Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Begrotingsstrategie Blz. 5  
Vaststellen begroting Blz. 6  
Financieel beeld Blz. 7  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 8  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9  
Kaderstellende documenten Blz. 10  
Thema Bestuur Blz. 11  
Thema Bestuur Blz. 12  
Doelstellingen Blz. 13  
Opsterland is in staat om zijn huidige taken uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met de OWO-partners Blz. 14  
Regie voeren op het realiseren van de doelen in het opgestelde procesplan (2014-2016) Blz. 15  
Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf Blz. 16  
We investeren in de kwaliteiten van de eigen organisatie Blz. 17  
Opsterland is in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met (keten)partners Blz. 18  
Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 19  
Samenwerken met Plaatselijke Belangen en dorpen Blz. 20  
Samenwerken met preferente samenwerkingspartners Weststellingwerf en Ooststellingwerf, andere ketenpartners en verbonden partijen Blz. 21  
Voorzitterschap P10-verband (actief lobbyen en kennisdelen) Blz. 22  
We zorgen ervoor dat de organisatie slagvaardig is Blz. 23  
Opsterland heeft een integer, zichtbaar en toegankelijk bestuur Blz. 24  
Het bewaken van democratische waarden en burgerschap in de samenleving Blz. 25  
Het voeren van een actief bestuurlijk woordvoerderschap Blz. 26  
Het voeren van een actief communicatie- en persbeleid Blz. 27  
Responsief en actief reageren op vragen en behoeften vanuit de samenleving Blz. 28  
Uitvoeren van plan van aanpak integriteit 2016- 2018 Blz. 29  
Bewoners en bedrijven ontmoeten een open en faciliterende houding vanuit de gemeente voor initiatieven Blz. 30  
Aansluiting zoeken bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers en organisaties zelf initiatieven ontplooien. Blz. 31  
Thema Dienstverlening Blz. 32  
Thema Dienstverlening Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken) Blz. 35  
We voeren het programma faciliterende overheid uit Blz. 36  
Individuele dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 37  
Benutten van nieuwe technische mogelijkheden zoals het online maken van afspraken, persoonlijke inlogmogelijkheden beeldverbindingen en 'social media’ Blz. 38  
Het bestuur, beleid, de dienstverlening en producten van de gemeente zijn zichtbaar en toegankelijk Blz. 39  
Beheren en doorontwikkelen van de website als dienstverlenings- en informatiekanaal en de toegankelijkheid borgen Blz. 40  
Het gericht inzetten van communicatiemiddelen Blz. 41  
Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ter verbetering van de dienstverlening Blz. 42  
Thema Overhead Blz. 43  
Thema Overhead Blz. 44  
Doelstellingen Blz. 45  
Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken) Blz. 46  
We voeren het programma faciliterende overheid uit Blz. 47  
De organisatie verricht duurzaam, integer en transparant, zelf dan wel in samenwerking met andere partners, de door het bestuur gewenste werkzaamheden. Blz. 48  
Uitvoeren strategische personeelsplanning met als doel taken efficiënt uit te voeren Blz. 49  
We realiseren de resterende personele taakstelling Blz. 50  
De gemeente levert meer maatwerk, betere dienstverlening, en is sterker gericht op de omgeving en op samenwerking met de burger en bedrijven. Blz. 51  
Er wordt gewerkt aan een meer oplossingsgerichte afhandeling van klachten en bezwaarschriften Blz. 52  
In de personele jaarcyclus hebben we aandacht voor gewenste en gerealiseerde resultaten en gedrag en noodzakelijke individuele opleidingen Blz. 53  
We organiseren organisatiebrede opleidingstrajecten Blz. 54  
De gemeente heeft de basisbedrijfsvoering op orde en beheert haar eigendommen adequaat. Blz. 55  
Beheren van gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn zolang ze niet verkocht zijn Blz. 56  
Verkopen van eigendommen die niet nodig zijn voor de gemeentelijke dienst conform het vastgestelde verkoopplan gemeentelijke gebouwen Blz. 57  
We verrichten de noodzakelijke activiteiten ten aanzien van de PIOFACH taken Blz. 58  
Beleidsindicatoren Blz. 59  
Verbonden partijen Blz. 60  
Vennootschapsbelasting Blz. 61  
Onvoorzien Blz. 62  
Wat mag het kosten Blz. 63  
Toelichting op de financiën Blz. 64  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 65  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 66  
Kaderstellende documenten Blz. 67  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 68  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 69  
Doelstellingen Blz. 70  
De gemeente is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven Blz. 71  
Het uitvoeren van taken op gebied van de publieke gezondheidszorg, rampen, crises en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer Blz. 72  
Uitvoeren van het op het beleidsplan IVB (integraal veiligheidsbeleid) gebaseerde uitvoeringsplan IVB 2018 Blz. 73  
Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten Blz. 74  
Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere bijzondere wetten Blz. 75  
Overtredingen van de regels zijn – met inachtneming van de door het college gestelde prioriteiten – aangepakt Blz. 76  
Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen. Blz. 77  
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden Blz. 78  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten Blz. 79  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO Blz. 80  
Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan Blz. 81  
Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen Blz. 82  
Beleidsindicatoren Blz. 83  
Verbonden partijen Blz. 84  
Wat mag het kosten Blz. 85  
Toelichting op de financiën Blz. 86  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 87  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 88  
Kaderstellende documenten Blz. 89  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 90  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
De gemeente heeft een actueel inzicht in het te onderhouden areaal aan wegen en watergangen Blz. 93  
We verwerken areaalaanpassingen in beheerplannen en brengen de financiële consequenties in beeld Blz. 94  
Er wordt een veilig, doeltreffend en doelmatig (water)wegennet in stand gehouden Blz. 95  
Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381 Blz. 96  
Beheersen van onkruid Blz. 97  
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom verlichting Blz. 98  
Jaarlijks schouwen we de kwaliteit van kunstwerken Blz. 99  
Op basis van signalen herstellen we onverharde wegen Blz. 100  
Opruimen, registreren en rapporteren van kadavers in water binnen de bebouwde kom Blz. 101  
Profileren van bermen waardoor het water goed wegloopt Blz. 102  
Renoveren of vervangen van verharde wegen die aan het eind van hun technische levensduur zijn Blz. 103  
Tweejaarlijks actualiseren van het beheerplan wegen op basis van wegeninspectie van verharde wegen Blz. 104  
Uitvoeren van het beheerplan kunstwerken Blz. 105  
Uitvoeren van regulier onderhoud aan verharde wegen op basis van weginspectie Blz. 106  
Uitvoeren verkeerseducatieprogramma Blz. 107  
Vegen van goten Blz. 108  
Vervanging van circa 800 armaturen door energiezuinige en onderhoudsarme verlichting Blz. 109  
Vijfjaarlijks inspecteren we de kwaliteit van kunstwerken Blz. 110  
Zorgen voor openbare verlichting en het beheren van die verlichting Blz. 111  
Het verkeerssysteem draagt bij aan verbetering van de recreatieve- en omgevingskwaliteit Blz. 112  
Oplossen van verkeerskundige knelpunten Blz. 113  
Woningen, bedrijven en voorzieningen zijn goed bereikbaar Blz. 114  
Realiseren ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk Blz. 115  
Uitvoeren gladheidsbestrijdingsprogramma. Blz. 116  
Uitvoeren maatregelen uit het geactualiseerde uitvoeringsplan GVVP (2015-2020). Blz. 117  
Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het collectief vervoer Blz. 118  
Beleidsindicatoren Blz. 119  
Verbonden partijen Blz. 120  
Wat mag het kosten Blz. 121  
Toelichting op de financiën Blz. 122  
Programma 3 | Economie Blz. 123  
Programma 3 | Economie Blz. 124  
Kaderstellende documenten Blz. 125  
Thema Werken Blz. 126  
Thema Werken Blz. 127  
Doelstellingen Blz. 128  
Opsterland kent toekomstbestendige ondernemingen Blz. 129  
Organiseren van bijeenkomsten voor startende en nieuw gevestigde ondernemers Blz. 130  
We faciliteren ondernemers op zes thema’s Blz. 131  
Het onderwijsaanbod sluit aan op de vraag van ondernemers Blz. 132  
We faciliteren het project Ondernemers, Onderwijs en Overheid van de Burgemeester Harmsmaschool Blz. 133  
De drie kernwinkelgebieden blijven aantrekkelijk Blz. 134  
We heffen en innen reclamebelasting in Gorredijk en stellen dit beschikbaar aan ondernemers Blz. 135  
We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen Blz. 136  
De samenwerking in de regio Zuidoost-Friesland op economische terrein is verbeterd Blz. 137  
In regionaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio Blz. 138  
De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed Blz. 139  
Bezoeken van bedrijven Blz. 140  
We onderzoeken en verbeteren de gemeentelijke dienstverlening Blz. 141  
Verbonden partijen Blz. 142  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 143  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 144  
Doelstellingen Blz. 145  
Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers Blz. 146  
Ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven Blz. 147  
We bemiddelen en adviseren bij vrijkomende bedrijfslocaties Blz. 148  
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd Blz. 149  
We ondersteunen initiatieven van marktpartijen. Blz. 150  
Beleidsindicatoren Blz. 151  
Wat mag het kosten Blz. 152  
Toelichting op de financiën Blz. 153  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 154  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 155  
Kaderstellende documenten Blz. 156  
Thema Onderwijs Blz. 157  
Thema Onderwijs Blz. 158  
Doelstellingen Blz. 159  
Leerplichtige kinderen en jongeren volgen onderwijs Blz. 160  
Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam Blz. 161  
We voeren de leerplichtwet uit door een leerplichtambtenaar en participatie in het Regionale MeldCentrum (RMC) Blz. 162  
Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren Blz. 163  
Scholen met minstens 5 uur bewegingsonderwijs per week hebben binnen een straal van 7,5 km een accommodatie voor bewegingsonderwijs Blz. 164  
We stellen gymnastiekruimten ter beschikking Blz. 165  
We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is Blz. 166  
Thema Onderwijshuisvesting Blz. 167  
Thema Onderwijshuisvesting Blz. 168  
Doelstellingen Blz. 169  
Alle scholen in Opsterland voldoen tenminste aan de geldende bepalingen van het Bouwbesluit Blz. 170  
Bij de ontwikkeling van brede scholen onderzoeken of voor- en naschoolse voorzieningen daarin kunnen worden geïntegreerd Blz. 171  
Uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2015-2030 Blz. 172  
Thema Voorschoolse voorzieningen Blz. 173  
Thema Voorschoolse voorzieningen Blz. 174  
Doelstellingen Blz. 175  
Het gebruik van voorschoolse voorziening wordt gestimuleerd Blz. 176  
We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht Blz. 177  
We monitoren het effect van onze maatregelen ten aanzien van het bereik van de voorschoolse voorzieningen Blz. 178  
We verstrekken een gemeentetoeslag peuteropvang Blz. 179  
Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang locaties Blz. 180  
We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders Blz. 181  
We voeren de regie op de VVE in Opsterland Blz. 182  
Het VVE programma is laagdrempelig voor ouders Blz. 183  
We subsidiëren het derde dagdeel peuteropvang voor VVE aan aanbieders Blz. 184  
Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen Blz. 185  
We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen Blz. 186  
De kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is op niveau Blz. 187  
Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen Blz. 188  
Verbonden partijen Blz. 189  
Beleidsindicatoren Blz. 190  
Wat mag het kosten Blz. 191  
Toelichting op de financiën Blz. 192  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 193  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 194  
Kaderstellende documenten Blz. 195  
Thema Cultuur Blz. 196  
Thema Cultuur Blz. 197  
Doelstellingen Blz. 198  
Er is een goede (structurele) basisstructuur voor de bibliotheekfunctie en cultuuronderwijs Blz. 199  
Het laten verzorgen van cultuuronderwijs op de basisscholen Blz. 200  
Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan bibliotheek Blz. 201  
Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan museum Opsterlân in Gorredijk en museum it Damshûs/Sudergemaal Nij Beets Blz. 202  
Er vinden meer culturele activiteiten plaats in Opsterland Blz. 203  
Afronden van de afbouw van structurele subsidies voor cultuuractiviteiten (muv basisstructuur) en de vrijgekomen middelen inzetten voor incidentele subsidies Blz. 204  
Stimuleren van de ontwikkeling van culturele activiteiten dmv subsidieregeling Cultuurpromotie Blz. 205  
We steunen initiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 Blz. 206  
Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal Blz. 207  
By it beoardielen fan subsydzje oanfragen foar kulturele aktiviteiten is it brûken fan de Fryske taal ien fan de betingsten Blz. 208  
Wy dogge mei oan it Tomke projekt en stypje de Afûk Blz. 209  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 210  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 211  
Doelstellingen Blz. 212  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 213  
Ontwikkelen en profileren van de identiteit van de Friese Wouden en daarbinnen het toeristisch product van Opsterland versterken Blz. 214  
Optimaliseren bestaande routenetwerken in zuidoost Fryslân in samenwerking met de provincie Fryslân Blz. 215  
Realiseren van maatregelen en activiteiten op het gebied van de openluchtrecreatie, verblijfsrecreatie, promotie en organisatie Blz. 216  
Stimuleren van evenementen en activiteiten die de naamsbekendheid van Opsterland en de dorpen vergroten Blz. 217  
Verbonden partijen Blz. 218  
Thema Openbaar groen Blz. 219  
Thema Openbaar groen Blz. 220  
Doelstellingen Blz. 221  
De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is geborgd met een differentiatie in onderhoudsniveaus voor de dorpen en het buitengebied Blz. 222  
De dorpen stimuleren om zelf aanvullende maatregelen te nemen om de netheid te handhaven of te vergroten Blz. 223  
Detacheren van SW Fryslân (Caparis) medewerkers in het onderhoud Blz. 224  
In aanvulling op het beheerplan openbaar groen inspecteren we bomen op grond van de VTA richtlijnen Blz. 225  
Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blz. 226  
Project: nader uitwerken effecten transitieplan Caparis Blz. 227  
Oude / cultuurhistorische lanen worden zo veel mogelijk behouden Blz. 228  
Uitvoeren vastgesteld scenario hoe om te gaan met oude cultuurhistorische lanen Blz. 229  
Perceeleigenaren kunnen hun water kwijt en wateroverlast is zo veel mogelijk voorkomen Blz. 230  
Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen Blz. 231  
Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom Blz. 232  
Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren) Blz. 233  
Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip Blz. 234  
Uitvoeren van gewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen Blz. 235  
De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken Blz. 236  
Jaarlijks actualiseren van het beheerplan begraafplaatsen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blz. 237  
Verbonden partijen Blz. 238  
Thema Sport Blz. 239  
Thema Sport Blz. 240  
Doelstellingen Blz. 241  
Een hoge deelname aan sport en bewegen om de sociale cohesie te versterken, een gezonde leefstijl te stimuleren en participatie in de samenleving te bevorderen Blz. 242  
Inzetten van buurtsportcoaches en waar nodig andere ondersteuning bieden voor sport- en verenigingsleven Blz. 243  
We versterken het sporttechnisch kader door een subsidieregeling Blz. 244  
We vertalen de nieuwe kadernota in uitvoeringsmaatregelen sport en bewegen in samenhang met de uitvoering in het sociaal domein Blz. 245  
Er is een adequaat voorzieningenniveau Blz. 246  
We beheren en onderhouden bestaande sportvoorzieningen in samenspraak met betrokken partijen Blz. 247  
Beleidsindicatoren Blz. 248  
Wat mag het kosten Blz. 249  
Toelichting op de financiën Blz. 250  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 251  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 252  
Kaderstellende documenten Blz. 253  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 254  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 255  
