Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van CO2-uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en het gebruik maken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken.

Kaderstellende documenten

Thema Milieu

Thema Milieu

Er is een duurzaam leefmilieu.

Wat willen we bereiken?

Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst

Zo gaan we dat doen

Schone grond blijft schoon en verontreinigde grond is beheerd

Zo gaan we dat doen

We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

  • Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
  • Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (voormalig Stichting Openbare Verlichting Fryslân). Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Thema Gezonde samenleving

Inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam, wonen waar het kan zelfstandig en kunnen meedoen in de maatschappij.

Wat willen we bereiken?

Preventie van gezondheidsrisico’s

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt.

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

De gemeente loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en geeft het goede voorbeeld

Zo gaan we dat doen

We coördineren alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn en ondersteunen alle afdelingen die actief aan de slag moeten

Zo gaan we dat doen

Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022

Zo gaan we dat doen

Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

 

Omvang huishoudelijk restafval

(De niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

152 kg

194 kg

172 kg

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

 

Gegevensperiode: CBS statistiek Huishoudelijk afval 2018

De Friese gemeenten streven de landelijke VANG-doelstellingen na,  waarbij het de intentie is om in 2020 100 kg restafval per inwoner (brandbaar residu plus fracties milieustraat) en 75% recycling te halen. Van de 152 kg restafval per inwoner in 2018 is de nascheiding niet meegerekend. Dat is ca. 60 kg.

Hernieuwbare elektriciteit

(hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

8,7 %

26,2%

18,5%

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

Gegevensperiode: Klimaatmonitor-RWS 2019

Bij een verdieping op de cijfers van hernieuwbare elektriciteit blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 6.980 7.361 7.181 7.715 -534
Baten 6.200 6.301 6.301 6.559 -258
Saldo voor bestemming -780 -1.060 -880 -1.156 276

Toelichting op de financiën

bedragen x  € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Lasten              7.181              7.715                 534
Baten               6.301              6.559                 258
Saldo voor bestemming                -880             -1.156                -276
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                             -                             -  
Baten                    68                   42                  -26
Saldo na bestemming                -812             -1.114                -302
       
Specificatie mutaties reserves    Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Totaal lasten                           -                             -                             -  
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. Gidsgelden                   38                   42                     4
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. WEN                    30                           -                    -30
Totaal baten                   68                   42                  -26

Het saldo op dit programma is in 2019 € 302.000 nadeliger dan geraamd.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door taakveld riolering. Er is in 2019 minder geïnvesteerd in riolering dan geraamd. Daardoor is het BTW-voordeel lager. Dit geeft op het taakveld riolering een nadelig effect van € 315.000. 

Daarnaast is er een voordeel van € 25.000 op de uitgaven van de GIDS gelden. Dit is veroorzaakt doordat in 2019 een aantal geraamde activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd . Bij de resultaatbestemming 2019 wordt voorgesteld het resterend budget van € 25.000 incidenteel in 2020 alsnog beschikbaar te stellen voor deze activiteiten.