Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie en nazorg), benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers

Terug naar navigatie - Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,3

1,6

2,2

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Diefstallen uit woningen

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,8

2,0

2,5

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Geweldsmisdrijven

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

3,0

4,3

4,8

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

(het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,9

5,4

5,4

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Verwijzingen Halt

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

20

86

119

Bron: Bureau Halt

 

Gegevensperiode: 2018

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 1.997 1.926 1.892 1.881 11
Baten 25 45 45 22 23
Saldo voor bestemming -1.972 -1.882 -1.847 -1.859 12

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

bedragen x € 1.000 Begroting Jaarrekening Verschil
  2019 2019  begroting 
   na wijzigingen     jaarrekening 
Lasten              1.892              1.881                  -11
Baten                    45                   22                  -23
Saldo voor bestemming             -1.847             -1.859                  -12
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                             -                             -  
Baten                            -                             -                             -  
Saldo na bestemming             -1.847             -1.859                  -12

Het saldo op dit programma is in 2019 € 12.000 nadeliger dan geraamd. De werkelijke cijfers komen nagenoeg overeen met de verwachting.