Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Ons economisch beleid heeft als doel het stimuleren van de werkgelegenheid. Een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De agrarische sector, het MKB, de zorgsector en Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met de ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. 

Thema Werken

Thema Werken

Terug naar navigatie - Thema Werken

De huidige lokale en regionale werkgelegenheid blijft stabiel.

In Friesland is de werkgelegenheid het afgelopen jaar gestegen met 1,2%; in Zuidoost Friesland was dat zelfs 2,2%.

In Opsterland steeg de werkgelegenheid met 1,1% (217 banen).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Functiemenging

(De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0  (alleen woningen) en 100 (alleen werken).  Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.) 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

45,4%

49,4%

52,4%

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2017

 

Vestigingen (van bedrijven)

(het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

151,5

146,3

139,7

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2017

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 734 1.364 1.248 705 543
Baten 329 886 886 563 324
Saldo voor bestemming -405 -478 -362 -143 -220

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
bedragen x  € 1.000 Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Lasten              1.248                 705                -543
Baten                  886                 562                -324
Saldo voor bestemming                -362                -143                 219
Mutaties reserves:      
Lasten                 125                 173                   48
Baten                  148                 148                           -  
Saldo na bestemming                -339                -168                 171
       
Specificatie mutaties reserves  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Reserve recreatie en toerisme                 125                 173                   48.578
Totaal lasten                 125                 173                   48.578
Reserve Breedband internet                 148                 148                           -  
Totaal baten                 148                 148                           -  

Het saldo op dit programma is in 2019 € 171.000 voordeliger dan geraamd. 

De grondexploitatie bedrijventerreinen geeft een voordeel van € 131.000. Dit voordeel wordt in de paragraaf Grondbeleid verder toegelicht.

Verder zijn er in 2019 een drietal incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Voor transformatie bedrijventerreinen, de samenwerking met het onderwijs & bedrijfsleven en de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Van deze budgetten is € 40.000 nog niet besteed. Deze projecten worden in 2020 afgerond. Bij de resultaatbestemming 2019 zal worden voorgesteld om het restant van deze budgetten (in totaal € 40.000) voor 2020 incidenteel weer beschikbaar te stellen.