Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken met onze verantwoording van het gevoerde bestuur in het jaar 2019 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke verantwoording. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording. De jaarrekening is in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften opgesteld.
De jaarrekening sluit dit jaar met een voordelig resultaat van € 6.593.000 Het resultaat is als volgt opgebouwd:
 
Financieel beeld jaarrekening 2019
  Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2019 incl. wijz. Jaarrekening 2019
Totaal resultaat voor mutaties reserves          -462.000     -229.000     -7.114.000       -1.717.000
Mutaties reserves        2.947.000      229.000      8.429.000        8.310.000
Totaal resultaat na mutaties reserves        2.485.000                -        1.315.000        6.593.000
         
Splitsing structureel / incidenteel:        
Structureel resultaat       -2.948.000      184.000     -4.777.000       -6.303.000
Incidenteel resultaat        5.433.000     -184.000      6.092.000      12.896.000
Totaal resultaat        2.485.000                -        1.315.000        6.593.000
Het in de begroting, inclusief wijzigingen, verwachte resultaat was € 1,3 miljoen voordelig. Het voordeliger resultaat van € 5.278.000 ten opzichte van begroting is voor € 6.804.000 voordelig veroorzaakt door incidentele baten en lasten.
Het structurele resultaat was € 1.526.000 nadeliger dan verwacht. Dit nadeel is in belangrijke mate veroorzaakt door tekorten op Jeugd en WMO. Deze tekorten blijken moeilijk te beheersen, niet alle kosten blijken makkelijk door de gemeente te beïnvloeden. Ook is de transformatieopgave nog volop in beweging. Wel is het de bedoeling om in 2020 en verder de tekorten te beperken op die onderdelen waar wel invloed op kan worden uitgeoefend. De grootste incidentele meevaller was de vrijval van de voorziening precariobelasting € 7,4 miljoen.  In 2019 werd conform de begroting € 5,4 miljoen aan de algemene reserve onttrokken voor het sluitend maken van de begroting.
 
Per programma vindt u de nadere toelichting voor zowel in de structurele als incidentele baten en lasten.

Toelichting gerealiseerd beleid

De jaarstukken 2019 zijn de eerste jaarstukken over de uitvoering van het beleid dat is gebaseerd op visiedocumenten zoals “Romte en ferskaat 2013” en het “Coalitieakkoord 2018 – 2022”, aangevuld met de specifieke beleidskaders die de raad in het recente verleden heeft vastgesteld. Er zijn drie grote ambities voor Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving. Hiervoor zijn ontwikkelagenda's opgesteld. Daarnaast is er een overkoepelend thema met betrekking tot Modern Besturen.

Dit zijn de tweede jaarstukken die met het online presenteren als uitgangspunt zijn opgesteld. Een direct zichtbaar effect van deze aanpak is dat de begroting eenvoudiger is te doorzoeken en de informatie compacter is gepresenteerd. Elk programma is voorzien van een korte inleiding en een overzicht van de kaderstellende beleidsdocumenten. Deze documenten zijn via een link in de begrotingsapp te bekijken. Vervolgens worden de thema's gepresenteerd die elk weer zijn onderverdeeld in doelen. Vervolgens is elk doel nader uitgewerkt in de belangrijkste activiteiten nodig om het doel te realiseren.

Per programma is de koppeling gelegd met de van toepassing zijnde (wettelijke) taakvelden. Door deze opbouw is een beter inzicht in de eerste twee zogenaamde Wat-vragen: “Hebben we bereikt wat wilden we bereiken?“ en “Hebben we gedaan we er voor wilden doen?” Daarnaast zijn de relevante beleidsindicatoren en actieve verbonden partijen genoemd. Deze indicatoren zijn van belang om het effect van het beleid op de samenleving te meten.

Uiteindelijk sluit elk programma af met de derde Wat-vraag “Wat heeft het gekost?” gevolgd door een toelichting hierop. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, evenals de lokale heffingen en de overhead.

Deze jaarstukken zijn onder bijzondere omstandigheden als gevolg van de Corona-crisis opgesteld.

Toelichting resultaat

De toelichting op het resultaat en een volledig overzicht van de incidentele baten en lasten staat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

De controleverklaring

De jaarstukken 2019 zijn door de accountant gecontroleerd. Deze heeft zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wij verwachten dat wij met de beleidsmatige en financiële inhoud van dit document opnieuw een transparante verantwoording hebben afgelegd.
 
Beetsterzwaag, 29 juni 2020.
 
 
de  secretaris                                                                         de burgemeester
 
Marjan van der Weij                                                          Ellen van Selm