Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Opsterland heeft een rijk en gevarieerd cultureel aanbod, vooral bekend om het dorpstoneel en de iepenloftspullen. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken. De regeling om alle kinderen in het basisonderwijs cultuur- en muziek onderwijs te laten volgen wordt in 2018 geëvalueerd. Er is een subsidieregeling voor cultuurpromotie. We gaan projecten die aansluiten bij Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 ondersteunen en verder helpen.

Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie. Het coalitieakkoord ziet sportbeleid als een onderdeel van het dorpenbeleid, beleid in het sociaal domein en het accommodatiebeleid.

Kaderstellende documenten

Thema Toerisme en recreatie

Thema Toerisme en recreatie

De toeristische sector is van kwalitatief goed niveau.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap De Marrekrite voert diverse taken uit op het gebied van watersport, waterrecreatie en landrecreatie.

Thema Openbaar groen

Thema Openbaar groen

In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Oude / cultuurhistorische lanen worden zo veel mogelijk behouden

De begraafplaatsen zijn passend ingericht met oog voor het gedenken en herdenken

Verbonden partijen

  • Een deel van het onderhoud van het openbaar groen wordt uitgevoerd door medewerkers van de verbonden partij NV Caparis.

Thema Sport

Thema Sport

Sportief bewegen draagt bij aan een vitale samenleving.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Een hoge deelname aan sport en bewegen om de sociale cohesie te versterken, een gezonde leefstijl te stimuleren en participatie in de samenleving te bevorderen

Er is een adequaat voorzieningenniveau

Beleidsindicatoren

 

Niet sporters

(het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

50,9%

53,5%

48,7%

Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

Gegevensperiode: 2016

 

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 5.883 6.925 6.168 757
Baten 111 1.011 522 489
Saldo voor bestemming -5.772 -5.914 -5.646 -269

Toelichting op de financiën

bedragen x € 1.000 Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 5.914- 5.646- 269
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                                       -                           -  
Baten                           86                                    122                          36
Saldo na bestemming                      5.828-                                5.524-                       304

 

Specificatie mutaties reserves Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Kansen culturele hoofdstad -31 -31 0-
Reserve recreatie en toerisme - -69 -69
Asbestsanering sportgebouw Nijbeets -55 -22                        33
Totaal baten -86 -122                      -36
Totaal lasten 0 0                         0

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 € 304.000 voordeliger dan verwacht.

Voor het vervangen van zieke essen was in 2018 incidenteel een budget beschikbaar van € 156.000. Deze vervanging is beperkt uitgevoerd om de impact van kappen (kaalslag) op de directe omgeving zo klein mogelijk te maken. Dit geeft een voordeel van € 146.000. Bij de begroting voor 2019 is hiervoor een fasering aangebracht over 3 jaren (2019-2021). Daarom is het noodzakelijk om het resterende budget €146.000,- van 2018 mee te nemen, om zo de meeste zieke essen te kunnen vervangen.  Bij de resultaatbestemming verantwoording 2018 zal hiervoor een voorstel worden gedaan. 

Het project Snippergroen is in 2017 beëindigd. In 2018 was nog sprake van niet geraamde nagekomen baten en lasten. Dit geeft per saldo een voordeel van € 47.000. Daarnaast is er een voordeel van € 50.000 doordat er een bijdrage vanuit programma 4 (Onderwijs) is verantwoord voor het gebruik van gymlokalen door de leerlingen van het basisonderwijs. Deze bijdrage was niet geraamd.  

De werkelijke kosten voor projecten in het kader van recreatie en toerisme zijn onttrokken aan de reserve recreatie en toerisme. De geraamde kosten ad € 93.000 waren bij de begroting 2018 niet onttrokken aan deze reserve. Dit geeft op dit programma een voordeel van € 93.000. Zie ook de toelichting bij programma 3.

Tenslotte is er op de buurtsportcoaches sprake een nadeel van € 36.000. De geraamde uitgaven voor buurtsportcoaches waren onder meer gebaseerd op een rijksbijdrage van €91.000. De werkelijke uitgaven waren € 36.000 hoger omdat de rijksbijdrage ook hoger was (€ 127.000).  Deze rijksbijdrage is verantwoord in programma 0.