Doelstellingen Blz. 256  
Inwoners die de gemeente ondersteunt in hun levensonderhoud kunnen weer zelf in hun levensonderhoud voorzien of participeren op een andere manier. Blz. 257  
Conform wettelijke kaders continueren we de lopende afspraken ten aanzien van sociale werkvoorziening Blz. 258  
Ondersteunen bij en toeleiden naar regulier werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of sociale activering Blz. 259  
We organiseren plaatsen voor beschut werken. Blz. 260  
Inwoners die (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen hebben zijn ondersteund in hun levensonderhoud Blz. 261  
Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Bbz (bijstand zelfstandigen) Blz. 262  
Het tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensvoorziening in het kader van de Participatiewet Blz. 263  
Inwoners zijn financieel zo vaardig en zelfstandig mogelijk Blz. 264  
Bij signalering van betalingsproblemen door partners ondernemen wij actie Blz. 265  
We begeleiden inwoners door middel van schuldhulpverlening Blz. 266  
Sociale uitsluiting door beperkte financiële middelen is zo veel mogelijk voorkomen Blz. 267  
Behandelen aanvragen bijzondere bijstand Blz. 268  
Uitvoeren van het gemeentelijk minimabeleid Blz. 269  
Misbruik van regelingen is zo veel mogelijk voorkomen en daar waar het wel plaatsvindt zo veel mogelijk opgespoord Blz. 270  
Uitvoeren van het handhavingsplan Blz. 271  
Uitvoeren van rechtmatigheidscontroles Blz. 272  
Verbonden partijen Blz. 273  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 274  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 275  
Doelstellingen Blz. 276  
De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt Blz. 277  
Individueel of in groepsverband ondersteunen van inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren Blz. 278  
Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers Blz. 279  
Uitvoeren van bewustwordingscampagnes en verstrekken van informatie en advies rondom het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 280  
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen om te voorkomen dat mensen de regie over hun leven kwijtraken Blz. 281  
We bieden mantelzorgers ondersteuning aan vanuit het gebiedsteam en door derden Blz. 282  
We monitoren of er voldoende en adequate algemene voorzieningen zijn Blz. 283  
We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit Blz. 284  
Vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn sluiten op elkaar aan Blz. 285  
We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein Blz. 286  
Cliënten die het nodig hebben krijgen integrale hulp Blz. 287  
Door middel van vraagverheldering die waar mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt maakt het gebiedsteam een probleemanalyse. Blz. 288  
Inwoners die individuele voorzieningen nodig hebben krijgen die op maat Blz. 289  
Inkopen / contracteren van benodigde voorzieningen en producten Blz. 290  
Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam Blz. 291  
Uitvoeren beleidsvoorbereiding en -evaluatie Blz. 292  
Verstrekken van individuele ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren Blz. 293  
Zorgen voor een goede informatievoorziening en voorlichting voor burgers en ketenpartners Blz. 294  
Mensen uit andere culturen zijn in onze samenleving opgenomen (inburgering en participatie) Blz. 295  
Aanbieden van ondersteuning om inburgering en participatie te bevorderen Blz. 296  
De uitgangspunten van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom integreren in het gemeentelijk beleid Blz. 297  
Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt Blz. 298  
Uitvoeren van verbeterprojecten Blz. 299  
Bij multi problematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak Blz. 300  
Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team Blz. 301  
Verbonden partijen Blz. 302  
Thema Jeugdhulp Blz. 303  
Thema Jeugdhulp Blz. 304  
Doelstellingen Blz. 305  
Bij multiproblematiek voeren we een gerichte, integrale aanpak Blz. 306  
Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team Blz. 307  
De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk Blz. 308  
Tijdig bieden van (opvoed)ondersteuning aan jongeren/kinderen/gezinnen die dat nodig hebben Blz. 309  
