Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Doelstelling

Opsterland is een goed bereikbare gemeente, waarbij het wegennet en de openbare ruimte bijdraagt aan een leefbare omgeving.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Door de ligging aan verkeersaders (A7 en diverse provinciale wegen) is Opsterland een goed bereikbare gemeente waardoor de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld wordt met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het in stand houden van het (water)wegennet vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades e.a. worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van de kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal. Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal onder meer de vraag naar openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Het wegennetwerk in Opsterland verbindt de gemeente veilig met haar omgeving.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De gemeente heeft een actueel inzicht in het te onderhouden areaal aan wegen en watergangen

Het verkeerssysteem draagt bij aan verbetering van de recreatieve- en omgevingskwaliteit

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?

Verbonden partijen

  • Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu – OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân. Formeel is dit geen verbonden partij.

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 2.824 2.949 2.740 209
Baten 92 127 598 -471
Saldo voor bestemming -2.731 -2.822 -2.142 -680

Toelichting op de financiën

bedragen x € 1.000 Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 2.822- 2.142- 680
Mutaties reserves:      
Lasten                        248                                  248                         -  
Baten                         200                                    17                       183-
Saldo na bestemming                      2.870-                                2.373-

                      497

Specificatie mutaties reserves Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Reserve onderhoud wegen 200- 17- 183
Totaal baten                       -200                                  -17                       183
Reserve verharding                        248                                 248                         -  
Totaal lasten                        248                                  248                         -  

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 € 497.000 voordeliger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijkste deel veroorzaakt door een subsidie van de Provincie voor het project Hegedyk/Nijewei . Na verrekening van de subsidie met de boekwaarde geeft dit een incidentele bate van € 382.000.  De kosten voor dit project waren al in 2017 verantwoord. Verder is er een voordeel van ca, € 50.000 op openbare verlichting. Er waren lagere kapitaallasten (€ 22.000) omdat het project later is afgesloten dan ingeschat, ook was er sprake van lagere onderhoudskosten (€ 28.000). Tenslotte zijn er meer kosten straatvegen doorberekend aan riolering en afval dan geraamd. Dit geeft een voordeel van € 40.000.