Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen. Blz. 430
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden. Blz. 431
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten Blz. 432
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO Blz. 433
Verbonden partijen Blz. 434
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 435
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 436
Doelstellingen Blz. 437
Er zijn nieuwe bouwlocaties gerealiseerd, waar mogelijk binnen de huidige grondpositie. Blz. 438
Noodzakelijke (alleen voor de verkoop) maatregelen treffen op bouwterreinen Blz. 439
We maken bouwterreinen bij voldoende zekerheid van kopers bouwrijp Blz. 440
Bestaande bouwlocaties voor woningbouw zijn ontwikkeld. Blz. 441
Na gereedkomen van alle woningen ronden we de inrichting van de openbare ruimte af. Blz. 442
De grondposities sluiten aan op de doelen en de risico’s zijn beheerst. Blz. 443
Aangaan van qua prijsstelling en timing verantwoorde grondtransacties Blz. 444
Bijstellen van de huidige beleidsnota grondbeleid Blz. 445
Vaststellen van alle grondprijzen in de grondprijzenbrief. Blz. 446
Verkopen van overtollige gronden op basis van het Verkoopplan gemeentelijke grondposities. Blz. 447
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd. Blz. 448
We ondersteunen initiatieven van marktpartijen. Blz. 449
We stimuleren en faciliteren marktpartijen in hun ruimtelijke plannen. Blz. 450
Beleidsindicatoren Blz. 451
Wat mag het kosten Blz. 452
Toelichting op de financiën Blz. 453
Paragrafen Blz. 454
Lokale heffingen Blz. 455
Lokale heffingen Blz. 456
Afval en Riolering Blz. 457
Omgevingsvergunningen Blz. 458
Lokale lastendruk Blz. 459
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 460
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 461
Geprognostiseerde balansen Blz. 462
Kentallen Blz. 463
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 464
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 465
Wegen en verhardingen Blz. 466
Riolering Blz. 467
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 468
Groen Blz. 469
Gebouwen Blz. 470
Openbare verlichting Blz. 471
Financiering Blz. 472
Financiering Blz. 473
Bedrijfsvoering Blz. 474
Bedrijfsvoering Blz. 475
Kaderstellende documenten Blz. 476
Gekanteld werken Blz. 477
Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen Blz. 478
Samenwerking in OWO-verband Blz. 479
Professionalisering van de organisatie Blz. 480
Overige ontwikkelingen Blz. 481
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 482
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 483
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 484
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 485
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 486
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 487
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 488
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 489
Verbonden partijen Blz. 490
Verbonden partijen Blz. 491
Overzicht verbonden partijen Blz. 492
Grondbeleid Blz. 493
Grondbeleid Blz. 494
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 495
Financiële begroting Blz. 496
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 497
Toelichting Blz. 498
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 499
Programma 0 Blz. 500
Programma 1 Blz. 501
Programma 2 Blz. 502
Programma 3 Blz. 503
Programma 4 Blz. 504
Programma 5 Blz. 505
Programma 6 Blz. 506
Programma 7 Blz. 507
Programma 8 Blz. 508
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 509
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Blz. 510
Uiteenzetting financiële positie Blz. 511
Balans Blz. 512
EMU-Saldo Blz. 513
Reserves Blz. 514
Algemene reserve Blz. 515
Voorzieningen Blz. 516
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 517
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 518
Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen Blz. 519
Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen Blz. 520
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap