Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

In 2018 is de nieuwe coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie gestart. In het coalitieakkoord is gekozen voor een nieuwe manier van besturen: modern besturen. Juist in de gemeente staat de overheid dichtbij mensen en moet duidelijk zijn wat je wel of niet van die overheid kan verwachten. Ook moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand komen en hoe en wanneer je daar invloed op kan hebben. De gemeenteraad komt meer aan bod aan de voorkant van het proces. Daarnaast gaan we door met het integriteitsbeleid van de afgelopen jaren. De kernwaarden van modern bestuur zijn transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Opsterland is een zelfstandige gemeente in Zuidoost-Friesland en wil die zelfstandigheid behouden. De gemeente Opsterland zoekt naast de samenwerking in OWO-verband ook de verbinding met andere gemeenten zoals bijvoorbeeld met Heerenveen en Smallingerland, maar ook breder. Wij maken deel uit van de P10, momenteel als voorzitter, het snel groeiende samenwerkingsverband van inmiddels 22 grote plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Dit doen wij bijvoorbeeld via de VNG en de VFG.

Adequate en persoonlijke dienstverlening is belangrijk. Naast de dienstverlening in het gemeentehuis zijn steeds meer producten digitaal beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Over onze dienstverlening en andere onderwerpen communiceren we actief en professioneel. We zijn een professionele organisatie, met aandacht voor modern werkgeverschap en werknemerschap. De strategische personeelsplanning (juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment) is hier een belangrijk onderdeel van. Maar we onderzoeken ook wat nodig is om de beschikbare kantoorruimte en de (digitale) werkprocessen te verbeteren. Daarnaast hebben we een start gemaakt met programmasturing, zodat we beter in staat zijn om te sturen op resultaat.

Thema Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Terug naar navigatie - Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Zo gaan we dat doen

Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid

Terug naar navigatie - Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid

Zo gaan we dat doen

Thema Dienstverlening en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen

Terug naar navigatie - Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Formatie

(De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie:

7,3 (begroot 7,3)

Bron: Eigen gegevens

 peildatum 1 januari 2019

 

Bezetting

(Het werkelijk aantal werkzame fte’s, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie:

7,1 (begroot 7,3)

Bron: Eigen gegevens

 Peildatum 1 januari 2019

 

Apparaatskosten

(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.)

Opsterland:

Realisatie:

€ 692 (begroot € 702)

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2019

 

Externe inhuur

(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of via detacherings-overeenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.)

Opsterland:

Realisatie:

11%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2019

 

Overhead

(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten)

Opsterland:

Realisatie

9%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2019

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, CBL (Cross Border Leases) Vennootschap BV, CSV Amsterdam B.V. (voormalig Claim Staat Vennootschap B.V.).
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Voor onvoorziene uitgaven is voor 2019 € 37.500 beschikbaar (€ 1,25 per inwoner).  In 2019 is geen gebruik gemaakt van deze post.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (primair) Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Realisatie 2019 Verschil begroting / realisatie 2019
Lasten 17.103 12.871 16.555 17.011 -456
Baten 58.493 54.122 55.344 64.118 -8.775
Saldo voor bestemming 41.390 41.252 38.789 47.108 -8.318
Onttrekkingen 4.822 3.678 9.249 9.335 -86
Stortingen 4.361 301 820 1.025 -205
Mutaties reserves 462 3.377 8.429 8.310 119

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Bedragen € 1.000 Begroting  Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
  na wijzigingen     jaarrekening 
Resultaat progr. 0 incl. alle mutaties in de reserves            47.218            55.417              8.199
Af: resultaat verantwoord op programma 0             -1.314                           -                1.314
Af: totaal mutaties in reserves (zie staat reserves)              8.428              8.309                -119
Saldo programma 0 voor bestemming            40.104            47.108              7.004

 

  Begroting  Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
  na wijzigingen     jaarrekening 
Saldo programma 0 voor bestemming            40.104            47.108               7.004
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                     38                   38
Baten                5.665              5.455                -210
Saldo na bestemming            45.769            52.525               6.756
       
