Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2018
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Begrotingsstrategie
    3. Blz. 6 Vaststellen begroting
    4. Blz. 7 Financieel beeld
   2. Blz. 8 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 10 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 11 Thema Bestuur
     1. Blz. 12 Thema Bestuur
     2. Blz. 13 Doelstellingen
      1. Blz. 14 Opsterland is in staat om zijn huidige taken uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met de OWO-partners
       1. Blz. 15 Regie voeren op het realiseren van de doelen in het opgestelde procesplan (2014-2016)
       2. Blz. 16 Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf
       3. Blz. 17 We investeren in de kwaliteiten van de eigen organisatie
      2. Blz. 18 Opsterland is in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 19 Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit
       2. Blz. 20 Samenwerken met Plaatselijke Belangen en dorpen
       3. Blz. 21 Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf, andere ketenpartners en verbonden partijen
       4. Blz. 22 Voorzitterschap P10-verband (actief lobbyen en kennisdelen)
       5. Blz. 23 We zorgen ervoor dat de organisatie slagvaardig is
      3. Blz. 24 Opsterland heeft een integer, zichtbaar en toegankelijk bestuur
       1. Blz. 25 Het bewaken van democratische waarden en burgerschap in de samenleving
       2. Blz. 26 Het voeren van een actief bestuurlijk woordvoerderschap
       3. Blz. 27 Het voeren van een actief communicatie- en persbeleid
       4. Blz. 28 Responsief en actief reageren op vragen en behoeften vanuit de samenleving
       5. Blz. 29 Uitvoeren van plan van aanpak integriteit 2016- 2018
      4. Blz. 30 Bewoners en bedrijven ontmoeten een open en faciliterende houding vanuit de gemeente voor initiatieven
       1. Blz. 31 Aansluiting zoeken bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers en organisaties zelf initiatieven ontplooien.
    4. Blz. 32 Thema Dienstverlening
     1. Blz. 33 Thema Dienstverlening
     2. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken)
       1. Blz. 36 We voeren het programma faciliterende overheid uit
      2. Blz. 37 Individuele dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 38 Benutten van nieuwe technische mogelijkheden zoals het online maken van afspraken, persoonlijke inlogmogelijkheden beeldverbindingen en 'social media’
      3. Blz. 39 Het bestuur, beleid, de dienstverlening en producten van de gemeente zijn zichtbaar en toegankelijk
       1. Blz. 40 Beheren en doorontwikkelen van de website als dienstverlenings- en informatiekanaal en de toegankelijkheid borgen
       2. Blz. 41 Het gericht inzetten van communicatiemiddelen
       3. Blz. 42 Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ter verbetering van de dienstverlening
    5. Blz. 43 Thema Overhead
     1. Blz. 44 Thema Overhead
     2. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken)
       1. Blz. 47 We voeren het programma faciliterende overheid uit
      2. Blz. 48 De organisatie verricht duurzaam, integer en transparant, zelf dan wel in samenwerking met andere partners, de door het bestuur gewenste werkzaamheden.
       1. Blz. 49 Uitvoeren strategische personeelsplanning met als doel taken efficiënt uit te voeren
       2. Blz. 50 We realiseren de resterende personele taakstelling
      3. Blz. 51 De gemeente levert meer maatwerk, betere dienstverlening, en is sterker gericht op de omgeving en op samenwerking met de burger en bedrijven.
       1. Blz. 52 Er wordt gewerkt aan een meer oplossingsgerichte afhandeling van klachten en bezwaarschriften
       2. Blz. 53 In de personele jaarcyclus hebben we aandacht voor gewenste en gerealiseerde resultaten en gedrag en noodzakelijke individuele opleidingen
