Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Door de veranderende maatschappelijke situatie kiest de gemeente steeds meer voor het zich beperken tot de gemeentelijke kerntaken en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
De nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2021 zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en gekanteld werken. In de Omgevingsvisie (2015) zijn daartoe al beleidsaanzetten gegeven. Zo wordt beschreven op welke wijze de kwaliteiten van bijvoorbeeld inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kunnen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De Omgevingsvisie is voor wat betreft het onderdeel wonen nader uitgewerkt in de Woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Ook vormt het een kader voor dorpsvisies en het gemeentelijk grondbeleid.

Met betrekking tot de ruimtelijke regelgeving wordt verder gewerkt aan actualisatie van de bestemmingsplannen.. Op deze wijze kan de overgang naar de nieuwe regels op grond van de Omgevingswet eenvoudiger worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden gegeven. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Terug naar navigatie - Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Zo gaan we dat doen

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

In 2019 is er ruimte geboden voor de groei van woningbouw. In de lopende/actieve grondexploitaties (BIE) zijn 18 kavels voor woningen (8.915 m2) verkocht.

Het actieve grondbeleid heeft zich in 2019 beperkt tot de BIE. Het passieve grondbeleid bestond in 2019 uit gesprekken met marktpartijen voor woningbouw op gemeentelijke gronden. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Nieuw gebouwde woningen

(het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

4,7

5,8

8,2

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

Gegevensperiode: 2017

Gemiddelde WOZ-waarde
(gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizend euro)

 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 216

€ 186

€ 248

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende zaken

 

Gegevensperiode: 2019

  Demografische druk

(het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

78,6%

77,6%

69,8%

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Gegevensperiode: 2019

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 610

€ 631

€ 669

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2019

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 712

€ 723

€ 739

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2019

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 3.348 2.574 2.529 4.022 -1.493
Baten 2.717 2.673 2.718 3.545 -828
Saldo voor bestemming -631 99 188 -477 665

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
bedragen x € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Lasten              3.510              5.002              1.492
Baten               2.718              3.545                 827
Saldo voor bestemming                -792             -1.457                -665
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                   149                 149
Baten                  366                 565                 199
Saldo na bestemming                -426             -1.041                -615
       
Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Reserve invoering Omgevingswet                           -                   149                 149
Totaal lasten                           -                   149                 149
Reserve recreatie en toerisme Kansen benutten                   24                   24                           -  
Reserve duurzaam bouwen                   23                   23                           -  
Vrijval reserve Skoalleane Ureterp                           -                     62                   62
Reserve komplannen                 294                 283                  -11
Reserve De Vlecke Gorredijk                           -                   148                 148
Reserve invoering omgevingswet                   25                   25                           -  
Totaal baten                 366                 565                 199

Het saldo op dit programma is in 2019 € 615.000 nadeliger dan geraamd.

Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt doordat het saldo op de bouwgrondexploitatie in 2019 € 741.000 nadeliger is dan geraamd. De verdere toelichting staat in de paragraaf grondbeleid. 

Ook was er sprake van vrijval van de reserve Skoalleane (voordeel € 62.000) en vrijval van de reserve De Vlecke (voordeel € 149.000).

Tenslotte was er een nadeel van € 40.000 vanwege aan afrekening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (beheersfee) die grotendeels betrekking heeft op voorgaande jaren.