Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie en nazorg), benut het de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Kaderstellende documenten

Thema Openbare orde en veiligheid

Thema Openbare orde en veiligheid

Opsterland is een veilige en leefbare gemeente waarin ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid worden behouden en waar mogelijk verbeterd.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,7

1,6

2,2

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2017

 

Diefstallen uit woningen

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,8

1,9

2,9

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2017

 

Geweldsmisdrijven

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,8

4,4

5,3

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Vernielingen en beschadigingen  (in de openbare ruimte)

(aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners)

Opsterland: Fryslân: Nederland:
Realisatie 4,2 5,8 6,3
Bron: CBS Gegevensperiode 2017    

Verwijzingen Halt

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

60

83

131

Bron: Bureau Halt

 

Gegevensperiode: 2017

Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 2.006 2.006 1.997 9
Baten 46 46 25 21
Saldo voor bestemming -1.960 -1.960 -1.972 12

Toelichting op de financiën

 bedragen x € 1.000 Begroting 2018 na wijzigingen Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 1.960- 1.972- 12-
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                                       -                           -  
Baten                            -                                       -                           -  
Saldo na bestemming                      1.960-               1.972-                        12-

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2018 nagenoeg gelijk aan de begroting.