       3. Blz. 54 We organiseren organisatiebrede opleidingstrajecten
      4. Blz. 55 De gemeente heeft de basisbedrijfsvoering op orde en beheert haar eigendommen adequaat.
       1. Blz. 56 Beheren van gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn zolang ze niet verkocht zijn
       2. Blz. 57 Verkopen van eigendommen die niet nodig zijn voor de gemeentelijke dienst conform het vastgestelde verkoopplan gemeentelijke gebouwen
       3. Blz. 58 We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIOFACH taken
    6. Blz. 59 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 60 Verbonden partijen
    8. Blz. 61 Vennootschapsbelasting
    9. Blz. 62 Onvoorzien
    10. Blz. 63 Wat mag het kosten
    11. Blz. 64 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 65 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 66 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 67 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 68 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 69 Thema Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 70 Doelstellingen
      1. Blz. 71 De gemeente is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven
       1. Blz. 72 Het uitvoeren van taken op gebied van de publieke gezondheidszorg, rampen, crises en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer
       2. Blz. 73 Uitvoeren van het op het beleidsplan IVB (integraal veiligheidsbeleid) gebaseerde uitvoeringsplan IVB 2018
       3. Blz. 74 Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten
       4. Blz. 75 Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere bijzondere wetten
      2. Blz. 76 Overtredingen van de regels zijn – met inachtneming van de door het college gestelde prioriteiten – aangepakt
       1. Blz. 77 Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen.
       2. Blz. 78 De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden
       3. Blz. 79 Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten
       4. Blz. 80 Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO
      3. Blz. 81 Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan
       1. Blz. 82 Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen
    4. Blz. 83 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 84 Verbonden partijen
    6. Blz. 85 Wat mag het kosten
    7. Blz. 86 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 87 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 88 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 89 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 90 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 91 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     2. Blz. 92 Doelstellingen
