Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Terug

By it beoardielen fan subsydzje oanfragen foar kulturele aktiviteiten is it brûken fan de Fryske taal ien fan de betingsten

By it beoardielen fan subsydzje oanfragen foar kulturele aktiviteiten is it brûken fan de Fryske taal ien fan de betingsten
Verantwoordelijk medewerker
Kassels Mireille

We wolle de Fryske taal yn Opsterlân werkenber en tagonklik hâlde; benammen de meartalichheid by kulturele aktiviteiten en yn it ûnderwiis. Omtinken foar it befoarderjen en behâlden fan de Fryske taal en kultuer is dêrom ien fan de toetsingskritearia by subsydzjeoanfragen foar kulturele aktiviteiten.