Tijdig signaleren in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en pedagogische voorzieningen zoals peuteropvang, basisscholen en voorgezet onderwijs Blz. 310  
Uitvoeren onderlinge afspraken gemeente en onderwijs over het organiseren van de zorg Blz. 311  
We faciliteren speeltuinen Blz. 312  
We subsidiëren het accommodatie gebonden jongerenwerk Blz. 313  
We zorgen dat zo veel mogelijk kinderen zonder achterstand instromen en dat zo min mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan uitvallen Blz. 314  
We zorgen voor overleg en afstemming met de netwerkpartners binnen het sociaal domein Blz. 315  
Gezinnen die het nodig hebben krijgen integrale hulp volgens het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur Blz. 316  
Contracteren van jeugdhulp Blz. 317  
Door de praktijkondersteuner huisartsen GGZ/Jeugd vanuit het gebiedsteam bieden we laagdrempelige hulp Blz. 318  
Inzetten en monitoren van gerichte ingekochte jeugdhulp Blz. 319  
Kortdurende ondersteuning en hulpverlening en / of casusregie bieden we daar waar mogelijk rechtstreeks vanuit het gebiedsteam Blz. 320  
Uitvoering geven aan het project Veiligheid Voorop! Blz. 321  
Regeldruk en administratieve handelingen zijn zo veel mogelijk beperkt Blz. 322  
Uitvoeren van verbeterprojecten Blz. 323  
Verbonden partijen Blz. 324  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 325  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 326  
Doelstellingen Blz. 327  
Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen Blz. 328  
Faciliteren van de dorpen bij het maken van toekomstplannen Blz. 329  
Faciliteren van de dorpen bij het uitwerken en uitvoeren van activiteiten of projecten die de leefbaarheid en de burgerparticipatie in het dorp vergroten Blz. 330  
Uitvoeren van het nieuwe dorpenbeleid Blz. 331  
In elk dorp is de dorpshuisfunctie aanwezig voor het vergroten van de sociale cohesie Blz. 332  
Het faciliteren van de dorpshuisbesturen bij nemen van maatregelen die de duurzaamheid van de dorpshuizen vergroot Blz. 333  
Samen met dorpshuisbesturen en andere ketenpartners zorgen dat in alle dorpen de bestuursvormen en het beheer zijn ingericht op een zelfstandige exploitatie Blz. 334  
Beleidsindicatoren Blz. 335  
Wat mag het kosten Blz. 336  
Toelichting op de financiën Blz. 337  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 338  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 339  
Kaderstellende documenten Blz. 340  
Thema Milieu Blz. 341  
Thema Milieu Blz. 342  
Doelstellingen Blz. 343  
De gemeentelijke organisatie handelt duurzaam Blz. 344  
Bij nieuwbouw gemeentelijke gebouwen extra aandacht besteden aan duurzaamheid boven de wettelijke normen Blz. 345  
Het voeren van een mede op duurzaamheid gericht inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 346  
Onderzoeken maatregelen om bestaande gemeentelijke gebouwen duurzamer te maken Blz. 347  
Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst Blz. 348  
We houden gegevens over duurzaamheid bij in de 'milieubarometer' Blz. 349  
De bedrijven en inwoners van Opsterland worden gestimuleerd tot duurzaam handelen Blz. 350  
Het stimuleren en faciliteren van initiatieven om dorpen energieneutraal te maken Blz. 351  
Organiseren van bewustwordingsactiviteiten voor duurzaamheid Blz. 352  
Stimuleren van duurzame energie en aandacht besteden aan isoleren van woningen Blz. 353  
De opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd Blz. 354  
Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie Blz. 355  
Volksgezondheid en milieu zijn beschermd en de waterkwaliteit is gewaarborgd Blz. 356  
Faciliteren van himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 357  
Het inzamelen en verwerken van afval Blz. 358  
Reinigen en inspecteren van circa 20km riolering Blz. 359  
Reinigen van circa 10.000 straatkolken Blz. 360  
Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 361  
We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval Blz. 362  
Natuurlijke verscheidenheid (biodiversiteit) en ecologische waarden worden behouden en waar mogelijk hersteld Blz. 363  
Binnen regulier groenonderhoud rekening houden met behoud van biodiversiteit en ecologische waarden Blz. 364  