      1. Blz. 93 De gemeente heeft een actueel inzicht in het te onderhouden areaal aan wegen en watergangen
       1. Blz. 94 We verwerken areaalaanpassingen in beheerplannen en brengen de financiële consequenties in beeld
      2. Blz. 95 Er wordt een veilig, doeltreffend en doelmatig (water)wegennet in stand gehouden
       1. Blz. 96 Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381
       2. Blz. 97 Beheersen van onkruid
       3. Blz. 98 Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom verlichting
       4. Blz. 99 Jaarlijks schouwen we de kwaliteit van kunstwerken
       5. Blz. 100 Op basis van signalen herstellen we onverharde wegen
       6. Blz. 101 Opruimen, registreren en rapporteren van kadavers in water binnen de bebouwde kom
       7. Blz. 102 Profileren van bermen waardoor het water goed wegloopt
       8. Blz. 103 Renoveren of vervangen van verharde wegen die aan het eind van hun technische levensduur zijn
       9. Blz. 104 Tweejaarlijks actualiseren van het beheerplan wegen op basis van wegeninspectie van verharde wegen
       10. Blz. 105 Uitvoeren van het beheerplan kunstwerken
       11. Blz. 106 Uitvoeren van regulier onderhoud aan verharde wegen op basis van weginspectie
       12. Blz. 107 Uitvoeren verkeerseducatieprogramma
       13. Blz. 108 Vegen van goten
       14. Blz. 109 Vervanging van circa 800 armaturen door energiezuinige en onderhoudsarme verlichting
       15. Blz. 110 Vijfjaarlijks inspecteren we de kwaliteit van kunstwerken
       16. Blz. 111 Zorgen voor openbare verlichting en het beheren van die verlichting
      3. Blz. 112 Het verkeerssysteem draagt bij aan verbetering van de recreatieve- en omgevingskwaliteit
       1. Blz. 113 Oplossen van verkeerskundige knelpunten
      4. Blz. 114 Woningen, bedrijven en voorzieningen zijn goed bereikbaar
       1. Blz. 115 Realiseren ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk
       2. Blz. 116 Uitvoeren gladheidsbestrijdingsprogramma.
       3. Blz. 117 Uitvoeren maatregelen uit het geactualiseerde uitvoeringsplan GVVP (2015-2020).
       4. Blz. 118 Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het collectief vervoer
    4. Blz. 119 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 120 Verbonden partijen
    6. Blz. 121 Wat mag het kosten
    7. Blz. 122 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 123 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 124 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 125 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 126 Thema Werken
     1. Blz. 127 Thema Werken
     2. Blz. 128 Doelstellingen
      1. Blz. 129 Opsterland kent toekomstbestendige ondernemingen
       1. Blz. 130 Organiseren van bijeenkomsten voor startende en nieuw gevestigde ondernemers
       2. Blz. 131 We faciliteren ondernemers op zes thema’s
      2. Blz. 132 Het onderwijsaanbod sluit aan op de vraag van ondernemers
       1. Blz. 133 We faciliteren het project Ondernemers, Onderwijs en Overheid van de Burgemeester Harmsmaschool
      3. Blz. 134 De drie kernwinkelgebieden blijven aantrekkelijk
       1. Blz. 135 We heffen en innen reclamebelasting in Gorredijk en stellen dit beschikbaar aan ondernemers
       2. Blz. 136 We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen
      4. Blz. 137 De samenwerking in de regio Zuidoost-Friesland op economische terrein is verbeterd
       1. Blz. 138 In regionaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio
      5. Blz. 139 De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed
       1. Blz. 140 Bezoeken van bedrijven
       2. Blz. 141 We onderzoeken en verbeteren de gemeentelijke dienstverlening
     3. Blz. 142 Verbonden partijen
    4. Blz. 143 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 144 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     2. Blz. 145 Doelstellingen
      1. Blz. 146 Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers
       1. Blz. 147 Ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven
       2. Blz. 148 We bemiddelen en adviseren bij vrijkomende bedrijfslocaties
      2. Blz. 149 Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd
       1. Blz. 150 We ondersteunen initiatieven van marktpartijen.
    5. Blz. 151 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 152 Wat mag het kosten
    7. Blz. 153 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 154 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 155 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 156 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 157 Thema Onderwijs
     1. Blz. 158 Thema Onderwijs
     2. Blz. 159 Doelstellingen
      1. Blz. 160 Leerplichtige kinderen en jongeren volgen onderwijs
       1. Blz. 161 Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam
       2. Blz. 162 We voeren de leerplichtwet uit door een leerplichtambtenaar en participatie in het Regionale MeldCentrum (RMC)
       3. Blz. 163 Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren
      2. Blz. 164 Scholen met minstens 5 uur bewegingsonderwijs per week hebben binnen een straal van 7,5 km een accommodatie voor bewegingsonderwijs
       1. Blz. 165 We stellen gymnastiekruimten ter beschikking
       2. Blz. 166 We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is
    4. Blz. 167 Thema Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 168 Thema Onderwijshuisvesting
     2. Blz. 169 Doelstellingen
      1. Blz. 170 Alle scholen in Opsterland voldoen tenminste aan de geldende bepalingen van het Bouwbesluit
       1. Blz. 171 Bij de ontwikkeling van brede scholen onderzoeken of voor- en naschoolse voorzieningen daarin kunnen worden geïntegreerd
       2. Blz. 172 Uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2015-2030
    5. Blz. 173 Thema Voorschoolse voorzieningen
     1. Blz. 174 Thema Voorschoolse voorzieningen
     2. Blz. 175 Doelstellingen
      1. Blz. 176 Het gebruik van voorschoolse voorziening wordt gestimuleerd
       1. Blz. 177 We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht
       2. Blz. 178 We monitoren het effect van onze maatregelen ten aanzien van het bereik van de voorschoolse voorzieningen
       3. Blz. 179 We verstrekken een gemeentetoeslag peuteropvang
