Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Ons economisch beleid heeft als doel het stimuleren van de werkgelegenheid. Een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De agrarische sector, het MKB en Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met de ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Onder de noemer Ondernemend Opsterland worden ondernemers uitgenodigd aan te geven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Daarvoor zijn expertteams opgezet. Door ondernemers daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen willen we een aantrekkelijk ondernemersklimaat creëren.

Kaderstellende documenten

Thema Werken

Thema Werken

De huidige lokale en regionale werkgelegenheid blijft minstens stabiel.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Opsterland kent toekomstbestendige ondernemingen

Het onderwijsaanbod sluit aan op de vraag van ondernemers

De samenwerking in de regio Zuidoost-Friesland op economisch terrein is verbeterd

De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed

Verbonden partijen

  • Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

De gemeente kan haar grondgebonden activiteiten uitvoeren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers

Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn meer door marktpartijen gerealiseerd

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?

Beleidsindicatoren

 

Functiemenging

(De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0  (alleen woningen) en 100 (alleen werken).  Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.) 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

45,4%

49,4%

52,4%

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2017

 

Vestigingen (van bedrijven)

(het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

127,6

123,3

120,0

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2017

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 443 509 734 -225
Baten 149 167 329 -162
Saldo voor bestemming -294 -342 -405 63

Toelichting op de financiën

bedragen x € 1.000 Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 342- 405- 63-
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                                    168                       168
Baten                           88                                    22                        66-
Saldo na bestemming                        254-                                  551-                       297-

 

Specificatie mutaties reserves Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Reserve breedbandinternet 40- 2- 38
Reserve recreatie en toerisme                         48-                                  20-                        28
Totaal baten                         88-                                   22-                  66
Reserve recreatie en toerisme -                                  168                       168
Totaal lasten                           -                                    168                       168

 

 

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 € 297.000 nadeliger dan begroot. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het nadeliger resultaat dan geraamd op de grondexploitatie 'bedrijventerreinen' € 276.000. In de paragraaf Grondbeleid wordt dit toegelicht.

Daarnaast worden de inkomsten vanuit de toeristenbelasting gestort in de reserve recreatie en toerisme. De baten waren in 2018 per saldo € 41.000 hoger dan geraamd. De storting in de reserve recreatie en toerisme ad € 168.000 was niet geraamd en geeft daarom een nadeel op dit programma. Zie ook de toelichting bij programma 5. 

Over de jaren 2016 tot en met 2018 is er een pilot geweest waarbij reclamebelasting wordt geheven en de opbrengst hiervan (programma 0) wordt gestort in het ondernemersfonds (programma 3). In 2018 was een storting geraamd van € 113.000. De werkelijke opbrengst van de reclamebelasting was € 86.000 (zie toelichting bij programma 0). Na aftrek van de kosten is € 75.000 gestort in het ondernemersfonds. Per saldo op dit programma dus en voordeel van € 38.000. Zie ook de toelichting bij programma 0. 
 

De belangstelling voor het project 'Ondernemend Opsterland 2.0'  was minder dan bij de begroting ingeschat. Dit geeft in 2018 een voordeel van  € 44.000.