Faciliteren duurzame landbouw Blz. 365  
Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd Blz. 366  
Het bijhouden (evalueren en vernieuwen) van bodembeleid en het actueel houden van bodemkwaliteitskaarten Blz. 367  
Toetsen van meldingen grondverzet aan de bodemkwaliteit Blz. 368  
Er wordt gestreefd naar het behouden van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 369  
Verbonden partijen Blz. 370  
Thema Gezonde samenleving Blz. 371  
Thema Gezonde samenleving Blz. 372  
Doelstellingen Blz. 373  
De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk. Blz. 374  
We bevorderen een gezonde leefstijk van inwoners Blz. 375  
We bieden gerichte informatie aan jongeren, ouders/verzorgers. Blz. 376  
We faciliteren speeltuinen Blz. 377  
We geven uitvoering aan de Wet publieke gezondheid en het gezondheidsbeleid. Blz. 378  
De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt. Blz. 379  
We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Blz. 380  
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen Blz. 381  
We voeren aanvullende projecten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners uit Blz. 382  
Begrafenissen vinden deugdelijk plaats Blz. 383  
Delven graven Blz. 384  
Voeren van de grafadministratie incl. leges Blz. 385  
Verbonden partijen Blz. 386  
Beleidsindicatoren Blz. 387  
Wat mag het kosten Blz. 388  
Toelichting op de financiën Blz. 389  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 390  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 391  
Kaderstellende documenten Blz. 392  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 393  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 394  
Doelstellingen Blz. 395  
Initiatiefnemers mogen rekenen op de ruimte in de nieuwe Omgevingswet Blz. 396  
Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie Blz. 397  
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geluid Blz. 398  
Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geur bij de veehouderij Blz. 399  
Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen) Blz. 400  
Integreren van activiteiten rondom gerelateerde wetten (zoals de Natuurwet) in de nieuwe werkwijze Blz. 401  
Uitvoeren van het implementatieplan omgevingswet Blz. 402  
De cultuurhistorische kenmerken en archeologische waarden van de fysieke omgeving zijn geborgd Blz. 403  
Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen) Blz. 404  
Vertalen van de pilot Beetsterzwaag Blz. 405  
Bestemmingsplannen zijn actueel Blz. 406  
Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd Blz. 407  
Thema Wonen Blz. 408  
Thema Wonen Blz. 409  
Doelstellingen Blz. 410  
Er zijn voldoende woningen (kwantitatief en kwalitatief), afgestemd op de behoefte van onze inwoners Blz. 411  
Inspelen op de actuele vraag naar woningen samen met marktpartijen Blz. 412  
Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen omtrent hun bijdrage aan de woonvisie Blz. 413  
Samen met de Zuidoost-gemeenten analyseren van ontwikkelingen en vertalen van de uitkomsten in opgaven Blz. 414  
Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten Blz. 415  
Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp Blz. 416  
De uitstraling van de bebouwing past bij de omgeving Blz. 417  
Uitvoeren van taken op het gebied van het beoordelen van bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid Blz. 418  
Vereenvoudigen van het welstandsbeleid inclusief het aanwijzen van welstandsvrije gebieden Blz. 419  
Welstandsbeleid herformuleren op basis van de Omgevingswet Blz. 420  
Nieuwe bouwwerken of verbouwingen voldoen aan landelijke, regionale en gemeentelijke regelgeving Blz. 421  
Het verlenen van (omgevings)vergunningen, ontheffingen e.d. in het kader van diverse wetten en onderliggende verordeningen en beleidsregels Blz. 422  
Verbonden partijen Blz. 423  
Thema Ruimtelijke kwaliteit Blz. 424  
Thema Ruimtelijke kwaliteit Blz. 425  
Doelstellingen Blz. 426  
Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan. Blz. 427  
Monitoren van ontwikkeling van wettelijke kwaliteitsnormen Blz. 428  
Overtredingen van de regels zijn aangepakt. Blz. 429  
Bij niet-naleving probeert de gemeente te achterhalen wat de oorzaken zijn en daar adequaat op in te spelen. Blz. 430  
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven om zich aan de regels te houden. Blz. 431  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten Blz. 432  
Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden door de FUMO Blz. 433  
Verbonden partijen Blz. 434  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 435  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 436  
Doelstellingen Blz. 437  
Er zijn nieuwe bouwlocaties gerealiseerd, waar mogelijk binnen de huidige grondpositie. Blz. 438  
Noodzakelijke (alleen voor de verkoop) maatregelen treffen op bouwterreinen Blz. 439  
We maken bouwterreinen bij voldoende zekerheid van kopers bouwrijp Blz. 440  
Bestaande bouwlocaties voor woningbouw zijn ontwikkeld. Blz. 441  
Na gereedkomen van alle woningen ronden we de inrichting van de openbare ruimte af. Blz. 442  
De grondposities sluiten aan op de doelen en de risico’s zijn beheerst. Blz. 443  
Aangaan van qua prijsstelling en timing verantwoorde grondtransacties Blz. 444  
Bijstellen van de huidige beleidsnota grondbeleid Blz. 445  
Vaststellen van alle grondprijzen in de grondprijzenbrief. Blz. 446  
Verkopen van overtollige gronden op basis van het Verkoopplan gemeentelijke grondposities. Blz. 447  
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd. Blz. 448  
We ondersteunen initiatieven van marktpartijen. Blz. 449  
We stimuleren en faciliteren marktpartijen in hun ruimtelijke plannen. Blz. 450  
Beleidsindicatoren Blz. 451  
Wat mag het kosten Blz. 452  
Toelichting op de financiën Blz. 453  
Paragrafen Blz. 454  
Lokale heffingen Blz. 455  
Lokale heffingen Blz. 456  
Afval en Riolering Blz. 457  
Omgevingsvergunningen Blz. 458  
Lokale lastendruk Blz. 459  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 460  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 461  
Geprognostiseerde balansen Blz. 462  
Kentallen Blz. 463  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 464  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 465  
Wegen en verhardingen Blz. 466  
Riolering Blz. 467  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 468  
Groen Blz. 469  
Gebouwen Blz. 470  
Openbare verlichting Blz. 471  
Financiering Blz. 472  
Financiering Blz. 473  
Bedrijfsvoering Blz. 474  
Bedrijfsvoering Blz. 475  
Kaderstellende documenten Blz. 476  
Gekanteld werken Blz. 477  
Organisatieontwikkeling, meer doen met minder middelen Blz. 478  
Samenwerking in OWO-verband Blz. 479  
Professionalisering van de organisatie Blz. 480  
Overige ontwikkelingen Blz. 481  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 482  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 483  
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 484  
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 485  
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 486  
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 487  
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 488  
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 489  
Verbonden partijen Blz. 490  
Verbonden partijen Blz. 491  
Overzicht verbonden partijen Blz. 492  
Grondbeleid Blz. 493  
Grondbeleid Blz. 494  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 495  
Financiële begroting Blz. 496  
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 497  
Toelichting Blz. 498  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 499  
Programma 0 Blz. 500  
Programma 1 Blz. 501  
Programma 2 Blz. 502  
Programma 3 Blz. 503  
Programma 4 Blz. 504  
Programma 5 Blz. 505  
Programma 6 Blz. 506  
Programma 7 Blz. 507  
Programma 8 Blz. 508  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 509  
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Blz. 510  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 511  
Balans Blz. 512  
EMU-Saldo Blz. 513  
Reserves Blz. 514  
Algemene reserve Blz. 515  
Voorzieningen Blz. 516  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 517  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 518  
Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen Blz. 519  
Bijlage: Totaaloverzicht doelenbomen Blz. 520