      2. Blz. 180 Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang locaties
       1. Blz. 181 We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders
       2. Blz. 182 We voeren de regie op de VVE in Opsterland
      3. Blz. 183 Het VVE programma is laagdrempelig voor ouders
       1. Blz. 184 We subsidiëren het derde dagdeel peuteropvang voor VVE aan aanbieders
      4. Blz. 185 Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen
       1. Blz. 186 We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen
      5. Blz. 187 De kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is op niveau
       1. Blz. 188 Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen
     3. Blz. 189 Verbonden partijen
    6. Blz. 190 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 191 Wat mag het kosten
    8. Blz. 192 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 193 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 194 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 195 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 196 Thema Cultuur
     1. Blz. 197 Thema Cultuur
     2. Blz. 198 Doelstellingen
      1. Blz. 199 Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie en cultuuronderwijs
       1. Blz. 200 Het laten verzorgen van cultuuronderwijs op de basisscholen
       2. Blz. 201 Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan bibliotheek
       3. Blz. 202 Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan museum Opsterlân in Gorredijk en museum it Damshûs/Sudergemaal Nij Beets
      2. Blz. 203 Er vinden meer culturele activiteiten plaats in Opsterland
       1. Blz. 204 Afronden van de afbouw van structurele subsidies voor cultuuractiviteiten (muv basisstructuur) en de vrijgekomen middelen inzetten voor incidentele subsidies
       2. Blz. 205 Stimuleren van de ontwikkeling van culturele activiteiten dmv subsidieregeling Cultuurpromotie
       3. Blz. 206 We steunen initiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018
      3. Blz. 207 Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal
       1. Blz. 208 By it beoardielen fan subsydzje oanfragen foar kulturele aktiviteiten is it brûken fan de Fryske taal ien fan de betingsten
       2. Blz. 209 Wy dogge mei oan it Tomke projekt en stypje de Afûk
    4. Blz. 210 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 211 Thema Toerisme en recreatie
     2. Blz. 212 Doelstellingen
      1. Blz. 213 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       1. Blz. 214 Ontwikkelen en profileren van de identiteit van de Friese Wouden en daarbinnen het toeristisch product van Opsterland versterken
       2. Blz. 215 Optimaliseren bestaande routenetwerken in zuidoost Fryslân in samenwerking met de provincie Fryslân
       3. Blz. 216 Realiseren van maatregelen en activiteiten op het gebied van de openluchtrecreatie, verblijfsrecreatie, promotie en organisatie
       4. Blz. 217 Stimuleren van evenementen en activiteiten die de naamsbekendheid van Opsterland en de dorpen vergroten
     3. Blz. 218 Verbonden partijen
    5. Blz. 219 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 220 Thema Openbaar groen
     2. Blz. 221 Doelstellingen
      1. Blz. 222 De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is geborgd met een differentiatie in onderhoudsniveaus voor de dorpen en het buitengebied
       1. Blz. 223 De dorpen stimuleren om zelf aanvullende maatregelen te nemen om de netheid te handhaven of te vergroten
       2. Blz. 224 Detacheren van SW Fryslân (Caparis) medewerkers in het onderhoud
       3. Blz. 225 In aanvulling op het beheerplan openbaar groen inspecteren we bomen op grond van de VTA richtlijnen
       4. Blz. 226 Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan
       5. Blz. 227 Project: nader uitwerken effecten transitieplan Caparis
      2. Blz. 228 Oude / cultuurhistorische lanen worden zo veel mogelijk behouden
       1. Blz. 229 Uitvoeren vastgesteld scenario hoe om te gaan met oude cultuurhistorische lanen
      3. Blz. 230 Perceeleigenaren kunnen hun water kwijt en wateroverlast is zo veel mogelijk voorkomen
       1. Blz. 231 Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen
       2. Blz. 232 Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom
       3. Blz. 233 Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren)
       4. Blz. 234 Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip
       5. Blz. 235 Uitvoeren van gewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen
      4. Blz. 236 De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken
       1. Blz. 237 Jaarlijks actualiseren van het beheerplan begraafplaatsen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan
     3. Blz. 238 Verbonden partijen
    6. Blz. 239 Thema Sport
     1. Blz. 240 Thema Sport
     2. Blz. 241 Doelstellingen
      1. Blz. 242 Een hoge deelname aan sport en bewegen om de sociale cohesie te versterken, een gezonde leefstijl te stimuleren en participatie in de samenleving te bevorderen
       1. Blz. 243 Inzetten van buurtsportcoaches en waar nodig andere ondersteuning bieden voor sport- en verenigingsleven
       2. Blz. 244 We versterken het sporttechnisch kader door een subsidieregeling
       3. Blz. 245 We vertalen de nieuwe kadernota in uitvoeringsmaatregelen sport en bewegen in samenhang met de uitvoering in het sociaal domein
      2. Blz. 246 Er is een adequaat voorzieningenniveau
       1. Blz. 247 We beheren en onderhouden bestaande sportvoorzieningen in samenspraak met betrokken partijen
    7. Blz. 248 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 249 Wat mag het kosten
    9. Blz. 250 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 251 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 252 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 253 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 254 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 255 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     2. Blz. 256 Doelstellingen
      1. Blz. 257 Inwoners die de gemeente ondersteunt in hun levensonderhoud kunnen weer zelf in hun levensonderhoud voorzien of participeren op een andere manier.
