Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

De gemeente wil voor elk kind, van welk niveau dan ook, een open, veilige en constante leeromgeving waarin het gestimuleerd wordt om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen. Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, te komen tot brede scholen waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht. Om het onderwijs hierin mee te krijgen, nemen wij het initiatief om met de schoolbesturen te overleggen om te komen tot intensieve samenwerking in de dorpen. Waarborging van de identiteit van de scholen staat daarbij voorop.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer zal uiterst efficiënt worden georganiseerd, waarbij door combinatievervoer en het wijzigen van de vergoedingensystematiek getracht wordt de kosten zo laag mogelijk te houden. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Kaderstellende documenten

Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

In Opsterland is een open, veilige en constante leeromgeving, waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, gestimuleerd is om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Thema Onderwijshuisvesting

Thema Onderwijshuisvesting

Opsterland heeft voldoende onderwijsvoorzieningen die duurzaam zijn.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Alle scholen in Opsterland voldoen tenminste aan de geldende bepalingen van het Bouwbesluit

Thema Voorschoolse voorzieningen

Thema Voorschoolse voorzieningen

Elk kind tussen 2,5 en 4 jaar gaat naar een voorschoolse voorziening

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Er is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op alle peuteropvang locaties

Het VVE programma is laagdrempelig voor ouders

Er is een dekkend aanbod van toegankelijke voorschoolse voorzieningen

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?

De kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is op niveau

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?

Verbonden partijen

  • Het houden van toezicht op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is uitbesteed aan de GGD, die onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.

Beleidsindicatoren

 

Absoluut verzuim

(het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,01

1,17

1,82

Bron: Ingrado

 

Gegevensperiode: 2017

 

Relatief verzuim

(het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

22,15

24,42

26,58

Bron: Ingrado

 

Gegevensperiode: 2017

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

(het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,2%

1,7%

2,1%

Bron:  DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2016

 

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 2.858 2.907 2.660 247
Baten 213 231 154 77
Saldo voor bestemming -2.645 -2.676 -2.506 -170

Toelichting op de financiën

bedragen x € 1.000 Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 2.676- 2.506- 170
Mutaties reserves:      
Lasten                        1.106                                  1.117                        11
Baten                       1.194                                  1.004                       190-
Saldo na bestemming                      2.588-                                2.619-                        31-

 

Specificatie mutaties reserves Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Onttrekking Algemene reserve t.b.v Kansen culturele hoofdstad -56 -53 3
Onttrekking Algemene reserve t.b.v. MFA Gorredijk                   -883                             -883                         -  
Reserve huisvesting basisonderwijs                      -255                                  -68                       187
Totaal baten                     -1.194                                 -1.004                       190
Reserve MFA Gorredijk                        1.083                               1.083                         -  
Reserve huisvesting basisonderwijs                          0                                    5                        5
Reserve huisvesting speciaal onderwijs 23 29 6
Totaal lasten                        1.106                                 1.117                        11

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 € 32.000 nadeliger dan begroot. 

De uitgaven voor het leerlingenvervoer zijn ca. € 50.000 lager uitgevallen dan begroot.  Er is sprake van een dalend aantal leerlingen. Deze daling speelt onderwijsbreed en zodoende ook binnen de groep leerlingen die gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Daarnaast is in de afgelopen jaren een meer gekantelde werkwijze binnen het leerlingenvervoer ingezet, dat een daling van de kosten als neveneffect heeft. Het leerlingenvervoer is overigens een zogenaamde open einde-regeling, waardoor de invloed op het budget zijn beperkingen kent.

Ook is er een voordeel van € 35.000 op de uitgaven op het gebied van voorschoolse voorzieningen, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en lokaal onderwijsachterstandenbeleid. Zo waren er lagere kosten voor het realiseren van taalniveau 3F voor alle pedagogisch medewerkers op de peuteropvang. Daarnaast was bij de begroting rekening gehouden met beleidskeuzes die in 2018 nog niet zijn doorgevoerd. In 2019 vindt een herijking plaats van het VVE en lokaal onderwijsachterstanden beleid, waarmee beleid en budget meer op één lijn komen.

Hiertegenover staan hogere lasten voor onderwijshuisvesting door de jaarlijkse cumulatieve toename van € 30.000 ter dekking van het in 2016 door de raad vastgestelde Integrale Huisvestingsplan. In 2018 is de verhoging van 2017 en 2018 verantwoord, deze waren niet geraamd. Dus een nadeel ten opzichte van de raming van € 60.000 in 2018. Verder was er een niet geraamde éénmalige bijdrage van € 21.000 toegekend aan MFC de Bining voor hoge exploitatiekosten in verband met installatie- en regelingsfouten. Ook was er sprake van hogere kosten gymnastiekvervoer (€ 16.000) en hogere huisvestingskosten voortgezet onderwijs (€12.000).