Specificatie mutaties reserves        
  Begroting   Jaarrekening   Verschil 
  2019 2019  begroting 
  na wijzigingen     jaarrekening 
Organisatie doelstellingsfonds                           -                       38                   38
Totaal lasten                           -                       38                   38
AR vrije deel resultaat begroting en perspectiefbrief              5.427              5.427                           -  
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. informatiebeveiliging/privacy                     56                     28                  -28
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. Anders werken                 101                           -                  -101
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. OWO bedrijfsvoering                   43                           -                    -43
Onttrekking AR vrije deel t.b.v. asbestsanering Bûtewei-Ureterp                   38                           -                    -38
Totaal baten              5.665              5.455                -210

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2019 € 6.756.000 voordeliger dan geraamd.

Per 31 december 2019 kon de voorziening precariobelasting vrijvallen. In verband met lopende rechtszaken was voor de ontvangen baten precariobelasting over de afgelopen jaren een voorziening getroffen. Inmiddels heeft de rechtbank officieel bericht dat alle rechtszaken hierover zijn ingetrokken. Daarom kan de voorziening nu vrijvallen. Dit geeft in dit programma een incidentele bate van € 7.441.000. 

Hiertegenover staat dat er in 2019 een storting van € 1.022.000 noodzakelijk was in de voorziening wethouderspensioenen. Per balansdatum 31 december 2019 zijn de actuariële berekeningen van toekomstige pensioenverplichtingen voor wethouderspensioenen geactualiseerd. Door een scherpe daling van de wettelijk verplichte rekenrente (van 1,7 % naar 0,2%) was deze storting wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de voorziening wethouderspensioenen per balansdatum toereikend is.

De uitkering uit het gemeentefonds was per saldo € 31.000 voordeliger dan begroot. Over 2019 werd € 96.000 meer ontvangen dan geraamd, hier staat een nadelige afrekening over voorgaande jaren ad € 65.000 tegenover. In de uitkering va het gemeentefonds over 2019 zijn ook bedragen opgenomen voor transitievisie warmte (€ 202.000); voor het energieloket (€ 25.000) en voor wijkaanpak (€10.000). deze bedragen zijn in 2019 nog niet besteed. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2019 voorgesteld deze bedragen 2020 incidenteel beschikbaar te stellen. 

Het totaal van de personeelskosten gaf op dit programma een voordeel van € 155.000. Dit is ca. 1% van het totale budget. Daarnaast was er storting van € 376.000 noodzakelijk om de voorziening voor strategische personeelsplanning op peil te houden. De overige bedrijfsvoeringskosten gaven per saldo een voordeel van € 200.000. Voor de aanpassing van het gebouw Koaibosk was in 2019 een incidenteel budget beschikbaar van € 30.000. Deze aanpassing was in 2019 nog niet volledig afgerond. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2019 voorgesteld om in 2020 nog incidenteel € 15.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

Verder was er in 2019 sprake van een voordeel op de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen van € 86.000. Er zijn in 2019 incidentele middelen beschikbaar gesteld die deels voor projecten waren die nog niet zijn afgerond. Bij de resultaatbestemming 2019 zal daarom voorgesteld worden hiervoor nog € 76.000 in 2020 incidenteel beschikbaar te stellen.  

Er was ook een incidentele bate van € 200.000 als gevolg van afrekening BTW voorgaande jaren.

Tenslotte was er sprake van incidentele baten vanwege verkoop van gronden (niet bouwgrondexploitatie) aan particulieren en de verkoop van een voormalig dorpshuis. Daarnaast waren de beheerskosten van de gebouwen (niet voor openbare dienst) hoger. Per saldo geeft dit in dit programma een voordeel van € 150.000. Voor asbestsanering Butewei Ureterp was in 2019 een incidenteel budget beschikbaar van € 38.000. Deze sanering heeft in 2019 nog niet plaatsgevonden. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2019 voorgesteld om dit budget in 2020 incidenteel weer beschikbaar te stellen.