       1. Blz. 258 Conform wettelijke kaders continueren we de lopende afspraken ten aanzien van sociale werkvoorziening
       2. Blz. 259 Ondersteunen bij en toeleiden naar regulier werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of sociale activering
       3. Blz. 260 We organiseren plaatsen voor beschut werken.
      2. Blz. 261 Inwoners die (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen hebben zijn ondersteund in hun levensonderhoud
       1. Blz. 262 Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Bbz (bijstand zelfstandigen)
       2. Blz. 263 Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Participatiewet
      3. Blz. 264 Inwoners zijn financieel zo vaardig en zelfstandig mogelijk
       1. Blz. 265 Bij signalering van betalingsproblemen door partners ondernemen wij actie
       2. Blz. 266 We begeleiden inwoners door middel van schuldhulpverlening
      4. Blz. 267 Sociale uitsluiting door beperkte financiële middelen is zo veel mogelijk voorkomen
       1. Blz. 268 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand
       2. Blz. 269 Uitvoeren van het gemeentelijk minimabeleid
      5. Blz. 270 Misbruik van regelingen is zo veel mogelijk voorkomen en daar waar het wel plaatsvindt zo veel mogelijk opgespoord
       1. Blz. 271 Uitvoeren van het handhavingsplan
       2. Blz. 272 Uitvoeren van rechtmatigheidscontroles
     3. Blz. 273 Verbonden partijen
    4. Blz. 274 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 275 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     2. Blz. 276 Doelstellingen
      1. Blz. 277 De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt
       1. Blz. 278 Individueel of in groepsverband ondersteunen van inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren
       2. Blz. 279 Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers
       3. Blz. 280 Uitvoeren van bewustwordingscampagnes en verstrekken van informatie en advies rondom het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
       4. Blz. 281 Vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen om te voorkomen dat mensen de regie over hun leven kwijtraken
       5. Blz. 282 We bieden mantelzorgers ondersteuning aan vanuit het gebiedsteam en door derden
       6. Blz. 283 We monitoren of er voldoende en adequate algemene voorzieningen zijn
       7. Blz. 284 We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit
      2. Blz. 285 Vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn sluiten op elkaar aan
       1. Blz. 286 We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein
      3. Blz. 287 Cliënten die het nodig hebben krijgen integrale hulp
       1. Blz. 288 Door middel van vraagverheldering die waar mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt maakt het gebiedsteam een probleemanalyse.
      4. Blz. 289 Inwoners die individuele voorzieningen nodig hebben krijgen die op maat
       1. Blz. 290 Inkopen / contracteren van benodigde voorzieningen en producten
       2. Blz. 291 Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam
       3. Blz. 292 Uitvoeren beleidsvoorbereiding en -evaluatie
       4. Blz. 293 Verstrekken van individuele ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren
       5. Blz. 294 Zorgen voor een goede informatievoorziening en voorlichting voor burgers en ketenpartners
      5. Blz. 295 Mensen uit andere culturen zijn in onze samenleving opgenomen (inburgering en participatie)
       1. Blz. 296 Aanbieden van ondersteuning om inburgering en participatie te bevorderen
       2. Blz. 297 De uitgangspunten van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom integreren in het gemeentelijk beleid
      6. Blz. 298 Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt
       1. Blz. 299 Uitvoeren van verbeterprojecten
      7. Blz. 300 Bij multi problematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak
       1. Blz. 301 Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team
     3. Blz. 302 Verbonden partijen
    5. Blz. 303 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 304 Thema Jeugdhulp
     2. Blz. 305 Doelstellingen
      1. Blz. 306 Bij multiproblematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak
       1. Blz. 307 Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team
      2. Blz. 308 De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk
       1. Blz. 309 Tijdig bieden van (opvoed)ondersteuning aan jongeren/kinderen/gezinnen die dat nodig hebben
       2. Blz. 310 Tijdig signaleren in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en pedagogische voorzieningen zoals peuteropvang, basisscholen en voorgezet onderwijs
       3. Blz. 311 Uitvoeren onderlinge afspraken gemeente en onderwijs over het organiseren van de zorg
       4. Blz. 312 We faciliteren speeltuinen
       5. Blz. 313 We subsidiëren het accommodatie gebonden jongerenwerk
       6. Blz. 314 We zorgen dat zo veel mogelijk kinderen zonder achterstand instromen en dat zo min mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan uitvallen
       7. Blz. 315 We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein
      3. Blz. 316 Gezinnen die het nodig hebben krijgen integrale hulp volgens het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur
       1. Blz. 317 Contracteren van jeugdhulp
       2. Blz. 318 Door de praktijkondersteuner huisartsen GGZ/Jeugd vanuit het gebiedsteam bieden we laagdrempelige hulp
       3. Blz. 319 Inzetten en monitoren van gerichte ingekochte jeugdhulp
       4. Blz. 320 Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam
       5. Blz. 321 Uitvoering geven aan het project Veiligheid Voorop!
      4. Blz. 322 Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt
       1. Blz. 323 Uitvoeren van verbeterprojecten
     3. Blz. 324 Verbonden partijen
    6. Blz. 325 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 326 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     2. Blz. 327 Doelstellingen
      1. Blz. 328 Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen
       1. Blz. 329 Faciliteren van de dorpen bij het maken van toekomstplannen
       2. Blz. 330 Faciliteren van de dorpen bij het uitwerken en uitvoeren van activiteiten of projecten die de leefbaarheid en de burgerparticipatie in het dorp vergroten
       3. Blz. 331 Uitvoeren van het nieuwe dorpenbeleid
      2. Blz. 332 In elk dorp is de dorpshuisfunctie aanwezig voor het vergroten van de sociale cohesie
       1. Blz. 333 Het faciliteren van de dorpshuisbesturen bij nemen van maatregelen die de duurzaamheid van de dorpshuizen vergroot
       2. Blz. 334 Samen met dorpshuisbesturen en andere ketenpartners zorgen dat in alle dorpen de bestuursvormen en het beheer zijn ingericht op een zelfstandige exploitatie
    7. Blz. 335 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 336 Wat mag het kosten
    9. Blz. 337 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 338 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 339 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 340 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 341 Thema Milieu
     1. Blz. 342 Thema Milieu
     2. Blz. 343 Doelstellingen
      1. Blz. 344 De gemeentelijke organisatie handelt duurzaam
       1. Blz. 345 Bij nieuwbouw gemeentelijke gebouwen extra aandacht besteden aan duurzaamheid boven de wettelijke normen
       2. Blz. 346 Het voeren van een mede op duurzaamheid gericht inkoop- en aanbestedingsbeleid
       3. Blz. 347 Onderzoeken maatregelen om bestaande gemeentelijke gebouwen duurzamer te maken
       4. Blz. 348 Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst
       5. Blz. 349 We houden gegevens over duurzaamheid bij in de 'milieubarometer'
      2. Blz. 350 De bedrijven en inwoners van Opsterland worden gestimuleerd tot duurzaam handelen
       1. Blz. 351 Het stimuleren en faciliteren van initiatieven om dorpen energieneutraal te maken
       2. Blz. 352 Organiseren van bewustwordingsactiviteiten voor duurzaamheid
       3. Blz. 353 Stimuleren van duurzame energie en aandacht besteden aan isoleren van woningen
      3. Blz. 354 De opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd
       1. Blz. 355 Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie
      4. Blz. 356 Volksgezondheid en milieu zijn beschermd en de waterkwaliteit is gewaarborgd
       1. Blz. 357 Faciliteren van himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
       2. Blz. 358 Het inzamelen en verwerken van afval
       3. Blz. 359 Reinigen en inspecteren van circa 20km riolering
       4. Blz. 360 Reinigen van circa 10.000 straatkolken
       5. Blz. 361 Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan
       6. Blz. 362 We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval
      5. Blz. 363 Natuurlijke verscheidenheid (biodiversiteit) en ecologische waarden worden behouden en waar mogelijk hersteld
