Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, door inwoners en recreanten. We richten ons op een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor het gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie .

Thema Cultuur

Thema Toerisme en recreatie

Thema Toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - Thema Toerisme en recreatie

Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed vertoeven is. Toerisme en recreatie is een belangrijke economische factor voor Opsterland. Daarom blijven we Opsterland als aantrekkelijke groene gemeente verder ontwikkelen. we willen het economisch recreatief potentieel van ons landschap optimaal benutten. Hierbij gaan we samen met de grondeigenaren het recreatief netwerk verbeteren, zoals fiets-, wandel- en ruiterpaden.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap De Marrekrite voert diverse taken uit op het gebied van watersport, waterrecreatie en landrecreatie

Naast deze verbonden partij intensiveren wij de relatie met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en de landgoedeigenaren en wij werken intensief samen met de Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden, samen met buurgemeenten.

Thema Openbaar groen

Thema Openbaar groen

Terug naar navigatie - Thema Openbaar groen

In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties.

De openbare ruimte is netjes en uitnodigend.

Er wordt ingezet op behoud en ontwikkeling van biodiversiteit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties

Terug naar navigatie - In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties

Zo gaan we dat doen

Thema Sport

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Niet-sporters

(het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

50,9%

53,5%

48,7%

Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

Gegevensperiode: 2016

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 6.168 6.793 6.767 6.695 72
Baten 522 197 197 469 -272
Saldo voor bestemming -5.646 -6.597 -6.570 -6.227 -344

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
bedragen x € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Lasten              6.767              6.695                  -72
Baten                  197                 469                 272
Saldo voor bestemming             -6.570             -6.226                 344
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                             -                             -  
Baten                  371                 186                -185
Saldo na bestemming             -6.199             -6.040                 159
       
Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Totaal lasten                           -                             -                             -  
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. kappen essen en herplant                 146                           -                  -146
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. asbestsanering                           -                     33                   33
Reserve recreatie en toerisme                 225                 153                  -72
Totaal baten                 371                 186                -185

Het saldo op dit programma is in 2019 € 159.000 voordeliger dan geraamd.

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten op onderhoud groen en waterwatergangen € 129.000. Binnen het onderhoud heeft een efficiencyslag plaatsgevonden door gebruik te maken van betere machines, kaartmateriaal en "mijn gemeente" app. In 2020 wordt bekeken of we deze efficiencyslag kunnen vasthouden. 

De onderhoudskosten van de kunstwerken (bruggen) zijn overschreden met € 66.000. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de inzet van brugwachters bij de brug Prikkewei Nij Beets en storingen aan sluizen.

Om de gymmaterialen aan de wettelijke eisen te laten voldoen is € 40.000 meer uitgegeven dan geraamd.

Voor de impuls voor het zwembad Dundelle Bakkeveen was in 2019 € 100.000 incidenteel beschikbaar. De werkelijke kosten in 2019 waren € 26.000. De rest wordt in 2020 besteed. Op dit programma geeft dit een voordeel van € 74.000. De kosten worden gedekt uit de reserve zwembad Bakkeveen. Deze reserve is verantwoord in programma 6. Daar geeft dit een nadeel van € 74.000. Zie ook de toelichting bij programma 6.

Per saldo geven de verkopen van kleine groenstroken een voordeel van € 20.000.