Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, te komen tot brede scholen waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht. 

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer wordt efficiënt georganiseerd, waarbij door combinatievervoer en het wijzigen van de vergoedingensystematiek getracht wordt de kosten zo laag mogelijk te houden. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

Terug naar navigatie - Thema Onderwijs

In Opsterland is een open, veilige en constante leeromgeving waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, gestimuleerd wordt om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen

Terug naar navigatie - Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Absoluut verzuim

(het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0

1,5

1,9

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2018

 

Relatief verzuim

(het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

8

19

23

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2018

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

(het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,3%

1,6%

1,9%

Bron:  DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2018

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 2.660 3.276 3.164 3.526 -362
Baten 154 334 334 346 -12
Saldo voor bestemming -2.506 -2.942 -2.830 -3.180 350

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
bedragen x € 1.000  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Lasten              3.164              3.526                 362
Baten                  334                 346                   12
Saldo voor bestemming             -2.830             -3.180                -350
Mutaties reserves:      
Lasten                 317                 286                  -31
Baten               1.270              1.651                 381
Saldo na bestemming             -1.877             -1.815                   62
       
Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Reserve De Treffer                 263                 263                           -  
Reserve huisvesting speciaal onderwijs                   54                   23                  -31
Totaal lasten                 317                 286                  -31
Opheffen reserve MFA Gorredijk              1.082              1.082                           -  
Reserve huisvesting basisonderwijs                 188                 569                 381
Totaal baten              1.270              1.651                 381

Het saldo op dit programma is in 2019 € 62.000 voordeliger dan geraamd.

De kosten van leerlingenvervoer zijn met € 144.000 overschreden. De reden hiervoor is dat de tarieven fors gestegen zijn en dat het aantal kinderen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer ook een stijging laat zien. Hiertegenover staat dat de kosten van onderwijsbeleid in 2019 € 185.000 voordeliger waren dan geraamd. Zo zijn de rijksinkomsten voor verbreding VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) in 2019 gestegen, maar de intensivering van het beleid treed in de loop van 2020 in werking. Ook hebben op het gebied van LOAB (lokaal onderwijs en achterstandenbeleid)en enkele andere beleidsvoornemens niet geleid tot uitgaven die hiervoor begroot waren.