       1. Blz. 364 Binnen regulier groenonderhoud rekening houden met behoud van biodiversiteit en ecologische waarden
       2. Blz. 365 Faciliteren duurzame landbouw
      6. Blz. 366 Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd
       1. Blz. 367 Het bijhouden (evalueren en vernieuwen) van bodembeleid en het actueel houden van bodemkwaliteitskaarten
       2. Blz. 368 Toetsen van meldingen grondverzet aan de bodemkwaliteit
      7. Blz. 369 Er wordt gestreefd naar het behouden van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
     3. Blz. 370 Verbonden partijen
    4. Blz. 371 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 372 Thema Gezonde samenleving
     2. Blz. 373 Doelstellingen
      1. Blz. 374 De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk.
       1. Blz. 375 We bevorderen een gezonde leefstijk van inwoners
       2. Blz. 376 We bieden gerichte informatie aan jongeren, ouders/verzorgers.
       3. Blz. 377 We faciliteren speeltuinen
       4. Blz. 378 We geven uitvoering aan de Wet publieke gezondheid en het gezondheidsbeleid.
      2. Blz. 379 De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt.
       1. Blz. 380 We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet
       2. Blz. 381 We ontwikkelen een integrale aanpak voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen
       3. Blz. 382 We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit
      3. Blz. 383 Begrafenissen vinden deugdelijk plaats
       1. Blz. 384 Delven graven
       2. Blz. 385 Voeren van de grafadministratie incl. leges
     3. Blz. 386 Verbonden partijen
    5. Blz. 387 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 388 Wat mag het kosten
    7. Blz. 389 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 390 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 391 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 392 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 393 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 394 Thema Ruimtelijke ordening
     2. Blz. 395 Doelstellingen
      1. Blz. 396 Initiatiefnemers mogen rekenen op de ruimte in de nieuwe Omgevingswet
       1. Blz. 397 Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie
       2. Blz. 398 Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geluid
       3. Blz. 399 Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geur bij de veehouderij
       4. Blz. 400 Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen)
       5. Blz. 401 Integreren van activiteiten rondom gerelateerde wetten (zoals de Natuurwet) in de nieuwe werkwijze
       6. Blz. 402 Uitvoeren van het implementatieplan omgevingswet
      2. Blz. 403 De cultuurhistorische kenmerken en archeologische waarden van de fysieke omgeving zijn geborgd
       1. Blz. 404 Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen)
       2. Blz. 405 Vertalen van de pilot Beetsterzwaag
      3. Blz. 406 Bestemmingsplannen zijn actueel
       1. Blz. 407 Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd
    4. Blz. 408 Thema Wonen
     1. Blz. 409 Thema Wonen
     2. Blz. 410 Doelstellingen
      1. Blz. 411 Er zijn voldoende woningen (kwantitatief en kwalitatief), afgestemd op de behoefte van onze inwoners
       1. Blz. 412 Inspelen op de actuele vraag naar woningen samen met marktpartijen
       2. Blz. 413 Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen omtrent hun bijdrage aan de woonvisie
       3. Blz. 414 Samen met de Zuidoost-gemeenten analyseren van ontwikkelingen en vertalen van de uitkomsten in opgaven
       4. Blz. 415 Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten
       5. Blz. 416 Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp
      2. Blz. 417 De uitstraling van de bebouwing past bij de omgeving
       1. Blz. 418 Uitvoeren van taken op het gebied van het beoordelen van bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid
       2. Blz. 419 Vereenvoudigen van het welstandsbeleid inclusief het aanwijzen van welstandsvrije gebieden
       3. Blz. 420 Welstandsbeleid herformuleren op basis van de Omgevingswet
      3. Blz. 421 Nieuwe bouwwerken of verbouwingen voldoen aan landelijke, regionale en gemeentelijke regelgeving
       1. Blz. 422 Het verlenen van (omgevings)vergunningen, ontheffingen e.d. in het kader van diverse wetten en onderliggende verordeningen en beleidsregels
