Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan verkeersaders (A7 en diverse provinciale wegen) is Opsterland een goed bereikbare gemeente waardoor de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld wordt met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het in stand houden van het (water)wegennet vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades e.a. worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van de kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal. Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal onder meer de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.

Terug naar navigatie - De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (voormalig: Stichting Openbare Verlichting Fryslân). Formeel is dit geen verbonden partij.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 2.740 3.927 3.893 3.798 95
Baten 598 128 168 191 -22
Saldo voor bestemming -2.142 -3.800 -3.725 -3.607 -118

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

bedragen x  € 1.000   Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Lasten              3.893              3.798                  -95
Baten                  168                 191                   23
Saldo voor bestemming             -3.725             -3.607                 118
Mutaties reserves:      
Lasten                 247                 247                           -  
Baten               1.194              1.194                           -  
Saldo na bestemming             -2.778             -2.660                 118
       
Specificatie mutaties reserves        
  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Reserve onderhoud verharding BKP                 247                 247                           -  
Totaal lasten                 247                 247                           -  
Reserve onderhoud verharding BKP                 495                 495                           -  
Reserve ontsluitingsweg Loevestein                 518                 518                           -  
Reserve GVVP                 181                 181                           -  
Totaal baten              1.194              1.194                           -  

Het saldo van dit programma is in 2019 € 118.000 voordeliger dan geraamd.

De kosten van openbare verlichting zijn € 54.000 lager dan geraamd. Dit komt enerzijds door lagere afschrijvingen op investeringen. Ook de onderhoudskosten waren lager dan geraamd. Verder waren de kosten voor publieke heffingen (waterschapslasten, WOZ) € 26.000 lager dan geraamd. Ook de kosten voor verkeer, bebakening en zwerfvuil vielen mee (€ 25.000).