Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van CO2 uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en het gebruik maken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door het makkelijker te maken van gezonde keuzes.

Kaderstellende documenten

Thema Milieu

Thema Milieu

Er is een duurzaam leefmilieu.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd

Natuurlijke verscheidenheid (biodiversiteit) en ecologische waarden worden behouden en waar mogelijk hersteld

Er wordt gestreefd naar het behouden van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren

Verbonden partijen

  • Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
  • Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Thema Gezonde samenleving

Inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam, wonen waar het kan zelfstandig en kunnen meedoen in de maatschappij.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. Formeel is dit geen verbonden partij.

Beleidsindicatoren

 

Omvang huishoudelijk restafval

(De niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

158 kg*

190 kg

174 kg

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

 

Gegevensperiode: 2017

 

Hernieuwbare elektriciteit

(hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

5 %

23,4 %

13,2 %

Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

 

Gegevensperiode: 2017

Bij een verdieping op de cijfers van hernieuwbare elektriciteit blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland.

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 5.629 5.671 5.903 -232
Baten 6.064 5.944 6.200 -256
Saldo voor bestemming 436 274 298 -24

Toelichting op de financiën

bedragen x € 1.000 Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 811- 780- 31
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                                      86                        86
Baten                           24                                     -                          24-
Saldo na bestemming                        787-                                  866-                        79-

 

Specificatie mutaties reserves Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting  / jaarrekening
Budgetoverheveling gezondheidsachterstand 24- - 24
Totaal baten 24- -                        24
Resultaat riolering 2018   86                        86
Totaal lasten                           -      86                        86

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 € 79.000 nadeliger dan verwacht. Er is minder geïnvesteerd in riolering dan geraamd. Daardoor is het BTW-voordeel lager. Dit geeft een nadelig effect van € 158.000.

Er is een voordeel van € 38.000 op de uitgaven van de GIDS gelden. Dit is veroorzaakt doordat in het kader van terugdringen gezondheidsachterstanden in 2018 een aantal geraamde activiteiten niet zijn uitgevoerd. Bij de resultaatbestemming Verantwoording 2018 wordt voorgesteld dit budget in 2019 alsnog voor deze activiteiten te besteden.

Er is ook een voordeel van € 50.000 op Milieubeheer. Bij het opstellen van de begroting 2018 is rekening gehouden met kosten voor het uitrollen van het nieuw milieubeleid en ook voor ondersteuning van een Programmamanager van WEN (Wijnjewoude energie neutraal). Het nieuw milieubeleid wordt echter integraal meegenomen in het traject Energietransitie/duurzaamheid. De programmamanager van WEN is in het eerste kwartaal van 2019 operationeel.  Voor deze programmamanager was in 2018 € 30.000 meegenomen. Bij de resultaatbestemming van de Verantwoording 2018 wordt voorgesteld om dit budget hiervoor alsnog beschikbaar te stellen in 2019.