     3. Blz. 423 Verbonden partijen
    5. Blz. 424 Thema Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 425 Thema Ruimtelijke kwaliteit
     2. Blz. 426 Doelstellingen
      1. Blz. 427 Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan.
       1. Blz. 428 Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen
      2. Blz. 429 Overtredingen van de regels zijn aangepakt.
       1. Blz. 430 Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen.
       2. Blz. 431 De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden.
       3. Blz. 432 Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten
       4. Blz. 433 Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO
     3. Blz. 434 Verbonden partijen
    6. Blz. 435 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 436 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     2. Blz. 437 Doelstellingen
      1. Blz. 438 Er zijn nieuwe bouwlocaties gerealiseerd, waar mogelijk binnen de huidige grondpositie.
       1. Blz. 439 Noodzakelijke (alleen voor de verkoop) maatregelen treffen op bouwterreinen
       2. Blz. 440 We maken bouwterreinen bij voldoende zekerheid van kopers bouwrijp
      2. Blz. 441 Bestaande bouwlocaties voor woningbouw zijn ontwikkeld.
       1. Blz. 442 Na gereedkomen van alle woningen ronden we de inrichting van de openbare ruimte af.
      3. Blz. 443 De grondposities sluiten aan op de doelen en de risico’s zijn beheerst.
       1. Blz. 444 Aangaan van qua prijsstelling en timing verantwoorde grondtransacties
       2. Blz. 445 Bijstellen van de huidige beleidsnota grondbeleid
       3. Blz. 446 Vaststellen van alle grondprijzen in de grondprijzenbrief.
       4. Blz. 447 Verkopen van overtollige gronden op basis van het Verkoopplan gemeentelijke grondposities.
      4. Blz. 448 Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd.
       1. Blz. 449 We ondersteunen initiatieven van marktpartijen.
       2. Blz. 450 We stimuleren en faciliteren marktpartijen in hun ruimtelijke plannen.
    7. Blz. 451 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 452 Wat mag het kosten
    9. Blz. 453 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 454 Paragrafen
    1. Blz. 455 Lokale heffingen
     1. Blz. 456 Lokale heffingen
     2. Blz. 457 Afval en Riolering
     3. Blz. 458 Omgevingsvergunningen
     4. Blz. 459 Lokale lastendruk
    2. Blz. 460 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 461 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 462 Geprognostiseerde balansen
     3. Blz. 463 Kentallen
    3. Blz. 464 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 465 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 466 Wegen en verhardingen
     3. Blz. 467 Riolering
     4. Blz. 468 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 469 Groen
     6. Blz. 470 Gebouwen
     7. Blz. 471 Openbare verlichting
    4. Blz. 472 Financiering
     1. Blz. 473 Financiering
    5. Blz. 474 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 475 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 476 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 477 Gekanteld werken
     4. Blz. 478 Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen
     5. Blz. 479 Samenwerking in OWO-verband
     6. Blz. 480 Professionalisering van de organisatie
     7. Blz. 481 Overige ontwikkelingen
    6. Blz. 482 Toezicht en controle op de gemeente
     1. Blz. 483 Toezicht en controle op de gemeente
     2. Blz. 484 Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     3. Blz. 485 Ad 2 Audits informatiebeveiliging
     4. Blz. 486 Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad
     5. Blz. 487 Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht)
     6. Blz. 488 Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 489 Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl
    7. Blz. 490 Verbonden partijen
     1. Blz. 491 Verbonden partijen
     2. Blz. 492 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 493 Grondbeleid
     1. Blz. 494 Grondbeleid
     2. Blz. 495 Ontwikkelingen grondbedrijf
   12. Blz. 496 Financiële begroting
    1. Blz. 497 Overzicht van baten en lasten met toelichting
     1. Blz. 498 Toelichting
     2. Blz. 499 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 500 Programma 0
     4. Blz. 501 Programma 1
     5. Blz. 502 Programma 2
     6. Blz. 503 Programma 3
     7. Blz. 504 Programma 4
     8. Blz. 505 Programma 5
     9. Blz. 506 Programma 6
     10. Blz. 507 Programma 7
     11. Blz. 508 Programma 8
     12. Blz. 509 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     13. Blz. 510 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
    2. Blz. 511 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 512 Balans
     2. Blz. 513 EMU-Saldo
     3. Blz. 514 Reserves
     4. Blz. 515 Algemene reserve
     5. Blz. 516 Voorzieningen
   13. Blz. 517 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 518 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
   14. Blz. 519 Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen
    1. Blz. 520 Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap