Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen omtrent hun bijdrage aan de woonvisie

Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen omtrent hun bijdrage aan de woonvisie
Verantwoordelijk medewerker
Idzerda Andries

Op basis van de Woningwet 2015 en de gemeentelijke Woonvisie 2017-2021  worden er jaarlijks voor 15 december prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersvereniging voor het daarop volgende jaar.

In de Woningwet 2015 is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Hierover moeten jaarlijks prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de in de gemeente werkzame woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. In 2018 hebben wij met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2019. De afspraken gaan over de volgende thema’s: Rapportage, monitoring en onderzoek; Betaalbaarheid; Beschikbaarheid; Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid; Leefbaarheid; Wonen, welzijn, zorg en bijzondere doelgroepen.

Ook met de woningcorporatie Woonzorg Nederland, die gering bezit heeft in Opsterland, hebben we prestatieafspraken. Deze afspraken betreffen de periode 2018-2022.

Mooiland had tot eind maart 2018 gering bezit in Opsterland. Het betrof 37 huurwoningen in Beetsterzwaag. Mooiland heeft deze huurwoningen begin 2018 verkocht aan WoonFriesland.