Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Door de veranderende maatschappelijke situatie kiest de gemeente steeds meer voor het zich beperken tot de gemeentelijke kerntaken en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
De nieuwe Omgevingswet, die ingaande 2019 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en gekanteld werken. In de omgevingsvisie (2015) zijn daartoe al beleidsaanzetten gegeven. In de omgevingsvisie wordt beschreven op welke wijze de kwaliteiten van burgers, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars, ondernemers etc. kunnen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De omgevingsvisie is voor wat betreft het onderdeel wonen nader uitgewerkt in de woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Ook vormt het een kader voor dorpsvisies en het gemeentelijk grondbeleid.

Met betrekking tot de ruimtelijke regelgeving worden komend jaar (en 2018) het achterstallig onderhoud en actualisatie van de bestemmingsplannen afgerond. Alle bestemmingsplannen zijn dan actueel en digitaal van kracht. Op deze wijze kan de overgang naar de nieuwe regels op grond van de Omgevingswet eenvoudiger worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl. (landelijke website).

In december 2017 is de nieuwe nota Grondbeleid 2018 - 2021 vastgesteld. Hiermee is het grondbeleid geactualiseerd. Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden gegeven. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor de mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Thema Ruimtelijke ordening

Thema Ruimtelijke ordening

Evenwichtig gebruik van de ruimte.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Thema Wonen

Thema Wonen

Er is een toekomstgericht woonklimaat.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verbonden partijen

  • Uitvoering van taken op het gebied van welstandsadvisering vindt plaats door de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem.

Thema Ruimtelijke kwaliteit

Thema Ruimtelijke kwaliteit

Opsterland is een veilige en leefbare gemeente waarin ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid worden behouden en waar mogelijk verbeterd.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?

Verbonden partijen

  • Voor het houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden met betrekking tot het wettelijk basistakenpakket op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder werken we samen in de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

De gemeente kan haar grondgebonden activiteiten uitvoeren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Er zijn nieuwe bouwlocaties gerealiseerd, waar mogelijk binnen de huidige grondpositie.

Bestaande bouwlocaties voor woningbouw zijn ontwikkeld.

Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd.

Beleidsindicatoren

Nieuw gebouwde woningen

(het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,9

4,8

7,2

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

Gegevensperiode: 2016

 

Gemiddelde WOZ-waarde
(gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizend euro)

 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 212

€ 176

€ 230

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende zaken

 

Gegevensperiode: 2018

  

Demografische druk

(het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

78,7%

77,2%

69,6%

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Gegevensperiode: 2018

 

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 599

€ 615

€ 649

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2018

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 706

€ 702

€ 721

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2018

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 4.688 4.688 3.348 1.340
Baten 4.305 3.644 2.717 927
Saldo voor bestemming -383 -1.044 -631 -413

Toelichting op de financiën

bedragen x € 1.000 Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 1.044- 631- 413
mutaties reserves:      
Lasten                           -                                    154                       154
Baten                           10                                  633                       623
Saldo na bestemming                      1.034-                                  152-                       882

 

Specificatie mutaties reserves Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Reserve duurzaam bouwen 10- 9- 1
Onttrekking reserve komplannen   -51                        51-
Vrijval reserve herstructurering Vlaslaan    -573                       573-
Totaal baten -10 -633 -623
Egalisatiereserve invoering Omgevingswet   154  
Totaal lasten                           -                                    154                       154

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 € 882.000 voordeliger dan verwacht. Dit verschil wordt  hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het  resultaat op de grondexploitatie, niet bedrijventerreinen,  € 474.000 hoger is dan begroot.  In de paragraaf grondbeleid wordt dit toegelicht. 

In 2018 is de reserve project herstructurering Vlaslaan vrijgevallen ten gunste van de betreffende investering.  Dit geeft per saldo een voordeel van € 346.000. 

In 2018 is meer vergoeding ontvangen dan geraamd in verband met startersleningen. Dit betreft een vergoeding voor rente en risico. Dit geeft op dit programma een voordeel van € 26.000, daarnaast geven de omgevingsvergunningen per saldo een voordeel van € 19.000.